Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Cypr i Malta kontra CFC

Od początku 2015 roku obowiązują w Polsce przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Celem wprowadzenia regulacji było między innymi zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów umożliwiających unikanie płacenia podatku dochodowego – np. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

 

Należy jednak pamiętać, że możliwość nałożenia na podatnika obowiązku zapłaty 19 procentowego podatku od dochodów jego spółki zagranicznej, zależy od ziszczenia się szeregu przesłanek określonych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej.

Kryterium poziomu kontroli

Najważniejszą z nich jest tzw. kryterium poziomu kontroli. Zgodnie z tą przesłanką, podatnik musi posiadać nieprzerwanie, przez okres nie krótszy niż 30 dni, co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale, 25 proc. praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25 proc. udziałów w zyskach spółki zagranicznej. Pozostałe przesłanki dotyczą charakteru uzyskiwanych przez spółkę przychodów oraz sposobu ich opodatkowania w kraju rezydencji. Chodzi tu przede wszystkim o dochody o charakterze pasywnym takie jak: dywidendy, należności licencyjne, odsetki od pożyczek czy obligacji itp., opodatkowane stawką niższą o co najmniej 25 proc. od obwiązującej w Polsce stawki CIT/PIT lub podlegające zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania.

Przepisy wprowadzono dlatego, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym poziom efektywności poboru podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych byłby bardzo niski. Wynika to z ambiwalencji samej regulacji oraz z bardzo ograniczonych narzędzi weryfikacji jakimi dysponowały do tej pory organy kontroli podatkowej. W szczególności w przypadku spółek mających siedzibę w krajach, z którymi nie Polska nie posiada umów o wymianie informacji podatkowych. W celu przybliżenia skali zjawiska Ministerstwo Finansów podaje, że np. dochody nierezydentów w 2012 r. z tytułu odsetek wyniosły 22,4 mld zł, z tego 71 proc. stanowiły dochody zwolnione z opodatkowania, a kwota pobranego podatku od dochodów podlegających opodatkowaniu z tego tytułu wyniosła 0,5 mld zł.

Automatyczna wymiana informacji

Istotnym narzędziem przeciwdziałającym unikaniu opodatkowania i skierowanym na zwiększenie skuteczności podporu podatku CFC ma być mechanizm automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (tzw. Common Reporting Standard - CRS), opracowany przez OECD. Zgodnie ze standardem wymiany informacji, raportowaniu będą podlegać informacje o rachunkach bankowych właśnie nierezydentów, będących posiadaczami rachunków finansowych (ang. Account Holder) w krajach stosujących standard wymiany informacji. W przypadku osób prawnych, które – co do zasady – identyfikowane są jako podmioty kontrolowane, raportowaniu będą podlegać również dane osoby kontrolującej dany podmiot (ang. Controlling Person), zwanej także beneficjentem.

Przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych wraz z mechanizmami automatycznej wymiany informacji o rachunkach bankowych dają więc organom podatkowym niezwykle silne narzędzia inwigilacyjne oraz wzmacniają pozycję aparatu państwowego w odwiecznej walce podatnika z fiskusem.

Regulacja ma charakter globalny. Jedynymi krajami, które nie zdecydowały się na jej przyjęcie są Bahrajn, Nauru i Vanuatu. Oznacza to, że w niedługiej perspektywie praktycznie niemożliwe będzie uniknięcie powszechnej wymiany informacji dot. rachunków bankowych. Jednakże, możliwe będzie uniknięcie ewentualnych negatywnych konsekwencji związanych z taką wymianą.

Mimo silnej presji międzynarodowej, także ze strony OECD, nie wszystkie kraje stosują agresywną politykę podatkową wobec swoich rezydentów podatkowych. Nie wszystkie także idą z nurtem zmian dyktowanych przez europejskich liderów. Co więcej, kraje o przyjaznych systemach podatkowych można znaleźć w samej Unii Europejskiej. Są to Malta i Cypr.
Nie ma się czemu dziwić. Emigracja podatkowa jest bowiem od lat jednym ze sposobów optymalizacji nadmiernych obciążeń fiskalnych nakładanych na osoby fizyczne w kraju ich rezydencji. Wiele krajów, również tych europejskich, oferuje swoim rezydentom podatkowym bardzo atrakcyjne zasady obliczania należności podatkowych od osób fizycznych i ulg podatkowych.

Malta i Cypr

Nie przeszkadza temu fakt, że Malta jak i Cypr należą do tych krajów, które zobowiązały się do priorytetowego wdrożenia nowych standardów wymiany informacji w stosunku do kont istniejących od 1 stycznia 2016 roku. Informacje o kontach bankowych są wysyłane do organów podatkowych kraju wskazanego w banku jako kraj rezydencji posiadacza rachunku – w tym przypadku na Maltę lub na Cypr. Jednak ani na Cyprze ani na Malcie nie istnieją przepisy podatkowe nakładające obowiązek podatkowy na podmioty posiadające majątek w postaci udziałów w spółkach zagranicznych (przepisy zagranicznych spółkach kontrowanych). Wymiana informacji więc nie znajdzie realnego odzwierciedlenia w zobowiązaniach podatkowych posiadacza rachunku.

System prawny Malty i Cypru umożliwia uzyskanie aż czterech rodzajów rezydencji podatkowych: temporary residence, ordinary residence, long-term residence i permanent residence.

W celu uzyskania statusu ordinary residence, czyli tzw. zwykłego rezydenta podatkowego Malty czy Cypru należy spełnić kilka warunków: wymóg posiadania adresu zamieszkania potwierdzonego dokumentem własności nieruchomości lub umową najmu nieruchomości o określonej wartości, wymóg wykazania stałego adekwatnego źródła dochodu czy wymóg wykupienia stosownego ubezpieczenia.

Mając na uwadze powyższe, podatnicy, którzy zdecydowaliby się na zmianę rezydencji podatkowej na cypryjską bądź maltańską, mogą przenieść swoje centrum interesów życiowych do cieplejszych klimatów, a przy okazji zminimalizować implikacje fiskalne wynikające z nowych przepisów związanych z podatkiem od zagranicznych spółek kontrolowanych oraz automatycznej wymiany informacji.

Autor:

Natalia Wytrykowska - Prawnik w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Wymiana informacji podatkowych

mec. Robert Nogacki: Wymiana informacji w sprawach podatkowych

Od stuleci swoboda przepływu kapitału i lokowania pieniędzy zagranicą zapewniała uczciwym, ciężko pracującym obywatelom możliwość stabilnego akumulowania oszczędności w oderwaniu od lokalnych uwarunkowań politycznych, samowoli funkcjonariuszy państwowych i kryzysów gospodarczych, które miewały miejsce w ich rodzinnych krajach.

Malta

Malta - optymalny wybór dla private equity

Myśląc o Malcie widzimy niezwykłe krajobrazy okraszone starożytnymi i średniowiecznymi zabytkami, tworzące niepowtarzalny klimat tej uroczej wysepki. Jednak nie tylko turyści odnaleźli na Malcie przyjazne i atrakcyjne dla siebie miejsce. Również przedsiębiorcy.

Malta - europejska oaza biznesu

Na przestrzeni ostatnich lat daje się zaobserwować znaczące zmiany w zakresie podejścia do tworzenia i stosowania prawa podatkowego. Przejawy nadużycia przepisów podatkowych, globalny terroryzm, uchylanie się od opodatkowania i rosnąca skala przestępczości gospodarczej, spowodowały wykształcanie się, rosnących w siłę, mechanizmów ochrony interesów prawno-podatkowych, największych światowych gospodarek.

Cypr

Natalia Wytrykowska: Cypryjski ciąg dalszy

W połowie lipca 2015 roku w oficjalnym Dzienniku Urzędowym Republiki Cypru ukazała się lista spółek, które w przeciągu trzech miesięcy od dnia publikacji listy, mają zostać z urzędu rozwiązane i wykreślone z rejestru. W konsekwencji, ich majątki mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Termin mija 17 października 2015 roku. Czy właściciele tych spółek są przygotowani na taki scenariusz?

Desant polskiego fiskusa na Cypr

Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł międzynarodowej optymalizacji podatkowej. W niniejszej publikacji opiszę typowe błędy popełniane przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze oraz wyjaśnię, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012