Spór między spółką a członkiem zarządu/wspólnikiem

 

Choć spółki tworzą wspólnicy, to wszystkie spółki, z wyjątkiem cywilnej, stanowią odrębny od wspólników podmiot prawa. Może się więc zdarzyć, że pomiędzy spółką a wspólnikiem, czy też członkiem jej zarządu, dojdzie do rozbieżności interesów, innego spojrzenia na cele i dalsze prowadzenie jej spraw. W skrajnych przypadkach konflikty te rozstrzygać musi sąd.

Kancelaria Prawna Skarbiec, oferująca kompleksową usługę obsługi korporacyjnej spółek, od zawiązania i sporządzenia aktu założycielskiego po likwidację spółki, świadczy pomoc prawną i reprezentację przed sądami w sprawach między spółką a członkiem zarządu/wspólnikiem. Zakres pomocy prawnej obejmuje:

  • Przygotowanie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał
  • Przygotowanie pozwu o wyłączenie wspólnika
  • Przygotowanie pozwu o rozwiązanie spółki
  • Prowadzenie negocjacji i spraw spornych na tle wynagrodzenia członka zarządu/wspólnika
  • Prowadzenie spraw spornych o podział zysku
  • Prowadzenie spraw spornych kompetencyjnych
  • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki.

 

Spór między spółką a członkiem zarządu/wspólnikiem

 

Członek zarządu ma obowiązek działać w najlepszym interesie spółki. Jeśli istnieją zarzuty o niewłaściwe postępowanie lub zaniechanie wypełniania obowiązków, może to doprowadzić do sporu. Jeśli spółka uważa, że członek zarządu nadużył majątku spółki lub działał niedbale, może to również prowadzić do konfliktów. Mogą pojawić się spory dotyczące wysokości wynagrodzenia i innych korzyści przysługujących wspólnikowi. Również gdy członek zarządu jest zaangażowany w transakcję, która stoi w sprzeczności z interesem spółki. Częstym przypadkiem są nieporozumienia dotyczące postanowień umowy o pracę, np. klauzul rozwiązania umowy lub o zakazie konkurencji. Przed sąd trafiają także sprawy dotyczące naruszenia przez wspólnika polityki lub procedur obowiązujących w spółce. Konflikty między akcjonariuszami a członkiem zarządu mogą również wpłynąć na funkcjonowanie spółki.

Kodeks spółek handlowych przewiduje różne sytuacje, które wymagają, aby zgody na daną czynność udzielili wszyscy bądź niektórzy wspólnicy lub któryś z organów spółki. Czasem dochowanie tych formalności może rzutować na ważność czynności. Brak zgodności wspólników prowadzi do sporu, a przede wszystkim działa na niekorzyść spółki. Jeśli wewnętrzne mechanizmy porozumienia zawiodą, spółka, lub wspólnik, mogą skierować spór na drogę postępowania sądowego. Celem pozwu może być doprowadzenie do stwierdzenia nieważności uchwały spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, a w skrajnym przypadku nawet rozwiązanie spółki.

 

Obsługa korporacyjna spółek

 

Kancelarię Prawną Skarbiec tworzą radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi oraz finansowi, z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w prowadzeniu spraw i sporów gospodarczych. Świadczona przez nas obsługa prawna spółek, w tym w zakresie reprezentacji przed sądami w sprawach między spółką a członkiem zarządu/wspólnikiem cechuje się kompleksowością i zdolnością szybkiej reakcji na niemal każdy pojawiający się w działalności spółki konflikt, stanowiący zagrożenie dla jej dalszego funkcjonowania.