Wystawianie pustych faktur

 

Wystawianie pustych faktur to procedura, w której osoba lub firma sporządza fałszywe dokumenty księgowe, które sugerują dokonanie transakcji handlowej, usługi lub dostawy towarów, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Puste faktury często zawierają dane takie jak nazwa firmy, NIP, kwota, data i opis transakcji, co sprawia, że wydają się autentycznymi dokumentami księgowymi. Jest to praktyka nielegalna, nieetyczna i nieuczciwa w biznesie.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw spenalizowanych w art. 271a Kodeksu karnego, czyli fałszerstwa faktur.  Oferujemy i realizujemy pomoc prawną osobom zagrożonym odpowiedzialnością na podstawie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego w związku z oskarżeniem o uczestnictwo w procederze wystawiania „pustych faktur”, także w ramach tzw. zbrodni VAT-owskiej (art. 277a k.k.).

 

Wystawianie pustych faktur to przestępstwo, za które grozi nawet do 25 lat pozbawienia wolności

 

Proceder wystawiania „pustych faktur” ma miejsce w dwóch sytuacjach: gdy dokumentuje ona świadczenie, którego nie wykonano, które nigdy nie miało miejsca, oraz gdy fakturę wystawia jeden podmiot podczas gdy usługę w rzeczywistości wykonuje ktoś inny. Zgodnie z art. 271a k.k., kto wystawia fakturę (faktury) zawierającą ogółem kwotę należności, której wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej, lub takiej faktury używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeśli wartość, na jaką została wystawiona „pusta faktura”, przekracza pięciokrotność wartości mienia wielkiej wartości (5 x 1 mln zł), albo wystawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. W przypadku gdy ujawniona na takiej fakturze (lub fakturach) kwota należności przewyższa kwotę 10 mln zł (tzw. zbrodnia VAT-owska), wówczas sprawcy grozi od 5 do nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i praktyce w reprezentacji przedsiębiorców w toczonych przed organami skarbowymi i sądami postępowaniach z zakresu odpowiedzialności przedsiębiorców za prowadzenie ksiąg firmowych, w tym wystawianie faktur, Kancelaria Prawna Skarbiec służy profesjonalnym wsparciem m.in. dla osób podejrzanych lub oskarżonych o dokonanie czynów zabronionych z zakresu:

 

„Pusta faktura” to taka, której nie towarzyszy transakcja w niej wskazana

 

Z myślą o właścicielach firm, jak i osobach zajmujących stanowiska kierownicze w organach spółek, które prowadzą swoje interesy w branżach podwyższonego ryzyka związanych z obrotem paliwem, elektroniką, papierami wartościowymi, czy stalą, Kancelaria Prawna Skarbiec, dzięki doświadczeniu w prowadzeniu wielowątkowych i wieloosobowych spraw karnych gospodarczych, stworzyła ofertę reprezentacji procesowej w sprawach karnych z tego zakresu, w szczególności reprezentacji przy zwrocie VAT.

Nierzadko bowiem w zaplanowany z góry, dobrze przygotowany przez zorganizowaną grupę proceder, np. taki jak karuzela VAT, wplątywani są uczciwi przedsiębiorcy. Mimo nieświadomości swojego uczestnictwa w oszustwie podatkowym, ponoszą tego negatywne konsekwencje. W lipcu 2020 r. WSA w Białymstoku stając po stronie firmy, którą organy podatkowe, nie chcąc jej zwrócić VAT, postanowiły oskarżyć i wmanewrować w oszustwo, stwierdził: „… organ podatkowy niejako z góry założył, że skarżąca jest świadomym uczestnikiem karuzeli podatkowej i starał się działalność skarżącej dopasować do z góry przyjętego, oszukańczego schematu transakcji pozornych” (wyrok z 22.07.2020 r., sygn. akt I SA/Bk 203/20).

W innej sprawie, spółka z branży energetycznej dokonywała czasem korekt faktur wystawianych każdego miesiąca na podstawie umowy współpracy przez agenta, który miał pozyskiwać dla niej klientów. Zdarzało się bowiem, że pomimo wykonania usługi, i już po wystawieniu przez niego faktury za dany miesiąc, w miesiącu tym nie dochodziło do zawarcia przez spółkę umowy końcowej z klientem wskazanym przez agenta.

To stanowiło podstawę do obniżenia prowizji wykazanej na fakturze, a tym samym do dokonania odpowiednich korekt VAT. Ale organ podatkowy nie tylko odmówił spółce prawa do odliczenia VAT, ale uznał, że skoro wystawiona przez agenta faktura nie dokumentowała rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, to w rozliczeniach między przedsiębiorcami występuje zjawisko pustych faktur.

Przychylając się do skargi przedsiębiorcy, WSA w Gdańsku orzekł, że: „Z „pustą fakturą” mamy do czynienia wówczas, gdy wystawieniu jej w rzeczywistości nie towarzyszy w ogóle transakcja w niej wskazana bądź której w tle towarzyszy realna transakcja, ale z udziałem innego podmiotu niż wystawca tej faktury (…). Z żadną z sytuacji nie mamy do czynienia na gruncie wskazanego przez skarżącego stanu faktycznego” (wyrok z 30.11.2021 r., sygn. akt I SA/Gd 1152/21).

 

Fiskus ma świadomość, że odpowiedzialność ponoszą też uczciwi przedsiębiorcy

 

Do tego, że ściganie przestępstw pustych faktur może rykoszetem uderzyć także w uczciwych przedsiębiorców przyznał się sam Minister Finansów. Na stronie resortu zamieszczono komunikat pt. „Wyłudzenia VAT”, w którym ministerstwo wyjaśnia: „Za oszustwami najczęściej stoją dobrze zorganizowane grupy przestępcze, które tworzą rozbudowane sieci powiązań gospodarczych i osobowych. Oszustwo na dużą skalę ma najczęściej formę karuzeli podatkowej.

Do oszukańczego działania jego organizatorzy zwykle wykorzystują od kilku do nawet kilkudziesięciu firm. Najczęściej w karuzelę wplątywane są uczciwie działający przedsiębiorcy, na ogół osoby nieuważne lub nieświadome konsekwencji (…) Kiedy przestępstwo podatkowe jest wykrywane (…) okazuje się, że zyski z działalności zabrali przestępcy, natomiast osoba wciągnięta w nielegalną działalność zostaje z długiem wobec Skarbu Państwa, a w skrajnych przypadkach może ponosić odpowiedzialność karną za wyłudzanie podatków. (…) Ofiarą oszustw karuzelowych jest budżet państwa, z którego wyłudzane są ogromne kwoty. Ofiarą są również podmioty wciągnięte w karuzelę” (www.podatki.gov.pl).