Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Zagraniczna polisa inwestycyjna

W dobie stosowania regulacji dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych niezbędne jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą na zgodne z prawem uniknięcie opodatkowania dochodów osiąganych przez podmioty zagraniczne, które w dowolny sposób są powiązane z podatnikiem. Takim rozwiązaniem może okazać się założenie zagranicznej polisy inwestycyjnej.

Polisa inwestycyjna
– ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie kojarzy się, przede wszystkim, z formą ochrony życia, zdrowia lub majątku. Polisa inwestycyjna jest szczególnym ubezpieczeniem na życie, które łączy w sobie ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego z możliwością lokowania aktywów.

Taki środek zabezpieczenia majątku może więc stanowić efektywną konstrukcję prawną, służącą do planowania podatkowego oraz remedium na opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych.

Przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Corporation – CFC) obowiązują w Polsce od początku 2015 roku, przy czym zostały zmienione z dniem 1 stycznia 2018 roku. Celem wprowadzenia regulacji było, między innymi, zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. krajów stosujących szkodliwą konkurencję oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów pozwalających na unikanie płacenia podatku dochodowego poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Możliwość nałożenia na podatnika obowiązku zapłaty 19% podatku od dochodów jego spółki zagranicznej, zależy od ziszczenia się szeregu przesłanek określonych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej. Jakkolwiek w przypadku spółek w państwach stosujących szkodliwą konkurencję w zasadzie ograniczeń nie ma, to jednak już w przypadku spółek w UE, najważniejszym elementem jest tzw. kryterium poziomu kontroli, zgodnie z którym podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, co najmniej 50% udziałów w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub udziałów w zyskach spółki zagranicznej.

Pozostałe przesłanki dotyczą charakteru uzyskiwanych przez spółkę przychodów oraz sposobu ich opodatkowania w kraju rezydencji (w szczególności chodzi o dywidendy, należności licencyjne, odsetki od pożyczek czy obligacji etc., opodatkowane stawką niższą od różnicy między CIT, który byłby należny zgodnie z przepisami ustawy CIT, w przypadku gdyby spółka ta była podatnikiem zgodnie z przepisami obowiązującymi w RP lub podlegające zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania).

O polisach inwestycyjnych w ogólności

Polisa inwestycyjna to propozycja inwestycyjno-ubezpieczeniowa, która łączy w sobie korzyści, jakie płyną z inwestycji opartej o fundusze inwestycyjne ze zwolnieniem z podatku, gwarantowane przez polisę ubezpieczeniową.

Na wypadek śmierci ubezpieczonego polisa inwestycyjna gwarantuje zwrot kapitału do wysokości wpłaconych składek, ale w praktyce w polisie inwestycyjnej funkcja ubezpieczeniowa ma drugorzędny charakter. Liczy się tu, przede wszystkim, możliwość zainwestowania przez ubezpieczającego określonego kapitału i przekazania go osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczającego.

Polisa inwestycyjna nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. W przypadku śmierci ubezpieczonego spadkobiercy, niezależnie od stopnia pokrewieństwa z ubezpieczonym, unikną kosztów postępowania spadkowego oraz oszczędzą czas. Świadczenia wypłacane przez firmę ubezpieczeniową omijają bowiem masę spadkową i trafiają bezpośrednio do rąk uposażonych.

Polisy są także inwestycją w miarę płynną, co oznacza, że można wycofać środki w trakcie trwania okresu inwestycji.

Polisy inwestycyjne w prawie Liechtensteinu

W prawie Liechtensteinu polisy inwestycyjne są uregulowane w sposób odmienny niż w prawie polskim. Przede wszystkim, ubezpieczający może mieć znacznie większy wpływ na dokonywane inwestycje. W sytuacji, gdy ubezpieczający przyjmie na siebie ryzyko inwestycyjne, firma ubezpieczeniowa może dokonać inwestycji w każde aktywa dostępne na rynku, w tym w szczególności polisa inwestycyjna może przejąć od klienta udziały albo akcje w jego prywatnej spółce prowadzonej na terenie Polski, a także przejąć rachunek bankowy klienta, wraz ze wszystkimi oszczędnościami i inwestycjami. Ponadto, ubezpieczający jest uprawniony wówczas do ustalenia strategii inwestowania, wyznaczenia menedżera aktywów, który będzie wprowadzał w życie wybraną strategię, a także do wybrania banku, w którym zostanie otworzony rachunek do obsługi polisy.

W praktyce oznacza to, że ubezpieczający może nominować samego siebie na menadżera polisy, dzięki czemu reprezentuje firmę ubezpieczeniową w zarządzaniu aktywami zgromadzonymi w ramach polisy, sam ustala strategię inwestycyjną i ponosi odpowiedzialność za jej skuteczność, a ponadto może przechowywać i zarządzać w ramach polisy wszelkimi aktywami, które dają się wycenić (mają zdolność bilansową), a więc także udziałami i akcjami w spółkach prywatnych, metalami szlachetnymi czy dziełami sztuki.

Formalnie jako właściciel tego majątku występuje firma ubezpieczeniowa i chociaż jest ona reprezentowana przez klienta, to relacje między klientem a firmą ubezpieczeniową są z zewnątrz trudne do ustalenia. Uregulowania odnośnie dyskrecji i poufności w zakresie polis i ich beneficjentów, są oparte na obowiązujących w Liechtensteinie przepisach tajemnicy bankowej, które należą do najsilniejszych na świecie. Tajemnica ubezpieczeniowa nie jest bezwzględna, ale można ją uchylić wyłącznie w sytuacji postępowania karnego czy usprawiedliwionego podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

Zgodnie z prawem Liechtensteinu, w wypadku gdy ubezpieczający nie jest uposażonym z polisy, środki zgromadzone na polisie są chronione przed egzekucją ze strony wierzycieli ubezpieczającego. Jak wskazaliśmy powyżej, nie wchodzą one także do masy spadkowej po ubezpieczonym, ale są przekazywane bezpośrednio do uposażonego.

Naszym klientom oferujemy polisę inwestycyjną, niezależnego od firm ubezpieczeniowych brokera ubezpieczeniowego, co oznacza, że zawsze całość swoich działań prowadzą oni wyłącznie w interesie klienta. Zostają związani umową na wykonanie zobowiązania o charakterze ciągłym, polegającego na opiece nad klientem, kontroli ryzyka i potrzeb oraz monitowania pojawiających się na rynku ofert.

Klient otrzymuje kompleksową opiekę personalnego doradcy oraz doradztwo w zakresie podatków, planowania podatkowego oraz planowania sukcesji i ochrony aktywów. Ma dzięki temu pewność, że korzysta z najlepszych warunków umownych w długoterminowej perspektywie.

Polisa inwestycyjna na prawie Seszeli

Alternatywna do powyższej polisa inwestycyjna może zostać założona zgodnie z prawem Seszeli. Ten system prawny bazuje na angielskim prawie zwyczajowym i francuskim prawie cywilnym. Seszele są niezawisłą republiką demokratyczną, która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1976. Pozostają członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów (ang. Commonwealth of Nations) na czele której stoi Elżbieta II, jako królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lecz nie podlegają żadnej władzy Korony Brytyjskiej (w przeciwieństwie do innych anglosaskich krajów o korzystnym systemie podatkowym, takich jak: Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Anguilla, Kajmany, Turks i Caicos, Wyspa Man, Wyspy Normandzkie czy Gibraltar).

Seszele są poza zasięgiem wszelkiej jurysdykcji Unii Europejskiej i jako takie nie podlegają Dyrektywie Unii Europejskiej w przedmiocie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek, w odróżnieniu od jurysdykcji powiązanych z państwami członkowskimi UE (głównie ze Zjednoczonym Królestwem i jego terytoriami zamorskimi).

Wybór polisy inwestycyjnej na prawie Seszeli z naszej oferty, daje klientowi dostęp do rynków kapitałowych za pośrednictwem wszystkich banków zarejestrowanych w jurysdykcjach na całym świecie. Istnieje tu możliwość bezpiecznego inwestowania w prestiżowy index S&P 500, który z racji swojego sprzężenia z Amerykańską gospodarką, stanowi doskonałe rozwiązanie dla klientów unikających bezpośredniego ryzyka, a oczekujących jednakże lepszych wyników finansowych, aniżeli te, które są oferowane przez zwykłe obligacje czy lokaty terminowe.

Natomiast dla tych klientów, którzy są skłonni do podejmowania większego ryzyka inwestycyjnego, mamy możliwość przedstawienia oferty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez najlepszych specjalistów dostępnych na rynku, gwarantujących profesjonalne zarządzanie aktywami.

Klient otrzymuje unikatową możliwość inwestowania na niemalże wszystkich rynkach oraz w większość instrumentów finansowych na nich notowanych. Rozliczenia mogą być prowadzone w walucie wskazanej przez polisobiorcę , który ma w tej kwestii całkowitą decyzyjność.

Jedynym cenzusem nałożonym na polisobiorcę, który jest obligatoryjny w przypadku zakupienia polisy, jest pełnoletność. Marża zaś, którą pobiera ubezpieczyciel, jest zależna między innymi od wieku, w którym polisobiorca rozwiąże umowę z przyczyn naturalnych (czyli w wypadku śmierci). Dodatkowym atutem przedmiotowej polisy inwestycyjnej jest fakt, że aktywa klienta umieszczone są w specjalnej komórce o zabezpieczonym majątku i dedykowanej tylko jemu, co w przypadku upadłości ubezpieczyciela chroni majątek klienta przed roszczeniami wierzycieli (potwierdzone w opinii prawnej przez kancelarię Malcolm Moller Appleby). Jest to zgodne z ustawodawstwem o Protected Cell Companies Act na Seszelach z 2003 r.

Ubezpieczyciel na Seszelach, którego polisę oferujemy, jest regulowany przez FSA (ang. Financial Services Authority) na Seszelach, zaś audyt i kontrole prowadzi jedna z największych kancelarii zajmujących się audytami na świecie – PWC.

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w państwach o korzystnych systemach podatkowych według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Polisy inwestycyjne - remedium na CFC

Polisy inwestycyjne – remedium na CFC

Ubezpieczenie, budowa kapitału czy zabezpieczenie spadkobierców? Polisa Inwestycyjna jest rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw CFC
W dobie tworzenia regulacji o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych, niezbędne jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą na zgodne z prawem uniknięcie opodatkowania dochodów osiąganych przez podmioty zagraniczne, które w taki czy inny sposób są powiązane z podatnikiem. Rozwiązaniem może okazać się założenie zagranicznej polisy inwestycyjnej.

Polisy inwestycyjne prawa Liechtensteinu

Polisy inwestycyjne prawa Liechtensteinu

Ubezpieczenie kojarzy się przede wszystkim z formą ochrony życia, zdrowia lub majątku, jednakże polisa inwestycyjna to szczególne ubezpieczenie na życie, które łączy w sobie ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego z możliwością lokowania aktywów.

Fundacja prywatna typu Discretionary Irrevocable Foundation

Fundacja prywatna typu Discretionary Irrevocable Foundation prawa Liechtensteinu

Fundacja prywatna typu DISCRETIONARY IRREVOCABLE FOUNDATION to osoba prawna, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez daną osobę fizyczną, w sposób przez nią określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wolą założycieli fundacji. Fundacja nie posiada organów typowych dla spółek kapitałowych, takich jak zgromadzenie wspólników, dzięki czemu fundacja nie rozróżnia pojęcia właściciela faktycznego (ang. beneficial owner).

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012