Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe z Kancelarią Skarbiec

Ilość przepisów podatkowych w Polsce to już niemal kuriozum. Jeśli dodać do tego chaos orzeczniczy, otrzymujemy twór, który sprzyja panoszeniu się bezprawia urzędniczego, powstawaniu sytuacji kryzysowych w różnych obszarach biznesu oraz zwielokrotnianiu kontroli podatkowych i skarbowych.

 

Pobierz prezentację PDF

 

Usługi doradztwa podatkowego

Dlatego Kancelaria Prawna Skarbiec poza typowymi usługami oferowanymi przez doradców podatkowych, takimi jak:

 • doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych, opiniowanie, wyjaśnianie,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych (lub wsparcie w tym zakresie),
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi,
 • doradztwo i opiniowanie w zakresie prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak np. należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne),
 • doradztwo dotyczące międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentacja w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych (lub wsparcie w tym zakresie),
 • doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców (np. funduszy unijnych),
 • inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

 …oferuje unikalną na polskim rynku usługę audytu podatkowego.

Audyt podatkowy – unikalna usługa

Usługa ma za zadanie przede wszystkim chronić przedsiębiorców przed skutkami działań aparatu państwowego. Swoją uwagę koncentrujemy głównie na kompleksowym badaniu obszarów podatkowych w przedsiębiorstwie takich jak: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług (VAT), podatek od nieruchomości oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Efektem takiego audytu jest raport zawierający nasze rekomendacje oraz ewentualny program naprawczy.

Usługa audytu podatkowego polega m.in. na:

 • weryfikacji zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w księgach rachunkowych;
 • identyfikacji oraz gradacji obszarów ryzyka podatkowego oraz opracowywaniu działań naprawczych;
 • weryfikacji umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i podejmowania zobowiązań pod kątem ryzyka podatkowego;
 • przeglądzie istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego;
 • weryfikacji bieżących rozliczeń podatkowych pod kątem projektowania i wdrażania struktur optymalizujących;
 • analizie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami łączenia lub przejęcia danego przedsiębiorstwa, lub wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem niniejszego audytu ryzyka podatkowego jest ustalenie stanu faktycznego w przedsiębiorstwie oraz weryfikacja istniejących schematów i rozwiązań podatkowych. W praktyce wiąże się zwykle z wizytą ekspertów Kancelarii Prawnej Skarbiec w siedzibie przedsiębiorstwa i rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za finanse spółki, tj. dyrektorem finansowym, głównym księgowym oraz kadrą zarządzającą. Podsumowaniem wizyty i audytu jest wspomniany raport, w którym określane są główne obszary ryzyka związane z prowadzaną działalnością gospodarczą, a także przedstawiany jest plan dalszych działań naprawczych i zabezpieczających, zmierzających do wyeliminowania ryzyk podatkowych.

W zależności od profilu działalności i branży, w której działa dany przedsiębiorca, posiadanego majątku, a także wielu innych czynników, zakres rekomendowanych rozwiązań może być bardzo zróżnicowany. Poniżej znajdują się przykładowe instrumenty prawne, które stosujemy:

 • polityka weryfikacji kontrahentów pod kątem zagrożenia wciągnięcia przedsiębiorcy w karuzelę VAT;
 • polityka compliance;
 • polityka samochodowa, mająca na celu usystematyzowanie rozliczania używania pojazdów służbowych do prywatnych celów;
 • polityka wynagradzania, mająca na celu usystematyzowanie polityki bonusowej, jak również odpowiedni podział podstaw wynagradzania;
 • weryfikacja odpowiedniego amortyzowania majątku trwałego;
 • uzyskiwanie wiążących interpretacji podatkowych w obszarach, co do których podejście organów skarbowych nie byłoby jednoznacznie.

Przepisy podatkowe w Polsce

Jak wyliczyła firma audytorsko-doradcza Grant Thornton, aby zebrać w jednym miejscu polskie prawo podatkowe (ustawy i rozporządzenia) obowiązujące na koniec roku 2015, trzeba było zapisać aż 5811 stron maszynopisu. Większość tego gigantycznego dokumentu, zajmująca 3466 stron, to przepisy dotyczące podatków dochodowych. Taka mnogość aktów prawnych powoduje, że gdy dojdzie do sporu o interpretację przepisów, sprawy sądowe potrafią toczyć się latami. Tymczasem podatnicy jeszcze przed zakończeniem postępowania muszą wpłacić fiskusowi kwotę, o którą toczy się spór. Po przeanalizowaniu 100 najbardziej aktualnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach, w których ostateczna decyzja zapadała na korzyść podatnika, okazało się, że przeciętnie cała procedura zajmowała, aż 56 miesięcy, gdzie:

 • sprawy dot. podatku CIT – 69 miesięcy;
 • sprawy dot. PIT – 67 miesięcy;
 • postępowania związane z podatkiem VAT, który uchodzi za najbardziej skomplikowany – 54 miesiące;
 • rozstrzygnięcia związane z podatkiem akcyzowym – 34 miesiące.

W 2015 r. aż w 32 proc. przypadków sądy pierwszej lub drugiej instancji ostatecznie przyznawały rację podatnikowi. Jednak wszystko, na co można w takiej sytuacji liczyć, to zwrot spornej kwoty wraz z odsetkami i zwrot kosztów sądowych. Dopiero gdy podatnik jest w stanie wykazać, że w wyniku błędów organów podatkowych doznał szkody (na przykład firma upadła, straciła płynność finansową albo kontrakty), może dodatkowo zażądać od skarbu państwa odszkodowania na drodze cywilnej.

Jakby tego było nie dość, po trwających kilka miesięcy pracach legislacyjnych, 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przewidującą wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego. Nowe przepisy są jednym z elementów większego wachlarza działań aparatu państwowego, nakierowanych na przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego – więcej:

Niestety, przytoczone w ustawie elementy konstrukcji definicji sztuczności są również nieprecyzyjne i nieostre, i praktycznie w ogóle nie przybliżają podatnika do prawidłowej ich interpretacji.

Ponadto, przepisy przewidują powstanie Rady ds. Unikania Opodatkowania (w której skład wejdą eksperci) oraz to, że interpretacje podatkowe wydawane na zasadach ogólnych nie będą chroniły w przypadku zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Publikacje tematyczne związane z doradztwem podatkowym

 

 

NIP na paragonie i kasy fiskalne online

NIP na paragonie i kasy fiskalne online

Zakup udokumentowany paragonem, a potem powrót po fakturę? Tak, ale tylko pod warunkiem, że będzie on spersonalizowany. Jeśli po dokonaniu transakcji nabywca zapomni poprosić o dopisanie na paragonie NIP-u, nie będzie mógł go później objąć fakturą i odliczyć takiego kosztu zakupu towaru lub usługi. Projektowana zmiana łączy się ściśle z wprowadzeniem kas fiskalnych podpiętych do sieci teleinformatycznej. Nowe regulacje autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Finansów mają zacząć obowiązywać w tym roku.

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości a kwestie podatkowe

Decydując się na zniesienie dotychczasowej współwłasności nieruchomości, podatnicy powinni pamiętać, że nie zawsze będzie ono neutralne podatkowo. Tym samym niezbędne jest odpowiednie zaplanowanie sposobu przeprowadzania transakcji, które nie narazi podmiotów na ujemne konsekwencje finansowe podjętej decyzji. Czy właściwe ukształtowanie pod względem prawnym transakcji, a przede wszystkim wybór sposobu zniesienia współwłasności mają wpływ na wysokość i rodzaj podatku?

Zwrot podatku

Nowe zasady weryfikacji zasadności zwrotu podatku. Ustawodawca znacznie zwiększa kompetencje fiskusa

1 stycznia 2017 r. ustawodawca znacząco zmienił sytuację prawną podatników. Wprowadził nowe regulacje, które zwiększyły uprawnienia organów skarbowych do przeprowadzania kontroli podatkowych przedsiębiorców. Celami zmian według Ministerstwa Finansów są uszczelnienie systemu podatkowego, zwalczenie oszustw podatkowych i poprawa efektywności fiskusa w egzekwowaniu należności podatkowych. Czy dokonując reformy podatkowej, ustawodawca utrudni codzienne funkcjonowanie uczciwych podatników w obrocie gospodarczym?

Podatek dochodowy

Opodatkowanie PIT odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia

Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródła przychodów po nowemu

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe regulacje mają wprowadzać inne zasady dotyczące opodatkowania wynagrodzeń, przychodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów będzie publikowało wybrane informacje podatników

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który umożliwia Ministrowi publikowanie informacji zawierającej dane dotyczące wybranych, podstawowych informacji podatkowych wynikających ze składanych przez podatników CIT zeznań podatkowych.

CIT – skutki podatkowe umorzenia długu

Umorzenie zobowiązań jest dla przedsiębiorcy podstawowym narzędziem, którym może on zmieniać swój portfel zobowiązań lub wierzytelności. Na umorzeniu bazuje wiele instytucji – począwszy od ugody, poprzez nowację zobowiązań, aż po tzw. datio in solutum (świadczenie w miejsce zobowiązania).

Ministerstwo Finansów chce zastąpić ustawy o PIT i CIT trzema nowymi ustawami

Ministerstwo Finansów rozważa wdrożenie kolejnego rewolucyjnego projektu w zakresie przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają być zasadnicze, rząd chce bowiem doprowadzić do zastąpienia obecnych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych trzema nowymi ustawami regulującymi opodatkowanie dochodów z wynagrodzeń, działalności gospodarczej i oszczędności kapitałowych. Reformy w powyższym zakresie są konieczne. Pozostaje jednak do rozważenia: czy niezbędne jest przygotowywanie nowych aktów prawnych, czy wystarczy nowelizacja przepisów?

Usługi pośrednictwa handlowego/agencyjne – korzystne skutki w podatku dochodowym

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Ustawowa definicja umowy agencyjnej zawarta jest w art. 758 § 1 kodeksu cywilnego. Pamiętać należy, iż każda umowa, która spełnia wskazane powyżej elementy kodeksowe, będzie umową agencyjną. Nie ma przy tym znaczenia to, jak ją nazwiemy – a nazywana jest różnie, np. umową przedstawicielstwa handlowego.

Zmiany w ustawie o PIT

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT. Przewiduje ona, że urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz z odliczeniami.

Rozliczenia podatkowe

Zmiana w rozliczaniu nakładów na środki trwałe

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umożliwia ona coroczne jednorazowe rozliczenia przez przedsiębiorców nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł.

In dubio pro tributario

Wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego. NSA odwołał się wprost do klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Polskie prawo podatkowe cechują częste zmiany, niejasne definicje i trudności interpretacyjne systemu, z którym musi zmierzyć się każdy podatnik. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Ponadroczne funkcjonowanie przepisu, który miał być przychylny wszystkim podatnikom wykazało, że był on częściej wykorzystywany przez sądy administracyjne, aniżeli przez same instytucje podatkowe. Co powinien zrobić przedsiębiorca w sytuacji, kiedy przepis podatkowy jest niejasny, wykładnia jest niejednoznaczna i można go rozumieć na wiele sposobów? W jaki sposób powołać się na przedmiotową zasadę?

Skarbówka rzuca podatnikom kłody pod nogi

Regulacje prawa podatkowego silnie ingerują w sferę praw i wolności obywatelskich, a zatem szczególnie istotne jest, aby stanowione były w jasny i zrozumiały sposób. Jednak w praktyce okazuje się, że są to skomplikowane i obszerne regulacje, a określenie swoich uprawnień i obowiązków staje się dla podatników nie lada wyzwaniem.

Niezasadnie zwrócony podatek

Niezasadnie zwróconego podatku fiskus nie powinien odzyskiwać w postępowaniu cywilnym

W piśmie do Wicepremiera i Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł pomysł związany z dochodzeniem należności podatkowych na drodze cywilnej na podstawie przepisów dotyczących nienależnego świadczenia (bezpodstawnego wzbogacenia).

Podatek od nieruchomości

Zmiana w płaceniu podatków od nieruchomości

Większość przedsiębiorców zobowiązana jest do regulowania podatku od nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Bez wątpienia stanowi to znaczne obciążenie finansowe. Maksymalne stawki podatków co roku ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Przez ostatnie dwa lata obserwujemy nieznaczny spadek tego wskaźnika, a w konsekwencji maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.

Kontrole podatkowe

Strach, a czasem wręcz panika – takie emocje najczęściej towarzyszą przedsiębiorcom, tuż po otrzymaniu zawiadomienia, że firma zostanie poddana kontroli podatkowej. Tymczasem, właściwa reakcja na fakt kontroli, rzutuje na cały jej przebieg. Dlatego należy unikać błędów popełnianych podczas początkowych etapów kontroli podatkowej.

Nie taki diabeł straszny... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

Wojna z fiskusem

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem był nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Konkluzje wypływające z tej kontroli zostały udokumentowane raportem NIK z 17 kwietnia 2015 r.

Lepiej się poddać, niż prowadzić wojnę z fiskusem?

Postępowanie przed organem podatkowym

Od stycznia 2016 roku, znowelizowane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadziły szereg znaczących zmian m. in. w zakresie udzielania pełnomocnictw oraz doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom.

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organem podatkowym – urzędnicy wykorzystują wątpliwości.

Niesprawiedliwy podział danin
- bogatsi stracą, zyskają biedni

Gruntowne zmiany systemu podatkowego są już przesądzone. Do końca roku rząd ma zdecydować czy zlikwiduje podatek liniowy i wprowadzi jedną skonsolidowaną daninę łączącą w sobie PIT, składkę na ZUS i NFZ czy też podniesie kwotę wolną od podatku i wprowadzi progresję podatkową. Pewne jest, że zmiany będą obowiązywać od stycznia 2018 roku. Wszystko w celu uproszczenia i przejrzystości obecnego systemu podatkowego.

Zarabiasz więcej, więcej zapłacisz

Audyt podatkowy

Jak sprawić, by kontrola celno-skarbowa w firmie zakończyła się brakiem stwierdzenia nieprawidłowości? Co zrobić, aby nie była traumatycznym przeżyciem? Jakie działania podjąć, a jakich unikać? Jak się przygotować i odpowiednio zabezpieczyć?

Stress test podatkowy - czy jesteś gotowy na wizytę KAS?

Spółki prawa handlowego

Sprzedaż spółek zagranicznych to proces wieloetapowy i wymagający specjalistycznej wiedzy. Oprócz właściwego przygotowania dokumentacji oraz posiadania praktycznej znajomości przepisów prawnych umożliwiających zbycie udziałów zagranicznej spółki, niezbędne jest odpowiednie rozliczenie podatkowe. Czy w każdym przypadku taki obowiązek podatkowy wystąpi? W zakresie praw majątkowych wykonywanych zagranicą, opodatkowanie zależy od tego, gdzie nabywca posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę oraz gdzie została dokonana czynność zawarcia umowy. Co zatem powinni wiedzieć przedsiębiorcy planujący takie działania?

Sprzedaż spółek zagranicznych a opodatkowanie

Podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości: spółka cywilna czy jej wspólnicy?

Podatek VAT

Moment, w którym ujmuje się w deklaracji transakcje objęte odwrotnym obciążeniem, nie powinien rozstrzygać o tym, kiedy można odliczyć podatek VAT. Tym samym nawet w przypadku zadeklarowania transakcji po upływie trzech miesięcy od jej dokonania można odliczyć podatek w okresie, w którym jest on należny. Taki wniosek można wyprowadzić z przepisów unijnych oraz z opartych na nich orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podobne stanowisko zajął także w ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Otrzymanie faktury z opóźnieniem bez wpływu na podatek

Bezspornym jest, że neutralność podatku VAT dla przedsiębiorców stanowi fundament, który leży u podstaw konstrukcji tej daniny. Zgodnie z tą nadrzędną regułą ciężar podatku od wartości dodanej wytwarzanej na poszczególnych etapach obrotu gospodarczego ponosi ostateczny konsument, który co do zasady nie jest podatnikiem VAT.

Fiskus nie respektuje wyroków TSUE w sprawie rozliczania VAT

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012