Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Zakładanie spółek LLP w Anglii

Zjednoczone Królestwo jest po Niemczech i Francji trzecią największą gospodarką w Europie. W szczytowym punkcie swojego rozwoju w XIX wieku Imperium Brytyjskie zajmowało jedną czwartą powierzchni Ziemi. W pierwszej połowie XX wieku pozycja Zjednoczonego Królestwa znacząco osłabła w wyniku dwóch Wojen Światowych i wystąpienia Republiki Irlandzkiej z Unii. Natomiast w drugiej połowie XX wieku nastąpił rozpad brytyjskiego imperium kolonialnego, jednak Zjednoczone Królestwo zachowało bardzo silną pozycję polityczną i gospodarczą w Europie. Zjednoczone Królestwo jest także aktywnym członkiem Unii Europejskiej, chociaż zdecydowało się pozostać poza Unią Gospodarczą i Walutową.

Jako jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i członek-założyciel NATO oraz Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Zjednoczone Królestwo zachowało też mocarstwową pozycję na świecie.

Spółki typu limited liability partnership (LLP)

Angielska spółka typu LLP to unikatowa konstrukcja stanowiąca syntezę najlepszych elementów spółek kapitałowych i osobowych. Podobnie jak spółki kapitałowe oferuje ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, zaś podobnie jak w wypadku spółek osobowych, LLP jest transparentna podatkowo. Jej przychody są więc przypisywane bezpośrednio wspólnikom, co pozwala unikać efektu podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółek, charakterystycznego dla klasycznych spółek kapitałowych (co do zasady w przypadku klasycznej spółki kapitałowej, dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz - po raz drugi - podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend). Z uwagi na te cechy spółka typu LLP jest powszechnie wykorzystywana w międzynarodowym planowaniu biznesowym i podatkowym, zaś ustawodawstwo angielskie w odniesieniu do spółek LLP zostało skopiowane m. in. przez Japonię, emirat Dubaju i Katar.

Charakter prawny LLP jest najbliższy amerykańskiej spółce typu LLC, chociaż od tego typu podmiotów odróżnia ją fakt, że LLC nie jest osobą prawną (ma tylko ułomną osobowość prawną), zaś angielska LLP jest osobą prawną. Podobnie jak jej amerykański kuzyn spółka typu LLP może być zbudowana w sposób umożliwiający osobom fizycznym niebędącym rezydentami brytyjskimi prowadzenie działalności gospodarczej poza terytorium Zjednoczonego i cieszenie się prestiżem statusu podmiotu brytyjskiego, ale bez konieczności odprowadzania podatków w Zjednoczonym Królestwie. Jest to idealna spółka dla biznesmenów prowadzących międzynarodową aktywność gospodarczą, którzy nie są rezydentami w Zjednoczonym Królestwie i którzy chcą prowadzić działalność poza terytorium Zjednoczonego Królestwa. Tak długo, jak spółka nie ma zakładu w Zjednoczonym Królestwie i żadna działalność gospodarcza nie odbywa się w Zjednoczonym Królestwie, a działalność jest prowadzona i zarządzana zagranicą, spółka typu LLP i jej niebędący brytyjskimi rezydentami wspólnicy nie będą podlegać brytyjskiemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka typu LLP może służyć nie tylko do prowadzenia działalności operacyjnej, ale i również ochrony aktywów przed niesłusznymi roszczeniami rzekomych wierzycieli oraz do ochrony tożsamości właściciela. Szczególne możliwości w tym zakresie powstają w wypadku jeśli wspólnikami LLP, będą dwie spółki kapitałowe z typowych „rajów podatkowych”, które silnie chronią informacje dotyczące struktury właścicielskiej i majątkowej spółek, a jednocześnie nie nakładają podatku dochodowego na dochody z tytułu udziału w LLP. W takim wypadku LLP stanowi po prostu eleganckie i prestiżowe opakowanie dla struktury korporacyjnej, która w innych okolicznościach mogłaby zostać uznana za spółkę stosującą szkodliwą konkurencję podatkową.

Struktura organizacyjna spółki typu LLP

Prawo do prowadzenia spraw spółki typu LLP przysługuje wszystkim wspólnikom. Dokładne określenie i podział ich praw i obowiązków zależy od treści umowy spółki. Warto w tym kontekście nadmienić, że umowa spółki typu LLP pozostaje poufna i nie musi zostać złożona w Urzędzie Rejestrowym, co istotnie odróżnia spółki typu LLP od spółek typu LTD.

W toku procesu rejestracji spółki, LLP musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Wspólnikami LLP mogą być także inne spółki zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie lub za granicą, w tym również inne spółki typu LLP.

Choć w toku procedury rejestracyjnej LLP musi mieć dwóch wspólników, to spółka nie przestanie istnieć, jeśli jeden z tych wspólników wystąpi ze spółki albo umrze. Jednak jednak przez ponad sześć miesięcy LLP będzie miała tylko jednego wspólnika, to tenże wspólnik będzie ponosić osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki LLP.

Co najmniej dwóch wspólników LLP musi mieć status tzw. wspólników wyznaczonych, z czym wiążą się pewne dodatkowe obowiązki. Wspólnicy wyznaczeni odpowiadają za zgodność działalności spółki z przepisami i mają podobne funkcje jak sekretarz w spółkach LTD. Oni również wybierają biegłych rewidentów dla LLP, działają w charakterze sygnatariuszy ksiąg rachunkowych i składają deklaracje do Urzędu Rejestrowego.

W przypadku, gdy jest mniej niż dwóch wspólników wyznaczonych, wtedy każdy wspólnik jest uważany za wspólnika wyznaczonego. Również w przypadku gdy spółka typu LLP nie powiadomi Brytyjskiego Urzędu Rejestrowego (Companies House), kim są wyznaczeni wspólnicy, wszyscy wspólnicy są uważani za wyznaczonych.

Korzyści oferowane przez LLP w zakresie podatku dochodowego

Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, brytyjska spółka typu LLP jest podobna do brytyjskiej spółki osobowej: jest transparentna lub neutralna podatkowo, tzn. nie płaci żadnych podatków w Zjednoczonym Królestwie, ale jej wspólnicy płacą podatki w związku z dochodem lub zyskami, które otrzymują przez spółkę typu LLP. Rezydencja podatkowa wspólników przesądza o miejscu płacenia podatków; w przypadku gdy wspólnicy nie są brytyjskimi rezydentami podatkowymi, wtedy - o ile dochód nie pochodzi ze Zjednoczonego Królestwa - nie będą podlegać obowiązkom podatkowym w Wielkiej Brytanii. Zwolnienie wspólników z angielskiego podatku dochodowego obowiązuje wyłącznie pod warunkiem, że LLP nie prowadził żadnej działalności, ani handlu ze Zjednoczonym Królestwem, ani na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Z drugiej strony warto pamiętać, że spółka typu LLP może również dobrowolnie poddać się obowiązkowi płacenia podatków w Zjednoczonym Królestwie. Ma to zazwyczaj miejsce w przypadku, gdy wspólnicy chcą korzystać z możliwości oferowanych przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników LLP

W przeciwieństwie do wspólników zwykłej spółki osobowej, spółka LLP sama ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania, zaś wspólnicy spółki typu LLP są w zasadzie chronieni przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły – najbardziej istotnym spośród nich jest niewypłacalność LLP.

W przypadku gdy spółka typu LLP stanie się niewypłacalna, konieczny może być zwrot wypłat zysków pobranych przez wspólników (z odsetkami) na przestrzeni dwóch ubiegłych lat. Jednakże, zwrot wypłat okaże się konieczny wyłącznie w przypadku, gdy wspólnik wiedział lub powinien zdawać sobie sprawę, że nie było żadnej realnej szansy uniknięcia bankructwa. Ten test obejmuje element subiektywny i obiektywny tj. dotyczy faktycznej wiedzy wspólnika w tej sprawie, ale i również wiedzy, której można było odczekiwać od wspólnika.

Obowiązki sprawozdawcze spółek typu LLP

Dane pierwszych wspólników muszą zostać przekazane Urzędowi Rejestrowemu (Companies House) który powinien również być informowany o wszelkich zmianach w tym zakresie, np. zmianach adresów wspólników.

Spółki typu LLP muszą sporządzać roczne sprawozdanie finansowe, które są powszechnie dostępne dla osób trzecich. Pierwszy zestaw sprawozdań finansowych musi zostać złożony w ciągu 22 miesięcy od rejestracji, a potem w ciągu 10 miesięcy od końca roku obrachunkowego (o ile wykorzystamy pewne możliwości przesunięcia terminu, które są dopuszczalne w przypadku spółek typu LLP z zagranicznymi udziałowcami). Jeśli składanie sprawozdań finansowych będzie nadmiernym obciążeniem administracyjnym dla takiej LLP, która nie prowadzi bieżącej działalności operacyjnej, to możliwe jest złożenie wniosku do brytyjskich organów podatkowych - Her Majesty Revenue & Customs (HMRC) o traktowanie spółki LLP jako nieaktywnej do celów podatkowych. Dodatkowo, spółka typu LLP musi poddawać swoje coroczne sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, chociaż istnieje możliwość zwolnienia z wymogu badania, jeśli spółka jest nieaktywna, lub jeśli jej obroty nie przekraczają 5,6 mln GBP.

Chociaż spółka typu LLP musi także złożyć dodatkowe, informacyjne zeznanie podatkowe, jej dochód jest opodatkowany na poziomie poszczególnych wspólników bez żadnego wymiaru podatku dochodowego na poziomie spółki typu LLP. Dlatego też wszyscy wspólnicy muszą też złożyć roczne zeznanie podatkowe w HMRC. Dotyczy to zarówno osób będących będących brytyjskimi rezydentami, jak i nierezydentów, przy czym osoby niebędące brytyjskimi rezydentami składają zeznania z wartością zerową, o ile działalność spółki była prowadzona poza Zjednoczonym Królestwem.

Spółka typu LLP a podatek VAT

Tak długo, jak spółka typu LLP prowadzi działalność poza terytorium Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej (UE), nie będzie też musiała się rejestrować jako podatnik VAT. Natomiast w sytuacji gdy spółka typu LLP prowadzi handel na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub UE i ma (lub ma uzasadnione oczekiwanie, że będzie miała) obroty przekraczające 77.000 GBP w ostatnich dwunastu miesiącach, będzie też musiała zarejestrować się jako podatnik VAT w brytyjskich organach podatkowych Her Majesty Revenue and Customs. Innymi słowy, jeśli działalność jest prowadzona poza Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską, LLP nie będzie podlegać obowiązkowi płacenia podatku VAT i z tego względu nie musi rejestrować się jako podatnik VAT. Niemniej jednak, jeśli spółka typu LLP dokonuje zakupów na terytorium Zjednoczonego Królestwa lub Unii Europejskiej, to może zarejestrować się jako podatnik VAT w celu ubiegania się o zwrot nadpłaconego VAT.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Monako

Księstwo Monako jest prawdziwym rajem na ziemi dla tych, którzy preferują modne życie, ciepły klimat, wyśmienite jedzenie i wspaniałe widoki. To także doskonałe miejsce dla tych, którzy nie lubią płacić podatków. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają bowiem obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego. Księstwo nie pobiera od osób fizycznych podatku od nieruchomości oraz podatku od zysków kapitałowych. Jest tylko jeden warunek – należy uzyskać status rezydenta podatkowego Księstwa Monako.

Życie na bogato w Monako – optymalne rozwiązanie

Optymalne wakacje w raju (cykl)

Część I: Anguilla i Hongkong

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Część II: Makau

Makau, powszechnie znane jako „Las Vegas Azji”, uważane jest za raj podatkowy z powodu korzystnej struktury podatkowej (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych). W 2002 roku rząd Makau uchwalił ustawę, która oficjalnie zalegalizowała hazard oraz kasyna offline. Natomiast w 2003 r. zalegalizowano hazard online.

Część III: Księstwo Luksemburg

Księstwo Luksemburg to małe państwo położone w Europie Zachodniej, które jest jednym z najbardziej liczących się na świecie ośrodków finansowych. Chociaż nie jest typowym rajem podatkowym, to z uwagi na przepisy prawne oraz system podatkowy jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.

Część IV: Seszele

Seszele to nie tylko piękne wyspy i często wybierany kierunek wakacyjnych wyjazdów, lecz także popularne miejsce do zakładania zagranicznych spółek typu offshore. Chociaż Seszele są niezawisłą republiką demokratyczną, która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1976, to pozostają członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, na czele której stoi Elżbieta II, i nie podlegają żadnej władzy Korony Brytyjskiej. Dlatego też nie są podporządkowane Dyrektywie Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek w odróżnieniu od rajów podatkowych powiązanych z państwami członkowskimi UE (głównie ze Zjednoczonym Królestwem i jego terytoriami zamorskimi).

Część V: Federacja Saint Kitts i Nevis

Federacja Saint Kitts i Nevis jest monarchią konstytucyjną położoną na Morzu Karaibskim, na czele której stoi brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Federacja ta jest najmniejszym państwem w obu Amerykach. Ze względu na ścisłe powiązanie z Koroną Brytyjską, należy ją uznać za jurysdykcję stabilną, o wysokim poziomie legislacji.

Raje podatkowe

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raj na ziemi

Legalna optymalizacja podatkowa

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną "szkodliwą konkurencję podatkową".

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy kiedy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Raje podatkowe a inwestycje kapitalowe

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane "po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Czy wolno nie płacić podatków?

Bezpeiczeństwo rajów podatkowych

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za "raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Czy korzystanie z "rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Majątek w księgach wieczystych

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

Optymalizacja na giełdzie

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Liechtenstein - raj podatkowy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012