Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zakładanie spółek na Cyprze

Zakładanie spółek na Cyprze

Cypr położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji. System podatkowy tego kraju należy uznać za najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł służących korzystnemu opodatkowaniu dochodów Istnieje jednak wiele typowych błędów popełnianych przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze. Wyjaśniamy, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec.

 

Choć ostatnimi czasy w prasie finansowej często można było przeczytać, że już wkrótce system podatkowy Cypru przestanie oferować Polakom tak szerokie możliwości, jeśli chodzi o dogodne formy opodatkowania, zarówno dochodów osobistych, jak i zysków z działalności gospodarczej, to w rzeczywistości nie taki diabeł straszny, jak go malują. Cypr był, jest i dalej będzie bardzo popularną destynacją dla polskich emigrantów podatkowych. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób korzystać z potencjału spółek cypryjskich w międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wyeliminowanie – wskutek wprowadzonych w roku 2016 zmian ustawodawczych – niektórych instrumentów pozwalających na skorzystanie z korzystnych form opodatkowania, spowodowało obniżenie efektywności podatkowej Cypru. Niemniej jednak, Cypr nadal pozostanie dogodnym miejscem do inwestowania. Wbrew obiegowym przekonaniom, aby zyskać pełną poufność lub uniknąć podwójnego opodatkowania (pod kątem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych) nie wystarczy samo założenie spółki w państwie, którego system prawny przewiduje dogodne rozwiązania w zakresie opodatkowania dochodów. W tym miejscu bowiem należy podkreślić, że omawiana problematyka obejmuje dużo szersze spektrum czynności, które zmierzają do opracowania odpowiedniego modelu działalności – tak, aby pozostawał w pełnej zgodzie z regulacjami obowiązującymi w polskim systemie prawnym. Z uwagi na powyższe odradzamy korzystanie z usług doradców podatkowych, którzy nie gwarantują zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa polskiego, a ich działalność ogranicza się do zwykłego pośredniczenia w rejestrowaniu spółek zagranicznych.

Korzystny system podatkowy

Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura wyspy, system prawny oparty na prawie anglosaskim, wysoki standard usług specjalistycznych, niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo inwestycji, a także szereg innych korzyści podatkowych czynią Cypr idealnym środowiskiem biznesowym. Tak intratne warunki sprzyjają stworzeniu fundamentu do – prowadzonej w Polsce lub gdziekolwiek na świecie – struktury holdingowej. Wspomniane korzyści podatkowe to nie tylko bardzo niska stawka podatku dochodowego od osób prawnych (12,5%), ale też możliwość niepobierania – w niektórych przypadkach – zryczałtowanego podatku od wypłaty należności licencyjnych przez podmioty cypryjskie na rzecz zagranicznych licencjodawców. Zwolnienia z obowiązku podatkowego mogą też dotyczyć wypłat dywidendy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu. Ponadto wykorzystanie spółki cypryjskiej daje prawo do skorzystania z przywilejów, które uregulowane są na podstawie zawartych przez Cypr 62 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów „zharmonizowanych” z postanowieniami dyrektyw unijnych. W efekcie spółki cypryjskie wykorzystywane są często w praktyce planowania podatkowego. Odpowiednia implementacja struktury podatkowej zminimalizuje obciążenia między innymi w następującym zakresie:

  • wypłat z tytułu przeniesienia praw do programów komputerowych dokonywanych na rzecz spółki cypryjskiej – przy spełnieniu określonych warunków można uniknąć opodatkowania podatkiem „u źródła” (lub zredukować jego wysokość) na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • przepływu dywidendy w ramach grupy spółek, ponieważ dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej co do zasady są zwolnione na Cyprze od podatku dochodowego; przy spełnieniu określonych wymogów nie podlegają opodatkowaniu również dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom;
  • obrotu papierami wartościowymi, gdyż dochody z tego tytułu mogą być zwolnione z podatku dochodowego;
  • dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki cypryjskiej – w pewnych okolicznościach przedmiotowe dochody mogą nie podlegać opodatkowaniu.

Zasady poboru podatku dochodowego
na Cyprze

Zgodnie z obowiązującym na Cyprze prawem, spółki będące cypryjskim rezydentem podatkowym obciążone są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Na podstawie tych przepisów wszystkie osoby prawne obowiązane są w terminie do 1 sierpnia każdego roku przekazać organom podatkowym Cypru informację odnośnie szacowanej kwoty podatku dochodowego w bieżącym roku podatkowym (na formularzu „temporary tax assessment” (I.R 6) obliczonego w oparciu o kwotę dochodu planowanego w tym roku i stawkę podatku w wysokości 12,5%). Wyliczona w ten sposób kwota podatku pobierana jest w trzech równych ratach w terminie do dnia: 1 sierpnia, 30 września i 31 grudnia danego roku. Oszacowanie dochodu – i tym samym kwoty obciążenia podatkowego – powinno być jak najbardziej doprecyzowane. Spółki mają prawo do zmiany planowanej kwoty dochodów/podatku w dowolnym momencie do 31 grudnia bieżącego roku. Jednak jeśli w wyniku tej zmiany kwota podatku ulegnie zwiększeniu, powstanie obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 5% liczonych od różnicy pomiędzy kwotą zadeklarowaną wcześniej a kwotą wynikłą ze zmiany i za okres od dnia wymagalności poszczególnych rat. Ponadto, jeśli po ostatecznym rozliczeniu rocznym okaże się, iż różnica pomiędzy planowaną kwotą dochodu a kwotą dochodu należnego jest większa niż 25%, nakładana jest na spółkę dodatkowa kara w wysokości 10%, liczona od różnicy pomiędzy tymi kwotami.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje profesjonalną pomoc w tworzeniu struktur korzystnych pod względem podatkowym – do zarządzania majątkiem zamożnych przedsiębiorców, w skład których wchodzą m.in. spółki cypryjskie, fundusze inwestycyjne, czy też fundacje prywatne i trusty.

Spółki na Cyprze i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Cyprze, według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcia należy brać pod uwagę coraz powszechniejsze wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, również na potrzeby podatkowe. W szczególności istotnym jest przekazywanie przez banki informacji na temat beneficjentów prowadzonych przez nich rachunków, jeśli posiadane przez nich dane wskazywać będą na polską rezydencję takiego beneficjenta. Okoliczność ta będzie miała istotne znaczenie w sytuacji, gdy rachunek bankowy prowadzony będzie w państwie, które już standard raportowania wdrożyło. Z tego względu kluczowym jest, aby definitywnie doszło do utraty polskiej rezydencji podatkowej.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

2017-07-24 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-07-02)

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012