Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Nowa Zelandia - trust i LTC

Jedną z największych zalet Nowej Zelandii (poza niewątpliwie pięknymi widokami i klimatem), jest jej system podatkowy. Uznaje się, że jest to jeden z najbardziej przyjaznych systemów podatkowych na świecie. Nowa Zelandia zajęła 2 miejsce wśród 34 badanych państw OECD, w rankingu międzynarodowej konkurencyjności podatkowej organizowanym przez amerykańską Tax Foundation.

 

Informacje wstępne

Nowa Zelandia jest państwem wyspiarskim położonym na zachodnim Pacyfiku, na wschód od Australii. Jest to wysunięta najdalej na południe część Oceanii. Składa się ona z dwóch głównych wysp oraz szeregu mniejszych, przez co nazywana jest archipelagiem Nowej Zelandii. W roku 2008 Nowa Zelandia zajęła pierwsze miejsce w rankingu krajów nieskorumpowanych. Jest najmniej skorumpowanym i korupcjogennym państwem na świecie. Głównymi partnerami handlowymi Nowej Zelandii są Australia, Japonia, Wielka Brytania i USA.

System podatkowy Nowej Zelandii

Najważniejsze cechy systemu podatkowego Nowej Zelandii można przedstawić jako listę elementów, do których podatnik nie jest zobowiązany, w przeciwieństwie do systemu znanego np. z Polski. W Nowej Zelandii bowiem:

 • nie występuje podatek od spadków;
 • brak jest ogólnego podatku od zysków kapitałowych;
 • nie ma podatku od wynagrodzenia pracowników;
 • nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, poza opłatą na ubezpieczenie wypadkowe;
 • nie występują podatki ustalane przez samorządy, poza istniejącą stawką podatku od nieruchomości.

Nowa Zelandia może być więc doskonałym miejscem do lokowania aktywów oraz prowadzenia biznesu, dzięki wykorzystaniu konstrukcji trustu i/lub założenia spółki LTC w tym kraju. Tego typu rozwiązania pomagają m.in.: w ochronie majątku, planowaniu sukcesji, jak również pozwalają na korzystne opodatkowanie osiąganych dochodów.

Trust w Nowej Zelandii

Trust jest rozwiązaniem, które oparte jest na typowo anglosaskiej zasadzie rozdzielenia prawnego aktywów od możliwości czerpania z nich korzyści. Jest jedną z najskuteczniejszych metod na zabezpieczenie i przechowywanie majątku rodzinnego zarówno firm rodzinnych, jak i oszczędności prywatnych. Z tego rozwiązania bardzo chętnie korzystają np. rodziny królewskie i najbogatsze osoby na świecie.

Nowozelandzki trust tworzony jest na podstawie lokalnego prawa. Dla prawidłowego funkcjonowania konstrukcji ważne jest, aby założyciel oraz majątek przekazywany do trustu, znajdowały się poza terytorium Nowej Zelandii. Założyciel trustu, przekazuje po prostu część swojego majątku na rzecz osoby prawnej zwanej trustee informując ją jednocześnie, w jaki sposób ma tym majątkiem dysponować i jak zarządzać środkami, korzystając z usług powierniczych. Opodatkowanie trustu na terytorium Nowej Zelandii zależy wyłącznie od rezydencji podatkowej założyciela. Nie ma tu znaczenia, że założyciel trustu korzysta z usług powierniczych oferowanych przez podmioty mające status rezydenta. Dochody uzyskiwane przez trust nie podlegają opodatkowaniu, o ile osiągane są ze źródła znajdującego się poza terytorium Nowej Zelandii i po spełnieniu dwóch warunków:

 • Założyciel nie posiada rezydencji podatkowej Nowej Zelandii;
 • Majątek przekazany do trustu znajduje się poza terytorium Nowej Zelandii.

Kolejnym warunkiem poprawnego funkcjonowania konstrukcji jest to, aby co najmniej jedna z osób wchodzących w skład organów zarządczych (dyrektorów) trustee posiadała tzw. kwalifikowaną rezydencję, to znaczy aby spełniała następujące warunki:

 • Była osobą fizyczną należącą do New Zealand Accountants Society, New Zealand Law Society albo The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) lub;
 • Była osobą prawną, której dyrektor bądź inna osoba zarządzająca podmiotem. jest rezydentem Nowej Zelandii oraz należy do New Zealand Accountants Society, New Zealand Law Society albo The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

W ramach świadczonej usługi zapewnione jest objęcie przez osobę lub podmiot spełniający powyższe wymogi funkcji dyrektora, a także organizacja siedziby trustu oraz ustanowienie powierniczego udziałowca.

Rozwiązaniem rekomendowanym w powyższej strukturze jest dodatkowo to, aby powołać 2-3 dodatkowych dyrektorów trustu. Dzięki temu, zostanie zapewniona całkowita kontrola nad podmiotem zarządzającym trustem – wspomnianym trustee.

Niewątpliwą zaletą prezentowanego rozwiązania jest także to, że przy jego wykorzystaniu można utworzyć klika trustów jednocześnie. Standardowe rozwiązanie polega na wniesieniu do trustu aktywów i podział ich wartości w częściach na beneficjentów. W tym przypadku każdy z utworzonych trustów może zostać przypisany konkretnej osobie, co oznacza, że jest ona beneficjentem tylko tych aktywów, które zostały wniesione do poszczególnego trustu.

New Zealand Company and Trust

Proponowany jako alternatywne rozwiązanie New Zealand Company and Trust, jest rozwiązaniem bardzo podobnym w sposobie działania do zwykłego trustu. Może być także wykorzystywany do praktycznie tych samych celów. Wyróżnić można tu jednak trzy zasadnicze różnice:

 • Rolę opisanego powyżej trustee pełni tu specjalnie powoływana do tego celu nowozelandzka spółka kapitałowa. Jest ona zarządzana przez lokalnego agenta, który dba o realizację wszelkich obowiązków wymaganych lokalnymi przepisami prawa oraz pozostaje za nie odpowiedzialny;
 • Z użyciem niniejszej konstrukcji możliwe jest utworzenie jednego trustu;
 • W ramach świadczonej usługi zapewnione jest objęcie funkcji dyrektora przez osobę lub podmiot spełniający wymóg kwalifikowanej rezydencji, a także siedziba oraz powierniczy udziałowiec.

New Zealand Company and Trust, jest rekomendowany zatem dla tych, którzy chcą scedować obowiązki związane z zarządzaniem trustem i organizację wszelkich spraw niezbędnych do powstania i funkcjonowania struktury, na osoby trzecie.

Look Through Company

Trzecim proponowanym przez Kancelarię rozwiązaniem mającym na celu, przede wszystkim, racjonalne zarządzanie finansami i związane z tym planowanie podatkowe, są spółki typu LTC. Są to podmioty zakładane w taki sam sposób jak tradycyjne spółki kapitałowe, ale różnią je zasady opodatkowania. W przeciwieństwie do standardowych spółek kapitałowych, dochód spółki typu LTC opodatkowany jest na poziomie wspólników, a nie samej spółki. Oznacza to, że podatek dochodowy odprowadzany jest jedynie od wspólników, a nie dodatkowo od spółki. Tym samym więc, spółka typu LTC nie jest podwójnie opodatkowana, co daje wymierną korzyść podatkową. Dodatkowo, spółka jest transparentna podatkowo i wykorzystuje mechanizm dotyczący spółek osobowych. Posiada również osobowość prawną i podlega reżimowi praw obejmujących spółki kapitałowe.

Spółka typu LTC musi posiadać rezydencję podatkową Nowej Zelandii, przy czym jest ona przyznawana na podstawie kryterium położenia siedziby, a nie rezydencji podatkowej wspólników. Wspólnikami tego typu spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, wspomniany powyżej trust lub inna spółka typu LTC.

Spółki na Nowej Zelandii i zmiana rezydencji
podatkowej – remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane na Nowej Zelandii, według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Więcej:

Zmiana rezydencji podatkowej

Zakładanie spółek na Wyspach Marshalla

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Spółki LTC

Korzyści wynikające z założenia spółki w Nowej Zelandii

Pomimo swojego odległego położenia od Europy, Nowa Zelandia przedstawia się jako kraj i miejsce atrakcyjne ekonomicznie do przeniesienia swojego biznesu. Szczególne znaczenie w procesie lokowania finansów daje możliwość prowadzenia spółki przy wykorzystaniu rozwiązania mającego na celu prowadzenie działalności w postaci instytucji trustu lub założenia spółki LTC. Czym charakteryzują się powyższe konstrukcje w kontekście cech systemu podatkowego, który sprzyja ochronie majątku oraz optymalizacji podatkowej? Jakie jeszcze inne korzyści mogą wynikać z założenia spółki w Nowej Zelandii?

 

Raje podatkowe

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raj na ziemi

Legalna optymaliyacja podatkowa

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną "szkodliwą konkurencję podatkową".

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy kiedy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Raje podatkowe a inwestycje kapitałowe

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane "po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Podatki - lepiej płacić jak najniższe

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Czy wolno nie płacić podatków?

Bezpieczeństwo rajów podatkowych

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za "raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Czy korzystanie z "rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Optymalizacja na giełdzie

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012