Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Prawnik – doradca

Doradztwo prawne nie może koncentrować się jedynie na weryfikacji przepisów. Prawnik powinien być dla przedsiębiorcy doradcą strategicznym zarówno w kwestiach prawnych, jak i biznesowych. Dobry prawnik potrafi przejąć zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz wskazać optymalne kierunki rozwoju.

 

Pobierz prezentację PDF

Pomagamy przedsiębiorcom osiągać takie cele, jak bezpieczeństwo i stabilność prawna, ochrona poufności co do stanu majątku i tożsamości, optymalizacja zysków kapitałowych i operacyjnych, czy zmiana rezydencji podatkowej. Tworzymy osoby prawne pod rządami innych systemów prawnych.

Reprezentujemy liczne grupy przedsiębiorców i osób prywatnych w precedensowych sporach z organami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami i instytucjami finansowymi. Bronimy przedsiębiorców, których interesy zostały zagrożone lub naruszone wskutek bezprawnego działania aparatu państwowego.

Naszym Klientom świadczymy pomoc w następujących obszarach:

 • reprezentacja osób, którym postawiono zarzuty karne bądź karnoskarbowe, w szczególności w zakresie prania pieniędzy, wyłudzeń VAT i innych oszustw podatkowych, a także przestępstw na szkodę wierzycieli,
 • dochodzenie roszczeń w imieniu podmiotów, których majątek został niesłusznie zajęty jako mienie pochodzące z przestępstwa albo na poczet kar i grzywien, a także zwalczanie zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie sporów odszkodowawczych ze Skarbem Państwa,
 • dochodzenie wierzytelności spornych, także wobec majątku ukrywanego przez dłużników, w tym stosowanie metod śledczych i operacyjnych (współpraca z detektywami),
 • sądowe metody restrukturyzacji majątku:
  • (1) postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • (2) przyspieszone postępowanie układowe,
  • (3) postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.
 • postępowania upadłościowe, w tym także układ w upadłości oraz likwidacja pre-pack.

 

Prawo gospodarcze i handlowe

Cechą charakterystyczną prawa gospodarczego jest jego znaczna rozległość i brak jednolitej regulacji prawnej dla stosunków gospodarczych. Nie istnieje jeden, główny kodeks, który zawierałby wszystkie normy prawne z zakresu prawa gospodarczego, co powoduje po stronie przedsiębiorców ogromne trudności odnalezienia się w gąszczu przepisów, rozlokowanych w różnych aktach prawnych.

Prawnik – doradca pomaga odnaleźć się w najbardziej skomplikowanej sytuacji prawnej, doradzając dedykowane do aktualnej sytuacji przedsiębiorcy działania, takie jak:

 • doradzanie formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym z wykorzystaniem nieszablonowych podmiotów, takich jak fundacja polska lub zagraniczna, trust,
 • stosowanie niestandardowych zapisów umowy spółki zabezpieczających interesy Klienta,
 • realizacja przysługujących uprawnień korporacyjnych (dopłaty, umorzenia, prawo do informacji, prawa osobiste, przymusowe wyłączenie wspólników, zaskarżanie uchwał podejmowanych w spółkach),
 • organizacja posiedzeń organów spółki,
 • due dilligence spółki,
 • konstruowanie wewnętrznych regulaminów spółki,
 • wywiad gospodarczy,
 • umowy handlowe,
 • umowy inwestycyjne,
 • M&A i przekształcenia,
 • venture capital,
 • umowy powiernicze,
 • opracowanie i wdrożenie działań niezbędnych do skutecznej sukcesji majątku,
 • ochrona majątku przed przyszłymi wierzycielami.

Więcej »

Prawo podatkowe

Czy w konfrontacji z organami podatkowymi podatnik nie ma szans? Przeciwnie – sądy coraz częściej orzekają na korzyść podatników w sporach z organami skarbowymi. W konfrontacji z fiskusem wykorzystujemy sprawdzone i skuteczne narzędzia prawne, obejmujące szerokie spektrum usług w dziedzinie prawa podatkowego oraz ochrony majątku.

Z uwzględnieniem stanu faktycznego każdej konkretnej sprawy Departament Prawa Polskiego oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie:

Więcej »

Prawo bankowe
i rynków finansowych

Na gruncie prawa bankowego i rynków finansowych oferujemy usługi w zakresie:

 • analizy roszczeń bankowych,
 • negocjacji dot. zobowiązań bankowych,
 • pomocy prawnej w negocjacji kontraktów inżynierii finansowej,
 • wsparcia prawnego i negocjacyjnego w sporach z zakresu transakcji na rynkach kapitałowych,
 • wsparcia prawnego procesów prywatnej oraz publicznej emisji akcji i innych instrumentów dłużnych,
 • doradztwa prawnego w zakresie transakcji kapitałowych na rynkach regulowanych i pozagiełdowych,
 • wsparcia procedury tworzenia funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, banków, domów maklerskich i innych instytucji rynku kapitałowego,
 • opracowywania i analizy regulaminów działania instytucji rynku finansowego,
 • wsparcia prawnego i negocjacyjnego w kwestiach postępowań regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • wdrażania i opracowywania regulaminów i innych dokumentów w zakresie ładu korporacyjnego,
 • doradztwa w zakresie papierów wartościowych.

Więcej »

Prawo obrotu nieruchomościami
i prawo budowlane

W ramach obrotu nieruchomościami oferujemy kompleksowe wsparcie prawne procesów nabywania i sprzedaży nieruchomości. Nasze usługi to m.in.:

 • konstruowanie prawnych ram procesu budowlanego i inwestycji, w tym przeprowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego od chwili wydania pozwolenia na budowę do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • ocena i analiza planowanych inwestycji,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy o roboty budowlane, w tym uwzględniające standardy FIDIC, zawarcie i realizacja,
 • umowy zarządzania nieruchomościami,
 • umowy najmu komercyjnego,
 • konstruowanie ram prawnych organizacji wspólnot mieszkaniowych,
 • audyt prawny nieruchomości,
 • ustanawianie i realizacja służebności i innych praw rzeczowych,
 • zniesienie współwłasności.

Więcej »

Prawo administracyjne

Stosunki prawne regulowane normami prawa administracyjnego posiadają cechy, które wyróżniają je spośród innych stosunków prawnych. Główną z nich jest to, że jednym z podmiotów tych stosunków musi być zawsze organ administracji, który z mocy prawa ma uprawnienia władcze w stosunku do drugiego podmiotu. Posiadanie uprawnień władczych oznacza zaś możliwość zastosowania wobec drugiego podmiotu środków przymusu.

Chronimy interesy naszych Klientów w obszarach takich jak:

 • analiza i doradztwo przy nadużyciach urzędniczych,
 • skargi nadzorcze, w tym na przewlekłość postępowania,
 • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi,
 • odszkodowania za wydanie decyzji niezgodnych z prawem,
 • koncesje i zezwolenia.

Więcej »

Prawo karne

W obszarze prawa karnego oferujemy kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

Nasze usługi kierujemy także do osób zagrożonych odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, czy ustawy o funduszach inwestycyjnych, w takich obszarach jak m.in.:

 • odpowiedzialność karna członków organów spółek handlowych,
 • odpowiedzialność karnoskarbowa,
 • audyt nadużyć w działalności organizacji,
 • analiza wiarygodności dokumentów podmiotów gospodarczych,
 • wyłudzenia finansowe oraz ubezpieczeniowe,
 • przeciwdziałanie pozornym bankructwom,
 • przeciwdziałanie oszustwom gospodarczym – nadużycia, metody, obszary ryzyka,
 • szkolenia ABC prawa karnego w przedsiębiorstwie,
 • przestępstwa powiernicze współpracowników.

Więcej o prawie karnym skarbowym i gospodarczym »

Więcej o prawie karnym »

Prawo autorskie

Prawo autorskie obejmuje przede wszystkim prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Są to prawa, które m.in. określają więź twórcy z utworem oraz zakres uprawnień majątkowych i niemajątkowych twórcy z tym związanych.

Świadczymy usługi w zakresie m.in.:

 • prawa autorskiego:
  • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów przenoszących majątkowe prawa autorskie lub umów licencyjnych;
  • sporządzania opinii z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych;
  • reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich;
  • doradztwa prawnego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych;
  • sporządzenia dla dostawców hostingu dokumentów niezbędnych do wyłączenia ich odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez użytkowników ich serwisu;
  • oceny serwisu i działań użytkowników serwisu internetowego w kontekście prawa autorskiego.
 • prawa własności przemysłowej:
  • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów związanych z prawami własności przemysłowej lub umów licencyjnych;
  • sporządzania opinii z zakresu prawa własności przemysłowej;
  • reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej;
  • reprezentowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego;
  • doradztwa prawnego w zakresie praw własności przemysłowej.

Więcej »

Prawo procesowe i sporów sądowych

Spór sądowy niesie ze sobą daleko idące konsekwencje nie tylko dla spornej sytuacji, z której wyniknął, ale także dla dobrego imienia i renomy spółki.

Oferujemy usługi polegające na reprezentacji i wsparciu prawnym w niemalże wszystkich rodzajach postępowań, niezależnie od stanu ich zaawansowania. Są to m.in.:

 • analiza, przyjęcie, wykonanie – ABC strategii procesowych,
 • litygacja strategiczna,
 • konstruowanie wielopoziomowych ugód procesowych,
 • zabezpieczenia roszczeń na etapie procesowym,
 • egzekucja orzeczeń sądowych,
 • skargi nadzorcze na przewlekłość postępowania,
 • pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości,
 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Więcej »

Prawo zamówień publicznych

Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed wykonawcą podczas udziału w przetargu jest złożenie takiej oferty, która pozwoli mu na wygranie przetargu. Każdy, kto brał udział w przetargach opartych o prawo zamówień publicznych wie, że często jest to wyzwanie z gatunku niemal nieosiągalnych.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje wsparcie przy konstrukcji oferty, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i formalnym, gdzie kryterium ceny nie jest czynnikiem kluczowym. Jest to:

 • dynamiczne wsparcie wykonawcy w procedurze zadawania pytań do SIWZ celem dookreślenia przedmiotu zamówienia,
 • pomoc w konstruowaniu umowy konsorcjum,
 • pomoc w stworzeniu struktur kapitałowych realizujących zamówienie,
 • realizacja roszczeń i praw na tle ZP,
 • konstruowanie umów konsorcjum i podwykonawczych w oparciu o umowy ZP,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń i wadium,
 • pomoc w skonstruowaniu umów z podwykonawcami optymalizującymi odpowiedzialność wykonawcy względem zamawiającego.

Więcej »

Prawo restrukturyzacyjne

Nowe prawo restrukturyzacyjne ma przede wszystkim zapewnić autonomię postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych, zwiększyć uprawnienia aktywnych wierzycieli oraz przyspieszyć proces restrukturyzacji.

W ramach oferty z zakresu prawa restrukturyzacyjnego kancelaria świadczy następujące usługi:

 • dla dłużników:
  • doradztwo prawne, księgowe i rachunkowe przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego;
  • opracowanie testu prywatnego wierzyciela/prywatnego inwestora;
  • obsługa procesu pozyskania pomocy publicznej na restrukturyzację;
  • formułowanie propozycji układowych;
  • sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego);
  • obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania restrukturyzacyjnego (np. zastrzeżenia do umieszczenia wierzytelności w spisie, porady prawne w toku postępowania ad hoc);
  • środki zaskarżenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym (sprzeciwy, zażalenia),
 • dla wierzycieli:
  • obsługa prawna wierzyciela (osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego) na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika;
  • przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności;
  • sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika z masy, o wyłączenie osób pełniących funkcję organów postępowania;
  • wgląd w sądowe akta postępowania oraz analiza ich treści, śledzenie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i sprawozdawczość, udział w radzie wierzycieli lub podczas zgromadzeń wierzycieli.

Więcej »

Prawo upadłościowe

Umiejętne wykorzystanie instytucji prawnych ujętych w prawie upadłościowym pozwoli na zamknięcie i likwidację majątku z działalności gospodarczej przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności osobistej za długi przedsiębiorstwa. W pewnych przypadkach przeprowadzenie upadłości jest niezbędne do uwolnienia się od długów powstałych w przeszłości i nękających wierzycieli.

Z zakresu prawa upadłościowego kancelaria świadczy usługi:

 • dla dłużników:
  • doradztwo i analiza prawno-księgowa w zakresie podstaw i dopuszczalności ogłoszenia upadłości, w przypadku przedsiębiorców weryfikacja terminu zaistnienia ustawowego obowiązku do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • wszechstronna analiza prawno-podatkowa sytuacji dłużnika pod kątem możliwości przeprowadzenia upadłości, w tym w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony majątku prywatnego dłużnika przed egzekucją zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zobowiązań podatkowych, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz upadłości konsumenckiej;
  • obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania upadłościowego, tj. postępowania z wniosku o ogłoszenie upadłości, postępowania zabezpieczającego;
  • środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym (sprzeciwy, zażalenia);
  • obsługa świadczona przez radców prawnych – doradców restrukturyzacyjnych z wieloletnią praktyką w roli organów postępowania;
  • doradztwo przy sprzedaży kontrolowanej w upadłości – sporządzenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika pre-pack.
 • dla wierzycieli:
  • doradztwo w zakresie skutecznego odzyskania posiadanej wierzytelności;
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika;
  • obsługa prawna wierzyciela (osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego) na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika;
  • przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności;
  • reprezentacja w postępowaniach wpadkowych, w tym m.in. w zakresie sprzeciwu co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania wierzytelności;
  • zgłoszenia zarzutów do planu podziału;
  • udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz radzie wierzycieli.

Więcej »

Publikacje tematyczne związane z doradztwem prawnym

 

 

Usługa agencyjna a limitowanie z 15e

Usługa agencyjna a limitowanie z 15e

Jednym z powszechnie stosowanych sposobów współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi jest umowa agencyjna, mająca na celu co do zasady doprowadzanie do zawierania umów sprzedaży. Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono przepisy ograniczające możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot związanych z określonymi usługami i wartościami o charakterze niematerialnym i prawnym. Przepisy te dotykają podmiotów, które współpracują w ramach grup kapitałowych i nabywają usługi niematerialne lub różnego rodzaju prawa. W związku z tym wśród podatników pojawiła się wątpliwość, czy umowy agencyjne podlegają pod limitowanie z art. 15e? Umowy takie zawierają szereg czynności, przez co ich klasyfikacja na gruncie tego przepisu ustawy o CIT jest niejasna, o czym przekonał się podatnik w omawianym niżej orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Operatorzy płatności w spółce offshore

Operatorzy płatności w spółce offshore

Posiadanie spółki offshore niesie za sobą wiele korzyści, przede wszystkim pod kątem podatkowym. Ich posiadacze spotykają się jednak z wieloma problemami, dotyczącymi przede wszystkim dokonywania rozliczeń z kontrahentami i sposobu płatności. Jak pokonać te trudności? Z usług jakich operatorów płatności warto korzystać?

Nowe prawo dla hosting providerów

Nowe prawo dla hosting providerów

Unijny ustawodawca zdecydował się zwiększyć ochronę prawną podmiotów uprawnionych z praw autorskich w zakresie związanym z udostępnianiem treści chronionych przez serwisy internetowe. W dniu 17 kwietnia 2019 roku uchwalona została dyrektywa nr 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (przez jej krytyków zwana niekiedy ACTA 2). Państwa członkowskie mają czas na implementowanie przedmiotowej dyrektywy do dnia 7 czerwca 2021 roku.

Rodzaje dowodów na gruncie
przepisów Ordynacji podatkowej

Rodzaje dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej

Zebrane w toku postępowania podatkowego dowody przesądzają o finalnym rozstrzygnięciu sprawy. Właśnie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Należy starannie przedstawiać fakty i dokumenty, które mogą mieć znaczenie w sprawie.

Podział spółki a przychody i koszty

Podział spółki a przychody i koszty

Restrukturyzacje przedsiębiorstw są jednym z elementów ich funkcjonowania. Najczęściej jest to bardzo złożony proces wymagający analizy na płaszczyźnie wielu obszarów. Jednym ze sposobów restrukturyzacji działalności jest dokonanie podziału przez wydzielenie. Podział taki polega na przeniesieniu tylko części majątku spółki dzielonej na już istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę kapitałową zwaną spółką wydzielaną, w zamian za udziały lub akcje, które spółka wydzielana wydaje wszystkim bądź niektórym wspólnikom (akcjonariuszom) spółki dzielonej, przy jednoczesnym założeniu, że spółka dzielona nie traci swej podmiotowości prawnej, a jedynie zmniejsza swój majątek o część przeniesioną do spółki wydzielanej. Na gruncie podatkowym taki podział jest bardzo skomplikowany i wymaga dokładnej analizy. Jednym z obszarów ryzyka nieprawidłowości podatkowych jest rozliczenie przychodów i kosztów pomiędzy spółką dzieloną a wydzielaną. Dokładna wcześniejsza analiza tego wątku pomaga uniknąć problemów na etapie wydzielenia albo już po nim.

Wyższe koszty finansowania dłużnego

Wyższe koszty finansowania dłużnego

Z dniem 1 stycznia 2018 r. znaczącej zmianie uległy przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji. Nowelizacja przepisów polskiej ustawy o podatku dochodowym była skutkiem wdrożenia do porządku unijnego dyrektywy mającej na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L 193, s. 1, ze zm.). Z jednej strony zmiana przepisów jest korzystna dla podatników, gdyż zwiększony został limit kosztów finansowania stanowiących koszty podatkowe, z drugiej strony regulacją zostały objęte także koszty finansowania od podmiotów zewnętrznych – niepowiązanych. Nowe regulacje, mimo że obowiązują od 1 stycznia 2018 r., w dalszym ciągu budzą szereg wątpliwości. Jedną z nich jest sposób kalkulacji progu, po przekroczeniu którego podatnik nie może zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Zastąpienie umowy o pracę innym stosunkiem prawnym coraz trudniejsze

Zastąpienie umowy o pracę innym stosunkiem prawnym coraz trudniejsze

Jedną z najszerzej komentowanych kwestii dotyczących prawa podatkowego w ostatnich miesiącach stał się tzw. test przedsiębiorcy. Na jego podstawie organy skarbowe miałyby określać, czy dany podmiot faktycznie jest przedsiębiorcą, a tym samym, czy może korzystać z wynikających z tego tytułu uprzywilejowanych zasad opodatkowania. Zapowiedzi te wywołały liczne obawy. I choć Ministerstwo Finansów wycofało się z planów, nie oznacza to, że problem zniknął. Także bez specjalnego nowego mechanizmu organy podatkowe, inspekcje pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą bowiem badać, czy przyjmowana forma zatrudnienia lub współpracy w danych sytuacjach nie narusza przepisów prawa. Dodatkowo problem dotyczyć może nie tylko działalności gospodarczej, ale także umów cywilnoprawnych. Ewentualne konsekwencje dotkną zaś nie tylko pracowników, ale także pracodawców.

Mimo, że dłużnik uznał swój dług, sąd musiał
oddalić wniesione przeciw niemu powództwo

Mimo, że dłużnik uznał swój dług, sąd musiał oddalić wniesione przeciw niemu powództwo

Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia, pod warunkiem, że podniesie zarzut przedawnienia. 9 lipca 2018 r. wszedł w życie przepis, który wymóg ten zdjął z dłużników będących konsumentami. W wyroku z 8 maja 2019 r. sąd uwzględnił upływ terminu przedawnienia i oddalił powództwo wobec dłużnika, mimo że ten zarzutu przedawnienia nie podniósł (sygn. akt I C 138/19 upr.).

Zawyżanie kosztów uzyskania przychodu
i jego konsekwencje

Zawyżanie kosztów uzyskania przychodu i jego konsekwencje

Oprócz luki w VAT, którą fiskus od kilku lat próbuje załatać, istnieje również ogromna luka w podatku dochodowym, powstała w latach 2015-2017. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest zawyżanie kosztów uzyskania przychodu, a w efekcie zaniżanie podstawy opodatkowania CIT lub PIT. Przedsiębiorcy powinni zatem liczyć się ze wzmożonymi kontrolami w tym zakresie.

Komu przysługuje prawo pomocy w sporach administracyjnych? Jak skutecznie wnioskować
o zwolnienie od kosztów sądowych?

Komu przysługuje prawo pomocy w sporach administracyjnych?
Jak skutecznie wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych?

Osoby fizyczne oraz prawne, które pozostają w trudnej sytuacji materialnej, nie są pozbawione możliwości obrony swoich praw przed sądami administracyjnymi. Ustawowe uregulowanie tzw. prawa pomocy pomaga zrealizować zainteresowanym stronom konstytucyjnie zagwarantowane prawo do sądu. Komu zatem przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa pomocy oraz jaki jest jego zakres na gruncie obowiązujących przepisów?

Komisja Nadzoru Finansowego zyska nowe uprawnienia kontrolne?

Komisja Nadzoru Finansowego zyska nowe uprawnienia kontrolne?

Uczestniczysz w procesach sekuratyzacji? Przygotuj się na wzmożone kontrole ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W ostatnich dniach kwietnia prezydent podpisał nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która poszerza zakres uprawnień KNF o nadzór nad rynkiem sekuratyzacyjnym. Czy jest się czego obawiać?

Kiedy następuje sprzedaż gruntu niezabudowanego?

Kiedy następuje sprzedaż gruntu niezabudowanego?

Co do zasady sprzedaż niezabudowanego gruntu, innego niż budowlany, podlega zwolnieniu z VAT. Przykładowo więc w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz braku przeznaczenia go w decyzji o warunkach zabudowy lub nieprzeznaczenia terenów pod zabudowę, zastosować należy zwolnienie z podatku VAT. Jest to zwolnienie obligatoryjne i nabywca takiego gruntu będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Wynajął auto zastępcze na dwa miesiące za
27 tys. zł – zapłacić musi ubezpieczyciel OC sprawcy

Wynajął auto zastępcze na dwa miesiące za 27 tys. zł – zapłacić musi ubezpieczyciel OC sprawcy

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wypełnia obowiązku zapewnienia auta zastępczego, jaki wynika z odpowiedzialności ubezpieczeniowej, nie może on negować kosztów wynajmu takiego auta przez poszkodowanego, o ile mieszczą się one w granicach cen średnio rynkowych – orzekł sąd w sprawie przedsiębiorcy dochodzącego roszczenia o zapłatę od firmy ubezpieczeniowej (wyrok Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy z 4 marca 2019 r., sygnatura akt XI GC 911/18).

Dla wykreślenia spółki konieczne jest ogłoszenie jej likwidacji i wezwanie wierzycieli

Dla wykreślenia spółki konieczne jest ogłoszenie jej likwidacji i wezwanie wierzycieli

Brak składników majątkowych spółki, a także wiedza na temat wszystkich wierzycieli i przysługujących im wierzytelności nie są wystarczające do skutecznego wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców – potwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi w uzasadnieniu orzeczenia wydanego 20 marca 2019 r. (sygn. akt XIII Ga 831/18).

Brak pouczenia o możliwości restrukturyzacji zadłużenia nie podważa skuteczności wypowiedzenia kredytu

Brak pouczenia o możliwości restrukturyzacji zadłużenia nie podważa skuteczności wypowiedzenia kredytu

Art. 75c ustawy – Prawo bankowe stanowi, że przed wypowiedzeniem kredytobiorcy umowy kredytu z powodu opóźnienia w spłacie, bank zobowiązany jest wezwać go do spłaty i wyznaczyć na to dodatkowy termin. W wezwaniu tym powinien zawrzeć również pouczenie o możliwości wystąpienia do banku z wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia. W wydanym 14 marca 2019 r. wyroku szczeciński sąd orzekł, że: „...brak propozycji restrukturyzacji zadłużenia nie wpływa na ważność i skuteczność wypowiedzenia umowy kredytu...” (sygn. akt XI GC 1351/18).

Nazwa usługi nie przesądza o kwalifikacji do 15e

Nazwa usługi nie przesądza o kwalifikacji do 15e

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują regulacje dotyczące ograniczenia wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów kwot związanych z określonymi usługami i wartościami o charakterze niematerialnym i prawnym. Regulacje te, pomimo że ich głównym celem była walka z optymalizacją podatkową, odbiły się negatywnym echem wśród przedsiębiorców. Stało się tak w szczególności za sprawą bardzo restrykcyjnego podejścia fiskusa w ramach wydawania interpretacji indywidualnych podatnikom, które obejmowało limitowaniem bardzo szeroki katalog usług. Fiskus w wielu przypadkach nie analizował nawet faktycznych czynności, bazując jedynie na określeniu usługi wskazanej przez wnioskodawcę. Taka praktyka organów spotkała się jednak z krytycznym stanowiskiem sądów administracyjnych.

Prawidłowe umocowanie pełnomocnika przez spółkę kapitałową przy umowach i sporach z członkami zarządu

Prawidłowe umocowanie pełnomocnika przez spółkę kapitałową przy umowach i sporach
z członkami zarządu

Sąd Najwyższy przedstawił uzasadnienie do uchwały z dnia 30 stycznia 2019 r., która rozstrzygnęła wątpliwości interpretacyjne odnośnie do zagadnienia zakresu pełnomocnictwa przy reprezentacji spółek kapitałowych w relacjach z członkami zarządu. Orzeczenie potwierdziło, że pełnomocnik powołany przez walne zgromadzenie spółki może legitymować się również pełnomocnictwem rodzajowym, które pozwala na podejmowanie działań prawnych bez obowiązku uzyskiwania zgody wspólników odrębnie dla każdej z czynności.

Ministerstwo Finansów sprawdzi, kto jest „prawdziwym” przedsiębiorcą, a kto nie

Ministerstwo Finansów sprawdzi, kto jest „prawdziwym” przedsiębiorcą, a kto nie

W marcu 2019 r., Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie do obiegu prawnego testów mających na celu sprawdzenie, kto z prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest „prawdziwym” przedsiębiorcą, a kto nie. Fiskus zapowiedział, że nie prześliźnie się nawet mysz. Burza medialna i oburzenie opinii publicznej spowodowały, że miesiąc później resort finansów odżegnywał się od tego pomysłu, tyle że na zasadzie: jestem za, a nawet przeciw.

Faktury korygujące a podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)

Faktury korygujące a podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w przypadku podziału przez wydzielenie na spółkę przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. W przypadku takich transakcji niezbędne jest wcześniejsze rozważenie wielu obszarów podatkowych, celem zabezpieczenia obu zaangażowanych w nie spółek. Jednym z problemów, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy, są konsekwencje otrzymywania i wystawiania faktur korygujących na gruncie podatku dochodowego.

Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie

Pominięcie pełnomocnika a przedawnienie

Przesłanki przedawnienia zobowiązań podatkowych od zawsze budziły wiele kontrowersji. Niejasna i nieczytelna konstrukcja przepisów Ordynacji podatkowej wielokrotnie stawała się przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. W ostatnim czasie najwięcej emocji budzi przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia w postaci wszczęcia postępowania karnoskarbowego. Sprawa dotarła nawet do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zakres przedmiotowy pojęcia dostawy
świadczonej w sposób ciągły

Zakres przedmiotowy pojęcia dostawy świadczonej w sposób ciągły

W toku prowadzenia działalności gospodarczej świadczenia często mają podobny charakter i są wykonywane w ramach jednej umowy. Przedsiębiorcy zauważyli, że dostawy w celu realizacji określonej umowy można by traktować jako dostawy realizowane w okresach rozliczeniowych, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Takie podejście znacznie uprościłoby współpracę, poprzez ograniczenie obowiązków administracyjnych przedsiębiorców. Fiskus odrzucił jednak ten pomysł, twierdząc, że każda dostawa lub świadczenie (nie dotyczy usług ciągłych) powinny być fakturowane osobno. Sprawy trafiły do sądów.

Przewóz towarów wrażliwych – jakie kary grożą przedsiębiorcom?

Przewóz towarów wrażliwych – jakie kary grożą przedsiębiorcom?

Od kwietnia 2018 roku przewoźnicy zostali obciążeni nowym obowiązkiem – zgłoszenia oraz aktualizacji informacji o przewożonych towarach w systemie SENT, czyli elektronicznym rejestrze zgłoszeń stworzonym specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

Uchwała NSA pozwala wygrać z fiskusem

Każde zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia organ podatkowy nie może dochodzić zapłaty podatku. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Prosta spółka akcyjna –
nowa forma spółki kapitałowej

Prosta spółka akcyjna – nowa forma spółki kapitałowej

13 lutego 2019 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk 3236), powołujący do życia nowy typ spółki prawa handlowego – prostą spółkę akcyjną (PSA).

Kiedy decyzja administracyjna podlega wykonaniu?

Kiedy decyzja administracyjna podlega wykonaniu?

Wykonanie decyzji administracyjnej należy rozumieć szeroko – nie tylko jako czynności podejmowane w celu uzyskania stanu o charakterze przymusowym, określonego w orzeczeniu, ale również o charakterze dobrowolnym. To rezultat wydanego przez organ administracji rozstrzygnięcia. Podatnikowi może przynieść korzyść lub wyegzekwować od niego określony obowiązek.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Uproszczenie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD326) autorstwa Ministra Finansów, opublikowanych 25 lutego 2019 r. Nowelizacja stanowi gruntowną przebudowę procedury egzekucyjnej, wprowadzając liczne zmiany m.in. w zakresie egzekucji z majątku wspólnego małżonków, zasadach dochodzenia roszczeń z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, czy w procedurze licytacji elektronicznej.

Doręczanie pism z pominięciem pełnomocnika
w sprawie podatkowej

Doręczanie pism z pominięciem pełnomocnika w sprawie podatkowej

Formularz pełnomocnictwa szczególnego do sprawy podatkowej zawiera rubrykę „pełnomocnik do doręczeń w sprawie". Co się stanie, jeśli nie zaznaczymy tej rubryki?

Prosta spółka akcyjna – wady i zalety

Prosta spółka akcyjna – wady i zalety

Otwarcie spółki w 24 godziny, kapitał na start 1 zł, brak rady nadzorczej, elastyczne określanie rodzajów akcji, elektroniczny rejestr akcjonariuszy. Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej kodeks spółek handlowych, która wprowadza do niego zupełnie nowy twór – prostą spółkę akcyjną. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 marca 2020 r. Jakie są jej wady i zalety?

Fiskus nieskutecznie zawiadamiał stronę
o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia,
bo pomijał jej pełnomocnika

Fiskus nieskutecznie zawiadamiał stronę o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, bo pomijał jej pełnomocnika

Naczelny Sąd Administracyjny podjął 18 marca 2019 r. uchwałę w składzie siedmiu sędziów, w której po raz kolejny musiał przypomnieć fiskusowi elementarną zasadę prawa, że ustanowienie przez podatnika pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza konieczność doręczania korespondencji związanej z tym postępowaniem temu pełnomocnikowi. To niezwykle ważna dla podatników uchwała.

Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji przekształconej spółki

Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji przekształconej spółki

Jeśli nabywasz obraz wart 3 000 000 zł w zamian za rzeźbę o tej samej wartości, którą kilka lat wcześniej kupiłeś za złotówkę, to czy Twój kontrahent nabył rzeźbę wartą 1 zł, czy 3 000 000 zł? A Ty na dzień zakupu obrazu po stronie wydatków wskażesz 1 zł, czy 3 000 000 zł? Wydawać by się mogło, prosta i oczywista odpowiedź na to pytanie jest całkowicie nieoczywista dla fiskusa, gdy w grę wchodzi wartość należnego mu podatku. W obronie podatnika stanął sąd, który w wyroku z 4 lutego 2019 r. stwierdził: „organ, forsując swoją koncepcję, wyraźnie domaga się zawężenia wniosków wynikających z interpretacji literalnej przepisu” (wyrok WSA w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 789/18).

Drożeje kolejna usługa państwa,
czyli jak szybko zasilić budżet

Drożeje kolejna usługa państwa, czyli jak szybko zasilić budżet

Nie tylko ceny dostarczanego przez spółki Skarbu Państwa gazu i prądu, nie tylko mandaty za wykroczenia drogowe oraz kary finansowe za przestępstwa skarbowe – drożeje niemal wszystko. Wszystko, co może zasilić wciąż dziurawą kasę państwa. Jest czas pracownika, nie pracodawcy. To szczera prawda, skoro rosnące w zawrotnym tempie koszty życia przerzuca się na pracodawców, podwyższając urzędowo stawki pracowniczych wynagrodzeń. Z drugiej strony ci sami pracodawcy żyją w tych samych realiach. Im jednak wynagrodzeń nikt nie podnosi. Wręcz przeciwnie. Z dniem 1 stycznia 2019 r. miesięczna składka ZUS wzrosła o ponad 88 zł.

Następstwo prawne podatkowe podmiotów przekształcanych

Następstwo prawne podatkowe podmiotów przekształcanych

Następstwo pod tytułem ogólnym, które polega na nabyciu całego lub części majątku, na gruncie polskiego prawa dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. Wówczas prawa majątkowe podlegające tej sukcesji przechodzą na następcę prawnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia również na gruncie prawa podatkowego, gdy dany podmiot prawa handlowego ulega przekształceniu.

Prawo obrotu nieruchomościami: zeznania sąsiadki mogą przesądzić o utracie mieszkania

Prawo obrotu nieruchomościami: zeznania sąsiadki mogą przesądzić o utracie mieszkania

Art. 233 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału” (Dz.U. 1964 nr 43, poz. 296, ze zm.). Przystępując do procesu, należy więc zgromadzić dowody jak najsilniej przekonujące sąd do naszych racji. W przeciwnym razie możemy wiele stracić. W sprawie będącej przedmiotem wyroku z 10 stycznia 2019 r. o utracie przez stronę prawa do zajmowania lokalu mieszkalnego przeważyły zeznania... sąsiadki (wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach, sygn. akt I Ca 434/18).

Sprawdź kontrahenta a nie narazisz firmy na straty

Sprawdź kontrahenta a nie narazisz firmy na straty

Czy sprawdzenie kontrahenta w bazach wystarczy, aby ustrzec się przed długami? Odpowiedź na to pytanie uzyskuje się tak naprawdę dopiero w momencie wystąpienia zagrożenia dla majątku firmy, jak i istnienia samej firmy.

Sąd Najwyższy potwierdza: raz udowodniona odpowiedzialność nie musi być ponownie
wykazywana w sprawach o świadczenia okresowe

Sąd Najwyższy potwierdza: raz udowodniona odpowiedzialność nie musi być ponownie wykazywana w sprawach o świadczenia okresowe

Uchwała Sądu Najwyższego rozszerzyła dotychczasową linię orzeczniczą i interpretacyjną odnośnie do stosowania zasady prawomocności materialnej. Koncepcja szerokiego ujęcia prawomocności w sporach o świadczenia okresowe zakłada brak dopuszczalności ponownego badania i oceniania przez sąd zdarzeń prawnych, które zostały już rozstrzygnięte we wcześniejszym prawomocnym wyroku.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych –
jakie zmiany w prawie?

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – jakie zmiany w prawie?

8 stycznia 2019 r. Rząd ostatecznie przyjął nową wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Głównym celem nowych regulacji jest zwiększenie skuteczności zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz ochrona tzw. sygnalistów, czyli osób sygnalizujących nieprawidłowości. Nowe przepisy nakładają jednak wobec przedsiębiorców szereg oczekiwań ze strony Państwa skutkujących wzrostem obciążeń administracyjnych.

Lekcja prawa dla fiskusa: decyzje trzeba doręczać właściwym adresatom

Lekcja prawa dla fiskusa: decyzje trzeba doręczać właściwym adresatom

Trafiła kosa na kamień, czyli jak nieznajomość prawa może zadziałać na niekorzyść fiskusa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 21 grudnia 2018 r. uchylił postanowienie organu, mimo uchybienia przez spółkę terminu do złożenia odwołania, bo organ dokonał doręczenia, ale do niewłaściwego jej oddziału (wyrok WSA w Opolu, sygn. akt I SA/Op 335/18).

Decyzja kasacyjna nie może przesądzać o wyniku sprawy ani być niekorzyścią dla strony

Decyzja kasacyjna nie może przesądzać o wyniku sprawy ani być niekorzyścią dla strony

Uregulowana w art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej decyzja kasacyjna to wyjątkowa, stanowiąca odstępstwo od zasady merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, instytucja prawa podatkowego. Wydający ją organ drugiej instancji, zwracając sprawę organowi pierwszej instancji, wskazuje mu tylko okoliczności faktyczne, jakie należy wziąć pod uwagę przy ponownym jej rozpatrzeniu. Nie może odnosić się do istoty sprawy ani przesądzać o jej wyniku. Tym bardziej nie może być dla strony niekorzyścią – tak w wyroku z 13 grudnia 2018 r. orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, uchylając zaskarżoną przez spółkę decyzję organu podatkowego drugiej instancji (sygn. akt I SA/Ol 619/18).

To, że bank jest podmiotem profesjonalnym nie uzasadnia przedkładania ochrony dłużnika ponad
jego własną

To, że bank jest podmiotem profesjonalnym nie uzasadnia przedkładania ochrony dłużnika ponad jego własną

Banki jako instytucje zaufania publicznego w stosunkach z konsumentem traktowane są jako podmioty profesjonalne. W praktyce oznacza to, że w przypadku zaistnienia w tych stosunkach sporu, instytucje sprawujące nadzór nad działalnością banków, jak i sądy silniejszą ochroną otaczają konsumentów. Nie znaczy to jednocześnie, że ochronie tej zawsze należy przyznawać prym. W wyroku z 20 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł: „Okoliczność, że bank jest podmiotem profesjonalnym w ramach swojej działalności nie uzasadnia jednak stawiania ochrony dłużnika ponad ochronę wierzyciela” (sygn. akt XII C 840/18).

Wyrok ws. kredytu we frankach: wypłata kredytu
w innej walucie nie jest sprzeczna z jego naturą

Wyrok ws. kredytu we frankach: wypłata kredytu w innej walucie nie jest sprzeczna z jego naturą

Konsumenci coraz częściej podejmują przed sądem walkę o podważenie ważności poszczególnych zapisów bądź też ważności całych tzw. umów frankowych. Jednym z głównych zarzutów, na jaki powołują się kredytobiorcy w kierowanych przeciw bankom pozwach, jest zawarcie niedozwolonych klauzul w umowach kredytu. Jedne sądy przychylają się do tych zarzutów, inne nie. W orzecznictwie istnieje co do tej kwestii rozbieżność. W wyroku z 8 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że: „(...) zastosowane w umowach postanowienia denominacyjne nie są niedozwolonymi postanowieniami umownymi w rozumieniu art. 385&³1; § 1 k.c.” (sygn. akt I C 157/17).

Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytu lub pożyczki z powodu opóźnienia
w jej spłacie

Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytu lub pożyczki z powodu opóźnienia w jej spłacie

Bez względu na to, czy w danej sprawie zastosowanie znajdują przepisy prawa karnego, karnego skarbowego, cywilnego, prawa podatkowego, czy innych gałęzi prawa, skuteczne podejmowanie prawnie doniosłych czynności niemal zawsze wymaga ziszczenia się określonych tymi przepisami przesłanek, czy wcześniejszego dochowania niezbędnych wymogów lub procedur. W wyroku z 7 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie przypomniał bankowi, że dla skutecznego wypowiedzenia umowy pożyczki (kredytu) wystarczającą przesłanką nie jest opóźnienie w jej spłacie (sygn. akt IX Ca 707/18).

Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o. – jak najkorzystniej?

Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o. – jak najkorzystniej?

Osoby wybierające formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej często odrzucają spółkę z o.o. jako jedną z najmniej korzystnych pod względem obciążeń publiczno-prawnych, zwłaszcza w przypadku spółki jednoosobowej. Czy istnieją zatem sposoby, aby prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stało się trochę bardziej przyjazne dla wspólnika?

Kiedy warto wybrać spółkę z o.o. spółkę
komandytową jako formę prowadzenia działalności

Kiedy warto wybrać spółkę z o.o. spółkę komandytową jako formę prowadzenia działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej od lat jest popularną praktyką zarówno wśród największych podmiotów, jak i mniejszych spółek. Niezależnie od wielkości firmy, cel jest jeden: takie ukształtowanie biznesu, aby był on bezpieczny i jak najkorzystniejszy podatkowo. Często okazuje się jednak, że próba osiągnięcia tych celów bez koniecznego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.

Dokumentacja ZUS – zmiany od 2019 r., e-akta i obowiązki pracodawcy

Dokumentacja ZUS – zmiany od 2019 r., e-akta i obowiązki pracodawcy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwolą skrócić obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji. Płatnicy chcący prowadzić dokumentację za pośrednictwem tzw. e-akt będą zobowiązani przekazywać co miesiąc do ZUS nowy zakres danych, dochowując przy tym przewidzianych prawem wymogów, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy niewymagalna zaległość podatkowa może wykluczyć firmę z przetargu?

Czy niewymagalna zaległość podatkowa może wykluczyć firmę z przetargu?

Wykonawcy posiadający niewymagalne zaległości podatkowe mogą zostać wykluczeni z postępowania przetargowego w przypadku wskazania przez zamawiającego takiego warunku w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający w dokumentacji konkursowej może zatem skutecznie ograniczyć udział w przetargu podmiotów, które zalegają z płatnością podatków, chociażby niestwierdzonych ostateczną decyzją administracyjną lub wyrokiem sądu.

Przedawnienie roszczeń po nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego

Przedawnienie roszczeń po nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego. Na co warto zwrócić uwagę?

Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła bardzo ważne zmiany w zakresie obowiązujących zasad przedawnienia roszczeń. Najistotniejsza z nich dotyczy skrócenia ogólnego terminu przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych z dziesięciu do sześciu lat. Modyfikacjom uległ również sposób liczenia powyższego terminu. Czy nowe regulacje wpłyną negatywnie na sytuację przedsiębiorców?

Rewolucja emerytalna w Polsce

Rewolucja emerytalna w Polsce. Ustawa o PPK może być niezgodna z Konstytucją

W dniu 17 lipca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został upubliczniony zaktualizowany Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) będący jednym z najważniejszych elementów rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Planowana rewolucja systemu emerytalnego w Polsce wzbudza uzasadnione kontrowersje wśród przedsiębiorców, na których nowe przepisy nałożą jeszcze większe obowiązki. Czy w związku z zapowiedzianymi zmianami firmy będą rozważać ucieczkę z biznesem poza granice Polski?

Dlaczego warto kupić spółkę „bez historii”?

Dlaczego warto kupić spółkę „bez historii”?

Rejestracja spółki w Polsce może w praktyce potrwać od kilku dni nawet do kilku miesięcy. „Może” to właściwe słowo, bo nigdy nie ma gwarancji, że nawet zakreślony teoretycznie przez dany sąd rejestrowy termin nie wydłuży się na przykład wskutek stwierdzonych we wniosku uchybień. Wydłużająca się procedura rejestracyjna może nie tylko narazić na straty, ale i całkowicie zniweczyć cel, dla którego spółka była zakładana. Remedium na to ryzyko jest zakup gotowej spółki.

Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Ustawodawca straszy przedsiębiorców nową ustawą o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która wprowadza istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Celem nadrzędnym proponowanej nowelizacji przepisów będzie zwiększenie efektywności karania przestępstw gospodarczych i skarbowych popełnianych przez podmioty korporacyjne. Czy to oznacza kolejną ingerencję rządu w działalność gospodarczą przedsiębiorstw przy wykorzystaniu prawa karnego?

Umowy BIT nie będą dłużej chronić inwestorów

Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT) nie będą dłużej chronić inwestorów

Umowy Bilateral Investment Treaties (BIT), czyli umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawarte między państwami Unii Europejskiej mogą stracić swoje praktyczne znaczenie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 marca 2018 r. jeden z najistotniejszych mechanizmów przewidzianych przez te umowy, czyli zapis na sąd polubowny, jest niezgodny z prawem wspólnotowym, a więc nie może być dalej stosowany. To oznacza, że dochodzenie roszczeń przez zagranicznych przedsiębiorców może być znacznie trudniejsze.

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych stanowi nowy instrument mający ułatwić dochodzenie wierzytelności, który w trybie teleinformatycznym będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje umożliwiające weryfikację rzetelności finansowej potencjalnego kontrahenta. Publiczny rejestr zobowiązań wobec Skarbu Państwa wywołuje jednak spore kontrowersje, a proces legislacyjny został zakwestionowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

W trakcie procesu budowlanego, w szczególności przy dużych inwestycjach, to najwięksi gracze – inwestor i generalny wykonawca – rozdają karty. Podwykonawcy, mimo iż w praktyce często ponoszą odpowiedzialność za wybudowanie i oddanie poszczególnych zadań inwestycyjnych, mają problem z odzyskaniem przysługujących im należności. W najbardziej dramatycznych sytuacjach podwykonawcy w celu dochodzenia przysługujących im należności, zamiast poszukiwać ochrony na drodze prawnej, wybierali rozwiązania siłowe, takie jak np. blokowanie inwestycji bądź w skrajnych przypadkach – zabór mienia znajdującego się na placu budowy. Problem został dostrzeżony przez ustawodawcę, który wprowadził w życie szereg nowelizacji najważniejszych ustaw, w tym Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych. Niemniej z perspektywy podwykonawcy, samo uchwalenie nowych przepisów może nie być wystarczające w celu uzyskania pełnej ochrony. Inną kwestią jest właściwe zastosowanie tychże przepisów już na etapie analizy umowy o roboty budowlane bądź w trakcie prowadzenia korespondencji z generalnym wykonawcą lub inwestorem.

Szansa na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Szansa na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Organy nie potrafią udowodnić, że już je wypłaciły

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość przysługuje zarówno wywłaszczonym, jak i ich następcom prawnym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość dochodzenia odszkodowań także za nieruchomości wywłaszczone przed datą 1 stycznia 1998 r. Odmawiając ich wypłat, organy muszą mieć dowód, że zrobiono to wcześniej (wyrok WSA w Gdańsku z 04.07.2018 r., II SA/Gd 277/18).

Blokada rachunków bankowych

Blokada rachunków bankowych, czyli kolejny sposób walki z (nie)uczciwymi przedsiębiorcami

Od 30 kwietnia 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej dysponuje nowym uprawnieniem – możliwością blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców (oraz prowadzonych przez inne instytucje finansowe, głównie SKOK-i), jeśli stwierdzi, że mogą one służyć wyłudzeniom podatkowym. Od lipca 2018 r. Szef KAS dysponuje dodatkowo niemal wszystkimi informacjami o tych rachunkach, dzięki czemu łatwiej może typować te, które zostaną zablokowane. Blokada ma następować natychmiastowo i bez żadnego ostrzeżenia, a potrwać może nawet 3 miesiące.

Zakończenie działalności spółki kapitałowej

Czy można zakończyć działalność spółki kapitałowej bez jej likwidacji?

Zakończenie działalności gospodarczej spółki kapitałowej wiąże się z przeprowadzeniem czasochłonnego i sformalizowanego procesu likwidacji. Spółkę osobową można zaś rozwiązać z pominięciem tego etapu. Coraz częściej zdarza się więc, że wspólnicy spółki kapitałowej przekształcają ją w osobową, aby zaoszczędzić na czasie.

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek od 1 stycznia 2018 r. tylko ze względów ekonomicznych

Od 1 stycznia 2018 r. przeprowadzenie transakcji łączenia i dzielenia spółek wymaga uzasadnienia ekonomicznego. Jeśli zaś urząd skarbowy uzna, że głównym celem transakcji połączenia lub podzielenia spółki jest osiągnięcie korzyści podatkowej, to może zażądać podatku od spółki przejmującej inną spółkę, a także od jej wspólników. Wprowadzona z początkiem 2018 r. nowelizacja ustawy PIT oraz ustawy CIT zakłada bowiem opodatkowanie wartości całego otrzymanego przez spółkę przejmującą i wydzielanego ze spółki dzielonej majątku oraz opodatkowanie wspólników.

Skarga nadzwyczajna

Absurd skargi nadzwyczajnej

Wraz z początkiem kwietnia do grona nadzwyczajnych środków zaskarżenia dołączyła szumnie zapowiadana skarga nadzwyczajna. Nowe rozwiązanie z jednej strony umożliwia naprawienie sądowych krzywd, z drugiej – mimochodem sprzyja wydłużaniu się w nieskończoność postępowań sądowych oraz wznawianiu spraw nawet sprzed 20 lat. Pomimo sporego zainteresowania ze strony obywateli, eksperci nadal widzą więcej wad skargi nadzwyczajnej niż jej zalet.

Zakładanie i rejestracja spółek

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

Stając przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, powinien zastanowić się nad efektywnością podatkową danej formy prowadzenia działalności. Po drugie – nad optymalizacją wyeksponowania jego majątku osobistego na ryzyko gospodarcze. Po trzecie – nad stopniem skomplikowania procedur i nad kosztami, z jakimi będzie musiał się liczyć, jeśli zdecyduje się na konkretną formę prawną. Dopiero po przemyśleniu wskazanych zagadnień i ustaleniu swoich priorytetów przedsiębiorca może dokonać świadomego wyboru, którego potem nie będzie żałował.

Kapitał zakładowy spółki

Podniesienie kapitału zakładowego w spółce – aspekty podatkowe

Jednym z najpowszechniejszych sposobów dokapitalizowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego. Można go dokonać, podwyższając wartość nominalną udziałów istniejących albo ustanawiając całkowicie nowe. Każda z powyższych czynności będzie skutkowała obowiązkiem zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W jaki sposób można zmniejszyć koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, od którego wartości oblicza się opłatę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych?

Śmierć przedsiębiorcy

Śmierć wspólnika spółki jawnej – czy to koniec spółki?

Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej może spowodować przykre konsekwencje dla pozostałych. Zwłaszcza jeżeli pisząc umowę spółki (ściągając z Internetu jej wzór) wiele lat temu, zupełnie o takiej ewentualności nie pomyśleli.

Będą przepisy dotyczące skutków prawnych śmierci przedsiębiorcy

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wprowadza on rozwiązania prawne, które umożliwią ciągłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy.

Obrót wirtualnymi przedmiotami

Obrót wirtualnymi przedmiotami w rzeczywistym świecie

Szacuje się, iż światowy rynek gier komputerowych wart jest ponad 90 mld $. Trudno powiedzieć, czy szacunki te uwzględniają także obrót wirtualnymi przedmiotami, niemniej jednak rynek in-game items stał się istotną częścią rynku gier komputerowych. Przykład? W 2013 roku niejaki Erik Novak zakupił wirtualną lokację Crystal Palace Space Station w grze Entropia Universe za
330 000 $.

Amortyzacja wydatków

Rząd proponuje przyspieszoną amortyzację wydatków na innowacje i inwestycje w firmie

Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie tzw. przyspieszonej amortyzacji, która pozwoli przedsiębiorcom odliczyć jednorazowo nawet 100.000 zł wydane na firmowe innowacje i inwestycje.

Kodeks postępowania cywilnego - zmiany

Sąd może nakazać przedsiębiorcy donosić na samego siebie

To nie żart. Do Sejmu trafił właśnie rządowy projekt ustawy, wprowadzającej istotną zmianę w zakresie zasad postępowania dowodowego. Nowymi przepisami Rząd chce wprowadzić możliwość nałożenia przez sąd obowiązku przedstawiania dowodów na swoją niekorzyść w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji.

Spółki akcyjne

Cyfrowa inwigilacja. Do więzienia za odcinek zbiorowy

Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma prowadzenia działalności gospodarczej w polskim systemie prawnym. Używana jest głównie przez największe podmioty: kopalnie, stocznie czy elektrownie. Dostępna jest również dla mniejszych przedsiębiorców, którzy są w stanie wyłożyć minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 tys. złotych. S.A. posiada również istotną zaletę – możliwość pozostania anonimowym akcjonariuszem. Do czasu.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w praktyce polskiego obrotu gospodarczego

Podmioty zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Częściowa regulacja prawna dla tej formy prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Spółka czy oddział – jak wybrać odpowiednią formę działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza, której przedmiotem mogą być czynności związane z handlem, produkcją towarów czy świadczeniem usług, może być wykonywana zarówno w miejscu, w którym przedsiębiorca zorganizował swój główny ośrodek gospodarczy (główne przedsiębiorstwo), jak i poza nim, tj. w oddziale przedsiębiorcy lub w formie odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce przedsiębiorcy najczęściej wybierają formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub oddziału.

Co warto wiedzieć, zakładając spółkę? - cz. I
Co warto wiedzieć, zakładając spółkę? - cz. II

Jednym z pierwszych i najważniejszych wyborów, jakich musi dokonać przedsiębiorca, który decyduje się założyć działalność gospodarczą, jest wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej planowanego przedsięwzięcia. Obowiązujący w Polsce system prawny daje wiele możliwości. Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na jedną z nich, powinien pomyśleć zarówno o charakterze, jak i profilu prowadzonego w przyszłości biznesu. Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy planujący założenie działalności w Polsce?

Likwidacja spółek

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę można założyć w systemie online już w 24h. Inaczej sprawa wygląda, gdy przedsiębiorca chce zakończyć działalność. I tutaj zaczynają się schody...

Działalność gospodarcza na próbę

Nowy pomysł na rozkręcenie biznesu

Umożliwienie próbnego rozpoczęcia działalności gospodarczej – przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt zmian w przepisach.

Prawa konsumentów

Nowe przepisy o prawach konsumentów

Ujednolicenie przepisów dotyczących zawierania umów z konsumentami w lokalu firmy, poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przez internet – przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o prawach konsumenta. W przypadku umów zawieranych na odległość klient będzie mógł od niej odstąpić w terminie 14 dni - bez wskazania przyczyny.

Prawnik kluczem do sukcesu

Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem – tylko z kompetentnym prawnikiem

Pęd za pieniędzmi, głód sukcesu, rywalizacja na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej w działających dziś firmach, skłania do postawienia pytania „jaka w tym wszystkim jest rola prawnika”? Czy w przedsiębiorstwach dążących do maksymalizacji zysków, przy jednoczesnej tendencji do ograniczania kosztów, jest jeszcze dla niego miejsce? Na ile praca prawnika jest wkalkulowana w działalność zarówno małych jak i dużych firm. Na ile ma służyć sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu, a na ile przypomina „kolosa na glinianych nogach”, zepchniętego na margines świata biznesu?

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012