Doradztwo prawne

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie prowadzenia biznesu. Od znalezienia optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej i świadomego ustrukturyzowania biznesu, przez doradztwo prawne w procesie rozwoju firmy, doradztwo transakcyjne, reorganizację działalności czy prowadzenie negocjacji z kontrahentami po bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców i spółek, pomoc prawną w sytuacjach kryzysowych czy reprezentację w sporach sądowych.

Nasz zespół to rozumiejący biznes radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, finansiści, księgowi i kadrowcy. Dzięki szerokim, praktycznym kompetencjom naszym klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo 360°. Biznes widzimy jako całość procesów w firmie i jej otoczeniu rynkowym i prawno-podatkowym.

 

Doradztwo prawne w tym abonamentowe

 

Z obsługą prawną jest zazwyczaj tak, że z doradztwa kancelarii prawnej korzysta się wtedy, kiedy pojawia się problem prawny. Tymczasem zlecenie obsługi prawnej wyspecjalizowanej kancelarii chroni przed problemami zanim się one pojawią.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • Obsługa prawna w formie abonamentu,
 • Ocena prawna ryzyka zdarzeń gospodarczych takich jak zawieranie umów, składanie lub wybór ofert współpracy, wytaczania lub obrony przed powództwami,
 • Prowadzenie audytów prawnych i kompleksowych działań due dilligence polegających na weryfikacji sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, ocenie ryzyka związanego z zawartymi umowami, planowanymi transakcjami i zawisłymi sporami, weryfikacji stanu prawnego posiadanych aktywów, ocenie zasadności zgłaszanych wobec przedsiębiorcy roszczeń,
 • Negocjowanie treści umów, porozumień, ugód, negocjacje kontrahentami, z dłużnikami i wierzycielami, polubowne załatwianie sporów,
 • Weryfikacja transakcji handlowych pod kątem prawnym i podatkowym,
 • Dobranie odpowiedniej formy prowadzenia działalności w celu minimalizacji ryzyka gospodarczego,
 • Ochrona przed ryzykiem odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki,
 • Pomoc w zakresie strukturyzowania majątku firmowego i prywatnego, w celu ochrony przed skutkami błędnych decyzji biznesowych czy niesłusznych zajęć i wrogich przejęć.

 

Zastępstwo prawne i procesowe

 

Sprawy sądowe mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania firmy. Dłużnicy zalegający z płatnościami wymagający windykacji, nieprawidłowo wykonane umowy, konieczność poprawiania po nierzetelnym kontrahencie, z drugiej strony faktury wystawione w nieprawidłowej wysokości, żądanie zapłaty za niewykonane świadczenia, niesłusznie naliczone kary umowne, to codzienność funkcjonowania przedsiębiorcy.

 

W ramach świadczonych przez Kancelarię Prawną Skarbiec usług, koncentrujemy się głównie na:

 • Reprezentacji przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i sądami wszystkich instancji, np. na skutek wydania decyzji administracyjnych związanych należącymi do przedsiębiorcy nieruchomościami, blokadami rachunku bankowego, przeszukaniem w siedzibie podmiotu, kontrolami wszelkich instytucji np. ZUS czy UODO,
 • Reprezentacji przed podmiotami prywatnymi, takimi jak dostawcy, odbiorcy, kontrahenci innego rodzaju np. dostawcy energii, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, wynajmujący czy najemcy nieruchomości,
 • Prowadzeniu sporów cywilnych i gospodarczych na każdym stadium ich zawansowania i po każdej ze stron sporu, od zawezwania do próby ugodowej przez wniesienie i popieranie powództwa, wniesienie sprzeciwu lub zarzutów od otrzymanego nakazu zapłaty, po przygotowywanie pism w sprawach wpadkowych, takich jak formułowanie zażaleń czy skarg, a także w instancji odwoławczej przez sporządzenie apelacji lub obronie przed złożonym środkiem zaskarżenia,
 • Windykacji należności od wczesnego etapu wezwania do zapłaty, przez negocjacje z dłużnikiem po przeprowadzenie kompleksowej windykacji sądowej i komorniczej, włącznie z reprezentacją przed organami egzekucyjnymi,
 • Dokonywaniu w imieniu mocodawców czynności prawnych, takich jak nabywanie i zbywanie nieruchomości, zawieranie umów spółek itp., a także reprezentacji na zgromadzeniach wspólników czy walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek.

 

Obsługa korporacyjna spółek, obsługa prawna firm

 

W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy może dotyczyć konieczność sporządzania i prowadzenia dokumentacji korporacyjnej. Kodeks spółek handlowych przewiduje również różne sytuacje, które wymagają, aby zgody na daną czynność udzielili wszyscy bądź niektórzy wspólnicy lub któryś z organów spółki. Czasem dochowanie tych formalności rzutować może na ważność czynności.

 

Klienci Kancelarii Prawnej Skarbiec uzyskują wsparcie w zakresie:

 • Zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych – spółek kapitałowych czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek osobowych – spółek komandytowych, spółek z .o.o.-komandytowych, spółek komandytowo akcyjnych, spółek jawnych, spółek cywilnych czy jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • Opracowywania treści aktów założycielskich podmiotów gospodarczych, umów łączących wspólników spółek niebędących jednocześnie aktami założycielskimi, opracowywaniem wewnętrznych dokumentów regulujących relacje pomiędzy członkami organu reprezentacji lub nadzoru a spółką oraz nimi samymi nawzajem, protokołowania obrad organów lub wspólników spółek, podwyższeń i obniżeń kapitału zakładowego, powoływania członków organów spółek i transakcji na udziałach lub akcjach spółek,
 • Właściwego prowadzenia dokumentacji prawnej wymaganej przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, takich jak księga udziałów, księga pełnomocnictw itp., pomocy przy określaniu wymogów formalnych, które trzeba spełnić przy określonych rodzajach transakcji i ich przygotowywanie,- kompleksowego przeprowadzenia procedur przekształcenia, połączenia lub podziału spółek oraz transgranicznej zmiany siedziby spółki,
 • Reprezentacji przed sądami rejestrowymi,
 • Zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości z perspektywy dłużnika oraz wierzyciela, reprezentacji wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • Zawieszania i likwidowania podmiotów gospodarczych, a także ich zamykania bez prowadzenia likwidacji.

 

Zabezpiecz swoje prawa

 

W 2021 roku na wokandę trafiło ponad 1,4 mln spraw o charakterze gospodarczym. Do końca II kwartału 2022 roku upadło 168 przedsiębiorstw, z czego 20 stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze, a 145 spółki różnego typu. W 2021 roku stwierdzono popełnienie 224 775 przestępstw w sprawach gospodarczych, spośród których wykryto sprawców 74,5% z nich. W roku 2020 organy administracji skarbowej (KAS, US i UCS) zablokowały 1 216 rachunków bankowych. W 2021 roku za udział w karuzelach VAT i tzw. przestępstwa vatowskie skazano 678 osób.

Korzystanie z usług radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego czy oddanie prowadzenia ksiąg do kompetentnego biura rachunkowego to dziś, jak pokazują powyższe statystyki, konieczność. Najlepiej, kiedy wsparcie prawne, podatkowe i księgowe świadczą doradcy doskonale rozumiejący biznes i otoczenie prawno-podatkowe, których kompetencje wzajemnie się uzupełniają. Wówczas wielu z tych zdarzeń można uniknąć lub skutecznie się przed nimi zabezpieczyć.

Członkowie zarządu nie zawsze bowiem odpowiadają za zobowiązania spółki. Zarzuty karne lub karnoskarbowe stawiane są często na podstawie wątłych poszlak. Blokady rachunków bankowych mają często charakter wyłącznie represyjny. Organy podatkowe niemal zawsze działają pro fiskalnie licząc na niekompetencję kontrolowanych.

Kancelarię Prawną Skarbiec tworzą radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi oraz finansowi z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w doradztwie prawnym dla firm i prowadzeniu spraw i sporów gospodarczych, cywilnych, karnych i karnoskarbowych. Świadczona przez nas obsługa prawna przedsiębiorców cechuje się więc kompleksowością i zdolnością szybkiej reakcji na niemal każde pojawiające się w działalności przedsiębiorstwa zagrożenie.

 

Co nas wyróżnia?

 

Usługi korporacyjne świadczone w warszawskiej Kancelarii Prawnej Skarbiec obejmują więc nie tylko audyt prawny i standardowe usługi obsługi prawnej spółek. Jako kancelaria łącząca ze sobą usługi prawne, podatkowe i księgowe, oferujemy ekspercką pomoc prawną dla firm w każdym aspekcie i na każdym etapie – od kwestii „jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą” aż po „likwidacja działalności gospodarczej”. Zabezpiecz swoje interesy z nami.