Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Usługi

Zmiany CFC/CRS

1.01.2018 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o CFC (ang. Controlled Foreign Company – zagraniczna spółka kontrolowana), które zdecydowanie zaostrzają dotychczasowe regulacje.

Jednocześnie 31.12.2017 roku przypadł termin pierwszego raportowania CRS (Common Reporting Standard) - sald rachunków bankowych spółek z takich jurysdykcji jak np. Cypr, Republika Czeska, Estonia czy Wielka Brytania.

Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC)

Zagraniczne spółki kontrolowane są jednym ze sposobów ochrony majątku prywatnego oraz firmowego na całym świecie. Przez lata organizowano zagraniczne podmioty zależne w celu przekazania im najprostszych funkcji i przeniesienia części majątku. To pozwalało na osiąganie znacznych korzyści podatkowych. Obecnie ze względu na dość powszechne wprowadzanie przepisów mających na celu walkę z tym zjawiskiem, stało się to znacznie trudniejsze.

Regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, czyli Controlled Foreign Corporation (CFC), są jednym ze sposób ograniczenia transferowania dochodów między podmiotami powiązanymi mającymi siedzibę w różnych państwach. Transfery te powalają na opodatkowanie w danym państwie dochodu osiągniętego przez podmiot zależny z innego państwa. Jest to możliwe poprzez zobowiązanie podmiotu krajowego do doliczenia swoich dochodów także dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych. Kolejnym warunkiem opodatkowania CFC jest prowadzenie biznesu w państwie stosującym przyjazne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym. W polskich przepisach przyjęto, że takim państwem jest raj podatkowy lub państwo, w którym stawka podatku dochodowego jest o co najmniej 25% niższa od stawki polskiej lub gdy dane przychody w państwie źródła są zwolnione albo wyłączone od podatku. Założeniem regulacji jest bowiem opodatkowanie w Polsce dochodów CFC jedynie w sytuacji, w której istnieje ryzyko transferowania dochodu do państw o wyraźnie korzystniejszych zasadach opodatkowania.

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Opodatkowanie CFC w Polsce jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy co najmniej połowa przychodów spółki kontrolowanej w roku podatkowym to tzw. przychody pasywne, czyli m.in. dywidendy, wierzytelności i odsetki. Jednym z założeń przepisów o CFC jest skoncentrowanie na niematerialnych aktywach finansowych, które ze swojej natury nie są związane z określonym terytorium, więc możliwe jest ich osiąganie poza Polską a zatem odprowadzanie podatku w wysokości właściwej dla danego kraju. Sposobem na ochronę majątku przed negatywnymi skutkami CFC może być decyzja o prowadzeniu działalności przez spółkę zależną i osiągania przez nią dochodów przede wszystkim z innych źródeł. Przepisy przewidują jednak pewne wyłączenia dotyczące głównie zagranicznych spółek kontrolowanych, które faktycznie prowadzą działalność za granicą. Tylko dzięki nim przepisy dotyczące CFC mogą  spełniać swój cel.

Przepisy nie znajdą więc zastosowania, gdy spółka kontrolowania prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą za granicą. Jest to jednak kryterium nieostre, pozwalające na dużą swobodę interpretacyjną. Dodatkowo katalog przykładowych okoliczności przemawiających za uznaniem działalności gospodarczej jako rzeczywistej nie ułatwia dokonania oceny. Stosunkowo jasnym kryterium jest istnienie przedsiębiorstwa, w ramach którego spółka zależna wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą. Za spełnieniem tej przesłankami przemawiają posiadanie lokalu, personelu czy wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działalności. Inne kryteria budzą liczne wątpliwości, np. stwierdzenie, że rzeczywistą działalność może wykluczać tworzenie struktur funkcjonujących w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych oraz zawieranie porozumień niezgodnych z rzeczywistością gospodarczą. To jednak nie oznacza, że podatnik jest skazany na dowolność interpretacyjną fiskusa. Musi jednak przygotować się na wykazanie istotnych okoliczności przemawiających za rzeczywistą działalnością CFC. Warto też pomyśleć o często nielicznych modyfikacjach w ukształtowaniu działalności spółki zależnej, które w znacznym stopniu mogą ograniczyć zasadność zastosowania omawianych regulacji.

Dokładne zasady opodatkowania CFC na świecie różnią się zwykle tylko szczegółami, a regulacje te łączy kilka elementów, znajdujących odzwierciedlenie w polskich ustawach podatkowych, w tym przede wszystkim w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są to:

  • sprawowanie kontroli przez rezydenta,
  • rezydencja CFC w państwie o preferencyjnych zasadach opodatkowania,
  • uzyskiwanie dochodów pasywnych.

W celu opodatkowania CFC wszystkie ze wskazanych warunków muszą być spełnione łącznie.

Sprawowanie kontroli

Sprawowanie kontroli w myśl polskich przepisów ma miejsce, gdy polski podatnik nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni w roku podatkowym posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki. Takie zasady warunkują opodatkowanie tylko takiego podmiotu, na którego działalność polski rezydent ma rzeczywisty wpływ.

30-dniowy okres sprawowania tak rozumianej kontroli znacznie zwiększa praktyczne zastosowanie regulacji, gdyż powszechnie przyjmuje się, że wprowadzenia zasady, w myśl której koniczne byłoby podleganie kontroli przez cały rok, rodziłoby zbyt duże prawdopodobieństwo nie stosowania przepisów o CFC. Jednocześnie jednak dokładny okres spełniania warunku wpływa na część dochodu opodatkowanego w Polsce, gdyż doliczeniu do dochodu podmiotu kontrolowanego podlega tylko dochód osiągnięty przez spółkę kontrolowaną w odpowiedniej proporcji wyznaczanej przez czas spełniania tego warunku w danym roku podatkowym. Taki przepis znacznie utrudnia błędne zastosowania przepisów o CFC, gdyż okres ten jest stosunkowo krótki, w wielu przypadkach nie jest to jednak niemożliwe.

Zmiana rezydencji podatkowej

W celu opodatkowania zagranicznych spółek zależnych w Państwach stosujących przyjazny przedsiębiorcom system fiskalny można rozważyć zmianę rezydencji podatkowej. Przepisy o CFC nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy spółka zależna opodatkowana będzie w innym państwie na podobnym poziomie jak w Polsce. Jeśli jednak podatnikom zależy na maksymalnym ograniczeniu prawdopodobieństwa podlegania omawianym regulacjom, konieczna może okazać się zmiana własnej rezydencji podatkowej. Do tego kroku należy się jednak naprawdę dobrze przygotować, co może być niemożliwe bez profesjonalnego i kompleksowego wsparcia

Audyt CFC

W związku z tym, dbając o Państwa bezpieczeństwo prawne i najwyższą jakość świadczonych usług doradczych, Kancelaria Prawna Skarbiec proponuje przeprowadzenie audytu Państwa spółek zagranicznych. Umożliwi nam to określenie, czy i w jakim zakresie dana spółka zagraniczna zostanie objęta powyższymi regulacjami, a także pozwoli przedstawić indywidualnie przygotowane rekomendacje działań w zakresie prawnokorporacyjnym spółki zagranicznej.

Przepisy CFC zakładają, że polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek doliczyć dochód uzyskany przez zagraniczną spółkę kontrolowaną do swoich dochodów i opodatkować go 19-procentową stawką.

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard – CRS), nakłada na instytucje finansowe na całym świecie wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji nt. sald rachunków, miejsca rejestracji spółki – oraz w części przypadków – danych osobowych osób będących beneficjentami rzeczywistymi danej spółki i jej konta.

Pełna lista państw, które przystąpiły do CRS

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. 2017 poz. 2175). Zmienione zostały m.in. próg raportowania, katalog określający przychody, które będą traktowane jako pasywne źródła przychodów, czy też definicje podmiotu powiązanego oraz jednostki zależnej.

2018-01-02 Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Cypr i Malta kontra CFC

Natalia Wytrykowska z Kancelarii Prawnej Skarbiec: Cypr i Malta kontra CFC

Od początku 2015 roku obowiązują w Polsce przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Celem wprowadzenia regulacji było, między innymi, zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie wdrażaniu mechanizmów umożliwiających unikanie płacenia podatku dochodowego – np. poprzez przesuwanie dochodu do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych (...)

Trust jako remedium na
opodatkowanie zagranicznych
spółek kontrolowanych

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Trust jako remedium na opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

[2014] Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane ma na celu zamknięcie drogi do optymalizacji podatkowej poprzez tworzenie spółek w tzw. rajach podatkowych, krajach, z którymi nie ma podpisanych umów międzynarodowych gwarantujących współpracę w wymianie informacji podatkowej oraz na terytoriach, w których obowiązuje niższe niż w Polsce opodatkowanie osiąganych dochodów. Lekarstwem na ten plan rządowy mogą okazać się trusty oraz fundacje prywatne.

Opodatkowanie zagranicznych
spółek kontrolowanych na świecie

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych na świecie

[2013] Być może już niedługo w polskim ustawodawstwie podatkowym znajdą się przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (tzw. CFC). Polska nie jest pierwszym krajem, który chce wprowadzić tą regulację. Instytucja CFC jest znana już nie tylko w prawie krajów UE ale i na kanwie ustawodawstw na całym świecie.

Krytyczna analiza projektu przepisów
o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

mec. Robert Nogacki, Adriana Panas: Krytyczna analiza projektu przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

[2013] Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych. Tym samym, polscy udziałowcy spółek położonych w krajach o uprzywilejowanym opodatkowaniu będą musieli wykazać w Polsce dochody osiągnięte przez zagraniczny podmiot. Jeżeli nowelizacje przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną przyjęte, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności?

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności?

[2013] Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić do ustawy CIT i PIT rozwiązanie przewidujące opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Zgodnie z tym projektem polska firma będzie płaciła podatek według stawki obowiązującej w Polsce (19%) od dochodów osiąganych przez kontrolowaną spółkę z siedzibą w kraju o preferencyjnych podatkach. Głównym założeniem projektu Ministerstwa Finansów jest nałożenie na podatnika obowiązku uwzględnienia w podstawie opodatkowania dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych. Szczególne znaczenie dla całej tej regulacji ma precyzyjne zdefiniowanie zagranicznej spółki kontrolowanej oraz jej dochodów, a także przesłanek wyłączających stosowanie tych przepisów.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012