Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Kancelaria Prawna SKARBIEC

Źródło: Kurier Finansowy, Portal Bankier.pl, Twoja Firma

Data: 2008-06-20

Autor: Robert Nogacki - Kancelaria Prawna Skarbiec

Jak powiedział kiedyś lord Rees Mogg "kłamać zdarza się rządom, bankierom, a czasem nawet audytorom. Tylko złoto mówi prawdę". Dzieje się tak ponieważ złote krugerrandy, bieliki czy dukaty stanowią uniwersalnie akceptowaną i prawie niezniszczalną formę inwestycji, która - w przeciwieństwie do pieniądza papierowego - nie ulega łatwo manipulacji ze strony rządów, banków centralnych bądź instytucji finansowych.

Złoto nie poddaje się inflacji, a w czasie kryzysów i zawirowań politycznych tylko zyskuje na wartości. Pieniądz papierowy, który sto lat temu opuścił drukarnie mennic carskich czy kajzerowskich ma dziś wartość czysto kolekcjonerską - natomiast złote aureusy, bite dwa tysiące lat temu przez rzymskie mennice, poza wszelkimi innymi walorami, zachowują po dziś dzień także realną siłę nabywczą. Osoby, które decydują się na inwestycje w złoto, muszą jednak borykać się z niebagatelnym problemem technicznym odnośnie wypracowania w miarę bezpiecznej formuły partycypowania we wzroście wartości kruszcu.

Przechowywanie w domu złota w monetach bądź sztabach nie jest bowiem rozwiązaniem bezpiecznym, szczególnie jeśli nie dysponujemy specjalistycznymi zabezpieczeniami technicznymi. Dlatego też poniżej przedstawiam trzy interesujące surogaty dla fizycznego zakupu złotych sztabek bądź monet, w postaci inwestycji w instrumenty finansowe oparte o kurs złota.

Jednostki uczestnictwa funduszu Superfund Gold

Superfund Gold to jeden z subfunduszy w ramach funduszu Superfund SFIO, przeznaczony dla inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycjami skorelowanymi z notowaniami złota, akceptującymi ryzyko wahań cen na rynku tego metalu oraz ryzyko wynikające z aktywnego zarządzania subfunduszem. Strategicznym celem Superfund Gold jest odzwierciedlenie trendów panujących na rynku złota. Dopuszczalne zaangażowanie Superfund Gold w kontraktach terminowych na złoto w przedziale od 0% do 200% wartości aktywów Superfund Gold ma na celu wypracowanie stopy zwrotu ponad wartość wynikającą w przebiegu notowań instrumentu bazowego poprzez aktywne zarządzanie alokacją.

W sytuacji prognozowanego wzrostu lub spadku notowań na rynku złota, Superfund Gold, w ramach limitów określonych w statucie Superfund Gold, ma możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji na rynek złota, czego celem jest wypracowanie dodatkowej stopy zwrotu ponad wartość wynikającą z przebiegu notowań instrumentu bazowego. Podejmując decyzję o stopniu zaangażowania Superfund Gold na rynku złota, Superfund Gold bierze pod uwagę czynniki, takie jak: aktualna oraz prognozowana relacja popytu i podaży na rynku złota, kierunki polityki pieniężnej w największych gospodarkach świata, dynamika zmian poziomu podaży pieniądza w największych gospodarkach świata, polityka władz monetarnych w kwestii rezerw walutowych, obecny oraz prognozowany poziom stóp procentowych w największych gospodarkach globu, rozwój sytuacji na rynku walutowym, w szczególności w odniesieniu do amerykańskiego dolara, aktualny stopień awersji do ryzyka na globalnym rynku finansowym, aktualna sytuacja geopolityczna, a także wskazania analizy technicznej. Superfund Gold nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu Investor Gold FIZ

Fundusz Investor Gold inwestuje w wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych oraz od ceny rynkowej metali szlachetnych: złota, srebra, platyny i palladu. Wartość pozycji wynikających z nabytych instrumentów pochodnych, których cena zależy od ceny rynkowej metali szlachetnych  stanowi nie mniej niż 40% i nie więcej niż 200% aktywów netto Investor Gold.

Przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego fundusz bierze pod uwagę m.in. saldo popytu i podaży danego metalu szlachetnego, prognozowane zmiany popytu i podaży danego metalu szlachetnego, obecny i prognozowany poziom nominalnych i realnych stóp procentowych w głównych gospodarkach świata, prognozowane zmiany kursu dolara amerykańskiego do głównych walut świata, zmiany postrzegania przez inwestorów oczekiwanego zysku i ryzyka aktywów finansowych, zaangażowanie najważniejszych grup  inwestorów (funduszy inwestycyjnych i banków komercyjnych) na rynku kontraktów terminowych na metale szlachetne oraz wskazania analizy technicznej wykresów cen metal szlachetnych.

Investor Gold może ponadto inwestować w akcje, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,  papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwa należące do OECD, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach oraz waluty. W odniesieniu do części akcyjnej, Fundusz poszukuje akcji spółek, które działają w branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych oraz złóż polimetalicznych, w których złoto, srebro, platyna i pallad stanowią istotną część. Podobnie, jak Superfund Gold również Investor Gold FIZ nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Certyfikaty Strukturyzowane Raiffeisen Centrobank

Wśród notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie certyfikatów Raiffeisen Centrobank znajduje siętakżeGold Open-End Index Certificate, którego wycena odzwierciedla zmianę cen złota. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w przypadku certyfikatów strukturyzowanych emitent nie pobiera opłat za zarządzanie, ani opłat dystrybucyjnych w związku z nabyciem/zbyciem tego instrumentu finansowego. Z drugiej strony warto pamiętać, że certyfikaty Gold Open-End Index Certificate nie oferują polityki aktywnego zarządzania i ograniczają się do biernego odwzorowywania kursu złota.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że inwestycja w złoto nie jest pozbawiona ryzyka. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, iż liczone w wartościach bezwzględnych ceny złota osiągnęły w ostatnim okresie swoje historyczne maksima.

Kancelaria Prawna SKARBIEC

Choć w cenach względnych (uwzględniających utratę wartości pieniądza w czasie) żółty kruszec jest wciąż tańszy od poprzedniego szczytu hossy z początku lat 80-tych, to jednak nie ulega wątpliwości, iż inwestycja ta jest mniej bezpieczna niż w latach 1998-2001, kiedy ceny złota były o kilkaset procent niższe. Dlatego też - bez względu na to, jaką postać inwestycji w złoto wybierzemy - wskazane jest, aby zachować dywersyfikację portfela inwestycyjnego i zaangażować tylko część naszych środków na rynku metali szlachetnych.

Robert Nogacki jest radcą prawnym, twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Publikacje tematyczne związane z działem

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012