Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek i trustów
na Wyspach Cooka

Wyspy Cooka to samorządne terytorium stowarzyszone Nowej Zelandii na południowym Oceanie Spokojnym w Polinezji obejmujące wyspy o tej samej nazwie. Powierzchnia Wysp Cooka wynosi 236,7 km2, natomiast obszar wyłącznej strefy ekonomicznej wysp wynosi 1 800 000 km2 (jest to prawie sześć razy więcej niż wynosi powierzchnia Polski). Wyspy zamieszkuje niewiele ponad 9 000 osób. Stolicą i największym miastem jest Avarua na wyspie Rarotonga.

 

Wyspy Cooka są samorządną monarchią parlamentarną. Głową kraju jest królowa Elżbieta II, w której imieniu funkcję sprawuje Przedstawiciel Królowej. Na mocy konstytucji z 1965 roku Wyspy Cooka są państwem pozostającym w wolnym stowarzyszeniu z Nową Zelandią (każda ze stron może umowę o wolnym stowarzyszeniu wypowiedzieć w dowolnym czasie). Rząd Wysp sprawuje pełną władzę nad sprawami wewnętrznymi oraz częściowo nad zewnętrznymi. Nowa Zelandia odpowiada za obronność Wysp Cooka oraz częściowo za politykę zagraniczną (jednak musi konsultować swoje posunięcia z rządem Wysp Cooka).

International trust założony pod rządami prawa Wysp Cooka to modelowy przykład trustu służącego ochronie aktywów. Podstawowe cechy charakterystyczne tej osoby prawnej wskazujemy poniżej:

  • (1) Zagraniczne wyroki sądowe wymierzone w majątek złożony w truście nie zostaną wykonane ani uznane przez sądy na Wyspach Cooka w zakresie w jakim wyroki te są oparte na zastosowaniu prawa, które nie jest zbieżne z zapisami miejscowej Ustawy o Trustach;
  • (2) Fakt, iż na skutek ustanowienia trustu wierzyciel osoby ustanawiającej trust nie jest w stanie egzekwować swojego roszczenia względem osoby ustanawiającej trust, nie stanowi sam w sobie uzasadnienia dla sięgnięcia po majątek zgromadzony w truście. Brak jest więc roszczenia stanowiącego odpowiednik skargi pauliańskiej;
  • (3) Czynność złożenia majątku w truście jest skuteczna, nawet jeśli czynność ta była sprzeczna z prawem zagranicznym, np. prawem miejsca siedziby osoby ustanawiającej trust;
  • (4) Trust z siedzibą na Wyspach Cooka może występować w obrocie pod własną firmą, tj. jak gdyby był odrębną osobą prawną;
  • (5) Trust z siedzibą na Wyspach Cooka może zostać przeniesiony do innego państwa, jak również trust z innego państwa może zmienić swoją siedzibę na Wyspy Cooka;
  • (6) Prowadzenie skutecznego ataku na majątek złożony w truście jest możliwe wyłącznie w sytuacji, jeśli wierzyciel wytoczy postępowanie przed sądem na Wyspach Cooka (!), w toku którego wykaże ponad wszelką wątpliwość, że głównym zamiarem donatora w chwili ustanowienia trustu było oszukanie swoich wierzycieli. Jednakże, wierzyciel może wszcząć tego rodzaju postępowania na Wyspach Cooka, dopiero jeśli wykaże, że wykorzystał wszelkie możliwości dochodzenia swojego roszczenia z pozostałej części majątku donatora. Nawet, jeśli zostałoby udowodnione, że głównym zamiarem donatora było oszukanie swoich wierzycieli, ale upłynęły od tego czasu dwa lata, to egzekucja z majątku trustu nie jest możliwa.

Wymiana informacji podatkowych
z innymi państwami

Wyspy Cooka zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z: Australią, Belgią, Czechami, Danią, Kanadą, Wyspami Owczymi, Finlandią, Francją, Grecją, Grenlandią, Niderlandami, Niemcami, Meksykiem, Islandią, Irlandią, Koreą, Nową Zelandią, Norwegią, Portugalią, Południową Afryką, Szwecją oraz Włochami. Liczba sygnatariuszy niemal podwoiła się w ciągu 5 lat.

Spółki na Wyspach Cooka i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Wyspach Cooka, podlegają przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych, gdyż według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie maltańskim rezydentem podatkowym (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego rodzaju przedsięwzięcie należy mieć na uwadze coraz bardziej powszechne wdrażanie systemu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, również na potrzeby podatkowe. W praktyce oznacza to, że gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku bankowym prowadzonym w państwie, które zobowiązało się do uczestnictwa w wymianie informacji, będzie np. polski rezydent podatkowy, to informacja ta zostanie przekazana do krajowych organów podatkowych. Z tego też względu kluczowym jest, aby definitywnie doszło do utraty polskiej rezydencji podatkowej.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012