Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek i fundacji w Liberii

Liberia to najstarsza republika w Afryce, założona w 1821 r. przez wyzwolonych niewolników ze Stanów Zjednoczonych. W 1847 r. ogłosiła niepodległość, jednak do chwili obecnej utrzymuje bardzo silne związki gospodarcze i kulturowe ze Stanami Zjednoczonymi. Liberia jest znana jako kraj tzw. taniej bandery (zarejestrowane tu statki tworzą największą flotę na świecie o łącznym tonażu 99 mln ton nośności) oraz jako państwo o korzystnym systemie podatkowym, w którym można rejestrować spółki wolne od podatku dochodowego oraz wszelkich istotnych obowiązków sprawozdawczych i administracyjnych.

Zakładanie fundacji prywatnych prawa liberyjskiego

Wzorowana na prawie austriackim Liberyjska Ustawa o Fundacjach Prywatnych została dodana do Ustawy o Korporacjach Biznesowych (BCA) jako Rozdział 60 w roku 2002. Fundacja Liberyjska jest korzystna dla osób pragnących prostej struktury posiadania/ochrony aktywów, mającej na celu zapewnianie beneficjentom dochodu z aktywów. Chociaż spółki i fundacje rejestrowane w Liberii posiadają nominalną siedzibę w stolicy kraju, Monrovii, to w rzeczywistości rejestr handlowy jest zarządzany przez prywatną firmę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która posiada placówki m.in. w Zurichu, Hamburgu, Londynie i Tokio. Jest to dokładnie ta sama firma, która z wielkim powodzeniem prowadzi od przeszło pół wieku liberyjski rejestr statków. Zapewnia to bardzo wysoki poziom merytoryczny usług rejestru handlowego, szybkość działania i stabilność otoczenia prawnego.

W Liberii nie ma podatku od darowizn w momencie zakładania fundacji, a dochody generowane przez fundację są zwolnione z podatku w Liberii. Jednakże, dochody wypłacane przez fundację swoim beneficjentom, z chwilą ich zgłoszenia, mogą podlegać lokalnemu opodatkowaniu w ich miejscu zamieszkania.

Ponieważ aktywa fundacji pochodzą z darowizny, darczyńca nie otrzymuje w zamian żadnej zapłaty. Fundacja staje się właścicielem darowanych jej aktywów i jako taka posiada odrębną osobowość prawną. To właśnie w tym obszarze fundacje zasadniczo różnią się od zarządów powierniczych (np. trustów), ponieważ zarządy powiernicze nie mają osobowości prawnej. W wypadku zarządu powierniczego, tytuł prawny do jego aktywów jest posiadany w imieniu powiernika.

Jednym z dokumentów wymaganych przez Liberię w czasie rejestracji fundacji jest Świadectwo Aktywów Początkowych podpisane przez jej funkcjonariuszy. To oświadczenie musi potwierdzać, że aktywa o wartości co najmniej 10 000 $ zostały darowane fundacji.

Z chwilą otrzymania Świadectwa Aktywów Początkowych, rejestr wyda „Certyfikat Uznania Oświadczenia o Wartości Aktywów Początkowych". Szczególne aktywa darowane w czasie rejestracji nie muszą być nazwane i dodatkowe aktywa mogą zostać darowane w każdym czasie, znowu bez żadnego publicznego zapisu ich wartości czy źródła.

W odróżnieniu od zarządów powierniczych, z chwilą umieszczenia aktywów w fundacji, nie mogą one zostać wycofane przez darczyńcę. Oświadczenie dotyczące darowanych aktywów musi być też ujęte w Akcie Darowizny podpisanym przez darczyńcę i złożonym wraz z wnioskiem o rejestrację. Akt nie zostaje w aktach, lecz zostaje zwrócony fundacji wraz z Certyfikatem Uznania Dokumentów wydanym przez Rejestr. „Wyciąg Danych Aktu Darowizny", podpisany przez sekretarza fundacji, składany jest do akt rejestru. Imiona i nazwiska, adresy i wzory podpisów wyznaczonych funkcjonariuszy i sekretarza oraz dane adresowe doręczeń dokumentów dla darczyńcy są ujęte w tym wyciągu.

Nazwa darczyńcy nie pojawia się w wyciągu, a zatem nie musi być podana do publicznej wiadomości. Ponadto, dopuszcza się więcej niż jednego darczyńcę i nie ma żadnych ograniczeń co do rezydencji czy narodowości darczyńcy. Jednak darczyńca nie może działać jako funkcjonariusz ani zostać mianowany sekretarzem fundacji, lecz może uczestniczyć w jej radzie nadzorczej, jeśli taka zostanie wyznaczona. Co więcej, darczyńca może być jednym z beneficjentów.

Zarządzanie Liberyjską Fundacją spoczywa na jej funkcjonariuszach, którzy są zwykle zawodowymi administratorami. Funkcjonariusze ustalają podział dochodu i kapitału zgodnie z instrukcjami darczyńcy.

Należy wyznaczyć co najmniej trzech funkcjonariuszy, a co najmniej dwóch funkcjonariuszy musi być osobami fizycznymi. Jeden z funkcjonariuszy może też działać jako sekretarz, a sekretarzem może być osoba prawna. Oświadczenia zgody na działanie dla każdego funkcjonariusza oraz dla sekretarza muszą zostać złożone wraz z wnioskiem o rejestrację fundacji, a składa się je w rejestrze wraz z wyciągiem.

Podobnie jak w wypadku darczyńcy, nie ma żadnych ograniczeń co do rezydencji czy narodowości funkcjonariuszy i/lub sekretarza. Funkcjonariusze mogą delegować swoje uprawnienia na siebie nawzajem.

Dla pomocy w zarządzaniu fundacją, funkcjonariusze mogą postanowić wyznaczyć Radę Nadzorczą złożoną z co najmniej trzech osób fizycznych. Liberyjska Ustawa o Fundacjach pozwala, by darczyńca był członkiem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza musi zostać założona jako organ niezależny od jej funkcjonariuszy i beneficjentów. Rada działa jak protektor zarządu powierniczego. Podobnie można też wyznaczyć audytorów. Zasady proceduralne prowadzenia fundacji są określone w Statucie Zarządu, dokumencie bardzo podobnym w zakresie do regulaminu korporacji. Statut jest podpisany przez darczyńcę i składany wraz z wnioskiem o rejestrację fundacji. Podobnie jak Akt Darowizny, Statut Zarządu nie zostaje w aktach, lecz zostaje zwrócony fundacji wraz z Certyfikatem Uznania Dokumentów wydanym przez rejestr.

Typową funkcją Fundacji Liberyjskiej jest zapewnienie beneficjentom dochodu pochodzącego z aktywu(ów) darowanych jej przez darczyńcę(ów). Jak nakreślono powyżej, darczyńca zapewnia wytyczne jak fundacja ma być zarządzana a także określa kim będą beneficjenci, jakie płatności mają oni otrzymywać oraz kiedy płatności winny następować.

O ile funkcjonariusze fundacji muszą znać nazwiska beneficjentów, takich informacji nie trzeba składać w rejestrze. Darczyńca może też podać dalsze wskazówki ku pomocy funkcjonariuszom w zarządzaniu fundacją w formie Listu Życzeń oraz wedle uznania zmieniać beneficjentów.

List Życzeń jest wewnętrznym dokumentem, a tym samym nie jest składany w rejestrze. Podobnie jak w wypadku wszystkich podmiotów liberyjskich, instrukcje założycielskie będą przyjmowane tylko od zawodowych pośredników, takich jak uznane przedsiębiorstwa, managerowie spółek i powiernictw, prawnicy, banki i firmy księgowe. Arkusz instrukcji z wzorami formularzy „Rejestracja Fundacji Prywatnej" jest dostępny dla klientów na życzenie. Instrukcje utworzenia fundacji można złożyć przez dowolne biuro LISCR, a złożenie Świadectwa Rejestracji w rejestrze może być dokonane tego samego dnia.

Z chwilą utworzenia, obowiązkowa roczna deklaracja dla fundacji, podpisana przez sekretarza, musi być składana w rejestrze. Roczna deklaracja musi potwierdzać, że informacje złożone w wyciągu pozostają poprawne oraz że prowadzone są właściwe rachunki. Deklaracje roczne nie są dostępne publicznie.

Liberyjska Fundacja Prywatna zapewnia doskonałą strukturę holdingową dla wschodzących imperiów finansów i aktywów, jednocześnie dystansując darczyńcę od zdarzeń w innym wypadku podlegających opodatkowaniu. Fundacja pozwala by dochód generowany z aktywów w posiadaniu fundacji był dostępny dla darczyńcy i następnie jego spadkobierców zgodnie z (zmiennymi) życzeniami darczyńcy/powierzającego. Jednocześnie fundacja nie narusza rodzinnej działalności generującej majątek (przedsiębiorstwo transportowe, hotele, nieruchomości, licencje, tantiemy, produkcja czy usługi).

Wymiana informacji
podatkowych z innymi państwami

Liberia zawarła umowę o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreement; TIEA) wyłącznie z Niderlandami.

Ponadto, Liberia jest stroną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami.

Spółki w Liberii i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w Liberii, według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Fundacje prywatne potrzebne także w Polsce

Fundacje prywatne potrzebne także w Polsce

Fundacje prywatne to w wielu przypadkach najlepszy sposób zabezpieczenia interesów rodziny w przypadku sukcesji biznesu lub dziedziczenia. Rozwiązanie to, doceniane w wielu państwach Europy, coraz częściej staje się także sposobem na ochronę majątku przez zamożnych Polaków. Pozwala ono uchronić majątek przed rozproszeniem, podziałem między wielu spadkobierców lub jego marnotrawieniem przez następców. To także sposób na zapewnienie ciągłości biznesu i stały rozwój działalności firmy przy zachowaniu jej rodzinnego charakteru – nawet gdy brakuje następców skłonnych do jej prowadzenia. Rozwiązanie to mimo licznych zalet w Polsce wciąż jest niedostępne.

Podatek od zysków hipotetycznych

Podatek od zysków hipotetycznych. Ostatnia szansa na uzyskanie dodatkowej rezydencji podatkowej

1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowy podatek od zysków hipotetycznych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przenieść swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę i tam zrealizować zyski kapitałowe, zapłacą z tego tytułu podatek. Osoby chcące zdążyć ze zmianą rezydencji podatkowej i uniknąć tego obciążenia muszą pamiętać, że pozostało im już niewiele czasu.

Spółka na Cyprze

Cypr nadal atrakcyjny dla polskiego przedsiębiorcy

Wielostronna konwencja podatkowa MLI oraz zmiany ustaw podatkowych miały w znaczący sposób wpłynąć na sytuację polskich przedsiębiorców będących udziałowcami lub właścicielami zagranicznych spółek. Jednak mimo prób wprowadzenia nowych obostrzeń ulokowanie majątku i obrót nim w obcych jurysdykcjach nadal są bardzo opłacalne. Wciąż jednym z najatrakcyjniejszych kierunków jest należący do Unii Europejskiej Cypr.

Fundacja prywatna w Liechtensteinie

Korzyści z założenia fundacji prywatnej w Liechtensteinie

Wśród polskich przedsiębiorców wciąż wielu jest nieprzekonanych do konstrukcji fundacji prywatnej i jej korzystnego wpływu na proces efektywnego zarządzania majątkiem. W gronie sceptyków dominuje pogląd, że samo przeniesienie aktywów na inny podmiot rodzi ogromne ryzyko. Praktyka pokazuje jednak, że jest to jedynie mit, a zyskujące popularność fundacje prywatne świetnie funkcjonują zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

CRS

CRS, czyli Common Reporting Standard – problemy, zagrożenia, skutki

Obietnice wyborcze trzeba spełniać, a potrzeby społeczeństwa zabezpieczać. Jak to jednak zrobić? „Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy!” – powiedziała kiedyś Margaret Thatcher. Krótko mówiąc, rozwiązania takie jak CRS, czyli Common Reporting Standard, to kolejna metoda na wydłużenie ręki fiskusa...

Cypr

Raj podatkowy na Cyprze

Cypr położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji. System podatkowy tego kraju należy uznać za najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Istnieje jednak wiele typowych błędów popełnianych przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze. Wyjaśniamy, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec.

Kostaryka

Korzyści z założenia spółki w Kostaryce

Na offshorowej mapie świata wciąż czeka na odkrycie biznesowa perła Karaibów – Kostaryka. Założenie spółki w tym państwie gwarantuje anonimowość biznesową, poufność danych i pełną dyskrecję dla potencjalnego właściciela. Zachętą do prowadzenia biznesu w tym kraju jest atrakcyjne opodatkowanie i możliwość skorzystania z usług powiernika oraz sprawny proces rejestracji spółki. Warto podkreślić, że Kostaryka nie została wpisana na czarną listę rajów podatkowych.

Malta

Malta – legalny raj dla kryptowaluty

Nie ulega wątpliwości, że Republika Malty należy obecnie do najbardziej atrakcyjnych pod względem gospodarczym państw Unii Europejskiej. Sukces ekonomiczny Malty opiera się na dwóch stabilnych filarach. Pierwszym z nich jest konkurencyjna i innowacyjna gospodarka narodowa, w dużej mierze oparta na kapitale zagranicznym, drugim natomiast – elastyczny system podatkowy, słusznie uznawany za wzór optymalizacji obciążeń fiskalnych w Europie.

Mauritius

Dlaczego warto założyć spółkę na Mauritiusie?

Polityka fiskalna państw wysoko rozwiniętych cechuje się stosunkowo uciążliwymi dla przedsiębiorców obciążeniami podatkowymi. Odpowiednio przemyślana strategia podatkowa firmy, uwzględniająca transfer aktywności gospodarczej do tzw. rajów podatkowych, może jednak znacząco obniżyć zobowiązania podatkowe w prowadzonej działalności gospodarczej.

Monako

Konto bankowe w Monako dla rezydentów i nierezydentów

Monako to państwo liczące nieco ponad 40.000 mieszkańców i niecałe 2 km2. Na tym skrawku ziemi otoczonym Morzem Śródziemnym mieszka 2000 milionerów i 50 miliarderów, a 60 banków dba o finanse swoich Klientów zgromadzone na 345.000 rachunków.

Życie na bogato w Monako – optymalne rozwiązanie

Księstwo Monako jest prawdziwym rajem na ziemi dla tych, którzy preferują modne życie, ciepły klimat, wyśmienite jedzenie i wspaniałe widoki. To także doskonałe miejsce dla tych, którzy nie lubią płacić podatków. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają bowiem obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego. Księstwo nie pobiera od osób fizycznych podatku od nieruchomości oraz podatku od zysków kapitałowych. Jest tylko jeden warunek – należy uzyskać status rezydenta podatkowego Księstwa Monako.

Wyspy Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Przedsiębiorca szukający rozwiązań, które zminimalizują obciążenia podatkowe w jego firmie, powinien zwrócić uwagę na korzyści wynikające z założenia spółki w jurysdykcjach podatkowych, w których przepisy fiskalne pozwalają redukować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z bardziej konkurencyjnych państw stwarzających dogodne i bezpieczne warunki do prowadzenia działalności jest Republika Wysp Marshalla.

Wyspy Marshalla – anonimowy raj podatkowy dla ceniących prywatność

Wyspy Marshalla strzegą prywatności udziałowców wyjątkowo skutecznie. Informacji o beneficjencie spółki nie posiada nawet sam rejestr spółek. Co więcej, Republika dopuszcza usługi powiernicze wobec dyrektorów i wspólników, a państwo nie pobiera podatków od nierezydentów. To tylko niektóre z korzyści, które płyną z założenia firmy w tym raju podatkowym.

Optymalne wakacje w raju (cykl)

Część I: Anguilla i Hongkong

Wobec coraz wyższych obciążeń podatkowych wprowadzanych w Polsce, a związanych (pośrednio lub bezpośrednio) z poszukiwaniem pieniędzy przez partię rządzącą na bieżące wydatki, interesującym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców jest przeniesienie swojej aktywności gospodarczej do „rajów podatkowych”.

Część II: Makau

Makau, powszechnie znane jako „Las Vegas Azji”, uważane jest za raj podatkowy z powodu korzystnej struktury podatkowej (dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych). W 2002 roku rząd Makau uchwalił ustawę, która oficjalnie zalegalizowała hazard oraz kasyna offline. Natomiast w 2003 r. zalegalizowano hazard online.

Część III: Księstwo Luksemburg

Księstwo Luksemburg to małe państwo położone w Europie Zachodniej, które jest jednym z najbardziej liczących się na świecie ośrodków finansowych. Chociaż nie jest typowym rajem podatkowym, to z uwagi na przepisy prawne oraz system podatkowy jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.

Część IV: Seszele

Seszele to nie tylko piękne wyspy i często wybierany kierunek wakacyjnych wyjazdów, lecz także popularne miejsce do zakładania zagranicznych spółek typu offshore. Chociaż Seszele są niezawisłą republiką demokratyczną, która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1976, to pozostają członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, na czele której stoi Elżbieta II, i nie podlegają żadnej władzy Korony Brytyjskiej. Dlatego też nie są podporządkowane Dyrektywie Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek w odróżnieniu od rajów podatkowych powiązanych z państwami członkowskimi UE (głównie ze Zjednoczonym Królestwem i jego terytoriami zamorskimi).

Część V: Federacja Saint Kitts i Nevis

Federacja Saint Kitts i Nevis jest monarchią konstytucyjną położoną na Morzu Karaibskim, na czele której stoi brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Federacja ta jest najmniejszym państwem w obu Amerykach. Ze względu na ścisłe powiązanie z Koroną Brytyjską, należy ją uznać za jurysdykcję stabilną, o wysokim poziomie legislacji.

Część VI: Saint Lucia

Saint Lucia to państwo w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim, na wyspie o tej samej nazwie, należącej do archipelagu Wysp Nawietrznych, części Małych Antyli.

Część VII: Vanuatu

Republika Vanuatu to państwo położone na 83 wyspach Nowych Hebrydów należących do Oceanii. Vanuatu ma jednoizbowy parlament z 52 posłami, który jest wybierany co 4 lata w głosowaniu powszechnym. Przywódca głównej frakcji parlamentarnej jest zazwyczaj wybierany na premiera i szefa rządu. Głową państwa jest prezydent wybierany co 5 lat przez parlament i prezydentów 6 rządów prowincjonalnych.

Część VIII: Malta i Cypr

Maltańskie prawo podatkowe nie należy do najprostszych w Europie. Podatek dochodowy od osób prawnych na Malcie wynosi 35%. Jednocześnie system podatkowy Malty oferuje wiele możliwości obniżenia lub wyeliminowania opodatkowania dochodu, co w połączeniu z siecią kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zawarte przez Maltę, stwarza możliwości do międzynarodowego planowania podatkowego zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i prawnych.

Część IX: Gibraltar

Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii i stanowi tzw. Kolonię Koronną, co oznacza, że posiada własną administrację, która zajmuje się jedynie polityką wewnętrzną. Zgodnie z art. 227 par. 4 Traktatu rzymskiego, Gibraltar stał się członkiem Unii Europejskiej jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie. Dzięki takiemu statusowi Gibraltar może korzystać z większości swobód związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Część X: Liechtenstein

Prawo Liechtensteinu stwarza duże możliwości optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. Podatek CIT można zredukować, wykorzystując rodzaje osób prawnych funkcjonujące w ramach prawa Liechtensteinu.

Część XI: Delaware i Wyoming

Delaware posiada jedne z najlepszych ulg podatkowych na świecie, na które liczyć mogą zagraniczne podmioty zakładające tu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Równie atrakcyjnym podatkowo dla utworzenia spółki jest stan Wyoming i, podobnie jak w Delaware, do rejestracji podmiotu wystarczy jedna osoba.

Korzyści podatkowe

Czy posiadanie jachtu może być korzystne finansowo?

Posiadanie jachtu może być źródłem zarobku. Jacht – tak jak wszystko, co stanowi własność prywatną – może być wynajmowany na podstawie umowy najmu. Osiągane z tego tytułu przychody stanowią tzw. przychód pasywny, czyli taki, który nie wymaga stałego zaangażowania i w związku z tym jest jedną z najwygodniejszych form zarabiania pieniędzy.

Raje podatkowe

Raje podatkowe to nie tylko ciepłe kraje

Franklinowską pewność śmierci i podatków rozszerzyć można o kolejny pewnik: to, że większość z nas wolałaby uniknąć jednego i drugiego. I tak jak śmierć ma dwie strony medalu: przerażającą – piekło i przyjemną – niebo, tak i w przypadku daniny na rzecz państwa może być całkiem przyjemnie. Można bowiem trafić do raju – raju podatkowego. Barbados, Saint Lucia, Seszele… Ale trzeba pamiętać, że raje podatkowe to nie tylko ciepłe kraje.

Minimalne podatki, maksymalna poufność

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Raj na ziemi

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończona ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Legalna optymalizacja podatkowa

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną „szkodliwą konkurencję podatkową".

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Raje podatkowe a inwestycje kapitałowe

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat, np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane „po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Czy wolno nie płacić podatków?

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo rajów podatkowych

Czy korzystanie z „rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za „raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Majątek w księgach wieczystych

Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet, to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Optymalizacja na giełdzie

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Liechtenstein - raj podatkowy

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012