Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Prawnik – doradca

Doradztwo prawne nie może koncentrować się jedynie na weryfikacji przepisów. Prawnik powinien być dla przedsiębiorcy doradcą strategicznym zarówno w kwestiach prawnych, jak i biznesowych. Dobry prawnik potrafi przejąć zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz wskazać optymalne kierunki rozwoju.

 

Pobierz prezentację PDF

Pomagamy przedsiębiorcom osiągać takie cele, jak bezpieczeństwo i stabilność prawna, ochrona poufności co do stanu majątku i tożsamości, optymalizacja zysków kapitałowych i operacyjnych, czy zmiana rezydencji podatkowej. Tworzymy osoby prawne pod rządami innych systemów prawnych.

Reprezentujemy liczne grupy przedsiębiorców i osób prywatnych w precedensowych sporach z organami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami i instytucjami finansowymi. Bronimy przedsiębiorców, których interesy zostały zagrożone lub naruszone wskutek bezprawnego działania aparatu państwowego.

Naszym Klientom świadczymy pomoc w następujących obszarach:

 • reprezentacja osób, którym postawiono zarzuty karne bądź karnoskarbowe, w szczególności w zakresie prania pieniędzy, wyłudzeń VAT i innych oszustw podatkowych, a także przestępstw na szkodę wierzycieli,
 • dochodzenie roszczeń w imieniu podmiotów, których majątek został niesłusznie zajęty jako mienie pochodzące z przestępstwa albo na poczet kar i grzywien, a także zwalczanie zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie sporów odszkodowawczych ze Skarbem Państwa,
 • dochodzenie wierzytelności spornych, także wobec majątku ukrywanego przez dłużników, w tym stosowanie metod śledczych i operacyjnych (współpraca z detektywami),
 • sądowe metody restrukturyzacji majątku:
  • (1) postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • (2) przyspieszone postępowanie układowe,
  • (3) postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.
 • postępowania upadłościowe, w tym także układ w upadłości oraz likwidacja pre-pack.

 

Prawo gospodarcze i handlowe

Cechą charakterystyczną prawa gospodarczego jest jego znaczna rozległość i brak jednolitej regulacji prawnej dla stosunków gospodarczych. Nie istnieje jeden, główny kodeks, który zawierałby wszystkie normy prawne z zakresu prawa gospodarczego, co powoduje po stronie przedsiębiorców ogromne trudności odnalezienia się w gąszczu przepisów, rozlokowanych w różnych aktach prawnych.
Prawnik – doradca pomaga odnaleźć się w najbardziej skomplikowanej sytuacji prawnej doradzając dedykowane do aktualnej sytuacji przedsiębiorcy działania, takie jak:

 • doradzanie formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym z wykorzystaniem nieszablonowych podmiotów, takich jak fundacja polska lub zagraniczna, trust,
 • stosowanie niestandardowych zapisów umowy spółki zabezpieczających interesy Klienta,
 • realizacja przysługujących uprawnień korporacyjnych (dopłaty, umorzenia, prawo do informacji, prawa osobiste, przymusowe wyłączenie wspólników, zaskarżanie uchwał podejmowanych w spółkach),
 • organizacja posiedzeń organów spółki,
 • due dilligence spółki,
 • konstruowanie wewnętrznych regulaminów spółki,
 • wywiad gospodarczy,
 • umowy handlowe,
 • umowy inwestycyjne,
 • M&A i przekształcenia,
 • venture capital,
 • umowy powiernicze,
 • opracowanie i wdrożenie działań niezbędnych do skutecznej sukcesji majątku,
 • ochrona majątku przed przyszłymi wierzycielami.

Więcej »

Prawo podatkowe

Czy w konfrontacji z organami podatkowymi podatnik nie ma szans? Przeciwnie – sądy coraz częściej orzekają na korzyść podatników w sporach z organami skarbowymi. W konfrontacji z fiskusem wykorzystujemy sprawdzone i skuteczne narzędzia prawne, obejmujące szerokie spektrum usług w dziedzinie prawa podatkowego oraz ochrony majątku.

Z uwzględnieniem stanu faktycznego każdej konkretnej sprawy Departament Prawa Polskiego oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie:

 • wniosków o interpretacje indywidualne prawa podatkowego,
 • reprezentacji przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych
 • nieujawnionych źródeł przychodów,
 • zwrotu podatku VAT,
 • podatkowej analizy skutków transakcji.

Więcej »

Prawo bankowe
i rynków finansowych

Na gruncie prawa bankowego i rynków finansowych oferujemy usługi w zakresie:

 • analizy roszczeń bankowych,
 • negocjacji dot. zobowiązań bankowych,
 • pomocy prawnej w negocjacji kontraktów inżynierii finansowej,
 • wsparcia prawnego i negocjacyjnego w sporach z zakresu transakcji na rynkach kapitałowych,
 • wsparcia prawnego procesów prywatnej oraz publicznej emisji akcji i innych instrumentów dłużnych,
 • doradztwa prawnego w zakresie transakcji kapitałowych na rynkach regulowanych i pozagiełdowych,
 • wsparcia procedury tworzenia funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, banków, domów maklerskich i innych instytucji rynku kapitałowego,
 • opracowywania i analizy regulaminów działania instytucji rynku finansowego,
 • wsparcia prawnego i negocjacyjnego w kwestiach postępowań regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • wdrażania i opracowywania regulaminów i innych dokumentów w zakresie ładu korporacyjnego,
 • doradztwa w zakresie papierów wartościowych.

Więcej »

Prawo obrotu nieruchomościami
i prawo budowlane

W ramach obrotu nieruchomościami oferujemy kompleksowe wsparcie prawne procesów nabywania i sprzedaży nieruchomości. Nasze usługi to m.in.:

 • konstruowanie prawnych ram procesu budowlanego i inwestycji, w tym przeprowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego od chwili wydania pozwolenia na budowę do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • ocena i analiza planowanych inwestycji,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy o roboty budowlane, w tym uwzględniające standardy FIDIC, zawarcie i realizacja,
 • umowy zarządzania nieruchomościami,
 • umowy najmu komercyjnego,
 • konstruowanie ram prawnych organizacji wspólnot mieszkaniowych,
 • audyt prawny nieruchomości,
 • ustanawianie i realizacja służebności i innych praw rzeczowych,
 • zniesienie współwłasności.

Więcej »

Prawo administracyjne

Stosunki prawne regulowane normami prawa administracyjnego posiadają cechy, które wyróżniają je spośród innych stosunków prawnych. Główną z nich jest to, że jednym z podmiotów tych stosunków musi być zawsze organ administracji, który z mocy prawa ma uprawnienia władcze w stosunku do drugiego podmiotu. Posiadanie uprawnień władczych oznacza zaś możliwość zastosowania wobec drugiego podmiotu środków przymusu.

Chronimy interesy naszych Klientów w obszarach takich jak:

 • analiza i doradztwo przy nadużyciach urzędniczych,
 • skargi nadzorcze, w tym na przewlekłość postępowania,
 • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi,
 • odszkodowania za wydanie decyzji niezgodnych z prawem,
 • koncesje i zezwolenia.

Więcej »

Prawo karne

W obszarze prawa karnego oferujemy kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

Nasze usługi kierujemy także do osób zagrożonych odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, czy ustawy o funduszach inwestycyjnych, w takich obszarach jak m.in.:

 • odpowiedzialność karna członków organów spółek handlowych,
 • odpowiedzialność karnoskarbowa,
 • audyt nadużyć w działalności organizacji,
 • analiza wiarygodności dokumentów podmiotów gospodarczych,
 • wyłudzenia finansowe oraz ubezpieczeniowe,
 • przeciwdziałanie pozornym bankructwom,
 • przeciwdziałanie oszustwom gospodarczym – nadużycia, metody, obszary ryzyka,
 • szkolenia ABC prawa karnego w przedsiębiorstwie,
 • przestępstwa powiernicze współpracowników.

Więcej »

Prawo autorskie

Prawo autorskie obejmuje przede wszystkim prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Są to prawa, które m.in. określają więź twórcy z utworem oraz zakres uprawnień majątkowych i niemajątkowych twórcy z tym związanych.

Świadczymy usługi w zakresie m.in.:

 • prawa autorskiego:
  • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów przenoszących majątkowe prawa autorskie lub umów licencyjnych;
  • sporządzania opinii z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych;
  • reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich;
  • doradztwa prawnego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych;
  • sporządzenia dla dostawców hostingu dokumentów niezbędnych do wyłączenia ich odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez użytkowników ich serwisu;
  • oceny serwisu i działań użytkowników serwisu internetowego w kontekście prawa autorskiego.
 • prawa własności przemysłowej:
  • przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów związanych z prawami własności przemysłowej lub umów licencyjnych;
  • sporządzania opinii z zakresu prawa własności przemysłowej;
  • reprezentowania przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej;
  • reprezentowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego;
  • doradztwa prawnego w zakresie praw własności przemysłowej.

Więcej »

Prawo procesowe i sporów sądowych

Spór sądowy niesie ze sobą daleko idące konsekwencje nie tylko dla spornej sytuacji, z której wyniknął, ale także dla dobrego imienia i renomy spółki.

Oferujemy usługi polegające na reprezentacji i wsparciu prawnym w niemalże wszystkich rodzajach postępowań, niezależnie od stanu ich zaawansowania. Są to m.in.:

 • analiza, przyjęcie, wykonanie – ABC strategii procesowych,
 • litygacja strategiczna,
 • konstruowanie wielopoziomowych ugód procesowych,
 • zabezpieczenia roszczeń na etapie procesowym,
 • egzekucja orzeczeń sądowych,
 • skargi nadzorcze na przewlekłość postępowania,
 • pomoc w nadużyciach urzędniczych wymiaru sprawiedliwości,
 • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Więcej »

Prawo zamówień publicznych

Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed wykonawcą podczas udziału w przetargu jest złożenie takiej oferty, która pozwoli mu na wygranie przetargu. Każdy, kto brał udział w przetargach opartych o prawo zamówień publicznych wie, że często jest to wyzwanie z gatunku niemal nieosiągalnych.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje wsparcie przy konstrukcji oferty, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i formalnym, gdzie kryterium ceny nie jest czynnikiem kluczowym. Jest to:

 • dynamiczne wsparcie wykonawcy w procedurze zadawania pytań do SIWZ celem dookreślenia przedmiotu zamówienia,
 • pomoc w konstruowaniu umowy konsorcjum,
 • pomoc w stworzeniu struktur kapitałowych realizujących zamówienie,
 • realizacja roszczeń i praw na tle ZP,
 • konstruowanie umów konsorcjum i podwykonawczych w oparciu o umowy ZP,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń i wadium,
 • pomoc w skonstruowaniu umów z podwykonawcami optymalizującymi odpowiedzialność wykonawcy względem zamawiającego.

Więcej »

Prawo restrukturyzacyjne

Nowe prawo restrukturyzacyjne ma przede wszystkim zapewnić autonomię postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych, zwiększyć uprawnienia aktywnych wierzycieli oraz przyspieszyć proces restrukturyzacji.

W ramach oferty z zakresu prawa restrukturyzacyjnego kancelaria świadczy następujące usługi:

 • dla dłużników:
  • doradztwo prawne, księgowe i rachunkowe przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego;
  • opracowanie testu prywatnego wierzyciela/prywatnego inwestora;
  • obsługa procesu pozyskania pomocy publicznej na restrukturyzację;
  • formułowanie propozycji układowych;
  • sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego);
  • obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania restrukturyzacyjnego (np. zastrzeżenia do umieszczenia wierzytelności w spisie, porady prawne w toku postępowania ad hoc);
  • środki zaskarżenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym (sprzeciwy, zażalenia),
 • dla wierzycieli:
  • obsługa prawna wierzyciela (osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego) na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika;
  • przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności;
  • sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika z masy, o wyłączenie osób pełniących funkcję organów postępowania;
  • wgląd w sądowe akta postępowania oraz analiza ich treści, śledzenie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i sprawozdawczość, udział w radzie wierzycieli lub podczas zgromadzeń wierzycieli.

Więcej »

Prawo upadłościowe

Umiejętne wykorzystanie instytucji prawnych ujętych w prawie upadłościowym pozwoli na zamknięcie i likwidację majątku z działalności gospodarczej przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności osobistej za długi przedsiębiorstwa. W pewnych przypadkach przeprowadzenie upadłości jest niezbędne do uwolnienia się od długów powstałych w przeszłości i nękających wierzycieli.

Z zakresu prawa upadłościowego kancelaria świadczy usługi:

 • dla dłużników:
  • doradztwo i analiza prawno-księgowa w zakresie podstaw i dopuszczalności ogłoszenia upadłości, w przypadku przedsiębiorców weryfikacja terminu zaistnienia ustawowego obowiązku do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • wszechstronna analiza prawno-podatkowa sytuacji dłużnika pod kątem możliwości przeprowadzenia upadłości, w tym w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony majątku prywatnego dłużnika przed egzekucją zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zobowiązań podatkowych, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz upadłości konsumenckiej;
  • obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania upadłościowego, tj. postępowania z wniosku o ogłoszenie upadłości, postępowania zabezpieczającego;
  • środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym (sprzeciwy, zażalenia);
  • obsługa świadczona przez radców prawnych - doradców restrukturyzacyjnych z wieloletnią praktyką w roli organów postępowania;
  • doradztwo przy sprzedaży kontrolowanej w upadłości - sporządzenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika pre-pack.
 • dla wierzycieli:
  • doradztwo w zakresie skutecznego odzyskania posiadanej wierzytelności;
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika;
  • obsługa prawna wierzyciela (osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego) na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika;
  • przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności;
  • reprezentacja w postępowaniach wpadkowych, w tym m.in. w zakresie sprzeciwu co do uznania wierzytelności lub odmowy uznania wierzytelności;
  • zgłoszenia zarzutów do planu podziału;
  • udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz radzie wierzycieli.

Więcej »

Publikacje tematyczne związane z doradztwem prawnym

 

 

Dokumentacja ZUS – zmiany od 2019 r., e-akta i obowiązki pracodawcy

Dokumentacja ZUS – zmiany od 2019 r., e-akta i obowiązki pracodawcy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwolą skrócić obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji. Płatnicy chcący prowadzić dokumentację za pośrednictwem tzw. e-akt będą zobowiązani przekazywać co miesiąc do ZUS nowy zakres danych, dochowując przy tym przewidzianych prawem wymogów, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy niewymagalna zaległość podatkowa może wykluczyć firmę z przetargu?

Czy niewymagalna zaległość podatkowa może wykluczyć firmę z przetargu?

Wykonawcy posiadający niewymagalne zaległości podatkowe mogą zostać wykluczeni z postępowania przetargowego w przypadku wskazania przez zamawiającego takiego warunku w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający w dokumentacji konkursowej może zatem skutecznie ograniczyć udział w przetargu podmiotów, które zalegają z płatnością podatków, chociażby niestwierdzonych ostateczną decyzją administracyjną lub wyrokiem sądu.

Przedawnienie roszczeń po nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego

Przedawnienie roszczeń po nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego. Na co warto zwrócić uwagę?

Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła bardzo ważne zmiany w zakresie obowiązujących zasad przedawnienia roszczeń. Najistotniejsza z nich dotyczy skrócenia ogólnego terminu przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych z dziesięciu do sześciu lat. Modyfikacjom uległ również sposób liczenia powyższego terminu. Czy nowe regulacje wpłyną negatywnie na sytuację przedsiębiorców?

Rewolucja emerytalna w Polsce

Rewolucja emerytalna w Polsce. Ustawa o PPK może być niezgodna z Konstytucją

W dniu 17 lipca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został upubliczniony zaktualizowany Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) będący jednym z najważniejszych elementów rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Planowana rewolucja systemu emerytalnego w Polsce wzbudza uzasadnione kontrowersje wśród przedsiębiorców, na których nowe przepisy nałożą jeszcze większe obowiązki. Czy w związku z zapowiedzianymi zmianami firmy będą rozważać ucieczkę z biznesem poza granice Polski?

Dlaczego warto kupić spółkę „bez historii”?

Dlaczego warto kupić spółkę „bez historii”?

Rejestracja spółki w Polsce może w praktyce potrwać od kilku dni nawet do kilku miesięcy. „Może” to właściwe słowo, bo nigdy nie ma gwarancji, że nawet zakreślony teoretycznie przez dany sąd rejestrowy termin nie wydłuży się na przykład wskutek stwierdzonych we wniosku uchybień. Wydłużająca się procedura rejestracyjna może nie tylko narazić na straty, ale i całkowicie zniweczyć cel, dla którego spółka była zakładana. Remedium na to ryzyko jest zakup gotowej spółki.

Nowa ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Ustawodawca straszy przedsiębiorców nową ustawą o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która wprowadza istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Celem nadrzędnym proponowanej nowelizacji przepisów będzie zwiększenie efektywności karania przestępstw gospodarczych i skarbowych popełnianych przez podmioty korporacyjne. Czy to oznacza kolejną ingerencję rządu w działalność gospodarczą przedsiębiorstw przy wykorzystaniu prawa karnego?

Umowy BIT nie będą dłużej chronić inwestorów

Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT) nie będą dłużej chronić inwestorów

Umowy Bilateral Investment Treaties (BIT), czyli umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawarte między państwami Unii Europejskiej mogą stracić swoje praktyczne znaczenie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 marca 2018 r. jeden z najistotniejszych mechanizmów przewidzianych przez te umowy, czyli zapis na sąd polubowny, jest niezgodny z prawem wspólnotowym, a więc nie może być dalej stosowany. To oznacza, że dochodzenie roszczeń przez zagranicznych przedsiębiorców może być znacznie trudniejsze.

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych stanowi nowy instrument mający ułatwić dochodzenie wierzytelności, który w trybie teleinformatycznym będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje umożliwiające weryfikację rzetelności finansowej potencjalnego kontrahenta. Publiczny rejestr zobowiązań wobec Skarbu Państwa wywołuje jednak spore kontrowersje, a proces legislacyjny został zakwestionowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych

W trakcie procesu budowlanego, w szczególności przy dużych inwestycjach, to najwięksi gracze – inwestor i generalny wykonawca – rozdają karty. Podwykonawcy, mimo iż w praktyce często ponoszą odpowiedzialność za wybudowanie i oddanie poszczególnych zadań inwestycyjnych, mają problem z odzyskaniem przysługujących im należności. W najbardziej dramatycznych sytuacjach podwykonawcy w celu dochodzenia przysługujących im należności, zamiast poszukiwać ochrony na drodze prawnej, wybierali rozwiązania siłowe, takie jak np. blokowanie inwestycji bądź w skrajnych przypadkach – zabór mienia znajdującego się na placu budowy. Problem został dostrzeżony przez ustawodawcę, który wprowadził w życie szereg nowelizacji najważniejszych ustaw, w tym Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych. Niemniej z perspektywy podwykonawcy, samo uchwalenie nowych przepisów może nie być wystarczające w celu uzyskania pełnej ochrony. Inną kwestią jest właściwe zastosowanie tychże przepisów już na etapie analizy umowy o roboty budowlane bądź w trakcie prowadzenia korespondencji z generalnym wykonawcą lub inwestorem.

Szansa na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Szansa na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Organy nie potrafią udowodnić, że już je wypłaciły

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość przysługuje zarówno wywłaszczonym, jak i ich następcom prawnym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość dochodzenia odszkodowań także za nieruchomości wywłaszczone przed datą 1 stycznia 1998 r. Odmawiając ich wypłat, organy muszą mieć dowód, że zrobiono to wcześniej (wyrok WSA w Gdańsku z 04.07.2018 r., II SA/Gd 277/18).

Blokada rachunków bankowych

Blokada rachunków bankowych, czyli kolejny sposób walki z (nie)uczciwymi przedsiębiorcami

Od 30 kwietnia 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej dysponuje nowym uprawnieniem – możliwością blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców (oraz prowadzonych przez inne instytucje finansowe, głównie SKOK-i), jeśli stwierdzi, że mogą one służyć wyłudzeniom podatkowym. Od lipca 2018 r. Szef KAS dysponuje dodatkowo niemal wszystkimi informacjami o tych rachunkach, dzięki czemu łatwiej może typować te, które zostaną zablokowane. Blokada ma następować natychmiastowo i bez żadnego ostrzeżenia, a potrwać może nawet 3 miesiące.

Zakończenie działalności spółki kapitałowej

Czy można zakończyć działalność spółki kapitałowej bez jej likwidacji?

Zakończenie działalności gospodarczej spółki kapitałowej wiąże się z przeprowadzeniem czasochłonnego i sformalizowanego procesu likwidacji. Spółkę osobową można zaś rozwiązać z pominięciem tego etapu. Coraz częściej zdarza się więc, że wspólnicy spółki kapitałowej przekształcają ją w osobową, aby zaoszczędzić na czasie.

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek od 1 stycznia 2018 r. tylko ze względów ekonomicznych

Od 1 stycznia 2018 r. przeprowadzenie transakcji łączenia i dzielenia spółek wymaga uzasadnienia ekonomicznego. Jeśli zaś urząd skarbowy uzna, że głównym celem transakcji połączenia lub podzielenia spółki jest osiągnięcie korzyści podatkowej, to może zażądać podatku od spółki przejmującej inną spółkę, a także od jej wspólników. Wprowadzona z początkiem 2018 r. nowelizacja ustawy PIT oraz ustawy CIT zakłada bowiem opodatkowanie wartości całego otrzymanego przez spółkę przejmującą i wydzielanego ze spółki dzielonej majątku oraz opodatkowanie wspólników.

Skarga nadzwyczajna

Absurd skargi nadzwyczajnej

Wraz z początkiem kwietnia do grona nadzwyczajnych środków zaskarżenia dołączyła szumnie zapowiadana skarga nadzwyczajna. Nowe rozwiązanie z jednej strony umożliwia naprawienie sądowych krzywd, z drugiej – mimochodem sprzyja wydłużaniu się w nieskończoność postępowań sądowych oraz wznawianiu spraw nawet sprzed 20 lat. Pomimo sporego zainteresowania ze strony obywateli, eksperci nadal widzą więcej wad skargi nadzwyczajnej niż jej zalet.

Zakładanie i rejestracja spółek

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

Stając przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, powinien zastanowić się nad efektywnością podatkową danej formy prowadzenia działalności. Po drugie – nad optymalizacją wyeksponowania jego majątku osobistego na ryzyko gospodarcze. Po trzecie – nad stopniem skomplikowania procedur i nad kosztami, z jakimi będzie musiał się liczyć, jeśli zdecyduje się na konkretną formę prawną. Dopiero po przemyśleniu wskazanych zagadnień i ustaleniu swoich priorytetów przedsiębiorca może dokonać świadomego wyboru, którego potem nie będzie żałował.

Kapitał zakładowy spółki

Podniesienie kapitału zakładowego w spółce – aspekty podatkowe

Jednym z najpowszechniejszych sposobów dokapitalizowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego. Można go dokonać, podwyższając wartość nominalną udziałów istniejących albo ustanawiając całkowicie nowe. Każda z powyższych czynności będzie skutkowała obowiązkiem zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W jaki sposób można zmniejszyć koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, od którego wartości oblicza się opłatę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych?

Śmierć przedsiębiorcy

Śmierć wspólnika spółki jawnej – czy to koniec spółki?

Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej może spowodować przykre konsekwencje dla pozostałych. Zwłaszcza jeżeli pisząc umowę spółki (ściągając z Internetu jej wzór) wiele lat temu, zupełnie o takiej ewentualności nie pomyśleli.

Będą przepisy dotyczące skutków prawnych śmierci przedsiębiorcy

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wprowadza on rozwiązania prawne, które umożliwią ciągłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy.

Obrót wirtualnymi przedmiotami

Obrót wirtualnymi przedmiotami w rzeczywistym świecie

Szacuje się, iż światowy rynek gier komputerowych wart jest ponad 90 mld $. Trudno powiedzieć, czy szacunki te uwzględniają także obrót wirtualnymi przedmiotami, niemniej jednak rynek in-game items stał się istotną częścią rynku gier komputerowych. Przykład? W 2013 roku niejaki Erik Novak zakupił wirtualną lokację Crystal Palace Space Station w grze Entropia Universe za
330 000 $.

Amortyzacja wydatków

Rząd proponuje przyspieszoną amortyzację wydatków na innowacje i inwestycje w firmie

Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie tzw. przyspieszonej amortyzacji, która pozwoli przedsiębiorcom odliczyć jednorazowo nawet 100.000 zł wydane na firmowe innowacje i inwestycje.

Kodeks postępowania cywilnego - zmiany

Sąd może nakazać przedsiębiorcy donosić na samego siebie

To nie żart. Do Sejmu trafił właśnie rządowy projekt ustawy, wprowadzającej istotną zmianę w zakresie zasad postępowania dowodowego. Nowymi przepisami Rząd chce wprowadzić możliwość nałożenia przez sąd obowiązku przedstawiania dowodów na swoją niekorzyść w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji.

Spółki akcyjne

Cyfrowa inwigilacja. Do więzienia za odcinek zbiorowy

Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma prowadzenia działalności gospodarczej w polskim systemie prawnym. Używana jest głównie przez największe podmioty: kopalnie, stocznie czy elektrownie. Dostępna jest również dla mniejszych przedsiębiorców, którzy są w stanie wyłożyć minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 tys. złotych. S.A. posiada również istotną zaletę – możliwość pozostania anonimowym akcjonariuszem. Do czasu.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w praktyce polskiego obrotu gospodarczego

Podmioty zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Częściowa regulacja prawna dla tej formy prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Spółka czy oddział – jak wybrać odpowiednią formę działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza, której przedmiotem mogą być czynności związane z handlem, produkcją towarów czy świadczeniem usług, może być wykonywana zarówno w miejscu, w którym przedsiębiorca zorganizował swój główny ośrodek gospodarczy (główne przedsiębiorstwo), jak i poza nim, tj. w oddziale przedsiębiorcy lub w formie odrębnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce przedsiębiorcy najczęściej wybierają formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub oddziału.

Co warto wiedzieć, zakładając spółkę? - cz. I
Co warto wiedzieć, zakładając spółkę? - cz. II

Jednym z pierwszych i najważniejszych wyborów, jakich musi dokonać przedsiębiorca, który decyduje się założyć działalność gospodarczą, jest wybór właściwej formy organizacyjno-prawnej planowanego przedsięwzięcia. Obowiązujący w Polsce system prawny daje wiele możliwości. Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na jedną z nich, powinien pomyśleć zarówno o charakterze, jak i profilu prowadzonego w przyszłości biznesu. Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy planujący założenie działalności w Polsce?

Likwidacja spółek

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę można założyć w systemie online już w 24h. Inaczej sprawa wygląda, gdy przedsiębiorca chce zakończyć działalność. I tutaj zaczynają się schody...

Działalność gospodarcza na próbę

Nowy pomysł na rozkręcenie biznesu

Umożliwienie próbnego rozpoczęcia działalności gospodarczej – przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt zmian w przepisach.

Prawa konsumentów

Nowe przepisy o prawach konsumentów

Ujednolicenie przepisów dotyczących zawierania umów z konsumentami w lokalu firmy, poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przez internet – przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o prawach konsumenta. W przypadku umów zawieranych na odległość klient będzie mógł od niej odstąpić w terminie 14 dni - bez wskazania przyczyny.

Prawnik kluczem do sukcesu

Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem – tylko z kompetentnym prawnikiem

Pęd za pieniędzmi, głód sukcesu, rywalizacja na najwyższych szczeblach struktury organizacyjnej w działających dziś firmach, skłania do postawienia pytania „jaka w tym wszystkim jest rola prawnika”? Czy w przedsiębiorstwach dążących do maksymalizacji zysków, przy jednoczesnej tendencji do ograniczania kosztów, jest jeszcze dla niego miejsce? Na ile praca prawnika jest wkalkulowana w działalność zarówno małych jak i dużych firm. Na ile ma służyć sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu, a na ile przypomina „kolosa na glinianych nogach”, zepchniętego na margines świata biznesu?

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012