Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Samoa

Samoa jest państwem na obszarze Polinezji, obejmującym zachodnią część Wysp Samoa (pozostałe stanowią tzw. terytorium nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych). W skład państwa wchodzi dziewięć zachodnich wysp archipelagu, z których cztery są zamieszkane.

 

Stolicą i centrum biznesowym kraju jest miasto Apia. Obszar lądowy to około 2 944 km2, zaś populacja kraju liczy około 214 000 osób. Samoa było pierwszym krajem polinezyjskim, który uzyskał niepodległość – nastąpiło to w 1962 r. System polityczny oparty jest na parlamentaryzmie wzorowanym na modelu brytyjskim. Zgromadzenie legislacyjne składa się z 47 członków. Wybory odbywają się co trzy lata.

Struktura korporacyjna spółek
Typu non-resident company i IBC

Nieprzerwanie od 1987 r., kiedy przyjęto Ustawę o Spółkach Międzynarodowych (ang. International Companies Act) oraz Ustawę o Trustach Międzynarodowych (ang. International Trusts Act), Samoa stanowi istotne centrum finansowe dla inwestorów szukających jurysdykcji respektującej ich prawo do prywatności oraz gwarantującej całkowitą neutralność podatkową.

Podkreślić przede wszystkim należy fakt, iż spółki offshorowe, które nie prowadzą działalności na terytorium Samoa, podlegają całkowitemu zwolnieniu z podatku dochodowego oraz opłat skarbowych. Podatek dochodowy na Samoa jest pobierany bowiem według zasady terytorialnej, a więc wyłącznie od dochodu uzyskanego na terytorium Samoa (ang. income accruing in, derived from or received in Samoa). Tylko w wypadku, kiedy podatnik jest stałym mieszkańcem Samoa, podatek jest również naliczany od pewnych dochodów uzyskanych lub otrzymanych w innym miejscu niż Samoa. W świetle powyższego, jeśli spółka z siedzibą na Samoa uzyskuje dochody poza jej terytorium, wówczas nie podlega jakiemukolwiek podatkowi dochodowemu.

Dodatkowo, Samoa oferuje dalsze, interesujące korzyści podatkowe. Spółki offshore są zwolnione z opłat skarbowych, podatku od zysków kapitałowych, w tym od wypłaty dywidend, od sprzedaży udziałów bądź akcji, czy od podatku od spadków i darowizn, podatku majątkowego oraz od podatku od nieruchomości.

Zgodnie z przepisami, spółka typu IBC czy non-resident musi posiadać co najmniej jednego członka zarządu (Director) i co najmniej jednego udziałowca. Funkcję dyrektora i udziałowca spółki może pełnić zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, przy czym nie ma ograniczeń co do narodowości osób fizycznych oraz jurysdykcji, w których dane osoby prawne są zarejestrowane. Co więcej, dyrektorem oraz udziałowcem spółki może być ten sam podmiot. Przepisy wymagają ustanowienie sekretarza, przy czym może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, a także nie ma ograniczeń co do jego narodowości i nie musi on być rezydentem Samoa.

Członkowie zarządu i udziałowcy spółek nie mają obowiązku przekazywać do rejestru handlowego informacji o tym, kto jest tzw. rzeczywistym beneficjentem spółki, a więc czy w konkretnym wypadku działają we własnym imieniu i na własną rzecz, czy też może działają na zlecenie powiernicze (jako tzw. nominees) osób trzecich. Dlatego też spółki kapitałowe prawa Samoa charakteryzuje bardzo wysoki poziom poufności, który jest gwarantowany przez prawo i traktowany wyjątkowo poważnie przez lokalne władze.

Spółki offshorowe charakteryzują się również znaczną elastycznością. Zgodnie z przepisami, wymagany jest minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1 $ i nie ma górnego limitu wysokości kapitału.

Ustawodawstwo Samoa nie przewiduje obowiązku przygotowywania oraz składania sprawozdań finansowych. Co więcej, nie jest wymagane odbywanie corocznych walnych zgromadzeń udziałowców. Jednakże, w sytuacji kiedy udziałowcy zdecydują się na odbycie takiego spotkania, wówczas nie ma wymogu osobistego stawiennictwa na Samoa, gdyż może się ono odbyć w dowolnym miejscu na świecie oraz przy użyciu dowolnych środków komunikacji na odległość tj. telefon, wideokonferencja etc.

Wysoki stopień poufności

Samoa oferuje bardzo wysoki poziom poufności odnośnie struktury właścicielskiej spółek. Dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów, przez co nie są one dostępne dla osób postronnych. Osoba kontrolująca spółkę może zachować więc daleko posuniętą anonimowość z uwagi na brak obowiązku ujawniania tzw. beneficial ownership w oficjalnych rejestrach. Ponadto, członkami organów spółki mogą być osoby prawne, pełniące funkcje w charakterze powierników osób trzecich, które nie zostają ujawnione.

Spółki zarejestrowane na Samoa nie podlegają żadnym obowiązkom w zakresie rachunkowości. Nie ma obowiązku przedkładania jakichkolwiek sprawozdań finansowych ani badania ksiąg rachunkowych przez audytorów.

Samoa nie jest stroną żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zawarła natomiast umowy z Australią i Nową Zelandią dotyczące przydziału praw podatkowych w odniesieniu do określonych dochodów osób fizycznych oraz do ustanowienia procedury wzajemnego porozumienia w zakresie korekty cen transferowych. Zawarła również umowy o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z Australią, Nową Zelandią, Danią, Wyspami Owczymi, Finlandią, Grenlandią, Islandią, Irlandią, Monako, Holandią, Norwegią, San Marino oraz Szwecją.

Szczególne rodzaje spółek na Samoa

Ustawodawstwo Samoa zawiera szereg przepisów szczególnych, które zapewniają dużą elastyczność i unikalne korzyści dla międzynarodowych struktur korporacyjnych. Mogą się one okazać szczególnie interesujące dla inwestorów ze względu na kwestie spadkowe oraz ochronę aktywów przed wrogim przejęciem.

Creditor Controlled Companies (CCC)

Samoa zezwala na zakładanie spółek bez kapitału zakładowego. Sprawy majątkowe takiej spółki są prowadzone przez posiadacza obligacji na okaziciela (ang. bearer debentures), który nie staje się jednak przez to właścicielem spółki, co pozwala skutecznie ominąć przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych. Posiadacz tych papierów wartościowych na okaziciela jest bowiem wciąż tylko obligatariuszem spółki, a nie jej akcjonariuszem, przy czym takiemu obligatariuszowi przysługuje w praktyce prawo kontroli nad sposobem wydatkowania przez spółkę środków pozyskanych z subskrypcji obligacji, które w praktyce stanowią cały majątek spółki.

Default Succesion Companies

Na podstawie przepisów Sekcji 228 (B) Ustawy o Spółkach Międzynarodowych udziałowiec może zdecydować, że jego udziały w spółce będą automatycznie przysługiwać określonej osobie w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. Umożliwia to ochronę tych udziałów przed wrogim przejęciem, ale i również umożliwia wyłączenie przepisów prawa spadkowego i nakreślenie zupełnie odmiennych zasad sukcesji.

Spółki na Samoa i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Samoa, według polskiego prawa są spółkami, które mają siedzibę lub zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / w kraju z którym Polska/UE nie podpisały międzynarodowej umowy (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

2014-05-22 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012