Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Prawnik – doradca

Doradztwo prawne nie może koncentrować się jedynie na weryfikacji przepisów. Prawnik powinien być dla przedsiębiorcy doradcą strategicznym zarówno w kwestiach prawnych, jak i biznesowych. Dobry prawnik potrafi przejąć zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz wskazać optymalne kierunki rozwoju.

 

Pobierz prezentację PDF

Pomagamy przedsiębiorcom osiągać takie cele, jak bezpieczeństwo i stabilność prawna, ochrona poufności co do stanu majątku i tożsamości, optymalizacja zysków kapitałowych i operacyjnych, czy zmiana rezydencji podatkowej. Tworzymy osoby prawne pod rządami innych systemów prawnych.

Reprezentujemy liczne grupy przedsiębiorców i osób prywatnych w precedensowych sporach z organami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami i instytucjami finansowymi. Bronimy przedsiębiorców, których interesy zostały zagrożone lub naruszone wskutek bezprawnego działania aparatu państwowego.

Naszym Klientom świadczymy pomoc w następujących obszarach:

 • reprezentacja osób, którym postawiono zarzuty karne bądź karnoskarbowe, w szczególności w zakresie prania pieniędzy, wyłudzeń VAT i innych oszustw podatkowych, a także przestępstw na szkodę wierzycieli,
 • dochodzenie roszczeń w imieniu podmiotów, których majątek został niesłusznie zajęty jako mienie pochodzące z przestępstwa albo na poczet kar i grzywien, a także zwalczanie zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie sporów odszkodowawczych ze Skarbem Państwa,
 • dochodzenie wierzytelności spornych, także wobec majątku ukrywanego przez dłużników, w tym stosowanie metod śledczych i operacyjnych (współpraca z detektywami),
 • sądowe metody restrukturyzacji majątku:
  • (1) postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • (2) przyspieszone postępowanie układowe,
  • (3) postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.
 • postępowania upadłościowe, w tym także układ w upadłości oraz likwidacja pre-pack.

 

Prawo gospodarcze i handlowe

Cechą charakterystyczną prawa gospodarczego jest jego znaczna rozległość i brak jednolitej regulacji prawnej dla stosunków gospodarczych. Nie istnieje jeden, główny kodeks, który zawierałby wszystkie normy prawne z zakresu prawa gospodarczego, co powoduje po stronie przedsiębiorców ogromne trudności odnalezienia się w gąszczu przepisów, rozlokowanych w różnych aktach prawnych.
Prawnik – doradca pomaga odnaleźć się w najbardziej skomplikowanej sytuacji prawnej doradzając dedykowane do aktualnej sytuacji przedsiębiorcy działania, takie jak:

 • doradzanie formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym z wykorzystaniem nieszablonowych podmiotów, takich jak fundacja polska lub zagraniczna, trust,
 • stosowanie niestandardowych zapisów umowy spółki zabezpieczających interesy Klienta,
 • realizacja przysługujących uprawnień korporacyjnych (dopłaty, umorzenia, prawo do informacji, prawa osobiste, przymusowe wyłączenie wspólników, zaskarżanie uchwał podejmowanych w spółkach),
 • organizacja posiedzeń organów spółki,
 • due dilligence spółki,
 • konstruowanie wewnętrznych regulaminów spółki,
 • wywiad gospodarczy,
 • umowy handlowe,
 • umowy inwestycyjne,
 • M&A i przekształcenia,
 • venture capital,
 • umowy powiernicze,
 • opracowanie i wdrożenie działań niezbędnych do skutecznej sukcesji majątku,
 • ochrona majątku przed przyszłymi wierzycielami.

Więcej »

Prawo podatkowe

Czy w konfrontacji z organami podatkowymi podatnik nie ma szans? Przeciwnie – sądy coraz częściej orzekają na korzyść podatników w sporach z organami skarbowymi. W konfrontacji z fiskusem wykorzystujemy sprawdzone i skuteczne narzędzia prawne, obejmujące szerokie spektrum usług w dziedzinie prawa podatkowego oraz ochrony majątku.

Z uwzględnieniem stanu faktycznego każdej konkretnej sprawy Departament Prawa Polskiego oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie:

 • wniosków o interpretacje indywidualne prawa podatkowego,
 • reprezentacji przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych
 • nieujawnionych źródeł przychodów,
 • zwrotu podatku VAT,
 • podatkowej analizy skutków transakcji.

Więcej »

Prawo bankowe
i rynków finansowych

Na gruncie prawa bankowego i rynków finansowych oferujemy usługi w zakresie:

 • analizy roszczeń bankowych,
 • negocjacji dot. zobowiązań bankowych,
 • pomocy prawnej w negocjacji kontraktów inżynierii finansowej,
 • wsparcia prawnego i negocjacyjnego w sporach z zakresu transakcji na rynkach kapitałowych,
 • wsparcia prawnego procesów prywatnej oraz publicznej emisji akcji i innych instrumentów dłużnych,
 • doradztwa prawnego w zakresie transakcji kapitałowych na rynkach regulowanych i pozagiełdowych,
 • wsparcia procedury tworzenia funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, banków, domów maklerskich i innych instytucji rynku kapitałowego,
 • opracowywania i analizy regulaminów działania instytucji rynku finansowego,
 • wsparcia prawnego i negocjacyjnego w kwestiach postępowań regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • wdrażania i opracowywania regulaminów i innych dokumentów w zakresie ładu korporacyjnego,
 • doradztwa w zakresie papierów wartościowych.

Więcej »

Prawo obrotu nieruchomościami
i prawo budowlane

W ramach obrotu nieruchomościami oferujemy kompleksowe wsparcie prawne procesów nabywania i sprzedaży nieruchomości. Nasze usługi to m.in.:

 • konstruowanie prawnych ram procesu budowlanego i inwestycji, w tym przeprowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego od chwili wydania pozwolenia na budowę do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • ocena i analiza planowanych inwestycji,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy o roboty budowlane, w tym uwzględniające standardy FIDIC, zawarcie i realizacja,
 • umowy zarządzania nieruchomościami,
 • umowy najmu komercyjnego,
 • konstruowanie ram prawnych organizacji wspólnot mieszkaniowych,
 • audyt prawny nieruchomości,
 • ustanawianie i realizacja służebności i innych praw rzeczowych,
 • zniesienie współwłasności.

Więcej »

Prawo administracyjne

Stosunki prawne regulowane normami prawa administracyjnego posiadają cechy, które wyróżniają je spośród innych stosunków prawnych. Główną z nich jest to, że jednym z podmiotów tych stosunków musi być zawsze organ administracji, który z mocy prawa ma uprawnienia władcze w stosunku do drugiego podmiotu. Posiadanie uprawnień władczych oznacza zaś możliwość zastosowania wobec drugiego podmiotu środków przymusu.

Chronimy interesy naszych Klientów w obszarach takich jak:

 • analiza i doradztwo przy nadużyciach urzędniczych,
 • skargi nadzorcze, w tym na przewlekłość postępowania,
 • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi,
 • odszkodowania za wydanie decyzji niezgodnych z prawem,
 • koncesje i zezwolenia.

Więcej »

Prawo karne

W obszarze prawa karnego oferujemy kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

Nasze usługi kierujemy także do osób zagrożonych odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, czy ustawy o funduszach inwestycyjnych, w takich obszarach jak m.in.:

 • odpowiedzialność karna członków organów spółek handlowych,
 • odpowiedzialność karnoskarbowa,
 • audyt nadużyć w działalności organizacji,
 • analiza wiarygodności dokumentów podmiotów gospodarczych,
 • wyłudzenia finansowe oraz ubezpieczeniowe,
 • przeciwdziałanie pozornym bankructwom,
 • przeciwdziałanie oszustwom gospodarczym – nadużycia, metody, obszary ryzyka,
 • szkolenia ABC prawa karnego w przedsiębiorstwie,
 • przestępstwa powiernicze współpracowników.

Więcej »

Prawo autorskie

Prawo autorskie obejmuje przede wszystkim prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Są to prawa, które m.in. określają więź twórcy z utworem oraz zakres uprawnień majątkowych i niemajątkowych twórcy z tym związanych.

Świadczymy usługi w zakresie m.in.:

 • prawa autorskiego:
  • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów przenoszących majątkowe prawa autorskie lub umów licencyjnych;
  • sporządzania opinii z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych;
  • reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich;
  • doradztwa prawnego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych;
  • sporządzenia dla dostawców hostingu dokumentów niezbędnych do wyłączenia ich odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez użytkowników ich serwisu;
  • oceny serwisu i działań użytkowników serwisu internetowego w kontekście prawa autorskiego.
 • prawa własności przemysłowej:
  • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów związanych z prawami własności przemysłowej lub umów licencyjnych;
  • sporządzania opinii z zakresu prawa własności przemysłowej;
  • reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej;
  • reprezentowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego;
  • doradztwa prawnego w zakresie praw własności przemysłowej.

Więcej »

Prawo procesowe i sporów sądowych

Spór sądowy niesie ze sobą daleko idące konsekwencje nie tylko dla spornej sytuacji, z której wyniknął, ale także dla dobrego imienia i renomy spółki.

Oferujemy usługi polegające na reprezentacji i wsparciu prawnym w niemalże wszystkich rodzajach postępowań, niezależnie od stanu ich zaawansowania. Są to m.in.:

 • analiza, przyjęcie, wykonanie – ABC strategii procesowych,
 • litygacja strategiczna,
 • konstruowanie wielopoziomowych ugód procesowych,
 • zabezpieczenia roszczeń na etapie procesowym,
 • egzekucja orzeczeń sądowych,
 • skargi nadzorcze na przewlekłość postępowania,
 • pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości,
 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Więcej »

Prawo zamówień publicznych

Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed wykonawcą podczas udziału w przetargu jest złożenie takiej oferty, która pozwoli mu na wygranie przetargu. Każdy, kto brał udział w przetargach opartych o prawo zamówień publicznych wie, że często jest to wyzwanie z gatunku niemal nieosiągalnych.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje wsparcie przy konstrukcji oferty, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i formalnym, gdzie kryterium ceny nie jest czynnikiem kluczowym. Jest to:

 • dynamiczne wsparcie wykonawcy w procedurze zadawania pytań do SIWZ celem dookreślenia przedmiotu zamówienia,
 • pomoc w konstruowaniu umowy konsorcjum,
 • pomoc w stworzeniu struktur kapitałowych realizujących zamówienie,
 • realizacja roszczeń i praw na tle ZP,
 • konstruowanie umów konsorcjum i podwykonawczych w oparciu o umowy ZP,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń i wadium,
 • pomoc w skonstruowaniu umów z podwykonawcami optymalizującymi odpowiedzialność wykonawcy względem zamawiającego.

Więcej »

Prawo restrukturyzacyjne

Nowe prawo restrukturyzacyjne ma przede wszystkim zapewnić autonomię postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych, zwiększyć uprawnienia aktywnych wierzycieli oraz przyspieszyć proces restrukturyzacji.

W ramach oferty z zakresu prawa restrukturyzacyjnego kancelaria świadczy następujące usługi:

 • dla dłużników:
  • doradztwo prawne, księgowe i rachunkowe przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego;
  • opracowanie testu prywatnego wierzyciela/prywatnego inwestora;
  • obsługa procesu pozyskania pomocy publicznej na restrukturyzację;
  • formułowanie propozycji układowych;
  • sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego);
  • obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania restrukturyzacyjnego (np. zastrzeżenia do umieszczenia wierzytelności w spisie, porady prawne w toku postępowania ad hoc);
  • środki zaskarżenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym (sprzeciwy, zażalenia),
 • dla wierzycieli:
  • obsługa prawna wierzyciela (osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego) na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika;
  • przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności;
  • sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika z masy, o wyłączenie osób pełniących funkcję organów postępowania;
  • wgląd w sądowe akta postępowania oraz analiza ich treści, śledzenie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i sprawozdawczość, udział w radzie wierzycieli lub podczas zgromadzeń wierzycieli.

Więcej »

Prawo upadłościowe

Umiejętne wykorzystanie instytucji prawnych ujętych w prawie upadłościowym pozwoli na zamknięcie i likwidację majątku z działalności gospodarczej przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności osobistej za długi przedsiębiorstwa. W pewnych przypadkach przeprowadzenie upadłości jest niezbędne do uwolnienia się od długów powstałych w przeszłości i nękających wierzycieli.

Z zakresu prawa upadłościowego kancelaria świadczy usługi:

 • dla dłużników:
  • doradztwo i analiza prawno-księgowa w zakresie podstaw i dopuszczalności ogłoszenia upadłości, w przypadku przedsiębiorców weryfikacja terminu zaistnienia ustawowego obowiązku do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • wszechstronna analiza prawno-podatkowa sytuacji dłużnika pod kątem możliwości przeprowadzenia upadłości, w tym w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony majątku prywatnego dłużnika przed egzekucją zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zobowiązań podatkowych, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz upadłości konsumenckiej;
  • obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania upadłościowego, tj. postępowania z wniosku o ogłoszenie upadłości, postępowania zabezpieczającego;
  • środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym (sprzeciwy, zażalenia);
  • obsługa świadczona przez radców prawnych - doradców restrukturyzacyjnych z wieloletnią praktyką w roli organów postępowania;
  • doradztwo przy sprzedaży kontrolowanej w upadłości - sporządzenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika pre-pack.
 • dla wierzycieli:
  • doradztwo w zakresie skutecznego odzyskania posiadanej wierzytelności;
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika;
  • obsługa prawna wierzyciela (osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego) na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika;
  • przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności;
  • reprezentacja w postępowaniach wpadkowych, w tym m.in. w zakresie sprzeciwu co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania wierzytelności;
  • zgłoszenia zarzutów do planu podziału;
  • udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz radzie wierzycieli.

Więcej »

Publikacje tematyczne związane z doradztwem prawnym

 

 

Kapitał zakładowy spółki

Podniesienie kapitału zakładowego w spółce – aspekty podatkowe

Jednym z najpowszechniejszych sposobów dokapitalizowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego. Można go dokonać, podwyższając wartość nominalną udziałów istniejących albo ustanawiając całkowicie nowe. Każda z powyższych czynności będzie skutkowała obowiązkiem zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W jaki sposób można zmniejszyć koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, od którego wartości oblicza się opłatę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych?

Śmierć przedsiębiorcy

Śmierć wspólnika spółki jawnej – czy to koniec spółki?

Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej może spowodować przykre konsekwencje dla pozostałych. Zwłaszcza jeżeli pisząc umowę spółki (ściągając z Internetu jej wzór) wiele lat temu, zupełnie o takiej ewentualności nie pomyśleli.

Będą przepisy dotyczące skutków prawnych śmierci przedsiębiorcy

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wprowadza on rozwiązania prawne, które umożliwią ciągłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy.

Obrót wirtualnymi przedmiotami

Obrót wirtualnymi przedmiotami w rzeczywistym świecie

Szacuje się, iż światowy rynek gier komputerowych wart jest ponad 90 mld $. Trudno powiedzieć, czy szacunki te uwzględniają także obrót wirtualnymi przedmiotami, niemniej jednak rynek in-game items stał się istotną częścią rynku gier komputerowych. Przykład? W 2013 roku niejaki Erik Novak zakupił wirtualną lokację Crystal Palace Space Station w grze Entropia Universe za
330 000 $.

Amortyzacja wydatków

Rząd proponuje przyspieszoną amortyzację wydatków na innowacje i inwestycje w firmie

Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie tzw. przyspieszonej amortyzacji, która pozwoli przedsiębiorcom odliczyć jednorazowo nawet 100.000 zł wydane na firmowe innowacje i inwestycje.

Kodeks postępowania cywilnego - zmiany

Sąd może nakazać przedsiębiorcy donosić na samego siebie

To nie żart. Do Sejmu trafił właśnie rządowy projekt ustawy, wprowadzającej istotną zmianę w zakresie zasad postępowania dowodowego. Nowymi przepisami Rząd chce wprowadzić możliwość nałożenia przez sąd obowiązku przedstawiania dowodów na swoją niekorzyść w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji.

Spółki akcyjne

Cyfrowa inwigilacja. Do więzienia za odcinek zbiorowy

Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma prowadzenia działalności gospodarczej w polskim systemie prawnym. Używana jest głównie przez największe podmioty: kopalnie, stocznie czy elektrownie. Dostępna jest również dla mniejszych przedsiębiorców, którzy są w stanie wyłożyć minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 tys. złotych. S.A. posiada również istotną zaletę – możliwość pozostania anonimowym akcjonariuszem. Do czasu.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w praktyce polskiego obrotu gospodarczego

Podmioty zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Częściowa regulacja prawna dla tej formy prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Spółka czy oddział – jak wybrać odpowiednią formę działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza, której przedmiotem mogą być czynności związane z handlem, produkcją towarów czy świadczeniem usług, może być wykonywana zarówno w miejscu, w którym przedsiębiorca zorganizował swój główny ośrodek gospodarczy (główne przedsiębiorstwo), jak i poza nim, tj. w oddziale przedsiębiorcy lub w formie odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce przedsiębiorcy najczęściej wybierają formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub oddziału.

Co warto wiedzieć, zakładając spółkę? - cz. I
Co warto wiedzieć, zakładając spółkę? - cz. II

Jednym z pierwszych i najważniejszych wyborów, jakich musi dokonać przedsiębiorca, który decyduje się założyć działalność gospodarczą, jest wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej planowanego przedsięwzięcia. Obowiązujący w Polsce system prawny daje wiele możliwości. Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na jedną z nich, powinien pomyśleć zarówno o charakterze, jak i profilu prowadzonego w przyszłości biznesu. Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy planujący założenie działalności w Polsce?

Likwidacja spółek

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę można założyć w systemie online już w 24h. Inaczej sprawa wygląda, gdy przedsiębiorca chce zakończyć działalność. I tutaj zaczynają się schody...

Działalność gospodarcza na próbę

Nowy pomysł na rozkręcenie biznesu

Umożliwienie próbnego rozpoczęcia działalności gospodarczej – przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt zmian w przepisach.

Prawa konsumentów

Nowe przepisy o prawach konsumentów

Ujednolicenie przepisów dotyczących zawierania umów z konsumentami w lokalu firmy, poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przez internet – przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o prawach konsumenta. W przypadku umów zawieranych na odległość klient będzie mógł od niej odstąpić w terminie 14 dni - bez wskazania przyczyny.

Prawnik kluczem do sukcesu

Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem – tylko z kompetentnym prawnikiem

Pęd za pieniędzmi, głód sukcesu, rywalizacja na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej w działających dziś firmach, skłania do postawienia pytania „jaka w tym wszystkim jest rola prawnika”? Czy w przedsiębiorstwach dążących do maksymalizacji zysków, przy jednoczesnej tendencji do ograniczania kosztów, jest jeszcze dla niego miejsce? Na ile praca prawnika jest wkalkulowana w działalność zarówno małych jak i dużych firm. Na ile ma służyć sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu, a na ile przypomina „kolosa na glinianych nogach”, zepchniętego na margines świata biznesu?

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012