White Collar Crimes – przestępstwa białych kołnierzyków

 

White collar crimes czyli przestępstwa białych kołnierzyków stanowią kategorię przestępstw ekonomicznych, które często związane są z działalnością finansową, korporacyjną lub administracyjną. Nasza kancelaria specjalizuje się w przeciwdziałaniu i obronie klientów, którzy są obarczeni podejrzeniami lub oskarżeniami o tego typu działania. Kancelaria Prawna Skarbiec zapewnia kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

 

Nasza oferta

 

W ramach usługi „White Collar Crimes” Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje:

 • pełną reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań prokuratorskich i sądowych na wszystkich etapach sprawy;
 • analizę zebranego materiału dowodowego oraz jego ocenę pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami;
 • nadzór nad prowadzonym w sprawie Klienta postępowaniu dowodowym;
 • opracowanie strategii obrony;
 • pomoc w całym postępowaniu przygotowawczym, a w szczególności w przygotowaniu Klienta do udziału w czynności postawienia zarzutów i złożenia wyjaśnień;
 • doradztwo i reprezentacja właścicieli, członków zarządów i menedżerów w zakresie spoczywającej na nich odpowiedzialności w związku z działalnością przedsiębiorstwa.

 

„White Collar Crimes” – wzrost postępowań ws. gospodarczych

 

Z roku na rok rośnie liczba wszczynanych przez Policję postępowań w sprawach o przestępstwa gospodarcze. W 2021 r. wzrosła aż o 22% w porównaniu do roku poprzedniego. Równolegle rośnie liczba postępowań w sprawach przestępstw białych kołnierzyków – czynów zabronionych popełnionych w obrocie gospodarczymbez użycia przemocy fizycznej, a przy wykorzystaniu wiedzy, najczęściej specjalistycznej w danej dziedzinie, np. rynków finansowych, prawa, bankowości, czy systemu podatkowego. Prokuratorzy mają wytyczne, by w takich sprawach domagać się najsurowszych kar dla sprawców, nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sprawca podlega grzywnie, która w 2023 r. może wynieść nawet 50 mln zł.

 

Opierając się na doświadczeniu i wiedzy odnośnie mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego, w zakresie „White Collar Crimes” Kancelaria Prawna Skarbiec służy profesjonalnym wsparciem m.in. dla osób podejrzanych lub oskarżonych o dokonanie czynów zabronionych z zakresu:

 1. wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, czyli przestępstwa z art. 296 k.k.;
 2. łapownictwa na stanowisku kierowniczym (art. 296a k.k.);
 3. wyłudzenia kredytu (art. 297 k.k.);
 4. wyłudzenia odszkodowania (art. 298 k.k.);
 5. prania brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)</li
 6. przestępstw na szkodę wierzycieli (art. 300 – 302 k.k.);
 7. niwelowania dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 k.k.);
 8. żądania od konsumenta lub kontrahenta nadmiernych świadczeń (art. 304 k.k.);
 9. zakłócenia przetargu publicznego (art. 305 k.k.);
 10. fałszowania znaków identyfikacyjnych (art. 306 k.k.);
 11. podatkowych i innych oszustw, w tym finansowych, czyli wykroczeń i przestępstw:
  • oszustwa (art. 286 k.k.);
  • oszustwa podatkowego (art. 56 k.k.s);
  • firmanctwa (art. 55 k.k.s);
  • fałszerstwa faktur, w tym tzw. puste faktury (art. 271a k.k.);
  • wyłudzenia zwrotu VAT, akcyzy, oraz innej należności publicznoprawnej (art. 76 k.k.s.);
  • zatajenia prawdy o dochodach (art. 56d k.k.s);
  • dokonania płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (art. 57c);
  • niezłożenia wymaganego oświadczenia przez udziałowca lub akcjonariusza podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, złożenia go po terminie lub podania w nim nieprawdy (art. 56e k.k.s);
  • w zakresie rachunkowości i ksiąg (art. 60 – 62 k.k.s);
  • przestępstw akcyzowych (art. 63 – 75 k.k.s);
  • naruszania procedury i obowiązków sprawozdawczości podatkowej, w tym naruszenie obowiązku składania informacji o cenach transferowych, o schematach podatkowych, utrudnianie kontroli skarbowej lub podatkowej, (art. 78 – 84 k.k.s.);
  • wyłudzeń celnych, oszustwa, przemytu, paserstwa i innych przestępstw celnych (art. 85 – 96 k.k.s.);
  • przestępstw dewizowych (art. 97 – 106ł k.k.s.);
  • przestępstw związanych z organizacją gier hazardowych (art. 107 – 111 k.k.s);
 12. manipulacji instrumentami finansowymi (art. 183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi); prowadzenia działalności w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia (art. 178 uoif);
 13. ujawnienia albo wykorzystania informacji poufnych (art. 179 – 182 uoif), w tym
 14. ujawnienia lub wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową (art. 179a uoif);
 15. publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego, złożenia zawiadomienia obejmującego memorandum informacyjne albo udostępnienia takiego dokumentu do publicznej wiadomości lub do wiadomości zainteresowanych inwestorów (art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Z myślą o osobach zajmujących stanowiska kierownicze w organach spółek, które prowadzą swoje interesy w branżach podwyższonego ryzyka związanych z obrotem paliwem, elektroniką, papierami wartościowymi, z bankowością, z przetargami publicznymi, etc., Kancelaria Prawna Skarbiec, dzięki doświadczeniu w prowadzeniu wielowątkowych i wieloosobowych spraw karnych gospodarczych, stworzyła ofertę reprezentacji procesowej w sprawach karnych z tego zakresu.

 

Dowiedz się więcej: