Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Anjouan

Wyspa Anjouan stanowi autonomiczne terytorium w ramach Unii Komorów, państwa leżącego w Archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim, między wschodnim wybrzeżem Afryki (Mozambik) i północnymi krańcami Madagaskaru.

 

Anjouan stanowi jedną z czterech dużych wysp archipelagu, zamieszkałego przez 827 000 osób. System prawny Anjouan oparty jest na kombinacji prawa religijnego islamu, francuskiego kodeksu cywilnego z 1975 roku oraz lokalnego prawa zwyczajowego. Ponadto, Anjouan jest członkiem OHADA (Organization for the Harmonization of business law in Africa). W związku z tym terytorium Anjouan jest zobligowane do przestrzegania regulacji OHADA dotyczących takich obszarów, jak: prawo korporacyjne obejmujące transakcje dotyczące na przykład nieruchomości, bankowość, transport, giełdy, obrót udziałami i akcjami.

Autonomiczny status tej wyspy w ramach Unii Komorów oznacza, że Anjouan posiada własnego prezydenta, parlament, ministerstwa, a także własny rejestr spółek, uprawniony nie tylko do tworzenia spółek, ale także do udzielania im licencji w zakresie prowadzenia offshorowej działalności bankowej, ubezpieczeniowej oraz hazardu on-line.

Chociaż Anjouan jest tylko terytorium autonomicznym w ramach Unii Komorów, to podmiotowość prawna spółek rejestrowanych w Anjouan jest powszechnie uznawana w obrocie międzynarodowym, podobnie jak w przypadku innych terytoriów autonomicznych, które prowadzą własne rejestry spółek (np. spółek rejestrowanych przez Hongkong, jako Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej).

Oznacza to, że spółki z siedzibą rejestrową w Anjouan mogą:

  • wszędzie na świecie nabywać prawa;
  • wszędzie na świecie zaciągać zobowiązania;
  • dochodzić swoich praw przed dowolnymi sądami, w tym również sądami polubownymi.

System podatkowy oparty jest na modelu francuskim. Na Anjouan brak jest obowiązku płacenia podatku dochodowego, obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych organom administracji państwowej.

Anjouan nie znajduje się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, określoną rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego.

Jednak planując prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółki zarejestrowanej w Anjouan trzeba wziąć pod uwagę, że Polska nie podpisała z tym państwem umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych, zatem w razie spełnienia pozostałych ustawowych przesłanek może wystąpić konieczność opodatkowania dochodu spółki polskim podatkiem dochodowym na mocy przepisów o tzw. zagranicznych spółkach kontrolowanych.

Z kolei w odniesieniu do rachunku bankowego prowadzonego dla spółki należy uwzględnić fakt coraz powszechniejszego wdrażania standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, również na potrzeby podatkowe. Oznacza to, że w przypadku gdy rzeczywistym beneficjentem rachunku bankowego spółki, prowadzonego np. w banku europejskim, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana polskim organom podatkowym.

Spółki na Anjouan i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Anjouan, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012