Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Spółki Wyspy Marshalla

Informacje wstępne

Republika Wysp Marshall to państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym, składające się z 1225 wysp położonych na północ od Nauru i Kiribati, na wschód od Mikronezji oraz na południe od amerykańskiej wyspy Wake. W 1979 r. Republika Wysp Marshalla podpisała z rządem amerykańskim Porozumienie o Wolnym Stowarzyszeniu, które weszło w życie w 1986 r. Od tej pory Wyspy Marshalla są niezależnym państwem stowarzyszonym z USA. Zapewnia to wysoki poziom stabilności politycznej i ekonomicznej Wysp Marshalla.

Korzyści podatkowe

Pomoc rządowa Stanów Zjednoczonych stanowi podstawę gospodarki tej wyspiarskiej republiki, stąd miejscowe regulacje prawne umożliwiają tworzenie spółek, które są w zasadzie wolne od podatku dochodowego.

Spółki offshorowe z siedzibą na Wyspach Marshalla są zwolnione z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, opłat skarbowych, obowiązków przedkładania sprawozdań z obrotu firmy, kontroli dewizowych oraz wszelkich innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych w odniesieniu do swojej gospodarki finansowej. Niezbędne jest więc uiszczanie tylko jednej daniny publicznoprawnej, w postaci rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego Rejestr Korporacji (opłata ta jest uwzględniona w cenie naszych usług).

Wszelkie wypłaty z dochodu spółki offshore z siedzibą na Wyspach Marshalla na rzecz innej spółki niebędącej rezydentem Wysp Marshalla lub też na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza Wyspami Marshalla, zwolnione są z wszelkich podatków (co nie wyklucza możliwości powstania obowiązku podatkowego w kraju siedziby odbiorcy dywidendy).

Wysoki poziom poufności

Wyspy Marshalla oferują bardzo wysoki poziom poufności odnośnie struktury właścicielskiej spółek. Informacja o pierwszych członkach zarządu nie jest publicznie dostępna, albowiem przechowuje ją i przetwarza wyłącznie agent rejestrowy spółki.

Informacje o udziałowcach i późniejszych członkach zarządu nie są w ogóle zbierane i przetwarzane przez administrację Wysp Marshalla. Oznacza to, iż nie istnieją żadne dokumenty urzędowe, ani rejestry urzędowe na podstawie których można byłoby ustalić, kto jest udziałowcem spółki. Wyspy Marshalla dopuszczają emitowanie przez spółkę offshorową udziałów na okaziciela, w ich klasycznej postaci, tzn. nie tylko posiadacz udziału nie jest ujawniony w treści dokumentu, ale również nie ma obowiązku udostępniania rejestru udziałów (księgi udziałów) organom administracji publicznej Wysp Marshalla.

Wyspy Marshalla zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) ze Stanami Zjednoczonymi, Australią, Holandią, Nową Zelandią, Danią, Grenlandią, Wyspami Owczymi, Islandią, Norwegią, Szwecją, Irlandią i Koreą (stan z dnia 27 mają 2012 r.). Według stanu na maj 2012 r. na podstawie zawartych umów Republika Wysp Marshalla nie przekazała innym państwom żadnych informacji.

Elastyczny system prawny

Prawodawstwo Wysp Marshalla w zakresie prawa spółek opiera się na rozwiązaniach przyjętych w amerykańskim stanie Delaware, które uchodzą za najlepsze na świecie. Wyspy Marshalla wprost inkorporowały do swojego systemu prawnego całokształt prawodawstwa handlowego Delaware, włączając w to prawo zwyczajowe (common law). Przepisy te stosuje się za każdym razem, kiedy prawo Wysp Marshalla nie zawiera postanowień przeciwnych.

Rejestr handlowy Wysp Marshalla został sprywatyzowany i w praktyce jest on prowadzony przez firmę z Londynu. Szybkość działania i poziom obsługi jest znacząco wyższy niż w przypadku polskiego Krajowego Rejestru Sądowego.

Poza adaptacją prawa handlowego stanu Delaware Wyspy Marshalla przyjęły szereg rozwiązań, które czynią miejscowe struktury korporacyjne jedną z najbardziej elastycznych formuł dla działalności spółek kapitałowych, jakie zna światowe prawo handlowe.

W przypadku offshorowej spółki kapitałowej z siedzibą na Wyspach Marshalla:

- nie ma żadnych wymogów odnośnie minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki;

- dopuszczalny jest zarząd jednoosobowy (może to być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna);

- nie ma wymogu sporządzania sprawozdania finansowego, ani badania go przez biegłego rewidenta;

- posiedzenia zarządu i walne zgromadzenia mogą odbywać się gdziekolwiek na świecie.


>>> POWRÓT do zestawienia rajów podatkowych

>>> WIĘCEJ informacji na temat Wysp Marshalla (w języku angielskim)

WIĘCEJ PUBLIKACJI KANCELARII PRAWNEJ SKARBIEC

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012