Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Raj podatkowy na Cyprze

[24.07.2017] Cypr położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji. System podatkowy tego kraju należy uznać za najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Istnieje jednak wiele typowych błędów popełnianych przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze. Wyjaśniamy, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec.

 

Choć ostatnimi czasy w prasie finansowej często można było przeczytać, że już wkrótce Cypr przestanie być rajem podatkowym dla Polaków, to w rzeczywistości nie taki diabeł straszny, jak go malują. Cypr był, jest i dalej będzie bardzo popularną destynacją dla polskich emigrantów podatkowych. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób korzystać z potencjału spółek cypryjskich w międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wyeliminowanie – wskutek wprowadzonych w roku 2016 zmian ustawodawczych – niektórych instrumentów optymalizacji podatkowej spowodowało obniżenie efektywności podatkowej Cypru. Niemniej jednak, Cypr nadal pozostanie dogodnym miejscem do inwestowania. Wbrew obiegowym przekonaniom, aby zyskać pełną poufność lub uniknąć podwójnego opodatkowania (pod kątem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych) nie wystarczy samo założenie spółki w pierwszym lepszym raju podatkowym. W tym miejscu bowiem należy podkreślić, że omawiana problematyka obejmuje dużo szersze spectrum czynności, które zmierzają do opracowania odpowiedniego modelu działalności – tak, aby pozostawał w pełnej zgodzie z regulacjami obowiązującymi w polskim systemie prawnym. Z uwagi na powyższe odradzamy korzystanie z usług doradców podatkowych, którzy nie gwarantują zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa polskiego, a ich działalność ogranicza się do zwykłego pośredniczenia w rejestrowaniu spółek zagranicznych.

Optymalizacja podatkowa

Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura wyspy, system prawny oparty na prawie anglosaskim, wysoki standard usług specjalistycznych, niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo inwestycji, a także szereg innych korzyści podatkowych czynią Cypr idealnym środowiskiem biznesowym. Tak intratne warunki sprzyjają stworzeniu fundamentu do – prowadzonej w Polsce lub gdziekolwiek na świecie – struktury holdingowej. Wspomniane korzyści podatkowe to nie tylko bardzo niska stawka podatku dochodowego od osób prawnych (12,5 %), ale też możliwość niepobierania – w niektórych przypadkach – zryczałtowanego podatku od wypłaty należności licencyjnych przez podmioty cypryjskie na rzecz zagranicznych licencjodawców. Zwolnienia z obowiązku podatkowego mogą też dotyczyć wypłat dywidendy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu. Ponadto wykorzystanie spółki cypryjskiej daje prawo do skorzystania z przywilejów, które uregulowane są na podstawie zawartych przez Cypr 62 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów „zharmonizowanych” z postanowieniami dyrektyw unijnych. W efekcie spółki cypryjskie wykorzystywane są często w praktyce planowania podatkowego. Odpowiednia implementacja struktury podatkowej zminimalizuje obciążenia między innymi w następującym zakresie:

  • wypłat z tytułu przeniesienia praw do programów komputerowych dokonywanych na rzecz spółki cypryjskiej – przy spełnieniu określonych warunków można uniknąć opodatkowania podatkiem „u źródła” (lub zredukować jego wysokość) na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • przepływu dywidendy w ramach grupy spółek, ponieważ dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej co do zasady są zwolnione na Cyprze od podatku dochodowego; przy spełnieniu określonych wymogów nie podlegają opodatkowaniu również dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom;
  • obrotu papierami wartościowymi, gdyż dochody z tego tytułu mogą być zwolnione z podatku dochodowego;
  • dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki cypryjskiej – w pewnych okolicznościach przedmiotowe dochody mogą nie podlegać opodatkowaniu.

Zasady poboru podatku dochodowego
na Cyprze

Zgodnie z obowiązującym na Cyprze prawem, spółki będące cypryjskim rezydentem podatkowym obciążone są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Na podstawie tych przepisów wszystkie osoby prawne obowiązane są w terminie do 1 sierpnia każdego roku przekazać organom podatkowym Cypru informację odnośnie szacowanej kwoty podatku dochodowego w bieżącym roku podatkowym (na formularzu „temporary tax assessment” (I.R 6) obliczonego w oparciu o kwotę dochodu planowanego w tym roku i stawkę podatku w wysokości 12,5 %). Wyliczona w ten sposób kwota podatku pobierana jest w trzech równych ratach w terminie do dnia: 1 sierpnia, 30 września i 31 grudnia danego roku. Oszacowanie dochodu – i tym samym kwoty obciążenia podatkowego - powinno być jak najbardziej doprecyzowane. Spółki mają prawo do zmiany planowanej kwoty dochodów/podatku w dowolnym momencie do 31 grudnia bieżącego roku. Jednak jeśli w wyniku tej zmiany kwota podatku ulegnie zwiększeniu, powstanie obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 5% liczonych od różnicy pomiędzy kwotą zadeklarowaną wcześniej a kwotą wynikłą ze zmiany i za okres od dnia wymagalności poszczególnych rat. Ponadto, jeśli po ostatecznym rozliczeniu rocznym okaże się, iż różnica pomiędzy planowaną kwotą dochodu a kwotą dochodu należnego jest większa niż 25%, nakładana jest na spółkę dodatkowa kara w wysokości 10% liczonej od różnicy pomiędzy tymi kwotami.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje profesjonalną pomoc w tworzeniu struktur optymalnych – pod kątem podatkowym – do zarządzania majątkiem zamożnych przedsiębiorców, w skład których wchodzą m.in. spółki cypryjskie, fundusze inwestycyjne, czy też fundacje prywatne i trusty.

Autor

mec. Robert Nogacki - założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012