Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Liechtenstein

Liechtenstein

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do państwa, którego system prawny oferuje korzystne formy opodatkowania dochodów.

 

Liechtenstein to małe górskie państwo, leżące w Europie Zachodniej, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz strefy Schengen. Niestety, Polska nie podpisała z Liechtensteinem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co więcej, we wrześniu 2017 r. Liechtenstein dołączył także do systemu automatycznej wymiany informacji, który powstaje pod egidą OECD. System ten przekazuje informację o otwarciu konta przez obcokrajowcaorganom podatkowym w kraju, z którego pochodzi.

System podatkowy Liechtensteinu

W Liechtensteinie od osób fizycznych pobierany jest podatek dochodowy (jego maksymalna stawka to 19%) oraz podatek od majątku w wysokości 0,9%.

Prawo Liechtensteinu stwarza jednak duże możliwości, jeśli chodzi o korzystne formy opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Podatek CIT można zredukować, wykorzystując rodzaje osób prawnych funkcjonujące w ramach prawa Liechtensteinu. Są to:

  • spółka akcyjna (Aktiengesellschaft),
  • spółka komandytowo-akcyjna (Kommanditaktiengesellschaft),
  • spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft),
  • spółka cywilna (Einfache Gesellschaft),
  • trust (Treuhander Shaft),
  • zakład (Anstalt),
  • fundacja (Stiftung),
  • stowarzyszenie (Verein) oraz
  • spółdzielnia (Genossenschaft).

Najchętniej zakładane w Liechtensteinie są spółki akcyjne, trusty, zakłady oraz fundacje.

Spółka akcyjna w Liechtensteinie

Założenie spółki akcyjnej w Liechtensteinie pozwala na uniknięcie podatków dochodowego oraz od zysków kapitałowych i spadkowych. Do założenia tej spółki wymagane jest sporządzenie aktu założycielskiego oraz statusu, które zostaną przekazane władzom. Założycielami spółki muszą być przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Kapitał zakładowy może zostać wniesiony we frankach szwajcarskich lub dolarach amerykańskich, ale jego wartość musi wynosić przynajmniej 50 000 ₣.

Opodatkowanie działalności spółki akcyjnej wynosi 0,1% wartości aktywów netto (nie mniej niż
1 000 ₣ rocznie). Podatek od dywidend wynosi z kolei 4%, a stawka podatku od papierów wartościowych waha się między 0,15% a 0,3%.

Zakład w Liechtensteinie

Ciekawą formą cywilnoprawną jest zakład (Anstalt), którego głównym celem jest realizacja zadań handlowych (np. handel towarami, nieruchomościami) oraz zarządzanie aktywami osób trzecich, leasingowanie lub działalność charytatywna. Ważne jest to, że zakład posiada osobowość prawną, natomiast założyciel może być podmiotem prawnym lub fizycznym. Kapitał założycielski musi mieć minimalną wartość 30 000 ₣ lub, tak jak w przypadku spółek akcyjnych, stanowić równowartość tej kwoty w $ lub €. Do założenia zakładu wystarczy przedstawienie statutu oraz aktu założycielskiego odpowiednim władzom.

Fundacja w Liechtensteinie

Bardzo popularną formą prowadzenia działalności w Liechtensteinie jest fundacja, która ma służyć przede wszystkim celom pozagospodarczym (najczęściej jest to zarządzanie majątkiem rodzinnym). W takiej sytuacji fundacja może być uznana za organizację charytatywną – z tym zastrzeżeniem, że jej beneficjentem jest najczęściej bardzo wąska grupa osób (np. potomstwo założyciela), na której rzecz przekazywane są dochody uzyskane z majątku fundacji.

Założenie takiego podmiotu wiąże się z wniesieniem kapitału o minimalnej wartości 30 000 ₣ (lub ekwiwalencie tej kwoty). Założycielami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Założenie fundacji poprzez wniesienie majątku może odbyć się na zasadach umowy inter vivos (tj. „między żyjącymi”), testamentu lub umowy spadkowej. Beneficjenci powyższych umów wyznaczani są bezpośrednio przez fundatora lub przez inny organ, jeśli tylko status fundacji to przewiduje. Ponadto, jeśli beneficjenci nie zostali wyznaczeni przez założyciela ani też nie ma o nich mowy w statucie, można założyć, że jedynym beneficjentem pozostaje fundator.

Spółki w Liechtensteinie i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w Liechtensteinie, według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012