Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna Skarbiec
w mediach

Kancelaria Prawna Skarbiec w mediach – publikacje z pierwszego kwartału 2014 r.

Publikacje z marca 2014 roku

Beneficjenci i przegrani ukraińskiego kryzysu

Po pierwsze, nieprawdziwa i dalece uproszczona jest manichejska wizja autorów konfliktu. W polskich mass mediach próbuje się wykazać, niekiedy w sposób wręcz nachalny, że wokół problemu Ukrainy siły dobra i wartości (czytaj Zachód) starły się z barbarzyństwem, cynizmem i agresją (azjatycka Rosja). Pozostając przy jednoznacznie negatywnej ocenie działań Rosji, należy zastanowić się o jakie tym razem „wartości” w tym konflikcie chodzi „szlachetnej” Ameryce, gdyż w przypadku podsłuchiwania telefonu kanclerz Merkel chodziło o „łapanie terrorystów”.

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

Zniesienie barier w dostępie do oddłużenia osób fizycznych oraz zmniejszenie kosztów procedury dotyczącej upadłości konsumenckiej – przewiduje złożony w Sejmie projekt zmian w prawie.

Kolejne uproszczenia w rozliczaniu się z fiskusem

Ministerstwo Finansów planuje, aby od 2015 roku to urząd skarbowy wypełnił za nas wstępnie zeznanie podatkowe. Podatnik będzie musiał jedynie potwierdzić prawidłowość dokonanego rozliczenia.

Nowe propozycje zmian w odliczaniu VAT od samochodów

Do prac w Sejmie trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma na celu zniesienie ograniczeń w pełnym odliczaniu podatku naliczonego od nabycia m.in. samochodów osobowych oraz usunięcie barier w odliczaniu podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do tych pojazdów.

Nowe propozycje zmian w umowach o pracę na czas określony

Wprowadzenie zasady, że umowa o pracę na czas określony może być wykonywana przez okres maksymalnie 24 miesięcy – zakłada złożony w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

Prawa pracowników upadłych firm z oddziałami w Polsce będą chronione

Umożliwienie dochodzenia wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników polskich firm, wobec których sąd zagraniczny, a następnie polski wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości – przewiduje wniesiony do Sejmu senacki projekt zmian w prawie.

Wzory wniosków w urzędach będą jednolite

Wprowadzenie w całym kraju standaryzacji wniosków składanych w postępowaniach administracyjnych przez przedsiębiorców – przewiduje przygotowany przez rząd projekt ustawy.

Więcej praw dla klientów banków

Zwiększenie praw klientów banków przed konsekwencjami złożenia pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji – przewiduje złożony w Sejmie projekt zmian w przepisach.

Publikacje z lutego 2014 roku

Nowy pomysł na rozkręcenie biznesu

Umożliwienie próbnego rozpoczęcia działalności gospodarczej – przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt zmian w przepisach. Poselski projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw ma na celu umożliwienie uruchomienia własnego biznesu „na próbę”, celem przetestowania jego opłacalności. Procedura uruchomienia firmy byłaby prosta i dawała możliwość otwarcia firmy „od ręki”.

Trwają próby przeforsowania zakazu pracy w handlu w niedzielę

Do Sejmu trafił obywatelski projekt zmian w Kodeksie pracy, który ma na celu rozszerzenie zakazu handlu w placówkach handlowych. W Sejmie znajduje się również poselski projekt w tej samej sprawie.

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków na samochody używane do celów firmowych i prywatnych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o VAT, który określa nowe zasady rozliczania i odliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz prywatnych.

Wysyłasz pismo do sądu z kraju UE? Zachowasz termin

Jeszcze do niedawna wysyłając apelację czy zażalenie przez operatora zagranicznego narażaliśmy się na przekroczenie terminu do wniesienia ww. środka zaskarżenia, powodując tym samym zamknięcie drogi do dochodzenia swoich praw przed sądem.

Składasz pozew? Ustal numer PESEL pozwanego

Od 7 lipca 2013 roku składając pozew musimy wskazać numer PESEL powoda (ewentualnie jego NIP lub KRS, natomiast tylko w przypadku, gdy powód prowadzi działalność gospodarczą). Niemniej jednak obowiązek ustalenia numeru PESEL (odpowiednio NIP lub KRS) pozwanego został przerzucony na sąd, który z urzędu powinien podjąć czynności zmierzające do ustalenia ww. danych. Wyjątkiem od tej zasady jest elektroniczne postępowanie upominawcze, albowiem składając pozew do e-sądu musimy wskazać zarówno numer PESEL (NIP lub KRS) powoda, jak i pozwanego.

Rewolucja w doręczaniu korespondencji z sądu

Od stycznia bieżącego roku wezwania i inne pisma z sądu odbierzemy w kiosku lub innym punkcie użyteczności publicznej (np. sklepie spożywczym, SKOK-u) Rewolucja w doręczaniu przesyłek pocztowych została zapoczątkowana przez Polską Grupę Pocztową, która wygrała przetarg na doręczanie korespondencji z sądów i prokuratur.

Rachunek za obiad z kontrahentem możesz wrzucić w koszty

Od 2007 roku trwa spór dotyczący wydatków na posiłek lub poczęstunek dla kontrahenta – czy można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów, kiedy to wprowadzono przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ww. przepisami do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów – w tym alkoholowych.

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Pomimo, iż wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne nie uległa zmianie, od stycznia 2014 roku zapłacimy wyższe składki ZUS. Spowodowane jest to wzrostem planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (3746 złotych) oraz podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (1680 złotych).

Będą kolejne ułatwienia w otwieraniu firmy

Zmiany w procedurze rozpoczynania działalności gospodarczej, w tym miedzy innymi zautomatyzowanie i uproszczenie nadawania NIP i REGON – przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w przepisach.

Nowe przepisy o prawach konsumentów

Ujednolicenie przepisów dotyczących zawierania umów z konsumentami w lokalu firmy, poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przez internet – przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o prawach konsumenta. W przypadku umów zawieranych na odległość klient będzie mógł od niej odstąpić w terminie 14 dni – bez wskazania przyczyny.

Publikacje ze stycznia 2014 roku

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

Skrócenie terminu zwrotu VAT oraz ograniczenie możliwości przedłużania przez organy podatkowe terminu tego zwrotu – przewiduje złożony w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe ulgi PIT

Czas dorocznych rozliczeń z fiskusem jeszcze nie nadszedł, ale już warto przyjrzeć się nowościom, jakie przygotował podatnikom ustawodawca. Główną zmianą są nowe formularze rozliczeniowe. Ponadto podatnicy zachowają prawo do najpopularniejszych ulg (internetowej i rodzinnej), ale na zmienionych zasadach. Dodatkowo, prawodawca usankcjonował zasady praktyki obrotu w zakresie różnego rodzaju rekompensat.

Koniec mitręgi przedsiębiorców z opodatkowaniem imprez integracyjnych?

Jest szansa, że zakończy się długotrwały spór pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi w sprawie opodatkowania firmowych imprez integracyjnych, w tym np. spotkań opłatkowych. Sprawę nieprecyzyjnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących nieodpłatnych świadczeń rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny.

Kiedy paragon, kiedy faktura, a kiedy towar?

Jedną z głównych cech e-sprzedaży jest szybkość transakcji. Może zdarzyć się tak, że e-przedsiębiorca już 2 stycznia stanie przed dylematem rozliczania podatków według nowych zasad. Początek roku to zawsze czas, kiedy podatnicy gorączkowo szukają informacji na temat zmian podatkowych. Z tej przyczyny warto już dziś poznać nowe zasady rozliczeń sprzedaży w sieci.

Czy firmy zyskają, czy stracą na planowanej liberalizacji dostępu do zawodu księgowego i doradcy podatkowego?

W Sejmie trwają prace nad ułatwieniem dostępu do zawodu księgowego i doradcy podatkowego. Sprawa ta budzi wiele emocji – głównie w środowisku doradców podatkowych, którzy obawiają się, że po wejściu w życie proponowanych zmian przedmiotowe usługi będą mogły świadczyć osoby bez żadnych kwalifikacji i przygotowania merytorycznego

Czy będzie mniej przyjaźnie w sądach?

Koniec roku to czas podsumowań. Z raportu o stanie polskich sądów wynika, że Polacy nie są zadowoleni z sądownictwa. Główne powody do narzekań to: przewlekłość postępowań i opieszałość sądów.

Kolejna próba zmiany przepisów w sprawie kryterium oceny ofert

Wprowadzenie zmian w kryteriach oceny ofert w postępowaniach przetargowych – przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt zmian Prawa zamówień publicznych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012