Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Cypr i Malta kontra CFC

Cypr i Malta kontra CFC

Od początku 2018 r. obowiązują w Polsce znowelizowane przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Corporation – CFC) zawarte w ustawach o PIT i CIT. Nowelizacja jest podyktowana koniecznością dostosowania regulacji krajowych do wymogów unijnej dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., ustanawiającej regulacje mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, mającym bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest m.in. zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. „rajów podatkowych" oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów umożliwiających unikanie płacenia podatku dochodowego, np. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Nowa definicja zagranicznej spółki kontrolowanej

Możliwość nałożenia na podatnika obowiązku zapłaty 19% podatku od dochodów jego spółki zagranicznej zależy od ziszczenia się szeregu przesłanek określonych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej.

Zawarta jest ona w art. 30f ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym taką spółką jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o PIT albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub ponad 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach, oraz
  2. co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7 ustawy o PIT, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, oraz
  3. faktycznie zapłacony przez tę spółkę podatek dochodowy jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdyby spółka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu; (przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu).

Ponadto, od nowego roku podatkowego nie będzie miało zastosowania obowiązujące wcześniej wyłączenie z obowiązku opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej w przypadku, gdy przychody tej spółki nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 €.

Automatyczna wymiana informacji

Istotnym narzędziem przeciwdziałającym unikaniu opodatkowania i skierowanym na zwiększenie skuteczności poboru podatku CFC ma być mechanizm automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (tzw. Common Reporting Standard – CRS) opracowany przez OECD. Zgodnie ze standardem wymiany informacji, raportowaniu będą podlegać informacje o rachunkach bankowych nierezydentów będących posiadaczami rachunków finansowych (ang. account holder) w krajach stosujących standard wymiany informacji. W przypadku osób prawnych, które – co do zasady – identyfikowane są jako podmioty kontrolowane, raportowaniu będą podlegać również dane osoby kontrolującej dany podmiot (ang. controlling person), zwanej także beneficjentem. Przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych stosowane obok mechanizmów automatycznej wymiany informacji o rachunkach bankowych, dają więc organom podatkowym niezwykle silne narzędzia inwigilacyjne oraz wzmacniają pozycję aparatu państwowego w odwiecznej walce podatnika z fiskusem – zwłaszcza, że omawiana regulacja ma charakter globalny.

Możliwe będzie jednak uniknięcie ewentualnych negatywnych konsekwencji wprowadzenia tych przepisów. Mimo silnej presji międzynarodowej, także ze strony OECD, nie wszystkie kraje stosują bowiem agresywną politykę podatkową wobec swoich rezydentów podatkowych. Nie wszystkie także idą z nurtem zmian dyktowanych przez europejskich liderów. Co więcej, kraje o przyjaznych systemach podatkowych można znaleźć w samej Unii Europejskiej. Są to Malta i Cypr. Nie ma się czemu dziwić – emigracja podatkowa jest od lat jednym ze sposobów optymalizacji nadmiernych obciążeń fiskalnych nakładanych na osoby fizyczne w kraju ich rezydencji. Dlatego też wiele krajów, również tych europejskich, oferuje swoim rezydentom podatkowym bardzo atrakcyjne zasady obliczania należności podatkowych od osób fizycznych i ulg podatkowych.

Malta i Cypr

Co ciekawe, Malta i Cypr to kraje, które zobowiązały się do priorytetowego wdrożenia nowych standardów wymiany informacji w stosunku do kont istniejących od 1 stycznia 2016 r. W efekcie informacje o kontach bankowych są wysyłane do organów podatkowych kraju wskazanego w banku jako kraj rezydencji posiadacza rachunku – w tym przypadku na Maltę lub na Cypr. Jednak ani na Cyprze ani na Malcie nie istnieją przepisy podatkowe nakładające obowiązek podatkowy na podmioty posiadające majątek w postaci udziałów w spółkach zagranicznych (przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych). Wymiana informacji nie znajdzie więc realnego odzwierciedlenia w zobowiązaniach podatkowych posiadacza rachunku. System prawny Malty i Cypru umożliwia uzyskanie aż czterech rodzajów rezydencji podatkowych: temporary residence, ordinary residence, long-term residence i permanent residence. W celu uzyskania statusu ordinary residence, czyli tzw. zwykłego rezydenta podatkowego Malty czy Cypru, należy spełnić: wymóg posiadania adresu zamieszkania potwierdzonego dokumentem własności nieruchomości lub umową najmu nieruchomości o określonej wartości, wymóg wykazania stałego adekwatnego źródła dochodu, czy wymóg wykupienia stosownego ubezpieczenia. Jak widać, warunki nie są restrykcyjne. A zatem podatnicy, którzy zdecydują się na zmianę rezydencji podatkowej na cypryjską lub maltańską, mogą bez przeszkód przenieść swoje centrum interesów życiowych tam, gdzie klimat jest cieplejszy, a przy okazji zminimalizować implikacje fiskalne wynikające z nowych przepisów związanych z podatkiem od zagranicznych spółek kontrolowanych oraz automatycznej wymiany informacji.

2018-02-21 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-05-15)

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012