Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Labuanie

Labuan to wyspa u północno-zachodnich wybrzeży Borneo. Wraz z sześcioma mniejszymi wyspami stanowi terytorium federalne Malezji. Labuan zajmuje powierzchnię ok. 91 km2, które zamieszkuje 15 000 mieszkańców.

Korzyści podatkowe

Ponieważ region Labuan jest częścią Malezji, prawo jakie tutaj obowiązuje jest prawem malezyjskim. Obowiązujące rozwiązania prawne w dużej mierze zostały recypowane z angielskiego prawa common law. Nowe przepisy jakie obowiązują w regionie Labuan, dopuszczają możliwość tworzenia fundacji, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również trustów. W praktyce zasadnicza większość zagranicznych inwestorów, którzy chcą uzyskać status spółki offshore w regionie Labuan, decyduje się na założenie Spółki Offshore (ang. Offshore Company) lub Spółki Komandytowej (ang. Limited Partnership). Tylko podmioty działające w tej formie prawnej mogą korzystać z przywilejów jakie daje ustawodawstwo obowiązujące w regionie Labuan.

Zgodnie z obowiązującym od 1990 roku Labuan Offshore Business Activity Tax Act, Labuan Offshore Company może korzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku dochodowego w zakresie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Do dochodów z działalności handlowej jaką prowadzi spółka offshore ma zastosowanie stawka podatku dochodowego w wysokości jedynie 3% albo ryczałt w wysokości 20 000 ringgitów malezyjskich rocznie (około 20 300 PLN). Natomiast, jeśli chodzi o spółki, które nie prowadzą działalności handlowej, ich dochody w ogóle nie podlegają opodatkowaniu. Ponadto, wszelkie wypłaty z dochodu spółki offshore z siedzibą w Labuan na rzecz innej spółki niebędącej rezydentem Labuan lub też na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza Labuan, zwolnione są z podatków dochodowych (co nie wyklucza możliwości powstania obowiązku podatkowego w kraju siedziby odbiorcy dywidendy).

Warto również pamiętać, iż obowiązujące na całym terytorium Malezji przepisy dają możliwość skorzystania z preferencyjnych rozwiązań podatkowych również spółkom posiadającym rezydencję poza Labuan, na pozostałej części terytorium Malezji, bez względu na to czy posiadają status spółki offshore. Dotyczy to w szczególności wypłat dywidend i odsetek.

Malezja jest stroną ponad 50 umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym Polsko-Malezyjskiej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków o dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 1977 r.

Wysoki poziom poufności

Region Labuan oferuje bardzo wysoki poziom poufności odnośnie struktury właścicielskiej spółek. Informacja o pierwszych członkach zarządu nie jest publicznie dostępna, albowiem przechowuje ją i przetwarza wyłącznie agent rejestrowy spółki.

Informacje o udziałowcach i późniejszych członkach zarządu nie są w ogóle zbierane i przetwarzane przez administrację regionu Labuan. Tym samym nie może dojść do ujawnienia danych posiadacza zawartych w treści dokumentów korporacyjnych. Przepisy nie przewidują również obowiązku udostępniania rejestru udziałów (księgi udziałów) organom administracji publicznej Regionu Labuan. Za nieuprawnione ujawnienie informacji przewidziana jest odpowiedzialność karna.

Region Labuan nie jest stroną jakichkolwiek umów o wymianie informacji podatkowych i nie prowadzi efektywnej wymiany informacji podatkowych z OECD. Z uwagi na sytuację Labuan, OECD wpisało Malezję na tzw. czarną listę państw i terytoriów, stosujących nieuczciwą konkurencję podatkową.

Elastyczny system prawny

Prawodawstwo Regionu Labuan odznacza się dużą elastycznością. Istniejący formalizm ograniczony jest do niezbędnego minimum. Przewidziane rozwiązania w zakresie prawa spółek opierają się na nowatorskich konstrukcjach prawnych od lat praktykowanych w wysoko rozwiniętych krajach w szczególności recypowanych z angielskiego systemu common law. Obowiązujące przepisy są nieustannie nowelizowane w kierunku rozwiązań jeszcze bardziej liberalnych, które zgodnie z zapowiedziami Premiera Malezji – Abdullaha – mają uczynić region Labuan w Malezji jednym z najbardziej konkurencyjnych na świecie.

Spółki w Labuanie i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w Labuanie, według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012