Prawo handlowe

 

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.

Co do zasady, prawo cywilne jest bardziej surowe dla przedsiębiorców, niż dla podmiotów nieprofesjonalnych. W myśl zasady swobody umów, to zgodna wola stron kształtuje treść zawieranego między nimi stosunku prawnego, pod warunkiem, że nie jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i naturą tego stosunku. Warto więc zadbać o to, aby treść zawieranych umów na gruncie prawa handlowego, właściwie chroniła przedsiębiorcę.

 

Prawo handlowe – usługi

 

Na gruncie prawa handlowego, a w szczególności umów handlowych Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi w zakresie:

 • negocjowania i redagowania umów handlowych, w tym zarówno najpopularniejszych umów nazwanych, jak na przykład umów o dzieło, umów zlecenia, sprzedaży, dostawy czy umów o świadczenie usług. Nasi prawnicy opracowują również niespotykane, „szyte na miarę” dokumenty normujące skomplikowane transakcje o zaawansowanej strukturze;
 • pełnej obsługi prawnej procesu inwestycyjnego, od chwili powstania koncepcji stworzenia projektu biznesowego, do momentu oddania w ręce klienta gotowej, funkcjonalnej struktury.

Prawo handlowe reguluje ponadto wewnętrzne stosunki podmiotów prawa handlowego oraz ich relacje z osobami trzecimi. Tę część prawa handlowego reguluje głównie Kodeks spółek handlowych, a podmioty mu podlegające to spółki osobowe, tj.: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

W tym kontekście warto pamiętać, że poszczególne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej rządzą się zgoła odmiennymi regułami. Różne są bowiem podstawy i przypadki odpowiedzialności wspólników, członków zarządu i innych przedstawicieli poszczególnych spółek handlowych. Trzeba także spełnić różne wymogi, aby czynności dokonywane przez poszczególne spółki spełniały warunki stawiane przez przepisy.

 

W oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy kompleksową pomoc w takich czynnościach jak:

 

 • zakładanie i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek, w tym spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz wszelkich dopuszczalnych struktur wykorzystujących ww. podmioty, skonstruowanych w takich sposób, aby realizować założone przez klienta cele
 • przeprowadzanie we wszystkich już istniejących typach spółek zmian, takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek, zmiany treści aktów założycielskich itp.
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Sądami rejestrowymi
 • przekształcenia spółek, ich połączenia i podziały
 • tworzenie innych podmiotów gospodarczych, takich jak oddziały, przedstawicielstwa itp.
 • likwidacja podmiotów gospodarczych lub ich zamykanie bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego
 • bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego
 • przygotowywania i opracowywania procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów
 • doradztwa osobom zagrożonym odpowiedzialnością z tytułu „White Collar Crimes”
 • obsługi prawnej uczestników obrotu gospodarczego

Ponadto Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje gotowe spółki i struktury na sprzedaż, a także świadczenie usług powiernictwa w zakresie zakładania spółek oraz wykonywania praw wspólnika.