Doradztwo strategiczne

Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, w zależności od wielkości organizacji i jej struktury, odbywa się na różnych szczeblach. Doradztwo strategiczne to decyzje, podejmowane zwykle przez osoby mające kluczowy wpływ na działalność przedsiębiorstwa – właścicieli lub zarządy spółek.

Kancelaria Prawna Skarbiec od lat nie tylko staje po stronie przedsiębiorców, ale również wspiera ich w podejmowaniu długofalowych decyzji w ramach usługi doradztwa strategicznego.

„Dobry prawnik to taki, który chroni klienta przed problemami zanim się pojawią”. Doradzając strategicznie, pomagamy przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia ich działalności jak również zarządzaniu aktywami – z zarządzaniem majątkami osób fizycznych włącznie. Udzielamy wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy. Jednak to co naprawdę wyróżnia nas na rynku w kontekście doradztwa strategicznego to fakt, że tak samo jak nasi Klienci jesteśmy przedsiębiorcami. Praktykami. Tak jak inni uczestnicy rynku rozumiemy biznes ponieważ od ponad 15 lat jesteśmy jego częścią.

 

Doradztwo strategiczne – oferta

 

W ramach usługi doradztwa strategicznego dostarczamy informacji do podjęcia decyzji w oparciu o:

 • wyniki audytów podatkowych,
 • wnioski z analiz prawnych zawartych i zawieranych umów,
 • doradztwo w rozliczeniach podatkowych,
 • definiowanie wyboru rodzaju prowadzonej działalności, miejsca rejestracji, struktury właścicielskiej czy formy opodatkowania,
 • wnioski z analiz struktury majątku pracującego w operacjach, zapasów oraz możliwości inwestycyjnych,
 • doradztwo w procesach M&A.

 

Audyt podatkowy

 

Audyt podatkowy przypomina nieco kontrolę podatkową wykonywaną przez organ skarbowy. Zwieńczeniem przeprowadzonego audytu jest raport. Audyt polega na weryfikacji poprawności księgowań oraz deklarowania i rozliczenia konkretnych podatków w danym okresie. Obejmuje sprawdzenie całości dokumentacji podatkowej i handlowej podatnika. Podatnik z raportu dowiaduje się, czy w prawidłowy sposób realizuje treść przepisów podatkowych. W przypadku nieprawidłowości otrzymuje szczegółowe wytyczne, jak można naprawić błędy, aby w przypadku faktycznej kontroli podatkowej lub celno-skarbowej czuć się bezpiecznie.

 

Analizy prawne umów

 

Badanie zawartych przez firmę umów, jak i tych, które zamierza dopiero zawrzeć, ma dostarczyć wniosków na temat skutków prawnych tych kontraktów, ich wpływu na sytuację przedsiębiorstwa i identyfikację potencjalnych zagrożeń. Wnioski pozwolą na ich eliminację i zabezpieczenie firmy na przyszłość.

 

Doradztwo strategiczne w rozliczeniach podatkowych

 

Strategiczne doradztwo podatkowe służyć ma podmiotom gospodarczym przede wszystkim w realizacji ciążących na nich obowiązków podatkowych i czuwać nad prawidłowością prowadzenia ksiąg i dokonywania rozliczeń w zgodzie z obowiązującym prawem. Stanowić ma również wsparcie we wdrażaniu kompleksowych strategii podatkowych, prawnych i księgowo-rachunkowych, które najpełniej zabezpieczą interes firmy poprzez minimalizację ciężarów podatkowych.

 

Doradztwo strategiczne w prowadzeniu działalności

 

Jako kancelaria prawno-podatkowa, funkcjonująca na rynku od kilkunastu lat, sama prowadząca działalność gospodarczą, doskonale rozumiemy potrzeby przedsiębiorców, problemy i trudności z jakimi borykają się na co dzień, ale i udogodnienia i benefity z jakich mogą korzystać. Czerpiąc z naszego doświadczenia i wiedzy możemy zaoferować pomoc przy wyborze formy prowadzenia przedsiębiorstwa najlepiej dopasowanej dla danego rodzaju działalności. W zależności od jej charakteru, istotną rolę odgrywać mogą również takie czynniki, jak wybór miejsca rejestracji firmy, struktury właścicielskiej i organizacyjnej, czy formy opodatkowania.

 

Wnioski z analiz posiadanych aktywów

 

Analiza struktury majątku pracującego w uruchomionych już przedsięwzięciach, posiadanych zapasów oraz możliwości inwestycyjnych może dostarczyć cennych wniosków i wskazówek dla przedsiębiorstwa.

 1. Struktura majątku pracującego: wysokie saldo aktywów obrotowych, takich jak należności i zapasy, może wskazywać na wysoką zdolność przedsiębiorstwa do konwersji zasobów na gotówkę, ale jednocześnie może zwiększać ryzyko związane z niewypłacalnością klientów i utrzymaniem odpowiednich poziomów zapasów. Niskie saldo aktywów obrotowych może sugerować niewydajne zarządzanie zasobami lub problemy z płynnością finansową.
 2. Zarządzanie zapasami: zbyt wysoki poziom zapasów może wiązać się z kosztami utrzymania, co prowadzi do obniżenia zyskowności. Zbyt niski poziom zapasów może prowadzić do niewystarczającej dostępności towarów i możliwości utraty sprzedaży.
 3. Możliwości inwestycyjne: analiza struktury kapitału może pokazać, czy przedsiębiorstwo ma wystarczająco dużo kapitału własnego, aby podejmować nowe inwestycje lub rozwijać działalność. Poziom zadłużenia może wpływać na zdolność przedsiębiorstwa do spłacania zobowiązań, co może mieć wpływ na zdolność do pozyskiwania finansowania na nowe inwestycje.
 4. Wpływ efektywności operacyjnej: analiza wskaźników efektywności operacyjnej może pomóc w identyfikacji obszarów, gdzie przedsiębiorstwo może poprawić swoje wyniki finansowe, takie jak wydajność produkcji, zarządzanie kosztami i obszarów o niskiej rentowności.
 5.  Analiza trendów: obserwacja zmian w strukturze majątku pracującego, zapasów i możliwości inwestycyjnych na przestrzeni czasu może pomóc w prognozowaniu przyszłych trendów i podejmowaniu odpowiednich działań zaradczych.

Wnioski z powyższych analiz mogą służyć jako podstawa do opracowania strategii biznesowej, optymalizacji procesów operacyjnych i podejmowania decyzji dotyczących alokacji kapitału. Warto regularnie przeprowadzać takie analizy, aby monitorować zmiany w strukturze majątku pracującego i podejmować świadome i skuteczne decyzje gospodarcze.

 

Doradztwo strategiczne w procesach M&A

 

Transakcje M&A, czyli Mergers and Acquisitions, to odpowiednio fuzje i przejęcia firm przez inne podmioty. Przeprowadzenie ich ma przynieść zysk podmiotowi łączącemu lub przejmującemu przedsiębiorstwa. Przedmiotem transakcji M&A jest pozyskanie przedsiębiorstwa funkcjonującego w tej samej branży celem umocnienia pozycji rynkowej, także poprzez przejęcie firm konkurencyjnych. Złożony z najlepszych doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i księgowych zespół Kancelarii Prawnej Skarbiec gwarantuje najwyższy poziom doradztwa strategicznego w procesach M&A zapewniając Klientom bezpieczeństwo prawne przeprowadzanych fuzji i przejęć spółek.

Przed dokonaniem transakcji M&A przedsiębiorcy powinni podjąć wszelkie możliwe czynności zmierzające do jak najwyższego stopnia minimalizacji ryzyka związanego z tymi transakcjami, m.in. poprzez audyt przejmowanego podmiotu z punktu widzenia korzyści i niebezpieczeństw finansowych (np. oszacowanie wartości przejmowanej spółki), prawnych, marketingowych, PR-owych i organizacyjnych.