Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Fundacja prawa
Księstwa Liechtenstein

Fundacja prawa Księstwa Liechtenstein jest regulowana przez Ustawę o Spółkach i Osobach z 1926 roku. Łączy ona w sobie wiele cech spółek i trustów. Jako że fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej, struktura ta jest w głównej mierze wykorzystywana do zabezpieczenia środków takich jak własności, udziały w innych spółkach oraz innych form inwestowania. Tradycyjnie wykorzystywana była do utrzymania i przekazywania majątku z pokolenia na pokolenie.

 

Fundacja jest znakomitym wehikułem inwestycyjnym odpowiednim do dyskretnego zarządzania majątkiem. Jest ona powoływana w ściśle określonym celu przez osobę fizyczną lub prawną. Zapewnia poufność co do informacji dotyczących zarówno fundatora, jak i beneficjentów, ponieważ nie ma konieczności zgłaszania ich do rejestrów Handlowych Księstwa Liechtenstein.

Fundacja prywatna typu Discretionary Irrevocable Foundation

Fundacja prywatna prawa Księstwa Liechtenstein typu Discretionary Irrevocable Foundation to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez daną osobę fizyczną, w sposób przez nią określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wolą założycieli fundacji. Fundacja nie posiada organów typowych dla spółek kapitałowych, takich jak zgromadzenie wspólników, dzięki czemu fundacja nie rozróżnia pojęcia właściciela faktycznego (ang. beneficial owner).

W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej i jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest dobro konkretnych osób, wskazanych z imienia i nazwiska sukcesorów majątku fundacji (ang. beneficiaries).

Powstaje w ten sposób określona masa majątkowa, gromadzona w celu późniejszego jej dystrybuowania na rzecz zdefiniowanej grupy sukcesorów. Ani fundator, ani sukcesorzy nie mają jednak prawa do swobodnego korzystania z aktywów fundacji, ani nie mają wpływu na decyzje co do sposobu zarządzania majątkiem.

Organy fundacji i sukcesorzy

Decyzje w przedmiocie dystrybucji środków podejmuje odrębnie powołany do tego organ reprezentacyjno-zarządczy – Rada Fundacji (ang. board of trustees). Wymagane jest aby co najmniej jeden z członków Rady Fundacji miał siedzibę w kraju rejestracji fundacji oraz posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie potrzebne do wykonywania takiej funkcji, potwierdzone wpisem na listę podmiotów wykwalifikowanych zgodnie z ustawą o osobach fizycznych i spółkach prawa Liechtensteinu (niem. Personen- und Gesellschaftsrecht - PGR).

Fundator nie ma realnego wpływu na decyzje podejmowane w Radzie Fundacji ani nie może żądać rozwiązania fundacji. Uprawnienia fundatora ograniczają się do następujących czynności:

  • zdefiniowania grupy sukcesorów fundacji;
  • zarekomendowania składu osobowego Rady Fundacji;
  • przedstawienia propozycji zasad dystrybuowania majątku fundacji;
  • przedstawiania propozycji zmian w statucie fundacji;
  • przedstawienia kandydatury na stanowisko protektora fundacji (ang. person of trust), wykonującego uprawniania kontrolne w stosunku do czynności Rady Fundacji.

Beneficjentem fundacji interesu prywatnego może zostać zarówno fundator, jak i członkowie rady fundacji, protektor, czy też jakakolwiek inna osoba trzecia bez żadnych ograniczeń. Beneficjenci i ich dane są również w pełni poufne. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby beneficjentów. Co ważne, fundacja w żadnym stopniu nie odpowiada swoim majątkiem za ich prywatne długi.

Miejsce fundacji w schemacie biznesowym

W zaproponowanej strukturze fundacja prywatna typu Discretionary Irrevocable Foundation nie prowadzi żadnej bieżącej działalności gospodarczej, oprócz takiej, jaka wymagana jest w celu stałego zarządu i zachowania majątku fundacji (ang. private-benefit foundation). Fundacja taka może jednak pełnić funkcje podmiotu bezpośrednio kontrolującego swoje zależne spółki operacyjne.

Dzięki takiemu rozwiązaniu fundacja staje się jednocześnie pośrednim właścicielem aktywów zgromadzonych w spółkach zależnych oraz beneficjentem zysków generowanych z ich bieżącej działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012