Kadry i płace

 

Jesteśmy nie tylko zespołem specjalistów, który prowadzi kadry i płace dla firm zewnętrznych. Przede wszystkim jesteśmy partnerem biznesowym, od podstaw budującym indywidualne i kompleksowe rozwiązania, odpowiadające na potrzeby wymagającego rynku HR.

Wobec ciągłych zmian przepisów Kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych (w tym ustawy o PIT) naszym Klientom zapewniamy stały dostęp do aktualnych baz wiedzy w zakresie niezbędnym do prowadzenia procesów kadrowych. Gwarantujemy także stabilizację procesów, dzięki kompleksowo przygotowanemu i sprawnie prowadzonemu systemowi kadrowo-płacowemu, zaprojektowanemu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i najlepszych praktyk.

Zawsze definiujemy i realizujemy cele biznesowe konkretnej firmy i odpowiadamy na potrzeby konkretnych pracowników. Wiele lat doświadczenia na rynku nauczyło nas, że indywidualne podejście do obsługi kadrowo-płacowej jest warunkiem koniecznym, by wzbudzić i utrzymać satysfakcję, motywację i zaangażowanie zespołu.

Pracujemy zarówno z małymi jak i dużymi płatnikami. Naszymi Klientami są firmy polskie, międzynarodowe i zagraniczne. Nasze kompetencje potwierdza fakt, że z usług SCS korzystają m.in. firmy działające w branży Call Center – jednej z najtrudniejszych pod względem kadrowo-płacowym branż, charakteryzujących się znaczną fluktuacją kadr oraz niskim stopniem lojalności pracowników do konkretnego pracodawcy.

 

Oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

 

Kadry i płace dla firm:

 • Prowadzenie kompleksowej administracji kadrowej.
 • Naliczanie płac i całościowa obsługa realizacji wypłat wynagrodzeń.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Monitorowanie terminów ważności umów, terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej.
 • Przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA).
 • Sporządzanie miesięcznych informacji nt. podatków (PIT4R, PIT8A) oraz składek ZUS.
 • Przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA), w tym korekt deklaracji ZUS.
 • Przesyłanie dokumentów elektronicznych do ZUS i Urzędów Skarbowych.
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji PFRON w formie elektronicznej.
 • Przygotowywanie sprawozdań do celów statystycznych dla GUS wymaganych przepisami prawa.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach.
 • Wsparcie w obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów kadrowo-płacowych.

 

Reprezentacja przed urzędami i wsparcie w kontrolach:

 

 • Reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym.
 • Przygotowywanie do i reprezentacja w trakcie kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wsparcie podczas kontroli PIP, w tym przygotowanie protokołów oraz załatwianie spraw pokontrolnych.

 

Obsługa procesów rekrutacyjnych i zwolnień:

 

 • Kompleksowa obsługa procesu rekrutacyjnego włącznie ze sporządzaniem umów i aneksów do wszystkich form zatrudnienia z uwzględnieniem wewnętrznych regulaminów pracy.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy zawieraniu bądź rozwiązywaniu stosunku pracy.
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Informowanie o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Monitorowanie ważności i przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne i okresowe.
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów.
 • Sporządzanie świadectw pracy.

 

Przeprowadzanie audytów i wdrażanie działań naprawczych:

 • Audyt procesów kadrowo płacowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami, obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa oraz doradztwo w zakresie usunięcia ewentualnych nieścisłości w dokumentacji pracowniczej.
 • Audyt, rekomendacja i sporządzanie regulaminów pracy , wynagradzania oraz regulaminów premiowych.