Fałszerstwo intelektualne art. 271 Kodeksu karnego

 

Za fałszerstwo intelektualne, osobie która poświadcza w dokumencie nieprawdę  grozi do 5 lat pozbawienia wolności, a jeśli dodatkowo robi to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej nawet do 8 lat. Na poniesienie tak wysokiej odpowiedzialności szczególnie narażeni są przedsiębiorcy wystawiający liczne dokumenty w trakcie prowadzenia swojej działalności.

W 2017 r. (sygn. P 124/15) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy art. 271 § 1 k.k. i art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym są niezgodne z Konstytucją RP w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, kary pieniężnej i odpowiedzialność za przestępstwo. W sprawie chodziło o karę wymierzoną przedsiębiorcy, którego pracownika zatrzymano do kontroli drogowej podczas wykonywania transportu.

Z dokumentu dotyczącego czasu pracy kierowcy wynikało, że tego dnia powinien on być na urlopie wypoczynkowym. Inspektor Transportu Drogowego wymierzył właścicielowi firmy karę pieniężną. Już po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie prokuratura wszczęła postępowanie o popełnieniu przez przedsiębiorcę przestępstwa obejmującego fałszerstwo intelektualne określone w art. 271 § 1 k.k. TK orzekł, że dwukrotne karanie jest niezgodne m.in. z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej i regułą ne bis in idem, stanowiącą, że ta sama osoba nie powinna być powtórnie sądzona i ukarana za to samo.

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy kompleksowe wsparcie dla osób i firm znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniami o rzekome popełnienie przestępstw poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Oferujemy i realizujemy pomoc prawną osobom zagrożonym odpowiedzialnością karną za fałszerstwo intelektualne.

Z myślą o osobach zajmujących stanowiska kierownicze w organach spółek, które prowadzą swoje interesy w branżach podwyższonego ryzyka związanych z obrotem paliwem, elektroniką, papierami wartościowymi, z bankowością, z przetargami publicznymi, etc., Kancelaria Prawna Skarbiec, dzięki doświadczeniu w prowadzeniu wielowątkowych spraw karnych gospodarczych, stworzyła ofertę reprezentacji w toku procesu w sprawach karnych z tego zakresu.

 

W ramach pomocy prawnej w sytuacji postawienia zarzutu o fałszerstwo intelektualne dokumentu, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje:

 

  • pełną reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań prokuratorskich i sądowych na wszystkich etapach sprawy;
  • analizę zebranego materiału dowodowego oraz jego ocenę pod kątem rzetelności i przydatności w związku z postawionymi zarzutami;
  • nadzór nad prowadzonym w sprawie Klienta postępowaniu dowodowym;
  • opracowanie strategii obrony;
  • pomoc w całym postępowaniu przygotowawczym, a w szczególności w przygotowaniu Klienta do udziału w czynności postawienia zarzutów i złożenia wyjaśnień;
  • doradztwo i reprezentacja właścicieli, członków zarządów i menedżerów w zakresie spoczywającej na nich odpowiedzialności w związku z działalnością przedsiębiorstwa

 

Fałszerstwo intelektualne

 

Zgodnie z art. 271 k.k.: § 1 Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności; §  3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Fałszerstwo intelektualne a więc fałsz poświadczenia nieprawdy godzi w wiarygodność dokumentów, zatem to ona jest przedmiotem ochrony art. 271 Kodeksu Karnego. Istnieją dwa poglądy na temat rozumienia pojęcia „osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu”.

Z uwagi jednak na szeroką ochronę, tj. ochronę dokumentów wszelkiego rodzaju, należy uznać za słuszny pogląd, iż uprawnienie to może wynikać z: przepisu prawa, decyzji organu samorządowego, decyzji organu państwowego, polecenia służbowego, wyroku sądowego, umowy, pełnomocnictwa. Szczególnie pierwsza z wymienionych podstaw czyni szerokim krąg podmiotów podlegających odpowiedzialności z art. 271 k.k., wciągając do niego m.in. przedsiębiorców, pracodawców oraz wszelkie osoby dokumentujące działalność osób prawnych, swoją i innych podmiotów.

 

Przestępstwo umyślne

 

Poświadczenie nieprawdy jako jedno ze znamion przestępstwa ma dotyczyć okoliczności lub faktów, które można zweryfikować. Nie może być to zatem opinia, ocena czy przypuszczenie. Przestępstwo obejmujące fałszerstwo intelektualne może zostać popełnione umyślnie, zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. § 3 reguluje postać kwalifikowaną przestępstwa, które zostaje w tym przypadku popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i jest najczęściej wykorzystywany w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych.