Ulgi na innowacje

 

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą przysługują liczne ulgi podatkowe w tym ulgi na innowacje. Mogą z nich korzystać pod warunkiem spełnienia określonych w przepisach wymogów. Zasadniczo skorzystanie z ulgi B+R, na prototyp, na robotyzację, na ekspansję czy innowacyjnych pracowników skutkuje obniżeniem ciężaru opodatkowania poprzez zastosowanie odliczenia określonego rodzaju wydatków, bądź skorzystaniu z niższej stawki podatku. Istnieje również możliwość korzystania z kilku ulg jednocześnie.

 

Wiele z ww. ulg jest stosunkowo nowych. Weszły w życie w 2022 lub 2023 r. i z pewnością zasady oraz warunki korzystania z nich przez przedsiębiorców będą się jeszcze kształtować. Kancelaria Prawna Skarbiec od kilkunastu lat pomaga przedsiębiorcom z kraju i z zagranicy w zakresie rozliczeń z fiskusem i projektowania rozwiązań pozwalających skorzystać z przysługujących ulg w sposób optymalny.

Nasz zespół złożony z radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i księgowych, przeprowadza analizy działalności firm oraz ich sytuacji podatkowo-prawnej Klienta oraz współpracuje przy tworzeniu konkretnych strategii podatkowych, umożliwiających wykorzystanie dostępnych w prawie preferencji podatkowych w jak najszerszym zakresie. W 2022 roku za swoje osiągnięcia i wyniki finansowe Kancelaria Prawna Skarbiec została zaliczona do najlepszych firm doradztwa podatkowego w kraju według niezależnego rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

W ramach usługi „Rozliczanie ulg na innowacje” oferujemy:

  • Analizę podatkową prowadzonej działalności pod kątem możliwości zastosowania ulg i innych preferencji podatkowych
  • Przygotowanie analiz czy opinii podatkowych, dotyczących możliwości zastosowania ulg czy prewencji w już prowadzonej czy planowanej działalności gospodarczej
  • Przygotowanie projektów wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych
  • Wsparcie w trakcie postępowania zainicjowanego złożenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej
  • Przygotowanie zeznań podatkowych bądź korekt już złożonych deklaracji, w tym pod kątem rozliczenia ulg i preferencji podatkowych
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji na potrzeby rozliczania ulg B+R i IP BOX
  • Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnych (np. WSA/NSA) w sprawach spornych, dotyczących rozliczanie ulg

 

Ulgi podatkowe dla firm

 

Przedsiębiorcy (zarówno opodatkowani PIT, jak i CIT) mogą korzystać z ulg podatkowych, i to nawet z kliku naraz, pod warunkiem, że nie będą się wykluczać. O tym, które to będą ulgi zdecydują przesłanki podmiotowe i przedmiotowe. W pierwszej kolejności tego rodzaju ulgi umożliwiają zmniejszenie kwoty  podatku dochodowego. Właśnie do tej kategorii należą ulgi na innowacje, w tym ulga na ekspansję, na prototyp, na robotyzację oraz na działalność badawczo-rozwojową (B+R), ulga IP Box czy ulga na innowacyjnych pracowników.

Dodatkowo prowadzący działalność gospodarczą mogą również skorzystać z ulgi na zabytki,  na terminal, na inwestycje w ASI (alternatywne spółki inwestycyjne lub kapitałowe) czy na sponsoring.

Dla tej grupy podatników przewidziano również preferencje w innych podatkach. Dla przykładu w VAT od lat można stosować tzw. ulgę na złe długi, pozwalającą – przy spełnieniu określonych warunków – na obniżenie podstawy opodatkowania, a w konsekwencji i podatku należnego VAT z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieściągalnych wierzytelności.

 

Ulgi na innowacje: Ulga IP BOX oraz ulga B+R (ulga na badania i rozwój)

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową w ramach ulgi na innowacje mogą korzystać z ulgi B+R, czyli z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwot wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo- rozwojowych. Rodzaje tych wydatków zostały wskazane w ustawach o podatku dochodowym (PIT i CIT).

Natomiast jeśli w ramach tej działalności B+R zostaną wytworzone, rozwinięte lub ulepszone prawa własności intelektualnej (np. prawo autorskie do programu komputerowego, patent), a następnie zbyte, wówczas tak osiągnięte dochody można opodatkować preferencyjną stawką 5%.

Od 2022 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z obu tych ulg jednocześnie (czyli B&R oraz IP BOX).

Dodatkowo w zakresie ulgi B+R do 200% zwiększyła się kwota odliczenia kosztów kwalifikowanych w przypadku podatników mających status: a) centrum badawczo-rozwojowego, będących mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, b) centrum B+R, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową) oraz c) co do wszystkich wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności B+R.

 

Od 2023: nowa ulga na innowacyjnych pracowników

 

Uzupełnieniem ulgi B+R jest ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Pozwala ona przedsiębiorcom, którzy ponieśli stratę, lub których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, na pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy pobranych od dochodów pracownika w sytuacji, gdy pracownik (także zatrudniony na umowę zlecenia lub umowę o dzieło) jest bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i, którego czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R lub czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności B+R, wynosi w co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. Ulga skierowana jest więc  do firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i do jej wykonywania zatrudniają pracowników.

 

Ulga na prototyp

 

Przedsiębiorcy osiągający przychody opodatkowane według skali podatkowej (12%, 32%) lub 19% podatkiem liniowym mogą nadal za rok 2023 skorzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów uzyskania przychodów związanych z próbna produkcją i z wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Dzięki niej przedsiębiorca będzie mógł w sumie odliczyć 130% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż do wartości 10% dochodu osiągniętego w roku podatkowym. Ulga na prototyp weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Ulga na robotyzację

 

W ramach ulgi na innowacje przedsiębiorcy mogą również skorzystać z ulgi na robotyzację. Polega ona na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, np. na nabycie nowych maszyn, urządzeń, robotów, i związanych z nimi usług szkoleniowych, wartości niematerialnych i prawnych, opłat leasingowych (a więc w sumie 150% kosztów kwalifikowanych). Suma odliczenia nie może jednak przekroczyć wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów  innych niż z zysków kapitałowych. Ulga obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022–2026. Po raz pierwszy można było z niej skorzystać w rozliczeniu za rok 2022.

 

Ulga na ekspansję

 

Przedsiębiorcy mogą zastosować tez dodatkowe 100% odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na rozszerzenie swoich rynków zbytu, także zagranicznych. Chodzi o koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży towarów lub usług. W sumie, łącznie z 100% odliczeniem kosztów uzyskania przychodów, zastosowanie ulgi  na ekspansję pozwala na dwukrotne odliczenie kosztów kwalifikowanych, maksymalnie jednak do kwoty 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Istotą wprowadzonej od 1.01.2022 r. ulgi na ekspansję, jednej z ulgi na innowacje, było skłonienie podatników CIT i PIT do ponoszenia wydatków na powiększenie rynków na których oferowane mają być produkty. Ulga przysługuje ponoszącym wydatki na różnego rodzaju działania marketingowo, pozyskanie certyfikatów, patentów, rejestrację znaków towarowych itp.