Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna SKARBIEC

Wybrane publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec - kwiecień 2009

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Gazeta Wyborcza, eGospodarka

 
Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane "po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).
 
Koniec z praniem pieniędzy? Przedsiębiorcy już się boją Portal wp.pl
Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy staje się nie tylko metodą prewencyjnej walki z przestępczością, ale także potężnym narzędziem inwigilacji życia obywateli oraz źródłem wyjątkowo uciążliwych dla przedsiębiorców obowiązków.
 
Podpis wystawcy weksla musi obejmować co najmniej nazwisko  
Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1993 roku III CZP 146/93 "podpis wystawcy weksla musi obejmować co najmniej nazwisko. Prawo wekslowe nie wymaga dla ważności weksla, aby podpis był czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak być złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę."
 
Jak posługiwać się zagranicznymi dokumentami urzędowymi w obrocie ?  
W dobie otwartych granic i postępującej globalizacji niejednokrotnie zachodzi potrzeba przedstawiania dokumentów urzędowych pochodzących z jednego państwa w innym państwie. Tego rodzaju dokumenty często stanowią jedyny dowód istnienia prawa lub mogą mieć niezwykle istotny wpływ na sytuacje prawną danego podmiotu.
 
Wspólnota małżeńska a odpowiedzialność majątkowa  
Zgodnie z generalną zasadą, wynikającą z art. 36 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ("k.r.o."), każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, w związku z czym każdy ze współmałżonków jest także uprawniony do wystawienia weksla. Warto jednakże zaznaczyć, iż zastrzeżenia może budzić kwestia ewentualnej egzekucji z majątku wspólnego współmałżonków, albowiem zgodnie z art. 41 § 1 k.r.o. jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.
 
Kiedy sąd ogłosi upadłość dłużnika ?  
Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Poprzez wymagalność zobowiązań należy rozumieć stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.
 
Jak poręczyć weksel ?  
Zastrzeżenie, według którego poręczenie wekslowe jest ograniczone terminem końcowym, jest bezskuteczne; nie powoduje ono nieważności tego poręczenia.
 
Nieprawidłowe wypełnienie weksla nie zwalnia w całości od zapłaty sumy wekslowej  
Nieprawidłowe wypełnienie weksla in blanco nie zwalnia wystawcy i poręczyciela w całości od zapłaty sumy wekslowej, zgodnie bowiem z poglądem wyrażonym w judykaturze "w razie naruszenia upoważnienia do uzupełnienia weksla in blanco przez wpisanie wyższej sumy od kwoty wierzytelności, dla której zabezpieczenia weksel in blanco został wręczony, osoba na nim podpisana staje się zobowiązana wekslowo w granicach, w jakich tekst weksla jest zgodny z upoważnieniem" /Wyrok Sadu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2006 roku V CSK 70/2006/.
 
Informacje poufne czyli "dostać cynk" Gazeta Finansowa
Częstokroć o powodzeniu transakcji na rynku giełdowym decyduje przewaga informacyjna, polegająca na posiadaniu informacji niedostępnych dla ogółu uczestników rynku. Jednakże zdarza się, że przewaga ta nie jest  efektem nadzwyczajnych umiejętności inwestora, ale nieuprawnionego wykorzystania przez niego informacji poufnych. Przestępstwo polegające na przeprowadzaniu transakcji na rynku kapitałowym w ten sposób to insider trading (insider dealing).
 
Upadłość konsumencka - prawa wierzyciela i dłużnika Gazeta Finansowa, Nowoczesna Firma
 
W dniu 31 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej "pr. up. i n."), która wprowadza do prawa polskiego nową instytucję w postaci upadłości konsumenckiej. Jest to  procedura oddłużeniowa, którą będą mogły zastosować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W założeniu twórców nowelizacji możliwość skorzystania z trybu upadłości konsumenckiej musi być umotywowana sytuacją o charakterze nadzwyczajnym. Dlatego przyjmuje się, że postępowanie upadłościowe będzie mogło być prowadzone tylko wobec osób, które stały się niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Oddłużanie w tym trybie nie może być zbyt częste. Okres między oddłużeniami nie może być krótszy niż lat dziesięć. Przyjęcie terminu dziesięcioletniego związane jest z tym, że jest to w polskim prawie podstawowy termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (art. 118 k.c.).
 

 

>>> WCZEŚNIEJSZE
publikacje Kancelarii

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012