Fałsz materialny dokumentu w postaci faktury

 

Fałsz materialny dokumentu w postaci faktury to nic innego jak fałszowanie faktury, które jest jednym z najczęstszych spośród zarzutów stawianych przedsiębiorcom. Według danych Ministerstwa Finansów, w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wykryto 127 500 fikcyjnych faktur.

Ich wartość netto wyniosła 5,6 mld zł. Od marca 2017 r., czyli od wejścia regulacji dotyczącej tzw. zbrodni vatowskiej, za fałszerstwo faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje kompleksowe wsparcie dla osób i instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu. Oferujemy pomoc prawną osobom zagrożonym odpowiedzialnością karną za fałszerstwo faktur.

Z myślą o osobach zajmujących stanowiska kierownicze w organach spółek, które prowadzą swoje interesy w branżach podwyższonego ryzyka związanych z obrotem paliwem, elektroniką, papierami wartościowymi, z bankowością, przetargami publicznymi, etc., Kancelaria Prawna Skarbiec, dzięki doświadczeniu w prowadzeniu wielowątkowych i wieloosobowych spraw karnych gospodarczych, stworzyła ofertę reprezentacji procesowej w sprawach karnych z tego zakresu.

 

Nasza Oferta

 

W ramach pomocy prawnej w sytuacji postawienia zarzutu obejmującego fałsz materialny dokumentu w postaci faktury, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje:

 

  • pełną reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań prokuratorskich i sądowych na wszystkich etapach sprawy;
  • analizę zebranego materiału dowodowego oraz jego ocenę pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami;
  • nadzór nad postępowaniem dowodowym prowadzonym w sprawie Klienta;
  • opracowanie strategii obrony;
  • pomoc w całym postępowaniu przygotowawczym, a w szczególności w przygotowaniu Klienta do udziału w czynności postawienia zarzutów i złożenia wyjaśnień;
  • doradztwo i reprezentacja właścicieli, członków zarządów i menedżerów w zakresie spoczywającej na nich odpowiedzialności w związku z działalnością przedsiębiorstwa.

 

Fałsz materialny dokumentu

 

Zgodnie z art. 270a § 1 Kodeksu karnego, kto w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej, lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, lub używa takiej faktury jako autentycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W § 2 doprecyzowano, że jeśli kwota należności ogółem na fakturach jest większa niż 5 mln zł, albo sprawca z popełniania tego typu przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, wówczas podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Zgodnie z § 3, w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przestępstwo fałszu materialnego dokumentu w postaci faktury jest przestępstwem przeciwko wiarygodności dokumentów. Przedmiotem ochrony jest wiarygodność faktury oraz interes budżetu państwa. Przestępstwo może zostać popełnione poprzez podrobienie, przerobienie bądź użycie takiej faktury w zakresie okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla wysokości należności publicznoprawnej, bądź jej zwrotu albo innej należności podatkowej. Podrobienie faktury to sporządzenie jej w taki sposób, jakby pochodziła nie od sprawcy, a od innego podmiotu. Przerobienie natomiast polega na nadaniu fakturze (już istniejącej) innej treści niż pierwotna. Użycie faktury polega na wykorzystaniu jej funkcji w znaczeniu prawnym. Art. 270a § 2 reguluje postać kwalifikowaną fałszu materialnego uzależnioną od wartości należności wynikającej z takiej faktury bądź faktur albo uczynienia sobie stałego źródła dochodu z takiego przestępstwa.

 

Zbrodnia vatowska do 25 lat pozbawienia wolności

 

Fałszerstwo faktur to jedno z najbardziej ściganych przestępstw. Do ich zwalczania oddelegowane są wyspecjalizowane służby skarbowe i wydziały przestępstw gospodarczych Policji. Co więcej, w marcu 2017 r. dokonano nowelizacji Kodeksu karnego, mocą której bardzo mocno zaostrzono karę za tego typu przestępstwo, zrównując pod tym względem jego ciężar z najcięższymi czynami zabronionymi w postaci morderstwa czy ludobójstwa. Zgodnie z dodanym wówczas art. 277a, kto dopuszcza się przedmiotowego przestępstwa wobec faktur zawierających kwotę należności większą niż 10 mln zł podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. A w wypadku mniejszej wagi – do lat 5.

 

Dodatkowo 6 mln zł grzywny

 

Należy pamiętać, że w razie skazania za fałszerstwo materialne faktury, obok kary pozbawienia wolności sąd może orzec i wymierzyć grzywnę w wysokości do 3 000 stawek dziennych. A zgodnie z art. 33 §  3 KK stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych. Za fałszerstwo materialne faktury, prócz kary pozbawienia wolności, grozi więc również wysoka kara finansowa od 10 zł do 6 000 000 zł.

 

O kancelarii

 

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i praktyce w reprezentacji przedsiębiorców w toczonych przed organami skarbowymi i sądami postępowaniach z zakresu odpowiedzialności przedsiębiorców za prowadzenie ksiąg firmowych, w tym wystawianie faktur, Kancelaria Prawna Skarbiec służy profesjonalnym wsparciem m.in. dla osób podejrzanych lub oskarżonych o dokonanie czynów zabronionych w postaci fałszerstwa faktur. Radcowie prawni i adwokaci Kancelarii specjalizują się zarówno w obronie przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami przestępstw białych kołnierzyków (tzw. white collar crimes), jak i pomocy przedsiębiorcom, członkom organów zarządzających spółek i menedżerom oskarżonych o popełnienie takich przestępstw.

Kancelaria Prawna Skarbiec nie oferuje świadczeń mających na celu ułatwienie popełnienia przestępstwa, ani nie zajmuje się udzielaniem porad odnośnie możliwości uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać dokonany w przyszłości.