Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Zakładanie spółek na Malcie

Republika Malty to państwo wyspiarskie położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii, składające się z kilku wysp - Malta, Ghawdex, Kemuna; w tym bezludne - Cominotto i Filfa.

Informacje wstępne

Malta znajduje się w centrum Morza Śródziemnego, w połowie drogi między Gibraltarem a Aleksandrią oraz między Sycylią a Afryką Północną. Z tego względu zawsze krzyżowały się obok niej drogi handlowe i wojenne tego zamkniętego morza. Przez całą swoją historię lokalizacja Malty dawała jej wielkie znaczenie strategiczne, a wyspami rządziła seria następujących po sobie potęg, w tym Fenicjanie, Grecy, Rzymianie, Arabowie, Normanowie, Aragończycy, Habsburgowie, Kawalerowie Maltańscy, Francuzi i Brytyjczycy.

W 1814 roku kontrolę nad wyspą objęła Wielka Brytania. Malta zdecydowanie wspierała Zjednoczone Królestwo w obu wojnach światowych i choć w 1964 roku uzyskała niepodległość, to pozostała w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. Wyspa została przyjęta do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1964 roku oraz do Unii Europejskiej w 2004 roku. Malta jest także stroną Układu z Schengen, a w 2008 roku przystąpiła do strefy euro. Od mniej więcej połowy lat 80. XX wieku wyspa przekształca się w nowoczesny punkt przeładunkowy w handlu międzynarodowym, centrum finansowe i cenioną destynację turystyczną.

Turystów z całego świata przyciąga przede wszystkim śródziemnomorski klimat (nawet w zimie jest tu około +14 stopni Celsjusza) oraz przejrzyste i ciepłe morze, które stwarza idealne możliwości do kąpieli i nurkowania.

Korzyści podatkowe

Choć system podatkowy Malty jest skomplikowany, to oferuje również szereg możliwości redukcji bądź wyeliminowania opodatkowania dochodu, co w połączeniu z siecią 67 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zawarte przez ten kraj, wskazuje na duży potencjał Malty w międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Rezydencja podatkowa Malty dla osób fizycznych

Maltański system prawny umożliwia cudzoziemcom uzyskanie jednego z czterech rodzajów rezydencji podatkowych (temporary residence, ordinary residence, long-term residence i permanent residence). Wśród nich najkorzystniejszym rozwiązaniem do celów optymalizacji podatkowej jest ordinary residence, czyli tzw. rezydencja zwykła. W ramach tzw. rezydencji zwykłej zagwarantowanych jest kilka niezwykle efektywnych przywilejów w dziedzinie opodatkowania majątku:

  1. brak opodatkowania dochodów powstałych poza Maltą pod warunkiem nie otrzymywania ich na terytorium Malty.
    Podatnik – rezydent płaci podatek dochodowy jedynie od dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na terytorium Malty, jak i ze źródeł znajdujących się poza jej terytorium, w przypadku gdy następnie dochody te zostały przekazane na terytorium Malty. Wówczas podatek jest płacony według skali progresywnej. W zależności od stanu cywilnego, opodatkowanie następuje według stawek progresywnych;
  2. zyski kapitałowe (np. dywidendy) otrzymane przez rezydentów, których źródło pochodzenia położone jest poza Maltą nie są obłożone jakimkolwiek ciężarem podatkowym.
  3. w przypadku rezygnacji z rezydencji podatkowej, cały dochód i zyski mogą być swobodnie zabrane z Malty. Rezydent podatkowy ma prawo sprzedać nieruchomości posiadane na Malcie i zabrać dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w każdym czasie. Podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości nie nastąpi, jeśli rezydent podatkowy oświadczy, że nieruchomość służyła mu do celów zamieszkania przez ostatnie trzy lata. W rezultacie, organy podatkowe na Malcie sprawdzają wówczas, czy rezydent spędził na Malcie powyżej 183 dni w roku.

Dowiedz się więcej rezydencji podatkowej Malty »

W celu wykorzystania możliwości związanych z rezydencją podatkową Malty niezbędna jest jednak również utrata polskiej rezydencji podatkowej.

Spółki prawa maltańskiego

Co do zasady podatek dochodowy od osób prawnych wynosi na Malcie 35 %. Jednakże, Malta oferuje system tzw. pełnej refundacji (pełnego przypisania) zgodnie z którym podatek zapłacony przez spółkę zostaje zaliczony na poczet podatku płaconego przez udziałowców w momencie wypłaty dywidendy. I tak, w sytuacji kiedy dywidendę wypłaca spółka handlowa, to odbiorcy dywidendy mają prawo do refundacji w wysokości 6/7 kwoty podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę na Malcie. Mając na uwadze powyższe odliczenia, efektywna stawka opodatkowania CIT spółek na Malcie może nawet wynosić ok. 5%.

W przypadku wypłat dokonywanych przez spółkę maltańską na rzecz udziałowców z zysku pochodzącego z odsetek oraz należności licencyjnych, mogą oni ubiegać się o refundację w wysokość 5/7 kwoty podatku zapłaconego przez spółkę maltańską w momencie dokonania wypłaty.

Jednakże, refundacja w wysokości 6/7 albo 5/7 zapłaconego podatku będzie możliwa wyłącznie w wypadku, jeżeli spółka nie skorzystała z ulg przewidzianych w zawartych przez Maltę umowach o unikania podwójnego opodatkowania. W sytuacji kiedy wypłacana dywidenda pochodzi z zysku przypisanego jako zysk zagraniczny i w związku z którym spółka skorzystała z ulg w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, udziałowcy mają prawo do refundacji w wysokości 2/3 podatku zapłaconego przez spółkę maltańską.

Opisane powyżej refundacje są realizowane poprzez dokonywanie wypłat odpowiednich kwot do uprawnionych udziałowców, w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek w tej sprawie.

Spółka holdingowa z wykorzystaniem spółki maltańskiej

Rozwiązanie to opiera się na międzynarodowym wehikule z wykorzystaniem spółki osobowej w Polsce, gdzie jednym ze wspólników będzie spółka kapitałowa z Malty. Odnośnie podmiotu polskiego, to może nim być spółka jawna albo spółka komandytowa, gdzie jednym ze wspólników jest osoba fizyczna, a drugim niniejsza spółka maltańska. Alternatywnie, drugim wspólnikiem, obok spółki maltańskiej, może być polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotowa spółka maltańska, zgodnie z polskimi przepisami, zarejestrowałaby się w polskich organach skarbowych i w Polsce podlegałaby opodatkowaniu w stosunku do dochodów otrzymywanych z polskiej spółki osobowej. Jednakże, niniejszy przychód byłby kompensowany z wynagrodzeniem dyrektora zarządzającego. W tym miejscu rekomendujemy, aby spółka maltańska uzyskała odpowiednią interpretację od polskiego Ministra Finansów, potwierdzającego planowanego stanu faktycznego. W konsekwencji, spółka maltańska uzyskiwałaby zyski na minimalnym poziomie.

W prezentowanej strukturze, osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, zostałyby powołane na podstawie odpowiedniej uchwały na dyrektora zarządzającego spółki maltańskiej. Zgodnie z postanowieniami polsko – maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, taki dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Poniżej przedstawiamy interpretacje podatkowe opisujące kwestie traktowania pod względem podatkowym wynagrodzenia dyrektora zarządzającego ze spółki prawa maltańskiego w Polsce, które zostały wydane w 2012 roku, a więc po wejściu w życie zmienionej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą.

Z kolei na Malcie opodatkowaniu jako wynagrodzenie dyrektora tzw. directors' fees podlega wynagrodzenie otrzymywane przez dyrektora, ale będącego osobą zasiadającą w radzie dyrektorów spółki tzw. board of directors. Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym otrzymywałaby wynagrodzenie na podstawie stosownej uchwały powołującej na stanowisko dyrektora zarządzającego, ale nie powołującą do rady dyrektorów (board of directors). Powyższe stanowisko oficjalnie potwierdza maltański organ podatkowy, który stanowi, iż wynagrodzenie dyrektora zarządzającego nie jest opodatkowane na Malcie: "Other remuneration paid to a person, who is also a director, in respect of other services rendered to the company (eg. employment, advisory, etc.) would not be taxable in Malta if the said person is neither resident nor domiciled in Malta, nor performing the services in Malta, nor has a PE in Malta."

W konsekwencji, wynagrodzenie osoby fizycznej, polskiego rezydenta podatkowego, będącego dyrektorem zarządzającym w spółce maltańskiej wynagradzanego na podstawie odpowiedniej uchwały, ale nie powołanego do rady dyrektorów spółki (board of directors), nie podlega opodatkowaniu ani na Malcie ani odpowiednio w Polsce.

Struktura holdingowa z wykorzystaniem spółki osobowej na Malcie

Rozwiązanie opiera się na międzynarodowym wehikule z wykorzystaniem dwóch podmiotów – spółki kapitałowej offshore (np. spółki z siedzibą na Wyspach Marshalla) lub spółki kapitałowej na Cyprze, oraz transparentnej podatkowo spółki osobowej na Malcie, gdzie wspólnikami byliby polscy rezydenci podatkowi
W planowanej strukturze, spółka osobowa stałaby się udziałowcem w spółce offshore. W konsekwencji przedmiotowa spółka osobowa uzyskiwałaby dochody z tytułu uczestnictwa w zyskach niniejszej spółki offshore.

Dochody otrzymane z tytułu dywidend od spółki offshore na rzecz spółki osobowej na Malcie, w postaci dywidendy do udziałowca nie będzie podlegał opodatkowaniu u źródła, a otrzymana dywidenda, w prezentowanej strukturze, także będzie w całości zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie.

Z kolei dochody przypisane wspólnikom spółki osobowej z siedzibą na Malcie powinny być rozliczane z uwzględnieniem przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Maltą. Jednak dochody spółki osobowej będą mogły być przedmiotem opodatkowania na poziomie wspólników tylko w przypadku jeżeli zgodnie z maltańskimi przepisami podatkowymi spółka będzie uznana za podmiot transparentny podatkowo.

Zgodnie z przepisami przedmiotowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski przedsiębiorstwa osiągane poprzez zagraniczny zakład tego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w tym Państwie gdzie położony jest zakład w części dochodu przez niego wygenerowanego. Z kolei, na gruncie maltańskich przepisów podatkowych osoby niebędące maltańskimi rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Malty. W konsekwencji dochody uzyskiwane przez komplementariusza z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w spółce osobowej na Malcie, traktowane będą w świetle lokalnych regulacji podatkowych jako zyski z działalności gospodarczej, osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, a co za tym idzie – co do zasady – podlegać będą opodatkowaniu maltańskim podatkiem dochodowym.

Jednocześnie, na podstawie polsko – maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i osiągającej dochód, który może być opodatkowany w Malcie, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania.

Podsumowując, mając na uwadze powyżej przedstawione postanowienia, dochody uzyskiwane przez polskiego rezydenta podatkowego z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w maltańskiej spółce osobowej, stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Malty zakład, które zgodnie z przepisami będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, jak również zysk otrzymywany z tytułu dywidend przez maltańską spółkę osobową od offshorowej spółki kapitałowej nie będzie podlegał opodatkowaniu na Malcie.

Opisany powyżej schemat stanowi doskonałe remedium na opodatkowanie wypłat dywidendy na rzecz udziałowców - osób fizycznych. Potwierdzają to liczne interpretacje polskiego Ministra Finansów, w tym interpretacja indywidualna z 12 lutego 2015 r. (znak IBPBI/1/415-1374/14/BK), gdzie wskazano:

[…] Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który planuje założyć spółkę osobową na terytorium Malty […] Głównymi źródłami przychodów Spółki będą zatem zyski ze świadczenia usług, jak również zyski wynikające z posiadania udziałów w innych spółkach (w szczególności: dywidendy, zyski ze zbycia udziałów, dochody z likwidacji, umorzenia udziałów/akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub inne) […].

[…] W konsekwencji dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze spółki osobowej z siedzibą na Malcie będą w Polsce zwolnione z opodatkowania (zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie podziału zysków, a także faktycznej ich wypłaty Wnioskodawcy) […].

Powyżej opisany scenariusz, oprócz optymalizacji dywidendy, będzie miał zastosowanie również do sytuacji, kiedy polski rezydent podatkowy będący udziałowcem, czy akcjonariuszem będzie chciał sprzedać całość posiadanych przez siebie aktywów inwestorowi. Przedmiotowy schemat umożliwi bezpodatkowe zbycie posiadanych udziałów bądź akcji na rzecz inwestora.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Zagraniczne spółki kontrolowane

Natalia Wytrykowska: Cypr i Malta kontra CFC

Od początku 2015 roku obowiązują w Polsce przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Celem wprowadzenia regulacji było, między innymi, zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów umożliwiających unikanie płacenia podatku dochodowego – np. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Private equity

Malta - optymalny wybór dla private equity

Myśląc o Malcie widzimy niezwykłe krajobrazy okraszone starożytnymi i średniowiecznymi zabytkami, tworzące niepowtarzalny klimat tej uroczej wysepki. Jednak nie tylko turyści odnaleźli na Malcie przyjazne i atrakcyjne dla siebie miejsce. Również przedsiębiorcy.

Malta - raj podatkowy

Malta - europejska oaza biznesu

Na przestrzeni ostatnich lat daje się zaobserwować znaczące zmiany w zakresie podejścia do tworzenia i stosowania prawa podatkowego. Przejawy nadużycia przepisów podatkowych, globalny terroryzm, uchylanie się od opodatkowania i rosnąca skala przestępczości gospodarczej, spowodowały wykształcanie się, rosnących w siłę, mechanizmów ochrony interesów prawno-podatkowych, największych światowych gospodarek.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012