Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Mauritiusie

Ramy prawne Republiki Mauritiusa, które regulują zakładanie funduszy powierniczych oraz spółek offshore, są prawdopodobnie jednymi z najbardziej nowoczesnych spośród krajów o korzystnym systemie podatkowym. Mauritius spełnia najnowsze standardy międzynarodowe.

 

Mauritius jest wyspiarskim państwem na Oceanie Indyjskim, położonym około 2 000 km od południowo-wschodniego wybrzeża Afryki. Wyspa posiada powierzchnię około 1 865 km2 i jest zamieszkała przez ok. 1,2 mln osób. Jej linia brzegowa liczy sobie 330 km, otoczonych przez rafy koralowe oraz przejrzyste laguny. Ponadto, w skład Republiki Mauritiusa wchodzą rozrzucone po Oceanie Indyjskim wyspy: Rodrigues (w odległości 563 km na wschód od wyspy głównej) i Agalega (933 km na północ), a także niezamieszkały archipelag Cargados Carajos (402 km na północ).

Od 1968 roku, Mauritius jest niepodległym państwem należącym do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth), która zrzesza niepodległe kraje, z których większość była w ubiegłych wiekach częścią brytyjskiego imperium kolonialnego. Mauritius, jako jeden z nielicznych krajów afrykańskich, posiada dość stabilną demokrację z regularnie odbywającymi się wolnymi wyborami i przestrzeganymi prawami człowieka.

Dzięki rozwiniętemu sektorowi turystycznemu przyciągnął znaczne zagraniczne inwestycje, osiągając tym samym jedne z najwyższych w Afryce dochody na obywatela. Wyspa jest notowana na pierwszym miejscu w Afryce i dwudziestym czwartym na świecie ze względu na zakres swobody prowadzenia działalności gospodarczej (World Bank's 2008 Ease of Doing Business Ranking) oraz na osiemnastym na świecie ze względu na zakres wolności gospodarczej, wyprzedzając kilka krajów Unii Europejskiej, w tym Holandię, a nawet Szwajcarię (Heritage Foundation/Wall Street Journal 2008 Index of Economic Freedom). Na początku lat dziewięćdziesiątych, rząd Mauritiusa zdecydował się na stworzenie sektora offshorowych usług finansowych, oferującego bardzo korzystne i przychylne formy opodatkowania.

System prawny Mauritiusa

System prawny Mauritiusa jest systemem mieszanym, opartym na prawie francuskim i angielskim. Prawo spółek handlowych to prawo zwyczajowe na wzór angielskiego common law. Nowoczesne centrum finansowe offshore zostało ustanowione w 2001 roku, gdy weszła w życie nowa ustawa o spółkach (ang. Companies Act).

Ramy prawne Republiki Mauritiusa, które regulują zakładanie funduszy powierniczych oraz spółek offshore są prawdopodobnie jednymi z najbardziej nowoczesnych spośród państw, których systemy prawne przewidują korzystne rozwiązania podatkowe. Mauritius spełnia najnowsze wymagania międzynarodowe dotyczące badania praktyk prania brudnych pieniędzy oraz zwalczania prób finansowania terroryzmu.

Mauritius oferuje dwie kategorie spółek (tzw. Global Business Companies – GBC) – kategoria 1 GBC oraz kategoria 2 GBC. Możliwy jest również zakup gotowej tzw. uśpionej spółki. Wszystkie dokumenty spółek wydawane są w języku angielskim.

Typy spółek i korzyści podatkowe

Obie kategorie spółek pozwalają na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych. Poniżej znajduje się charakterystyka pozostałych cech podatkowych zależnie od formy spółki:

  • GBC1 – spółka jest rezydentem Mauritiusa dla celów podatkowych i płaci podatek na poziomie 3%. Z drugiej strony, fakt posiadania rezydencji podatkowej, umożliwia spółkom GBC1 korzystanie z korzyści wynikających z zawartych przez Mauritius umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (Mauritius zawarł takie umowy m.in. z Belgią, Węgrami, Włochami, Luksemburgiem, Rumunią, Rosją, Cyprem, Szwecją i Wielką Brytanią, ale nie z Polską). Działając jako rezydent Mauritiusa, spółka musi spełniać następujące warunki: zatrudniać minimum 2 dyrektorów i sekretarza spółki będących rezydentami tego kraju; zarządzanie i kontrola spółki powinny mieć miejsce na Mauritiusie; spółka powinna posiadać rachunek bankowy na Mauritiusie, cała księgowość i dokumentacja powinna być również przechowywana w tym kraju, konta i sprawozdania finansowe kontrolowane są przez lokalnego audytora, posiedzenia zarządu spółki odbywają się na Mauritiusie.
  • GBC2 – spółka nie jest rezydentem Mauritiusa dla celów podatkowych. W związku z tym niewymagane jest wypełnianie zeznań podatkowych ani poddawanie kont kontroli w formie audytu. Spółka ma jednak obowiązek wypełniać coroczne sprawozdania finansowe dla Komisji Usług Finansowych. Nie istnieją ograniczenia terytorialne, co do krajów, w jakich prowadzona może być działalność spółki. Nie ma również obowiązku ustanawiania miejscowych dyrektorów czy udziałowców – mogą oni być różnej narodowości, a zgromadzenia akcjonariuszy przeprowadzane w dowolnym miejscu lub telefonicznie. GBC2 ograniczona jest w działalności, jaką może prowadzić. Spółka ta nie może świadczyć usług z zakresu bankowości, ubezpieczeń, powiernictwa, doradztwa finansowego lub zajmować się hazardem czy pozyskiwaniem kapitału publicznego. Ponadto, kapitał zakładowy spółek nie może być wyrażony w lokalnej walucie (RS – rupii maurytyjskiej), każda inna waluta jest dozwolona. Spółka ta nie może przeprowadzać transakcji z obywatelami Mauritiusa ani posiadać nieruchomości na terenie tego kraju.

Wysoki poziom poufności

O atrakcyjności Mauritiusa świadczy również jego solidna reputacja jeśli chodzi o ochronę poufnych informacji właścicieli legalnie działających spółek. Gwarancje te odzwierciedlone są zarówno w konkretnych przepisach, jak i zwyczajach regulujących kontakty klientów z bankami.

Osoby ani instytucje nie są upoważnione do ujawniania informacji na temat spółek lub prezentowania dokumentacji spółek sądom, komisjom dochodzeniowym lub innym organom na Mauritiusie, chyba że organy te działają na podstawie prawomocnego nakazu sądu lub na polecenie prokuratora wydane podczas dochodzenia w sprawie przemytu narkotyków, broni lub prania brudnych pieniędzy.

Dane beneficjenta spółki mogą zostać ujawnione jedynie agentowi rejestrowemu oraz bankowi (jeśli rachunek bankowy otwierany jest na Mauritiusie). Należy mieć jednak na uwadze, że w dobie coraz powszechniejszego obowiązywania standardu raportowania CRS oraz wymiany informacji finansowych, w tym również dla potrzeb podatkowych, zachowanie całkowitej anonimowości co do tożsamości rzeczywistego beneficjenta rachunku bankowego, jest coraz trudniejsze.

Do dokumentacji przechowywanej przez Urząd Rejestrowy Spółek wgląd mają jedynie udziałowcy spółki. W sytuacji, gdy korzysta się z udziałowców mianowanych, dane beneficjentów pozostają poufne.

Możliwość starania się o prawo
stałego pobytu na Mauritiusie

Oprócz możliwości rejestrowania korzystnie opodatkowanych spółek, wprowadzone ostatnio na Mauritiusie przepisy przewidują możliwość uzyskiwania przez cudzoziemców statusu stałego rezydenta Mauritiusów. O status takiego rezydenta może ubiegać się zarówno inwestor, jak i jego małżonek/małżonka oraz dzieci poniżej 18 roku życia, jeżeli dokonają na wyspie inwestycji o wartości co najmniej 500 000 $. Środki powinny zostać inwestowane na okres co najmniej dziesięciu lat. Dalsi członkowie rodziny zagranicznego inwestora oraz jego małżonek/małżonka mogą również uzyskać status stałego rezydenta Mauritiusa, jeżeli każdy z nich dokona inwestycji w wysokości 100 000 $.

Spółki na Mauritiusie i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Mauritiusie według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie maltańskim rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów. Z uwagi na stosowanie wyżej wymienionego standardu raportowania kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji podatkowej, ponieważ w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem rachunku bankowego spółki będzie polski rezydent, to w ramach automatycznej wymiany informacja w tym zakresie zostanie przekazana do polskich organów podatkowych.

2012-03-06 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-05-14)

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012