Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Trust typu VISTA na prawie Brytyjskich Wysp Dziewiczych

Trust typu VISTA jest jednym z tych narzędzi optymalizacji finansowej, które doskonale sprawdza się w procesie efektywnego planowania sukcesji majątku i/lub porządkowaniu kwestii spadkowych. Stanowi również remedium na CFC (zagraniczne spółki kontrolowane) oraz automatyczną wymianę informacji.

 

Co to jest trust typu VISTA

Trust pochodzi z prawodawstwa anglosaskiego, a jego niezwykle elastyczna konstrukcja znajduje szerokie zastosowanie zarówno na gruncie normowania stosunków osób prywatnych jak również tych, które pełnią funkcje publiczne. Samo pojęcie VISTA zaś jest skrótem od pierwszych liter ustawy: Virgin Islands Special Trusts Act (2003), obowiązującej jedynie na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, co m.in. czyni ten konkretny rodzaj trustu wyjątkowym narzędziem, służącym do efektywnego zarządzania finansami.

Główne zalety oraz korzyści płynące z ustanowienia trustu typu VISTA

Trusty typu VISTA mają szereg zastosowań, które wykraczają poza ramy tradycyjnego trustu. Służą przede wszystkim do ochrony majątku, zabezpieczenia się przed ingerencją w sprawy firmowe przez osoby trzecie lub jako sposób na posiadanie udziałów w funduszach inwestycyjnych, spółkach celowych i innych strukturach finansowych. Przede wszystkim jednak wykorzystywane są m.in.:

  • przez przedsiębiorców, którzy nie chcą mieć wielu różnych rodzajów aktywów jak nieruchomości, udziały, papiery wartościowe itp. łącznie, a tylko jeden z nich, czyli udziały/akcje w spółkach;
  • do efektywnego i bezpiecznego planowania sukcesji majątku. Trust VISTA bowiem, w razie śmierci ustanawiającego trust, ułatwia przenoszenie zysków z działalności na rzecz beneficjentów trustu, bez obawy ingerencji ze strony powiernika, który zgodnie z tradycyjnym trustem, może być zobowiązany do zbycia spółki działając zgodnie z zasadą tzw. rozważnego człowieka – „prudent man of business”;
  • jako idealne rozwiązanie dla osób pełniących funkcje publiczne (np. polityków), ponieważ pomaga chronić przed oskarżeniami dot. wykorzystywania pozycji do osiągania partykularnych korzyści, np. poprzez wywieranie wpływu na przedsiębiorstwo, w którym osoby te posiadają udziały;
  • do ochrony rodzinnej firmy przed wykorzystaniem przez byłego małżonka lub jego nową rodzinę. Ustanawiający trust VISTA zachowuje bowiem pełną kontrolę nad spółką, chroniąc ją przed ingerencją ex-małżonka.

Trust typu VISTA jest więc postrzegany jako wysoce innowacyjne rozwiązanie prawne, które pozwala na stworzenie struktury bez konieczności sztywnego trzymania się standardów wynikających z zasady „prudent businessman” (rozważnego człowieka biznesu), o której wspomniano powyżej. Ustawodawstwo Brytyjskich Wysp Dziewiczych pozwala na takie skonstruowanie trustu, aby objął on wszystkie udziały spółek należących do ustanawiającego trust, z jednoczesnym zwolnieniem z odpowiedzialności zarzadzania tymi udziałami przez powiernika.

Dodatkowo, regulacje dotyczące trustu typu VISTA dają możliwość zabezpieczenia udziałów spółki poprzez przekazanie ich w ręce powiernika, którego uprawnienia zostały jednak ściśle ograniczone.

Powiernik bowiem:

  • ma ustawowy obowiązek zachowania udziałów będących przedmiotem trastu typu VISTA, a także zachowania lub zwiększenia wartości powierzonego majątku (co do zasady obowiązek ten może zostać ograniczony w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w warunkach umowy trustu);
  • nie może ingerować w zarządzanie spółką, chyba że celem jest rozwiązanie konkretnych problemów, i to tylko w przypadku zaistnienia okoliczności, które powinny być przedstawione, w sposób wyraźny, w umowie trustu;
  • nie może sam mianować dyrektorów, co zmniejsza jego zdolność do wpływania na zarządzanie firmą, chyba że zostanie on do tego upoważniony zgodnie z warunkami określonymi w umowie trustu. Efektywne zarządzanie działalnością spółki jest więc pozostawione osobom, które posiadają odpowiednie umiejętności i niezbędne kwalifikacje. Dyrektorem może być sam ustanawiający trust.

Co więcej, zasada „office of director” zawarta w umowie trustu pozwala określić sposób, w jaki powiernik wykonuje swoje prawa głosu w odniesieniu do powoływania, odwoływania oraz wynagradzania dyrektorów. Powiernik będzie zobowiązany do przestrzegania tych zapisów, dzięki którym rozporządzający/ustanawiający zachowują prawo głosu, do powoływania dyrektorów lub pełnienia tej funkcji osobiście.

Dodatkowo, tzw. intervention call (działanie interwencyjne), może być podjęte przez dowolnego „zainteresowanego” – np. beneficjenta ustanawiającego, który wzywa powiernika do interweniowania w sprawy spółki, ale tylko w przypadkach określonych w umowie trustu jako tzw. permitted grounds for complaint – czyli „uzasadnione podstawy do interwencji”.

Zarządzanie trustem

Prawodawstwo brytyjskie wypracowało bardzo wysokie standardy zarządzania trustami. W praktyce jednak wprowadzenie owych standardów często prowadzi do szeregu okoliczności, które mogą być sprzeczne ze sposobem zarządzania np. firmą rodzinną. Jedną z takich okoliczności może być np. ingerencja ze strony powierników w wewnętrzne sprawy firmy, ograniczająca swobodę działalności właściciela. Co prawda, wykorzystuje się obecnie szereg rozwiązań poza legislacyjnych stanowiących reakcję na taką sytuację, jednakże rozwiązania te posiadają wiele istotnych wad.
Trust typu VISTA rozwiązuje te trudności, stanowiąc remedium na możliwe ograniczenia i niebezpieczeństwa, związane z relacjami z powiernikami. Jego konstrukcja jest stosunkowo prosta: ustanawiający trust – czyli settlor,  przenosi swój majątek lub jego część na rzecz powiernika – nazywanego trustee, a ten, jako właściciel powierniczy, zobowiązuje się do zarządzania tym majątkiem w taki sposób, aby korzyść z majątku powierniczego mogła osiągnąć osoba trzecia – nazywana beneficiary.

W momencie powstania trustu więc, ustanawiający powierza powiernikowi zarządzanie swym majątkiem, a powiernik otrzymuje tytuł własności owego majątku wraz z przekazaniem do niego aktywów. Od tego momentu powiernik ma obowiązek zarządzać i dysponować majątkiem trustu zgodnie z wolą założyciela, wyrażoną w umowie trustu. Co bardzo ważne, w ramach czynności zarządczych, np. przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji powierzonego majątku, powiernik powinien wykazywać się należytą starannością – właściwą dla rozsądnego i uważnego przedsiębiorcy. W szczególności, powinien zadbać w pierwszej kolejności o potrzeby beneficjentów, konieczność ochrony majątku oraz wysokość i regularność dochodów.

Poufność i ochrona aktywów

VISTA Trust nie podlega żadnej formie regulacji na terytorium Brytyjskich Wysp Dziewiczych w przeciwieństwie do trustów non-VISTA. Ponadto, nie ma obowiązku rejestracji Trustu VISTA w organach regulacyjnych na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W konsekwencji szczegóły dotyczące trustów w tejże jurysdykcji zwykle pozostają poufne, podlegając ujawnieniu jedynie na skutek odpowiedniego postanowienia tamtejszego sądu.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Trust – forma zarządzania firmą rodzinną

Trust jako remedium na opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane ma na celu zamknięcie drogi do optymalizacji podatkowej poprzez tworzenie spółek w tzw. rajach podatkowych, krajach, z którymi nie ma podpisanych umów międzynarodowych gwarantujących współpracę w wymianie informacji podatkowej oraz na terytoriach, w których obowiązuje niższe niż w Polsce opodatkowanie osiąganych dochodów. Lekarstwem na ten plan rządowy mogą okazać się trusty oraz fundacje prywatne.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012