Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Fundacja dyskrecjonalna prawa Liechtensteinu

Fundacja prywatna typu Discretionary Irrevocable Foundation to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez daną osobę fizyczną, w sposób przez nią określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wolą założycieli fundacji. Fundacja nie posiada organów typowych dla spółek kapitałowych, takich jak zgromadzenie wspólników, dzięki czemu fundacja nie rozróżnia pojęcia właściciela faktycznego (ang. beneficial owner).

 

W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej i jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest dobro konkretnych osób, wskazanych z imienia i nazwiska sukcesorów majątku fundacji (ang. Beneficiaries).

Powstaje w ten sposób określona masa majątkowa, gromadzona w celu późniejszego jej dystrybuowania na rzecz zdefiniowanej grupy sukcesorów. Ani fundator, ani sukcesorzy nie mają jednak prawa do swobodnego korzystania z aktywów fundacji, ani nie mają wpływu na decyzje co do sposobu zarządzania majątkiem.

Organy fundacji i sukcesorzy

Decyzje w przedmiocie dystrybucji środków podejmuje odrębnie powołany do tego organ reprezentacyjno-zarządczy – Rada Fundacji (ang. Board of Trustees). Wymagane jest aby co najmniej jeden z członków Rady Fundacji miał siedzibę w kraju rejestracji fundacji oraz posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie potrzebne do wykonywania takiej funkcji, potwierdzone wpisem na listę podmiotów wykwalifikowanych zgodnie z ustawą o osobach fizycznych i spółkach prawa Liechtensteinu (Personen und Gesellschaftsrecht – PGR).

Fundator nie ma realnego wpływu na decyzje podejmowane w Radzie Fundacji ani nie może żądać rozwiązania fundacji. Uprawnienia Fundatora ograniczają się do następujących czynności:

  • zdefiniowania grupy sukcesorów fundacji;
  • zarekomendowania składu osobowego Rady Fundacji;
  • przedstawienia propozycji zasad dystrybuowania majątku fundacji;
  • przedstawiania propozycji zmian w statucie fundacji;
  • przedstawienia kandydatury na stanowisko Protektora fundacji (ang. person of trust), wykonującego uprawnienia kontrolne w stosunku do czynności Rady Fundacji.

Beneficjentem fundacji interesu prywatnego może zostać zarówno fundator, jak i członkowie rady fundacji, protektor, czy też jakakolwiek inna osoba trzecia bez żadnych ograniczeń. Beneficjenci i ich dane są również w pełni poufne. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby beneficjentów. Co ważne, fundacja w żadnym stopniu nie odpowiada swoim majątkiem za ich prywatne długi.

Miejsce fundacji w schemacie biznesowym

W zaproponowanej strukturze fundacja prywatna typu Discretionary Irrevocable Foundation nie prowadzi żadnej bieżącej działalności gospodarczej, oprócz takiej jaka wymagana jest w celu stałego zarządu i zachowania majątku fundacji (ang. private-benefit foundation). Fundacja taka może jednak pełnić funkcje podmiotu bezpośrednio kontrolującego swoje zależne spółki operacyjne.

Dzięki takiemu rozwiązaniu fundacja staje się jednocześnie pośrednim właścicielem aktywów zgromadzonych w spółkach zależnych oraz beneficjentem zysków generowanych z ich bieżącej działalności gospodarczej.

Wybór możliwych do zastosowania
jurysdykcji

W przypadku realizacji jasno sprecyzowanych prywatnych interesów fundatora lub jego rodziny, warto rozważyć założenie fundacji w kraju, gdzie praktyka fundacji prywatnych jest długoletnia, jak np: w Austrii, w Księstwie Liechtenstein, na Malcie lub w Monako.

Fundacje w niniejszych krajach mają podobną strukturę i wymogi formalne, a wybór konkretnej jurysdykcji powinien zależeć od charakteru posiadanego majątku i efektów, jakie chce osiągnąć fundator.

Rozważając możliwość powołania fundacji prywatnej, warto pamiętać, że:

  • fundacja prywatna wcale nie musi lokować swojego majątku w kraju gdzie znajduje się jej siedziba, ale może korzystać z usług bankowości szwajcarskiej, czy austriackiej. Klient nie odczuwa więc w praktyce żadnego ryzyka związanego z odległościami geograficznymi, różnicami kulturowymi, czy zmianami politycznymi w kraju siedziby fundacji;
  • nie ma przeszkód, aby fundacja prywatna zawierała umowy poddane prawu innego państwa niż państwo siedziby fundacji oraz jurysdykcji sądów innego państwa.

Oznacza to, iż bieżące zarządzanie majątkiem fundacji nie musi wymagać stałego zaangażowania miejscowych administratorów, których działalność może ograniczać się do sytuacji, gdy prawo prywatne międzynarodowe odsyłać będzie do prawa miejsca siedziby podmiotu (np. prawo właściwe do oceny zdolności i innych elementów statusu personalnego danej osoby prawnej, np. zasad reprezentacji).

Korzyści związane z powołaniem fundacji

Stawka podatku od dochodów fundacji prywatnej to 12,5% dochodu netto. Jednak fundacje prywatne prawa Liechtensteinu, które nie prowadzą bieżącej działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu tzw. private wealth structure entity (PVS) i z tego tytułu mogą korzystać z preferencyjnych warunków opodatkowania. Wówczas fundacja, bez względu na wartość posiadanych aktywów, zobowiązana jest do uiszczenia minimalnej, stałej kwoty podatku w wysokości CHF 1 800 rocznie.

Ze względu na brak podatku od dywidendy oraz podatku od zysków kapitałowych wprowadzenie aktywów do majątku fundacji, jak również jego późniejsze dystrybuowanie na rzecz sukcesorów nie jest po stronie fundacji przedmiotem opodatkowania.

Poufność i ochrona aktywów

Fundacja zachowuje poufność co do tożsamości sukcesorów. Ujawnieniu podlega wyłącznie źródło pochodzenia środków założyciela fundacji (ang. Founder) wnoszącego aktywa do majątku fundacji. Administracja publiczna Liechtensteinu przetwarza wyłącznie dane zawarte w statucie fundacji i podstawowych dokumentach założycielskich.

Członkowie organów fundacji są zobowiązani do zachowania pełnej tajemnicy zarówno w okresie jej istnienia, jak i po jej likwidacji, a złamanie tej zasady grozi znacznymi sankcjami karnymi oraz finansowymi. Majątek złożony w fundacji jest więc chroniony przed ryzykiem windykacji ze strony wierzycieli osobistych beneficjentów i fundatora.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012