Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna SKARBIEC

maj 2009

Znajdź swój raj (podatkowy) Portal wp.pl
Jeśli np. importujemy towary z Chin, mając bardzo wysoką marżę, to możemy równie dobrze kupować te same towary od spółki-pośrednika z Hongkongu, która sprzeda nam te same towary po cenach wyższych. Marża akumulowana w spółce z siedzibą w Hongkongu nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu. Spółka z siedzibą w Hongkongu może być własnością np. fundacji, która zapewni nam dostęp do środków zgromadzonych w niej, nie przenosząc jednak na beneficjenta własności tych środków, dzięki czemu u beneficjenta nie pojawi się obowiązek zapłaty podatku od dywidendy - opisuje Robert Nogacki.
 
Raje podatkowe - minimalne podatki, maksymalna poufność Gazeta Wyborcza
Wobec bardzo wysokich obciążeń podatkowych w Polsce interesującym rozwiązaniem wydaje się przenoszenie części opodatkowanej aktywności do państw o bardzo niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie tajemnicy bankowej - tak zwanych “rajów podatkowych”. Niektóre z rajów podatkowych oferują całkowite zwolnienie z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług pobieranych w miejscu siedziby spółki (co niestety nie wyklucza opodatkowania w miejscu osiągnięcia dochodu/dokonania obrotu).
 
Wstępne zgromadzenie wierzycieli  
Wstępne zgromadzenie wierzycieli zwołuje sąd. Sędzia - komisarz jest przewodniczącym tego zgromadzenia. Zwołanie powyższego zgromadzenia następuje w przypadku zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości, chyba że oczywiste jest, iż dalsze postępowanie może być prowadzone tylko w celu likwidacji majątku upadłego.
 
Jaki majątek zalicza się do masy upadłości, a jaki podlega wyłączeniu ?  
Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w trakcie postępowania upadłościowego.
 
 
Czy umowy zawarte przed ogłoszeniem upadłości zachowują ważność po ogłoszeniu upadłości? Portal IPO.pl
Wszelkie zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Zawarte przez upadłego umowy zlecenia lub komisu, w których upadły był dającym zlecenie lub komitentem, a także umowy o zarządzanie papierami wartościowymi upadłego wygasają z dniem ogłoszenia upadłości. Jednakże wierzytelność z tytułu poniesionej wskutek tego straty może być dochodzona w postępowaniu upadłościowym.
 
Kiedy powinno się złożyć propozycje układowe przy ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu?  
We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu dłużnik powinien zawrzeć propozycje układowe wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy, jeżeli zobowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.
 
Kiedy wspólnik poręczy weksel na spółkę bez zgody wspólników...  
Stosownie do art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych, zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 

 

>>> WCZEŚNIEJSZE
publikacje Kancelarii

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012