Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Dominice

Wspólnota Dominiki (ang. Commonwealth of Dominica) to państwo położone na wyspie o tej samej nazwie na Morzu Karaibskim w archipelagu Wysp Zawietrznych (Małe Antyle), pomiędzy Gwadelupą i Martyniką. Aż do 1979 roku kraj ten był kolonią angielską i miejscowy system prawny oparty jest na brytyjskim systemie common law.

 

Aktualnie Dominika jest monarchią konstytucyjną (nominalną głową państwa jest Królowa Brytyjska) o stabilnych rządach parlamentarnych i silnej gospodarce, pozytywnie ocenianej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Jednostką monetarną jest dolar wschodniokaraibski, ale w praktyce lokalne spółki mogą prowadzić rachunkowość i rozliczenia w dowolnej walucie.

Charakterystyka prawna spółek typu International Business Company

Podstawę działania spółek offshore stanowi ustawa International Business Companies (IBC) Act 1996, która wprowadziła do porządku prawnego Wspólnoty Dominiki możliwość tworzenia spółek typu International Business Companies (zwanych dalej „IBC”). Oferują one szczególne korzyści podatkowe, w zakresie ochrony poufności oraz elastyczności bieżącej działalności.

Korzyści podatkowe

Dominika jest typową jurysdykcją offshore, która nie nakłada żadnych podatków na dochody uzyskiwane z zagranicznych źródeł przez okres minimum dwudziestu lat od momentu inkorporowania spółki.

Oprócz zwolnienia z podatku dochodowego, spółki typu IBC są zwolnione z podatku od kapitałów pieniężnych, w tym od wypłaty dywidend, od sprzedaży udziałów bądź akcji, czy od podatku od spadków i darowizn.

Prawodawstwo Dominiki umożliwia również tworzenie trustów zwolnionych z obowiązków podatkowych oraz opłat skarbowych.

Wysoki poziom poufności

Dominika oferuje bardzo wysoki poziom poufności odnośnie struktury właścicielskiej spółek.

Informacja o członkach zarządu i udziałowcach nie jest publicznie dostępna, albowiem przechowuje ją i przetwarza wyłącznie agent rejestrowy spółki.

Ustawa IBC w pkt 112 typizuje przestępstwo ujawnienia jakichkolwiek informacji dotyczących spółki zarejestrowanej na Dominice przez kogokolwiek, w tym biegłego rewidenta i syndyka, nakładając karę grzywny w wysokości 25 000 $ i pozbawienia wolności do dwóch lat. Wyjątek stanowi ujawnienie takich informacji na podstawie postanowienia lokalnego Sądu, w wypadku działalności przestępczej spółki.

Członkowie zarządu i udziałowcy spółek nie mają obowiązku przekazywać do rejestru handlowego informacji o tym, kto jest tzw. rzeczywistym beneficjentem spółki, a więc czy w konkretnym wypadku działają we własnym imieniu i na własną rzecz, czy też może działają na zlecenie powiernicze (jako tzw. nominees) osób trzecich.

Odformalizowana struktura

Brak jest jakichkolwiek obowiązków w zakresie ewidencjonowania transakcji, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. W konsekwencji spółki nie mają też obowiązku składania sprawozdań finansowych.

Lokalne przepisy nie wymagają odbywania corocznych walnych zgromadzeń udziałowców. Jednakże, w sytuacji kiedy udziałowcy zdecydują się na odbycie takiego spotkania, wówczas nie ma wymogu osobistego stawiennictwa na Dominice, gdyż może się ono odbyć w dowolnym miejscu na świecie oraz przy użyciu dowolnych środków komunikacji na odległość, tj. telefon, wideokonferencja itp.

Wymagany jest minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 $. Nie ma natomiast górnego limitu wysokości kapitału zakładowego, a jego poziom nie ma wpływu na wysokość opłat rejestracyjnych i rocznych związanych z funkcjonowaniem spółki typu IBC.

Spółki na Dominice i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Dominice, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. na Dominice i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Dlatego też kluczowym jest, aby doszło do całkowitej utraty polskiej rezydencji. W sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

2014-05-22 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012