Obsługa korporacyjna spółek

 

Obsługa korporacyjna spółek ma kluczowe znaczenie dla skutecznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej. Nie każdy przedsiębiorca może sobie pozwolić na stworzenie własnego działu prawnego w firmie.

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko biznes, ale również konieczność dopełnienia szeregu formalności. Każda z form prowadzenia aktywności gospodarczej wiąże się z innymi rygorami, których niedopełnienie może przynieść przykre konsekwencje. W takiej sytuacji, warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii, której obsługa korporacyjna spółek, która pomoże w skutecznym zarządzaniu i przestrzeganiu wszelkich wymogów prawnych.

Powierzenie obsługi korporacyjnej spółek doświadczonym radcom prawnym i adwokatom zagwarantuje ważność transakcji zawieranych przez podmiot gospodarczy, skuteczne dokapitalizowanie spółki, terminowe wypełnienie zobowiązań organów zarządczych, czy przygotowanie wszechstronnej umowy zabezpieczającej interesy wspólników.

Wsparcie doświadczonych prawników jest też nieodzowne przy podejmowaniu decyzji o zmianie formy prowadzenia biznesu, czy dokonywaniu zmian w strukturze w tym np. przez podział czy połączenie. Tylko świadome wykorzystanie tych instrumentów pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu biznesowego i minimalizację ryzyka, dlatego doradztwo Kancelarii Prawnej Skarbiec może okazać się nie tylko przydatne, ale wręcz niezbędne.

 

Jak ważna jest umowa spółki

 

Kodeks spółek handlowych przewiduje obligatoryjne elementy, które musi zawierać umowa spółki. Samo jednak spełnienie tych wymogów nie zawsze jest wystarczające, aby akt założycielski kompleksowo regulował relacje pomiędzy wspólnikami, co w przyszłości może być zarzewiem problemów i konfliktów.

Nie tylko znajomość przepisów, ale również, a może przede wszystkim, doświadczenie zespołu Kancelarii Prawnej Skarbiec pozwala na skonstruowanie takiej treści umowy spółki czy statutu, która zagwarantuje jej poprawność pod względem formalnym, ale również pozwoli na jasne i korzystne uregulowanie wzajemnych relacji wspólników, kompetencji poszczególnych organów, a także pozwoli na zabezpieczenie się przed skutkami nielojalności członka zarządu lub wspólnika.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo w zakresie:

  • konstruowania szytych na miarę tekstów aktów założycielskich spółek prawa handlowego
  • opracowywanie wewnętrznych aktów regulujących relacje poszczególnych organów spółek, np. regulaminy pracy zarządu czy rady nadzorczej
  • reprezentowanie zarówno wspólników jak i spółek, w przypadku chęci realizowania kontroli właścicielskiej lub konfliktu na linii wspólnik – spółka.

 

Bieżąca obsługa korporacyjna spółek

 

Na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w formie spółki prawa handlowego, w zależności od jej rodzaju, czyhają różne pułapki zastawione przez Ustawodawcę. Chodzi o konieczność uzyskania zgód poszczególnych organów spółek na dokonanie konkretnie lub rodzajowo tylko wymienionych czynności. Warto wspomnieć choćby o zachowaniu odpowiedniej reprezentacji spółki kapitałowej zawierającej umowę z członkiem swojego zarządu, czy zgodę zgromadzenia wspólników na zakup nieruchomości w pierwszych dwóch latach działalności spółki, nawet gdy konieczność uzyskania takiego pozwolenia została umownie, co do zasady wyłączona. Zdawałoby się, że to niuanse, ale niedochowanie niektórych z nich może skutkować nawet nieważnością czynności, co z kolei może narazić spółkę na olbrzymie straty.

Przygotowanie protokołów zgromadzeń wspólników, wykonywanie prawa głosu z pozoru wydaje się naturalne i proste, jednak w praktyce nie rzadko dochodzi do sytuacji, że uchybienie jednej z formalności zniweczy możliwość dochodzenia uchylenia uchwały, która została podjęta z pokrzywdzeniem wspólnika.

Przed takim ryzykiem ochroni przedsiębiorcę doświadczony prawnik. Zespół Kancelarii Prawnej Skarbiec zapewnić może wparcie m.in. przy:

  • przeprowadzaniu i protokołowaniu zgromadzeń wspólników
  • opracowywania wewnętrznej dokumentacji spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dofinansowanie spółki

 

Nowe inwestycje, rozwój, a z drugiej strony na przykład pokrycie strat może generować konieczność dokapitalizowania spółki. Do wyboru jest cały wachlarz możliwości – duże podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienie części środków na kapitał zapasowy lub zobowiązanie wspólników do dopłat, wniesienie aportu, czy dofinansowanie i sprzedaż spółce środka trwałego. Dobór optymalnego rozwiązania jest uwarunkowany  konkretnym stanem faktycznym, którego oceną powinni zając się doświadczeni prawnicy. Umiejętność szeroko kontekstowej analizy i indywidualne podejście do klienta cechuje prawników Kancelarii Prawnej Skarbiec, Dzięki temu jesteśmy w stanie proponować naszym klientom trafne rozwiązania.

 

Przekształcenia, połączenia, podziały

 

Rozwój firmy, chęć poszukiwania inwestora, optymalizacja ryzyka biznesowego ciążącego na osobach fizycznych, chęć wydzielenia ryzykownej części działalności spółki do innego podmiotu, czyli –  w sensie biznesowym – restrukturyzacja działalności, wymaga przejścia skomplikowanej i sformalizowanej, procedury. Procedury, która często wiąże się z zaangażowaniem i koordynacją działań księgowego, prawnika, biegłego rewidenta i samego przedsiębiorcy. Samodzielne przeprowadzenie przekształcenia, podziału, czy połączenia w prężnie działającej spółce zdaje się być, ze względu na stopień skomplikowania, poza zasięgiem przedsiębiorcy. Pomoc doradcy, który ma teoretyczną i praktyczną wiedzę pozwoli przejść przez procedurę sprawnie i bezproblemowo.

Kancelaria Prawna Skarbiec zapewnia kompleksową obsługę przekształceń, podziałów i połączeń podmiotów gospodarczych, natomiast biuro rachunkowe grupy Skarbiec gwarantuje pełne wsparcie w zakresie księgowości. Kancelaria współpracuje również z biegłymi rewidentami.

 

Nota prawna

 

Kancelaria zastrzega, iż informacje prawne podane w niniejszej ofercie mają charakter ogólnej informacji poglądowej i nie są one poradą prawną. Podane informacje mogą się różnić lub ulec modyfikacji, w zależności od każdego konkretnego przypadku i okoliczności.

 

 

.