Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Jersey

Jersey jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii, ale nie wchodzi w skład Zjednoczonego Królestwa. Wielka Brytania odpowiada za kwestie obronne i politykę zagraniczną Wyspy, natomiast Jersey prowadzi we własnym zakresie politykę wewnętrzną, ma własny organ ustawodawczy, system prawny i podatkowy.

 

Jersey nie jest również częścią Unii Europejskiej. Na mocy specjalnego zapisu w traktacie akcesyjnym Wielkiej Brytanii, Jersey jest częścią obszaru celnego Unii Europejskiej. W Jersey obowiązuje swoboda przepływu dóbr i usług, natomiast nie obowiązują pozostałe spośród tzw. czterech swobód.

System podatkowy Jersey

System podatkowy Jersey jest zasadniczo niezależny od systemu podatkowego Wielkiej Brytanii. Ze względu na niski poziom obciążeń podatkowych oraz zwolnienia podatkowe Jersey należy do terytoriów, których system prawny oferuje korzystne formy opodatkowania dochodów.

Od 2009 r. obowiązuje w Jersey system podatkowy „zero-ten”. Ogólna stawka podatku wynosząca 0% ma zastosowanie do wszystkich spółek (zarówno rezydentów, jak i nierezydentów), które prowadzą działalność gospodarczą poprzez zakład położony w Jersey, z wyjątkiem następujących przypadków:

  1. 1) do zysków przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe stosuje się stawkę 10%;
  2. 2) do określonych przedsiębiorstw użyteczności publicznej stosuje się stawkę 20%;
  3. 3) dochody z wynajmu i zyski z nieruchomości deweloperskich są opodatkowane stawką 20%, niezależnie od charakteru spółki.

Nie są pobierane podatki u źródła od: dywidend, odsetek lub innych płatności firm zwolnionych z opodatkowania (ang. exempt companies); płacą one tylko stałą opłatę 600 £.

Najdogodniejszą formą prowadzenia działalności typu offshore są spółki z o.o. (ang. Limited Partnerships) i trusty. Warunkiem korzystania z systemu opodatkowania stosowanego do działalności typu offshore, jest posiadanie statusu nierezydenta. W związku z regulacjami wspólnotowymi EU Code of Conduct for Business Taxation (zaangażowanie Jersey w prace ECOFIN) – International Business Company vehicle został od 2006 r. zakazany; udzielone koncesje podatkowe miały wygasać sukcesywnie do 31.12.2011 r.

Wszelkie odsetki z tytułu lokat bankowych oraz dywidend z inwestycji posiadanych przez nierezydentów są przekazywane bez obciążeń podatkowych.

Wymiana informacji podatkowych
z innymi państwami

Jersey zawarła umowy o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z Australią, Danią, Finlandią, Francją, Niemcami, Grenlandią, Islandią, Irlandią, Nową Zelandią, Norwegią, Szwecją, Wyspami Owczymi, Niderlandami, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi.

W 2011 r. Baliwat Jersey podpisał memorandum o wymianie informacji finansowej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Polsce, a dnia 2 grudnia 2011 r. – umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Ponadto, Jersey jest stroną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią.

Spółki na Jersey i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Jersey, według polskiego prawa mogą być spółkami, podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012