Opinie podatkowe – raporty i memoranda

 

Od lat jedną z największych barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest skomplikowany, niejasny i nieprzychylny system podatkowy. To sprawia, że ryzyko prawne podejmowanych przed przedsiębiorców decyzji niejednokrotnie przewyższa ryzyko biznesowe.

Nad zarządami spółek czy właścicielami firm, bardziej niż kiedykolwiek i gdziekolwiek w Unii Europejskiej, wisi widmo odpowiedzialności nie tylko za błędne decyzje biznesowe, ale również za nieznajomość przepisów prawa.

Wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy jednak mimo wszystko (chciało by się powiedzieć) prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, oferujemy, poza doradztwem prawnym i strategicznym w kwestiach biznesowych, możliwość uzyskania rzetelnej informacji o planowanych zdarzeniach gospodarczych poprzez wydawanie opinii podatkowych w zakresie:

Przygotowujemy również analizy podatkowe w zakresie:

  • opiniowania zawartych i przyszłych umów z kontrahentami polskimi i zagranicznymi,
  • weryfikacji skutków podatkowych zawartych i przyszłych transakcji.

Przygotowujemy również raporty podatkowe oraz memoranda a także wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

 

Opinie podatkowe

 

Opinia podatkowa to dokument opracowany przez eksperta: prawnika – doradcę podatkowego, w którym zawarta jest analiza i ocena kwestii podatkowej dotyczącej konkretnej sytuacji prawnej. Opinia podatkowa stanowi dokładną i kompleksową analizę, której celem jest określenie sposobu interpretacji i zastosowania przepisów podatkowych do danego przypadku, a także wnioski i zalecenia sporządzającego opinię co do dalszych działań.

Opinia podatkowa jest ważnym dokumentem, który pozwala firmie na uniknięcie dopuszczenia się nieprawidłowości i związanych z tym konsekwencji, jak również na weryfikację umożliwiającą ustalenie, czy firma mogłaby prowadzić rozliczenia bieżącej działalności, czy też dokonać rozliczenia konkretnej transakcji, w korzystniejszy sposób.

Opinia podatkowa jest niezbędna w sytuacjach, gdy zarząd lub właściciel firmy staje przed koniecznością podjęcia trudnej, strategicznej decyzji, a także w przypadku działań i transakcji, które mogą wpłynąć na stan zobowiązań i ulg podatkowych firmy. Jest również przydatna w przypadku kontroli podatkowej lub sporów podatkowych, ponieważ stanowi ważne źródło informacji i dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniach podatkowych.

 

Raport podatkowy

 

Raport podatkowy to dokument zawierający informacje dotyczące przychodów (takie jak sprzedaż produktów lub usług oraz przychody z inwestycji), kosztów i podatków związanych z działalnością firmy (koszty materiałów, towarów, wynagrodzeń pracowników, koszty administracyjne, podatki i opłaty lokalne, inne wydatki). Raport podatkowy zwykle przygotowywany jest na koniec roku podatkowego lub w okresie rozliczeniowym i jest używany do obliczenia podatku należnego oraz do sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ważne jest, aby raport podatkowy był dokładny i zgodny z obowiązującymi przepisami, co pozwoli uniknąć komplikacji i narażenia firmy na kontrolę organów skarbowych. Dlatego też wiele firm korzysta z usług specjalistów, kancelarii prawno podatkowych, mających w swoich zespołach ekspertów, takich jak doradca podatkowy, radca prawny, księgowy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Przygotowanie raportu podatkowego wymaga bowiem dokładnego rozumienia obowiązujących przepisów podatkowych i umiejętności zastosowania ich w praktyce. Podstawowe informacje, które powinny znaleźć się w raporcie podatkowym, to:

  • informacje o przychodach,
  • informacje o kosztach,
  • podsumowanie wyniku finansowego firmy oraz
  • obliczenie podatku należnego,
  • ewentualne uwagi dotyczące sytuacji finansowej firmy, które mogą mieć wpływ na wynik podatkowy.

 

Memorandum

 

Memorandum to dokument wewnętrzny firmy. Może dotyczyć różnych spraw, takich jak zmiany w polityce firmy, aktualizacja procedur, problemy związane z zatrudnieniem, wyniki projektów ale może także wskazywać ryzyka i kierunki działań na przeszłość w obszarach, których sporządzenie memorandum zostało zlecone.

Memorandum może być również wykorzystywane do dokumentowania decyzji podejmowanych przez firmę lub jej pracowników, w celu zachowania ich historii, w tym działań podjętych przez firmę w przeszłości. Jest to przydatne w przypadku, gdy trzeba się odwołać do wcześniejszych działań lub decyzji, np. w sporach prawnych lub wewnętrznych kontrolach.

W przypadku memorandum stricte podatkowego, będzie to dokument sporządzony przez eksperta podatkowego, doradcę podatkowego lub radcę prawnego, w celu udzielenia wewnętrznych porad i wytycznych dotyczących kwestii podatkowych. Memorandum podatkowe zawiera szczegółowe informacje na temat aktualnych przepisów podatkowych, ich interpretacji i zastosowania w określonych przypadkach, takich jak zmiany w prawie podatkowym, nowe zasady podatkowe, skutki podatkowe transakcji lub działań, a także odpowiedzi na pytania i problemy podatkowe, które mogą pojawić się w firmie.

Memorandum podatkowe jest przydatne dla firm, które stają w obliczu podjęcia strategicznej decyzji. Dzięki temu dokumentowi, zarządy i właściciele firm są w stanie dokonać właściwej interpretacji przepisów podatkowych i uniknąć ewentualnych błędów i nieprawidłowości. Memorandum podatkowe może również być wykorzystywane w przypadku kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego lub w sytuacjach, gdy firma musi udzielić wyjaśnień organom podatkowym. W takich przypadkach, dokument ten stanowi ważne źródło informacji na temat stanu podatkowego firmy i podejmowanych w niej decyzji podatkowych.