Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Raje podatkowe

Fundacje prywatne

Tylko dwie grupy ludzi narzekają na podatki - kobiety i mężczyźni.

Fundacja prywatna to osoba prawna której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym fundatora, w sposób przez niego określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora na rzecz beneficjentów fundacji. W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej i jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest zarządzaniem majątkiem konkretnych osób, wskazanych z imienia i nazwiska (beneficjenci).

 

Instytucja fundacji prywatnych stanowi recepcję do prawa kontynentalnego powszechnej w prawie anglosaskim instytucji trustu. W klasycznej postaci taka formuła działalności jest dostępna m. in. w prawie Liechtensteinu (Stiftung) oraz w prawie Panamy (Fundación de Interés Privado). Jednakże, podobne wehikuły korporacyjne można powołać m.in. w Austrii (Privatstiftung), na Antylach Holenderskich (Stichting Particulier Fonds), na Bahamach oraz St. Kitts. Od lipca 2009 r. możliwość zakładania fundacji prywatnych oferuje również Jersey.

Podstawowe korzyści zastosowania takiej formuły działalności to:

 1. Ochrona oszczędności przed ryzykiem operacyjnym związanym z bieżącą działalnością gospodarczą
  Dzięki przekazaniu oszczędności na rzecz fundacji prywatnej powstaje pewna masa majątkowa, z której beneficjenci mogą korzystać, ale która nie odpowiada za osobiste długi beneficjentów. Majątek złożony w fundacji jest więc chroniony przed ryzykiem windykacji ze strony wierzycieli osobistych beneficjentów i fundatora;
 2. Ochrona przedsiębiorstwa przed rozdrobnieniem między spadkobiercami
  Wykorzystanie fundacji umożliwia zachowanie jednolitego, sprawnego procesu decyzyjnego nawet w wypadku rosnącej liczby spadkobierców. Niepodzielnym właścicielem całego majątku pozostaje fundacja, posiadająca jeden ośrodek decyzyjny (radę fundacji), zaś beneficjenci (spadkobiercy) zachowują uprawnienia wyłącznie do określonych przez fundatora świadczeń z majątku fundacji. Nie muszą jednak mieć wpływu na jej bieżącą działalność (w zależności od dyspozycji fundatora);
 3. Ochrona przed podatkiem od spadku i wymuszonym spadkobraniem
  Majątek zgromadzony w fundacji nie wchodzi w skład masy spadkowej, gdyż jego właścicielem pozostaje fundacja. Zmieniają się tylko beneficjenci fundacji, według porządku następstwa określonego przez fundatora;
 4. Zapewnienie płynnego następstwa generacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  Fundator posiada dowolność w ustalaniu reguł następstwa beneficjentów fundacji oraz zasad powoływania członków organu wykonawczego - rady fundacji. Możliwe jest więc uzależnienie uprawnień beneficjentów od ich wieku (np. stopniowe zwiększanie uprawnień zarządczych beneficjentów po przekroczeniu przez nich 18, 25 i 30 lat), bądź zdarzeń takich jak np. ukończenie studiów;
 5. Ochrona tożsamości beneficjentów
  Standardem stosowanym we wszystkich jurysdykcjach, które dopuszczają powoływanie fundacji prywatnych jest to, że tożsamość beneficjentów nie jest ujawniona w tych dokumentach założycielskich fundacji, które są publicznie dostępne;
 6. Korzyści podatkowe
  W zależności od jurysdykcji, fundacje prywatne są albo całkowicie zwolnione z podatków od dochodu i majątku, albo opodatkowane na niższym, atrakcyjnym poziomie.
 7. Łatwość w administrowaniu majątkiem
  Podobnie jak w przypadku spółki offshore, warto pamiętać, iż:
  1. pomimo dużych odległości geograficznych fundacja taka jest dla klienta łatwa w zarządzaniu i jej utrzymanie wymaga od niego nie większych formalności niż utrzymanie spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Polsce;
  2. fundacja prywatna może udzielić konkretnej osobie fizycznej (klientowi Kancelarii) notarialnego pełnomocnictwa do zarządu całym swoim majątkiem;
  3. fundacja z siedzibą w takim państwie jak Panama czy Liechtenstein wcale nie musi lokować swojego majątku w kraju gdzie znajduje się jej siedziba, ale może korzystać z usług bankowości szwajcarskiej czy austriackiej. Klient nie odczuwa więc w praktyce żadnych ryzyk związanych z odległościami geograficznymi, różnicami kulturowymi, czy zmianami politycznymi w kraju siedziby fundacji.

Typy fundacji interesu prywatnego dostępne w ofercie Kancelarii Prawnej Skarbiec

Podjęcie przez fundację prywatną aktywności w Polsce

Fundacje zagraniczne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga zezwolenia, które oznacza jednocześnie zgodę na podjęcie działalności określonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje minister właściwy ze względu na zakres swego działania oraz cele utworzenia przedstawicielstwa.

Zezwolenie może być wydane, jeżeli utworzenie przedstawicielstwa ma służyć realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Inne publikacje

Wykorzystanie fundacji prawa polskiego do planowania finansowego
W pewnych wypadkach fundacja prywatna może jednak nie być akceptowalna dla klienta, choćby już ze na barierę psychologiczną jaka wiąże się z wniesieniem części majątku do struktury korporacyjnej zarejestrowanej w odległej jurysdykcji. Dlatego też warto rozważyć możliwość zastosowania do planowania finansowego i optymalizacji podatkowej osoby fizycznej fundacji prawa polskiego.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Raje podatkowe

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

Minimalne podatki maksymalna poufność

Raj na ziemi

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

Raj na ziemi

Legalna optzmaliyacja podatkowa

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje możliwości skorzystania z możliwości rajów podatkowych w sposób całkowicie legalny i zgody z przepisami polskiego prawa krajowego, które w żaden sposób nie zabrania współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących tak zwaną "szkodliwą konkurencję podatkową".

Wywiad z Robertem Nogackim, właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Międzynarodowe planowanie podatkowe to opcja, którą warto rozważyć w każdym wypadku, gdy kiedy spodziewamy się uzyskać większe przychody. Jak jednak widać z przykładów omówionych w niniejszym artykule, nie da się jej stosować bez znajomości lokalnych przepisów podatkowych i ograniczeń dewizowych.

Fakty i mity na temat rajów podatkowych

Raje podatkowe a inwestycje kapitalowe

Niejednokrotnie już na etapie tworzenia spółki, pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować się na przyszłą realizację zysków z planowanej przez spółkę inwestycji, która może nastąpić za kilka lat np. w drodze sprzedaży udziałów zewnętrznemu inwestorowi. W takiej sytuacji dotychczasowi udziałowcy zobowiązani będą uiścić podatek od dochodu związanego ze zbyciem udziałów. Niejednokrotnie może on stanowić bardzo znaczącą kwotę (szczególnie jeśli udziały były pierwotnie obejmowane "po nominalne", a więc za kwotę nie przekraczającą łącznie 5-50 tys. zł).

Wykorzystanie rajów podatkowych do obniżenia opodatkowania inwestycji kapitałowych

Podatki - lepiej nie płacić niż płacić

Co zrobić, żeby płacić niższe podatki? Nad tym pytaniem często zastanawiają się przedsiębiorcy, gdyż podatki zazwyczaj stanowią znaczny koszt w działalności przedsiębiorstwa.

Czy wolno nie płacić podatków?

Bezpeiczeństwo rajów podatkowych

Wszystko zależy od tego jaką dokładnie jurysdykcję wybierzemy. Kraje uznawane za "raje podatkowe" stanowią ponad połowę listy dziesięciu najbardziej stabilnych i bezpiecznych terytoriów na świecie.

Czy korzystanie z "rajów podatkowych" jest bezpieczne?

Majątek w księgach wieczystych

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

Optymalizacja na giełdzie

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

Optymalizacja w polskich spółkach giełdowych

Liechtenstein - raj podatkowy

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

Liechtenstein lepszy od Warszawy

Wywiady dot. optymalizacji podatkowej

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012