Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Saint Kitts
i Nevis

Wyspy Nevis i Saint Kitts położone są w pobliżu Wysp Dziewiczych (Brytyjskich i Amerykańskich), Montserrat, Gwadelupy, Anguilli oraz Antigui i Barbudy.

Położona na Morzu Karaibskim Federacja Saint Kitts i Nevis jest monarchią konstytucyjną, na czele której stoi brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Jest to najmniejsze państwo w obu Amerykach, obejmujące 261 km2, zamieszkałych przez 39 349 osób. Mimo to, z uwagi na silne związki z Koroną Brytyjską, obie wyspy należy uważać za jurysdykcje stabilne, o wysokim poziomie legislacji.

 

Spółki typu International Business
Companies prawa Nevis

Wprowadzona w Nevis w 1984 r. ustawa o spółkach (ang. Nevis Business Corporation Ordinance Act) w dużej mierze wzorowana jest na prawie spółek stanu Delaware (USA).

Zarejestrowane na Nevis spółki typu International Business Company posiadają następujące cechy:

  1. Od spółek tych nie pobiera się podatku od dochodu, dywidend lub wypłat;
  2. Nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, a tym bardziej obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych władzom Nevis;
  3. Udziałowcy, członkowie zarządów i inni funkcjonariusze spółki mogą być jakiegokolwiek obywatelstwa i mieszkać gdziekolwiek. Udziałowcami i członkami zarządu mogą być inne osoby prawne;
  4. Zmiany udziałowców, członków zarządu i innych funkcjonariuszy nie muszą być zgłaszane do Rejestru Spółek Nevis;
  5. Akcje mogą być zarejestrowane w formie na okaziciela;
  6. Akcje posiadające określoną wartość nominalną mogą być denominowane w każdej walucie;
  7. Dokumentacja spółki może być przechowywana gdziekolwiek na świecie;
  8. Każda spółka utworzona w innej jurysdykcji może przenieść siedzibę na Nevis.

Fundacje typu Multiform
Foundation prawa Nevis

Multiform Foundation wprowadzono do systemu prawnego Nevis rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2004 r. Została ona stworzona w taki sposób, aby w miarę możliwości uniknąć problemów spotykanych w innych strukturach tego typu. Może służyć jako doskonałe narzędzie do zarządzania majątkiem, tworzenia struktur finansowych, tworzenia holdingów finansowych oraz prowadzenia działalności charytatywnej.

Multiform Foundation stanowi bardzo elastyczną strukturę, której formę określa sam fundator w statucie. W zależności od jego zapisów Multiform Foundation może być traktowana jako trust, spółka bądź też zwykła fundacja. Co więcej, w trakcie jej istnienia Multiform Foundation może zmieniać swoją formę i tym samym dopasowywać się do konkretnych potrzeb fundatora. Prawo Nevis przewiduje możliwość przekształcenia już istniejących osób prawnych w Multiform Foundation, włączenia już istniejących podmiotów do Multiform Foundation oraz łączenia różnych Multiform Foundations ze sobą. Nie ma przy tym ograniczeń, czy podmioty te pochodzą z Nevis, czy z innych jurysdykcji.

Zarządzanie fundacją należy do Rady Zarządzającej, która kieruje działaniami fundacji tak, aby osiągnęła cele opisane w statucie. Do Rady należy również zarządzanie majątkiem fundacji. Obowiązkowym organem jest również Sekretarz, którym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Sekretarz nie może być jedynym członkiem Rady Zarządzającej.

Multiform Foundation może zostać założona w każdym dowolnie wybranym celu, o ile cel ten nie narusza zasad porządku publicznego na Nevis. Może on być zarówno dobroczynny, jak i być nastawiony na prowadzenie działalności gospodarczej. Cały kapitał przekazany na rzecz Multiform Foundation wchodzi w skład odrębnego majątku fundacji i każdy zapis na jej rzecz jest nieodwołalny. Beneficjentem fundacji może być każdy, pod warunkiem, że majątek jest przekazywany w celu określonym w statucie.

Multiform Foundation nabywa osobowość prawną po wprowadzeniu do rejestru fundacji i uzyskaniu certyfikatu Ustanowienia („Certificate of Establishment"). Do rejestru należy zgłosić wszelkie szczegóły dotyczące rady zarządzającej, sekretarza, wysokości kapitału oraz wybranej formy w jakiej Multiform Foundation będzie działać.

 

Porównanie ważniejszych cech Multiform Foundation prawa Nevis z trustem

Multiform Foundation

Trust

Odrębna osoba prawna.

Brak osobowości prawnej.

Zarządzanie zgodne z postanowieniami statutu.

Zarządzanie na podstawie umowy trustu.

Rada Zarządzająca.

Protektor.

Istniejący podmiot może być zmieniony, przekształcony, skonsolidowany lub włączony do Multiform Foundation.

Trust nie może być przekształcony w inny podmiot.

Czas trwania Multiform Foundation jest określony w regulaminie.

Ograniczony czas trwania.

Rozwiązanie na podstawie pełnomocnictw określonych w statucie.

Odwołanie.

Pełnomocnictwa do reprezentowania fundacji ustanowione są w jej statucie.

Pełnomocnictwa do reprezentowania trustu wynikają z jego aktu ustanowienia.

Rozporządzenie dopuszcza zakładanie typowych fundacji, fundacji trustowych, fundacji o charakterze przedsiębiorstw, fundacji spółek.

Możliwość założenia 'spendthrift trust', trustu na cele dobroczynne i zwykłych trustów.

Może być ustanowiona w akcie ustanowienia fundacji bądź przez odpowiednie rozporządzenie testamentowe.

Powstały na podstawie aktu ustanowienia trustu.

Nie jest obciążona podatkiem od spadków i darowizn, cłem, daninami publicznymi ani innymi opłatami o podobnym charakterze.

Trusty są zwolnione z podatków od spadków i darowizn, opłat skarbowych oraz kontroli dewizowych.

Wszelkie dokumenty mogą być przechowywane przez sekretarza i nie podlegają inspekcji.

Dokumenty są w posiadaniu 'trustee' i nie podlegają inspekcji.

Wierzyciel musi wykazać ponad wszelką wątpliwość, że Multiform Foundation zostało utworzone w celu uniemożliwienia egzekucji jego wierzytelności.

Wierzyciel musi wykazać ponad wszelką wątpliwość, że osoba zakładająca trust przekazała lub rozporządziła na jego rzecz majątkiem w celu oszukania wierzyciela osoby przekazującej majątek.

Znajduje tu zastosowanie Ustawa o Poufności Stosunków numer 2 z 1985. Nie mogą być zatem ujawnione żadne informacje, które podlegają tajemnicy biznesowej lub zawodowej.

Znajduje tu zastosowanie Ustawa o Poufności Stosunków numer 2 z 1985. Nie mogą być zatem ujawnione żadne informacje, które podlegają tajemnicy biznesowej lub zawodowej.

Prawem znajdującym zastosowanie do ustanowienia Multiform Foundation jest prawo Nevis.

Prawo określone w zasadach trustu powinno odpowiadać prawu Nevis.

Tabelę opracowano na podst. danych Nevis Financial Services.

Wymiana informacji podatkowych
z innymi państwami

St. Kitts i Nevis zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) Arubą, Australią, Belgią, Kanadą, Danią, Wyspami Owczymi, Finlandią, Francją, Grenlandią, Islandią, Liechtensteinem, Niderlandami, Antylami Holenderskimi, Nową Zelandią, Norwegią, Portugalią, Szwecją, Wielką Brytanią (stan z dnia 10 listopada 2010 r.).

Ponadto, St. Kitts i Nevis są stroną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią (stan na listopad 2010 r.), a także automatycznego systemu wymiany informacji finansowej – CRS.

Tu znajdziesz pełną listę rajów podatkowych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012