Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zakładanie spółek na Vanuatu

Republika Vanuatu (Ripablik blong Vanuatu) to państwo położone na 83 wyspach archipelagu Nowych Hebrydów, rozpościerających się w południowo-zachodniej części basenu Oceanu Spokojnego. Położone jest ok. 800 km na północny zachód od Fidżi i na północny wschód od Nowej Kaledonii. Dawniej terytorium kraju stanowiło kondominium francusko-brytyjskie znane pod nazwą Nowe Hebrydy.

 

Na archipelagu zamieszkuje ponad 190 000 ludzi. Zdecydowaną większość mieszkańców kraju, bo aż 92-93%, stanowią rdzenni Melanezyjczycy – Ni-Vanuatu, których przodkowie zasiedlili tereny wysp na początku II tysiąclecia p.n.e. Stolicą Vanuatu jest Port Vila, natomiast językami urzędowymi są angielski, francuski oraz bislama.

Vanuatu jest uznawane za kraj tzw. „taniej bandery” umożliwiający rejestrowanie na swoim terytorium zagranicznych statków za symboliczną opłatę. Pod banderą tego kraju pływają m.in. MS „Legiony Polskie", MS „Armia Krajowa", MS „Orlęta Lwowskie", MS „Szare Szeregi", MS „Solidarność" i MS „Polska Walcząca".

Korzyści podatkowe

Dzięki przepisom International Companies Act 1992 istnieje możliwość rejestrowania na Vanuatu łatwych w obsłudze spółek, które nie są zobowiązane do płacenia żadnych podatków na rzecz administracji Vanuatu, poza zryczałtowaną opłatą roczną.

Spółki z siedzibą na Vanuatu są zwolnione z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, opłat skarbowych, obowiązków przedkładania sprawozdań z obrotu firmy, kontroli dewizowych oraz wszelkich innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych w odniesieniu do swojej gospodarki finansowej. Niezbędne jest więc uiszczanie tylko jednej daniny publicznoprawnej, w postaci rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego Rejestr Korporacji (opłata ta jest uwzględniona w cenie naszych usług).

Wszelkie wypłaty z dochodu spółki z siedzibą na Vanuatu na rzecz innej spółki niebędącej rezydentem Vanuatu lub też na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza terytorium Republiki, zwolnione są z wszelkich podatków (co nie wyklucza możliwości powstania obowiązku podatkowego w kraju siedziby odbiorcy dywidendy).

Wysoki poziom poufności

Republika Vanuatu oferuje bardzo wysoki poziom poufności odnośnie struktury właścicielskiej spółek. Informacja o pierwotnych dyrektorach, jak i udziałowcach nie jest publicznie dostępna, albowiem przechowuje ją i przetwarza wyłącznie agent rejestrowy spółki. Legislacja dotycząca spółek offshore na Vanuatu zawiera surowe sankcje dotyczące ujawniania informacji. Zgodnie z ustawą każdy agent lub inna osoba, która wyjawia informacje dotyczące spółki na Vanuatu, podlega karze grzywny, przy czym ujawnienie takie jest traktowane jak przestępstwo.

Ponadto, informacje o udziałowcach i późniejszych członkach zarządu nie są w ogóle zbierane i przetwarzane przez administrację Vanuatu. Oznacza to, iż nie istnieją żadne dokumenty urzędowe, ani rejestry urzędowe na podstawie których można byłoby ustalić, kto jest udziałowcem spółki.

Obecnie Vanuatu zawarło umowy o wymianie informacji podatkowych (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z Australią, Nową Zelandią, Danią, San Marino, Francją, Grenlandią, Islandią, Norwegią, Szwecją, Irlandią i Koreą. Vanuatu nie podpisało natomiast żadnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (ang. Double Tax Treaties).

Elastyczny system prawny

Prawodawstwo Vanuatu w zakresie prawa spółek opiera się na rozwiązaniach prawa zwyczajowego (ang. common law). International Companies Act 1992 wskazuje dwa rodzaje spółek, które są zwolnione z obowiązków podatkowych: spółki typu IBC – International Business Companies, oraz spółki typu Exempt, przy czym spółka typu IBC jest szczególnie preferowana z uwagi na mniejsze wymogi formalne, a także większą anonimowość – brak ujawniania właścicieli spółki gdziekolwiek.

Spółka IBC jest zarządzana przez zarząd jedno bądź wieloosobowy, musi posiadać co najmniej jednego Dyrektora i jednego Udziałowca, którzy mogą być zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Nie ma co prawda wymogu ustanowienia sekretarza, jednak zwyczajowo jest on powoływany, głównie w celu sprawnego podpisywania dokumentów.

W przeciwieństwie i dla porównania, spółka typu Exempt ma obowiązek powołania sekretarza rezydenta, a także musi posiadać minimum dwóch Udziałowców, z czego jeden jest rezydentem Vanuatu.

Wysoki stopień elastyczności spółek typu IBC przejawia się m.in. w braku wymagań co do minimalnego kapitału zakładowego, który może zostać wyrażony w dowolnej kwocie. Ponadto, przepisy dotyczące spółek typu IBC dopuszczają emisję akcji zwykłych, jak również akcji imiennych i na okaziciela.

Członkowie zarządu spółki mogą odbywać posiedzenia w takim czasie i miejscu, jaki zostanie przez nich ustalony, zarówno na terytorium Vanuatu, jak i poza nim. W zebraniach zarządu można uczestniczyć telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, o ile wszyscy członkowie uczestniczący w spotkaniu mogą się wzajemnie słyszeć i rozpoznać swój głos.

Spółka z siedzibą na Vanuatu nie musi składać w miejscowych urzędach żadnych sprawozdań ze swojej działalności, ani ujawniać swoich sprawozdań finansowych. W istocie jedynymi jej obowiązkami względem lokalnych władz jest posiadanie miejscowej siedziby rejestrowej i agenta rejestrowego na Vanuatu oraz przetrzymywanie dokumentów finansowych spółki przez kilka kolejnych lat.

Z uwagi na brak opodatkowania, elastyczną strukturę wewnętrzną oraz wysoki poziom poufności, spółki z siedzibą na Vanuatu są używane m.in. do celów ochrony aktywów i międzynarodowego planowania podatkowego.

Spółki na Vanuatu i zmiana rezydencji podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Vanuatu według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

2014-09-02 Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-07-13)

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012