Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Audio Off Audio On
Każdego dnia agencje rządowe zachodnich demokracji
zbierają o nas biliony bajtów informacji
Zaprzęgając do ich gromadzenia, analizowania i wnioskowania
najbardziej zaawansowane technologie
Bankructwo
Rozwód
Bezprawne zajęcie majątku przez fiskusa
Niesłuszne postawienie zarzutów karnych
Pomagamy klientom w sytuacjach, w których
trudno byłoby od nich wymagać doświadczenia
Kancelaria Prawna Skarbiec obsługuje
ponad tysiąc przedsiębiorstw
W sprawach o wartości ponad 6 miliardów złotych
Wartość aktywów międzynarodowych struktur holdingowych
wynosi na chwilę obecną ponad 2,5 miliarda złotych
Wierzymy, że know-how jest wyjątkowym aktywem firmy
Bezpieczeństwo informacji jest naszą
najważniejszą powinnością jako prawników
Międzynarodowe planowanie podatkowe
Doradztwo prawne i podatkowe
Ochrona majątku przed wierzycielami
Kontrole podatkowe
Planowanie spadkowe
Private Banking za granicą
Wywiad gospodarczy

Kancelaria Prawna Skarbiec | Doradztwo Strategiczne

Zobacz film
w pełnej wersji
Medal
Europejski

O nas

Kancelaria Prawna Skarbiec jest firmą prawniczą działającą już od 15 lat. Pomagamy przedsiębiorcom i osobom prywatnym zarządzać ryzykiem ekonomicznym, gospodarczym i osobistym. Jesteśmy liderem w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego.

 

Główną specjalizacją Kancelarii jest tworzenie kompleksowych strategii podatkowych, prawnych i księgowo-rachunkowych, zarówno pod prawem polskim jak i międzynarodowym.

Reprezentujemy przedsiębiorców i osoby prywatne w postępowaniach przed organami podatkowymi, urzędami i sądami wszystkich instancji. Chronimy przedsiębiorców przed bezprawiem urzędniczym. Dbamy o bezpieczeństwo firm, właścicieli oraz ich rodzin.

W celu umożliwienia naszym Klientom osiągania celów biznesowych, powołujemy polskie i międzynarodowe podmioty gospodarcze oraz osoby prawne, holdingi i inne struktury organizacyjne. Zawsze bierzemy odpowiedzialność za efekty wdrażanych strategii, a w razie potrzeby przejmujemy zarządzanie procesami biznesowymi.

Do najważniejszych obszarów doradztwa Kancelarii należą:

 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo oraz prowadzenie spraw cywilnych i gospodarczych,
 • usługi księgowe i kadrowo-płacowe.

Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

Pomagamy przedsiębiorcom osiągać następujące cele biznesowe:

Główne biuro Kancelarii znajduje się w Warszawie. Dysponujemy także niezależnymi biurami terenowymi na Malcie i Cyprze. Przez lata działalności stworzyliśmy również rozległą sieć kontaktów – partnerów biznesowych na całym świecie, z którymi współpracujemy np. w zakresie usług powierniczych pod prawem anglosaskim (trusty).

Siedziba Kancelarii zlokalizowana jest w odrębnym, specjalnie wybudowanym i przystosowanym pod względem bezpieczeństwa budynku. Korzystając z usług Kancelarii, nasi Klienci otrzymują przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji, pełną dyskrecję i konieczną anonimowość. Wszystkich pracowników Kancelarii obowiązuje tajemnica zawodowa oraz tajemnice związane z wykonywanym zawodem radcy prawnego i adwokata.

 

Ochrona majątku i międzynarodowe
planowanie podatkowe

Obowiązujące przepisy prawne nie zabraniają przedsiębiorcom działań zmierzających do ochrony ich majątku. W zależności m.in. od profilu działalności, branży, podatności na ryzyko, otoczenia biznesowego oraz wielkości posiadanego majątku, zakres rekomendowanych rozwiązań jest zróżnicowany i indywidualnie dopasowywany do potrzeb przedsiębiorstwa.
Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dywersyfikacji ryzyka związanego z działalnością gospodarczą pod kątem ochrony majątku. Proponujemy zarówno rozwiązania na gruncie prawa polskiego jak i międzynarodowego – z wykorzystaniem zagranicznych wehikułów korporacyjnych.

Zapewniamy ochronę majątku firm oraz osób prywatnych poprzez m.in.:

 • bezpieczne lokowanie aktywów – m.in. doradztwo finansowe i inwestycyjne,
 • zmniejszanie ryzyka utraty majątku w związku z pozwami sądowymi czy skutkami rozwodu,
 • transfery majątku,
 • sukcesję majątkową i planowanie spadkowe,
 • doradztwo w sprawach związanych z zagrożeniem postępowaniem upadłościowym,
 • reprezentację w sprawach ze skargi pauliańskiej.

Kancelaria Prawna Skarbiec jest również liderem w międzynarodowym planowaniu podatkowym i ochronie majątku. W chwili obecnej Kancelaria pomaga zarządzać blisko 1000 spółek, fundacji i trustów oraz innych wehikułów korporacyjnych, położonych w ponad 50 krajach i terytoriach. Łączna wartość aktywów tych przedsięwzięć wynosi ponad 2,5 miliarda złotych i ciągle rośnie.

Więcej informacji

 

Reprezentacja i obrona w postępowaniach karnych i karnych skarbowych

Przestępstw gospodarczych jest wiele. Wśród nich można wyróżnić kilkanaście, do których popełnienia dochodzi najczęściej. Każdy z tych czynów prowadzi jednak do wszczęcia postępowania karnego bądź karnego skarbowego, następnie postawienia zarzutów, a w efekcie do wystąpienia określonych konsekwencji karnych. Prawo karne procesowe przewiduje szereg uprawnień przysługujących obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. Pomagamy Klientom już na początkowym etapie trwania sprawy, nie wyłączając udziału we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania w trakcie dochodzenia lub śledztwa, w których – zgodnie z przepisami – mamy prawo brać udział np. jako obrońcy.

Bronimy interesów naszych Klientów w sytuacjach, gdy stawiane są im zarzuty związane m.in. z:

 • uchylaniem się od obowiązku podatkowego,
 • podaniem nieprawdziwych danych podatkowych,
 • nieprowadzeniem ksiąg,
 • prowadzeniem ksiąg nierzetelne lub wadliwe,
 • niewystawieniem faktury albo rachunku (nierzetelne faktury),
 • fałszem materialnym dokumentu w postaci faktury,
 • bezpodstawnym zwrotem podatku,
 • niewpłaceniem pobranego podatku,
 • praniem brudnych pieniędzy
 • pozornym bankructwem,
 • utrudnianiem kontroli podatkowej,
 • niezaspokojeniem roszczeń wierzyciela,
 • naruszeniem zasad dotacji lub subwencji.

Więcej informacji – Prawo karne skarbowe

Więcej informacji – Prawo karne

 

Wsparcie w kontrolach podatkowych
i celno-skarbowych

Co do zasady, informacja o kontroli podatkowej pojawia się wraz z doręczeniem zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. W myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (art. 282b § 2), organ podatkowy może wszcząć kontrolę podatkową nie wcześniej niż 7. dnia i nie później niż 30. dnia po doręczeniu zawiadomienia. Warto wykorzystać ten czas na czynności niezbędne do dobrego przygotowania się do kontroli podatkowej.

Wykorzystując proceduralne i procesowe doświadczenie w walce z bezprawiem urzędniczym w toku kontroli, chronimy interesy przedsiębiorców w takich sprawach jak:

 • odzyskiwanie podatku VAT,
 • reprezentacja przedsiębiorców przy zwrocie VAT,
 • reprezentacja przedsiębiorców zagrożonych procederem karuzel VAT,
 • reprezentacja w toku sprawy karnej skarbowej,
 • odwołania od decyzji zabezpieczających organów podatkowych,
 • reprezentacja w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych,
 • nadzór nad działaniami urzędników skarbowych,
 • pozwy o odszkodowania za niesłusznie wydane decyzje urzędowe,
 • kompleksowa reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Więcej informacji

 

Zmiana rezydencji podatkowej

Zmiana rezydencji podatkowej od wielu lat jest jednym ze sposobów na uniknięcie nadmiernych obciążeń podatkowych. W kontekście najnowszych regulacji dot. exit tax, CFC czy CRS, również dziś – przy spełnieniu pewnych określonych warunków – może być dodatkowo dobrym sposobem na anonimizację biznesu. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zmianę osobistej rezydencji podatkowej osoby fizycznej czy przedsiębiorcy.

Dzięki naszym biurom terenowym na Malcie i Cyprze, przeprowadzamy w sposób sprawny i bezpieczny przedsiębiorców i osoby fizyczne przez proces uzyskania rezydencji podatkowych w tych krajach. Począwszy od organizacji centrum interesów życiowych i gospodarczych na miejscu, poprzez przygotowanie i pomoc w złożeniu wniosków w urzędach, na rozliczeniach podatkowych i wsparciu logistycznym kończąc.

Naszym Klientom pomagamy m.in. w:

 • przygotowaniu dokumentów wymaganych w zakresie uzyskania statusu tzw. ordinary resident,
 • zorganizowaniu zakupu odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego i nawiązaniu współpracy z firmą ubezpieczeniową,
 • przygotowaniu odpowiednich dokumentów personalnych oraz dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia dochodu,
 • przygotowaniu odpowiedniego formularza aplikacyjnego do lokalnego urzędu,
 • zorganizowaniu wyjazdu i skoordynowania spotkania z przedstawicielem urzędu,
 • odebraniu dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu rezydenta podatkowego.

Więcej informacji

 

Rejestracja spółek za granicą
i zarządzanie nimi

Zarejestrowanie działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jest procesem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia. Wiele przedsiębiorstw boryka się obecnie z konsekwencjami błędnie przeprowadzonej rejestracji spółki lub działań podjętych bez koniecznej konsultacji prawnej.

W tak trudnym jak obecnie otoczeniu gospodarczym dla funkcjonowania spółek zagranicznych (CFC, exit tax), tylko doświadczona kancelaria prawna (a nie firma rejestrująca spółki), patrząca na zagadnienie wielopłaszczyznowo, zagwarantuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców w tym zakresie. Niezbędne w tym procesie jest bowiem rozumienie potrzeb Klientów oraz właściwe wyczucie biznesowe, gwarantujące, że założona spółka będzie wolna od wad i dostosowana nie tylko do oczekiwań przedsiębiorców, ale także do obowiązujących przepisów, a przy tym, pozostanie operacyjna i w pełni funkcjonalna.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje zarówno praktyczne zastosowanie przepisów prawa w zależności od państwa, gdzie ma być prowadzona działalność gospodarcza, jak również doradztwo podatkowe, aby w jak największym zakresie wykorzystać zalety danego systemu prawno-podatkowego, czy to w ramach europejskiego obszaru gospodarczego czy poza nim – również w ramach zagranicznej struktury holdingowej, czyli połączonej sieci kilku spółek.

Zakres usług Kancelarii w kontekście rejestracji i utrzymania koniecznego spółek zagranicznych obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie umowy Spółki,
 • przygotowanie dokumentu Certificate of Incorporation/Formation,
 • jeśli to jest wymagane, złożenie dokumentów do rejestru bez ujawniania tożsamości Klienta – tzw. Anonymous Filing,
 • notaryzacja Certificate of Incorporation/Formation (niezbędne do posługiwania się dokumentem w obrocie międzynarodowym),
 • oświadczenie Statement of Incorporator w formie notarialnej,
 • przygotowanie regulaminu wewnętrznego Spółki,
 • przygotowanie księgi protokołów Spółki,
 • przygotowanie wzorów dokumentów udziałów oraz dokumentacji związanej z emisją udziałów,
 • wynajęcie tzw. agenta rejestrowego,
 • wynajęcie siedziby rejestrowej dla Spółki,
 • wynajęcie Sekretarza Spółki,
 • odbiór korespondencji oraz usługi skrzynki pocztowej,
 • przygotowanie i złożenie Rocznego Zeznania Spółki do urzędnika Rejestru Spółek.

Więcej informacji

 

Prowadzenie postępowań
restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Prawidłowe sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest czynnością wymagająca wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Kancelaria Prawna Skarbiec posiada odrębny dział prawny, specjalizujący się m.in. w doradztwie, obsłudze, reprezentacji i zastępstwie procesowym Klientów występujących na każdym etapie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno w charakterze dłużników, jak i wierzycieli.

Odpowiednio przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na uratowanie zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorstwa, przez przedstawienie wierzycielom optymalnych propozycji układowych, uzyskanie zgody na ich przyjęcie oraz zawarcie z wierzycielami porozumienia.

Postępowanie upadłościowe z kolei nie musi wcale prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa. Także w ramach takiego postępowania przedsiębiorstwo dłużnika może zostać uratowane, jego majątek ochroniony a zobowiązania wierzycieli w znacznej części zaspokojone.

W skomplikowanym otoczeniu gospodarczym warto zaufać umiejętnościom profesjonalistów. W sytuacjach kryzysowych nie ma bowiem czasu na kosztowne eksperymenty. Jedynie doświadczona kancelaria prawna zapewni przedsiębiorcy konieczne wsparcie, niezbędne w trudnych postępowaniach insolwencyjnych.

Usługi Kancelarii Skarbiec w procesach restrukturyzacyjnych obejmują w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o otwarcie jednego z trzech postępowań restrukturyzacyjnych,
 • sporządzanie wniosków o zatwierdzenie układu,
 • doradztwo prawne i rachunkowe przy sporządzaniu planu restrukturyzacyjnego,
 • pomoc przy sporządzaniu propozycji układowych dla wierzycieli,
 • pełnienie funkcji Nadzorcy sądowego w postępowaniach układowych oraz Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym,
 • zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
 • reprezentacja wierzycieli na Zgromadzeniach wierzycieli lub w Radach wierzycieli.

Usługi Kancelarii Skarbiec w postępowaniach upadłościowych obejmują w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców i konsumentów,
 • sporządzanie wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (w procedurze przygotowanej likwidacji), czyli tzw. „prepack”,
 • opracowywanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności,
 • sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika majątku z masy upadłości, o wyłączenie osób pełniących funkcję organów postępowania,
 • wgląd w sądowe akta postępowania oraz analiza i opiniowanie ich treści,
 • śledzenie toku postępowania restrukturyzacyjnego i sprawozdawczość,
 • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniach upadłościowych,
 • reprezentacja wierzycieli na Zgromadzeniach wierzycieli lub w Radach wierzycieli.

Więcej informacji

 

Sukcesja majątku i planowanie spadkowe

Pomagamy przedsiębiorcom zabezpieczyć przyszłość ich najbliższych, poprzez bezpieczną sukcesję majątku. Planowanie spadkowe jest szczególnie ważne w przypadku nagłej i nieprzewidzianej śmierci. Na podstawie przeprowadzonego audytu i szczegółowej analizy Kancelaria sporządza testament, który zapewni ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa i ochroni jego wartość i składniki.

Więcej informacji

 

Precedensowe procesy sądowe

Kancelaria Prawna Skarbiec reprezentuje liczne grupy przedsiębiorców i osób prywatnych w precedensowych sporach z organami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami i instytucjami finansowymi. Naszym Klientom świadczymy pomoc w następujących obszarach:

 • reprezentacja osób, którym postawiono zarzuty karne bądź karnoskarbowe, w szczególności w zakresie prania pieniędzy, wyłudzeń VAT i innych oszustw podatkowych, a także przestępstw na szkodę wierzycieli,
 • dochodzenie roszczeń w imieniu podmiotów, których majątek został niesłusznie zajęty jako mienie pochodzące z przestępstwa albo na poczet kar i grzywien, a także zwalczanie zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie sporów odszkodowawczych ze Skarbem Państwa,
 • dochodzenie wierzytelności spornych, także wobec majątku ukrywanego przez dłużników, w tym stosowanie metod śledczych i operacyjnych (współpraca z detektywami),
 • postępowania upadłościowe, w tym także układ w upadłości oraz likwidacja pre-pack, a także sądowe metody restrukturyzacji majątku:
  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.

Więcej informacji

mec. Robert Nogacki Twórca Kancelarii Prawnej Skarbiec

Mec. Robert Nogacki jest prawnikiem dedykowanym, cieszącym się zaufaniem osób zamożnych, od lat zajmującym się ich sprawami z zakresu międzynarodowych struktur holdingowych. To jeden z najczęściej przywoływanych w polskiej prasie specjalistów z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego i ochrony majątku przed ryzykiem roszczeń osób trzecich. Regularnie publikuje w największych tytułach ogólnopolskich, takich jak: „Gazeta Wyborcza”, „Wprost”, „Rzeczpospolita” czy „Dziennik Gazeta Prawna”. Według tygodnika „Wprost” „mec. Robert Nogacki jest jednym z najlepszych ekspertów z zakresu bezprawia urzędniczego”. Współautor książki Bezpieczeństwo współczesnej firmy, nagrodzonej III miejscem w konkursie na najlepszą książkę ekonomiczno-biznesową Economicus 2017 na Warszawskich Targach Książki w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowy.

Mec. Robert Nogacki uczestniczy w administrowaniu kilkuset międzynarodowymi strukturami holdingowymi, których łączna wartość aktywów obecnie wynosi ponad 2,5 miliarda złotych. Kancelaria Prawna Skarbiec, którą zarządza, obsługuje ponad 100 nowych klientów rocznie, zatrudniając blisko 50 prawników w biurze w Warszawie oraz oddziałach firmy na Malcie i na Cyprze.

Mec. Robert Nogacki jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in.: Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2016 – nagrody przyznawanej przez Business Centre Club, tytułu The Lawyer International 2016 – w ramach zestawienia International Tax Planning Law Firm of the Year in Poland, Medalu Europejskiego (w latach 2015, 2016, 2017) – przyznawanego przez BCC oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli oraz Lauru Klienta 2016. Prowadzona przez niego kancelaria od lat znajduje się w znaczących rankingach i zestawieniach firm prawniczych, takich jak World Tax, Legal 500 czy Book of Lists.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Z powodzeniem ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na UKSW w Warszawie.

Publikacje »Wywiady »

Nagrody i wyróżnienia dla Kancelarii Prawnej Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Diamentu do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu oraz Medalu Europejskiego – przyznawanych przez Business Centre Club – czy nagrody International Tax Planning Law Firm of the Year in Poland – jako firma roku w obszarze międzynarodowego doradztwa podatkowego w Polsce. Od lat znajduje się również w znaczących rankingach i zestawieniach firm prawniczych, takich jak World Tax, Legal 500 czy Book of Lists.

 

Laur Klienta    Global Law Experts    Medal Europejski    Legal 500    World Tax    Home&Market    Diamenty Forbes    Laur Eksperta 2018-2019    Leaders in Law - Global Awards Winner 2020    Leaders in Law 2020 - TAX LAWYER OF THE YEAR POLAND

 

Zobacz pełną listę »

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.