Wybrane publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

Wybrane publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec

2009-07-31

 

Droga do raju

Nowoczesna Firma

Raje podatkowe nie są cudownym panaceum na obciążenia podatkowe, jednak istnieje szereg konstrukcji, dzięki którym zaangażowanie spółek off-shorowych pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe albo wręcz powoduje ich likwidację – mówi Robert Nogacki właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Ci, którzy wiedzą, nie mówią. Ci, którzy mówią, nie wiedzą

Gazeta Finansowa

Opodatkowanie wielu zdarzeń gospodarczych zależy od miejsca, w których zdarzenia te następują. Dzięki łączeniu wiedzy o sposobie opodatkowania aktywności gospodarczej w różnych państwach świata można rozplanowywać geograficznie pewne zdarzenia gospodarcze. Osiąga się dzięki temu minimalizację obciążeń podatkowych.

Zasady odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Nowoczesna Firma, eGospodarka

5 lat więzienia za brak ksiąg rachunkowych Portal Money.pl

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność karną za szkody spowodowane brakiem dokumentacji. Odpowiedzialność ponoszą na podstawie art. 303 k.k., za szkodę majątkową, którą wyrządzili osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności.

Spółka nie ma majątku? Zapłaci prezes

Portal Money.pl

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za jej długi, jeśli w porę nie złożyli wniosku o upadłość. Pamiętać przy tym należy, że nawet jeżeli dana osoba jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie członkiem jej zarządu, nie będzie zwolniona z odpowiedzialności jaką ponoszą członkowie zarządu. Status wspólnika nie zwalnia z odpowiedzialności ponoszonej z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

Dlaczego Polsat kocha Cypr

Gazeta Wyborcza

Spółki na Cyprze są zwolnione z podatku od dywidendy, jeśli mają co najmniej 1 proc. firmy zarejestrowanej w innym kraju, a stosowana wobec tej firmy stawka opodatkowania w jej kraju nie jest niższa niż 5 proc. – mówi Robert Nogacki, właściciel kancelarii prawnej Skarbiec i zastrzega, że komentuje „casus prawny”, a nie sytuację Polsatu.

Funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu spółki, ale także duża odpowiedzialność. Członkowie zarządu podlegają różnorakiej odpowiedzialności, zarówno cywilnej i karnej, jak i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialności wobec ZUS (za niewpłacenie lub wpłacenie w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy) oraz odpowiedzialności szczególnej, wskazywanej w wielu innych ustawach.

Lipiec 2009 Kancelaria Prawna Skarbiec