Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Barbados

Barbados to wyspiarskie państwo położone w archipelagu Małych Antyli, zajmujące wyspę o takiej samej nazwie, o powierzchni 431 km2. Połączony unią personalną z Wielką Brytanią Barbados jest jednym z najbardziej zamożnych państw basenu Morza Karaibskiego i cieszy się jednym z najwyższych w całej Ameryce Łacińskiej produktów krajowych brutto w przeliczeniu na mieszkańca. Barbados może też poszczycić się trzecim najstarszym Parlamentem na świecie, funkcjonującym nieprzerwanie od 358 lat.

Charakterystyka prawna spółek typu International Business Company

Podstawę prawną działania spółek offshore stanowi Ustawa o spółkach międzynarodowych z 1991 roku (ang. Barbados International Business Companies Act 1991), która wprowadziła do porządku prawnego Barbados możliwość tworzenia spółek typu International Business Companies (dalej jako IBC), które oferują szczególne korzyści podatkowe oraz bardzo elastyczną formułę prowadzenia działalności.

Korzyści podatkowe

Zgodnie z lokalnymi przepisami, podatek dochodowy dla osób prawnych typu International Business Companies, International Banks oraz International Societies wynosi 1-2,5%, w zależności od wysokości rocznego dochodu spółki.

Dzięki wprowadzeniu podatku dochodowego, Barbados jest jedną z bardzo nielicznych jurysdykcji offshore, które są w stanie zawierać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, co czyni z niego bardzo ciekawe miejsce dla transferowania zysków z krajów o wysokich podatkach do państw, których systemy prawne oferują korzystne formy opodatkowania dochodów. Aktualnie wyspę wiążą tego rodzaju umowy m.in. z Austrią, Kanadą, Kubą, Chinami, Finlandią, Maltą, Mauritiusem, Meksykiem, Niderlandami, Norwegią, Szwecją, Szwajcarią, Wielką Brytanią, Panamą, Portugalią, Republiką Czeską, Stanami Zjednoczonymi i Wenezuelą. Ponadto Barbados jest stroną umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem i Niderlandami, które jednak nie weszły w życie.

Z drugiej strony, bardzo niska stopa opodatkowania (1-2,5%) gwarantuje, że CIT nie ma istotnego wpływu na rentowność podmiotów typu International Business Companies, International Banks oraz International Societies.

Dodatkowo Barbados oferuje dalsze, interesujące korzyści podatkowe. Spółki offshore są zwolnione z opłat skarbowych, restrykcji dewizowych, podatku od zysków kapitałowych, w tym od wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych, czy z podatku majątkowego oraz od podatku od nieruchomości. Wszystkie te zwolnienia są gwarantowane przez lokalne organy skarbowe, przez okres minimum piętnastu lat od dnia założenia spółki.

W związku z istnieniem podatku dochodowego, na wyspie istnieje również obowiązek przygotowywania oraz składania sprawozdań finansowych, zaś każda spółka zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Spółka typu IBC musi więc prowadzić pełną księgowość dokumentującą jej aktualną sytuację finansową, jednakże księgi rachunkowe mogą być prowadzone w dowolnej walucie i przetrzymywane na terytorium innego kraju.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu audytowi, ale jedynie w przypadku spółek, których dochód przekracza 500 000 $ rocznie. W pozostałych przypadkach spółki zwolnione są z tego obowiązku.

Elastyczna formuła działalności

Do najważniejszych cech lokalnego ustawodawstwa należy zaliczyć znaczną elastyczność w działalności spółek IBC. Zgodnie z przepisami, brak jest wymaganego minimalnego kapitału zakładowego, nie ma również górnego limitu wysokości kapitału zakładowego, a jego poziom nie ma wpływu na wysokość opłat rejestracyjnych i rocznych związanych z funkcjonowaniem spółki typu IBC. Ponadto kapitał może być wyrażony w dowolnie wybranej walucie.

Co więcej, mimo że jest wymagane odbywanie corocznych walnych zgromadzeń udziałowców, nie ma wymogu osobistego stawiennictwa na Barbadosie, gdyż może się ono odbyć w dowolnym miejscu na świecie oraz przy użyciu dowolnych środków komunikacji na odległość tj. telefon, czy wideokonferencja etc. Udziałowcy mogą również być reprezentowani przez swoich pełnomocników.

Spółka typu IBC musi posiadać co najmniej jednego dyrektora (ang. Director), który jest organem wykonawczym spółki oraz co najmniej jednego udziałowca. Zarówno dyrektorzy, jak i udziałowcy mogą być osobami fizycznymi, być dowolnej narodowości i nie muszą być rezydentami Barbadosu. Dyrektorem może zostać również osoba prawna, jednakże w takim przypadku musi ona posiadać siedzibę rejestrową na Barbadosie. W odniesieniu do udziałowców nie ma takiego ograniczenia i może nim być osoba prawna zarejestrowana praktycznie w dowolnym kraju.

Członkowie zarządu i udziałowcy spółek nie mają obowiązku przekazywać do rejestru handlowego informacji o tym, kto jest tzw. rzeczywistym beneficjentem spółki, a więc czy w konkretnym wypadku działają we własnym imieniu i na własną rzecz, czy też może działają na zlecenie powiernicze (jako tzw. nominees) osób trzecich.

Spółka typu IBC musi posiadać adres siedziby rejestrowej na Barbadosie. Ponadto przepisy regulujące status spółki typu IBC przewidują wymóg ustanowienia miejscowego sekretarza.

Spółki na Barbados i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Barbados, według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

2014-05-22 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012