Zastępstwo prawne i procesowe

 

Zastępstwo prawne i procesowe to usługa, która ma na celu zapewnić klientom pełną ochronę praw i reprezentację w sytuacjach wymagających udziału w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych czy egzekucyjnych. Nie każdy jest w stanie sam zabezpieczyć i chronić interesy przedsiębiorstwa, swoje i swojej rodziny. Dlatego do ochrony i załatwiania spraw, których nie może dokonać samodzielnie potrzebuje zastępstwa, zwłaszcza kogoś posiadającego odpowiednie kompetencje.

 

Czym jest zastępstwo prawne i procesowe?

 

W zakresie podejmowania czynności prawnych mamy do czynienia z zastępstwem prawnym, np. przy zawieraniu umów, uczestnictwie w zgromadzeniach spółek, w tym z zastępstwem procesowym, czyli reprezentacją klienta w postępowaniach toczonych przed organami administracyjnymi i sądami. Wybór osoby zastępcy jest bardzo ważny, bo najczęściej sposób, skuteczność jego działania będzie mieć wpływ na sytuację tego, którego zastępuje.

Zastępstwo to sytuacja, gdy jeden podmiot działa w miejsce innego (zamiast niego) z zamiarem zrealizowania celu, do jakiego dążył zastępowany. Zastępstwo prawne polega na działaniu w cudzym imieniu: na mocy ustawy lub orzeczenia sądu – jako przedstawiciel, lub na podstawie umowy, oświadczenia woli mocodawcy – jako pełnomocnik. Zastępstwo prawne to również reprezentowanie osoby prawnej przez osobę fizyczną. Zastępstwo procesowe to szczególny rodzaj zastępstwa prawnego przed sądami i organami w toku toczących się postępowań.

Składający się z adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zespół Kancelarii Prawnej Skarbiec oferuje swoim Klientom zastępstwo prawne i procesowe w każdej sprawie związanej z sytuacją osobistą lub z działalnością przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacji, i każdej innej osoby prawnej.

 

Zastępstwo prawne

 

Najczęściej spotykaną formą zastępstwa prawnego jest pełnomocnictwo udzielone przez mocodawcę pełnomocnikowi, na mocy którego ten drugi może podejmować działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. Innymi formami zastępstwa prawnego jest przedstawicielstwo, w ramach którego przedstawiciel działa w imieniu reprezentowanego na podstawie umocowania ustawowego lub ustanowionego orzeczeniem sądu. Przykładem może być tu ustanawiana przez sąd kuratela – gdy osoba niezdolna do samodzielnej czynności prawnej jest reprezentowana przez kuratora.

Zastępstwo prawne ma na celu ochronę interesów zastępowanego i umożliwienie mu skutecznego działania w sprawach prawnych, nawet w sytuacji, gdy jest on niezdolny do samodzielnej reprezentacji, czy też gdy osobiście w tych sprawach występować po prostu nie chce.

 

W ramach zastępstwa prawnego Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoim klientom następujące usługi:

  • przy zawieraniu umów, negocjacji kontraktów (umowy spółek, umowy nabycia/sprzedaży nieruchomości, w tym umowy deweloperskie, umowy majątkowe, w tym np. podziału majątku po rozpadzie małżeństwa, umowy ustanowienia i zniesienia współwłasności, ugody pozasądowe);
  • w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy spółek, zebraniach wspólników spółek osobowych, przy realizacji innych obowiązków związanych z pełnioną funkcją czy działalnością osoby prawnej;
  • w mediacji i sporach przedsądowych z kontrahentami, wykonawcami i partnerami biznesowymi;
  • w procesie rejestracji spółek;
  • w procesie zakładania działalności gospodarczej za granicą;
  • w procesie zakładania zagranicznego rachunku bankowego (private banking);
  • w procesie uzyskania, zmiany rezydencji podatkowej;
  • w sprawach spadkowych i zarządu sukcesyjnego;
  • w procesie tworzenia fundacji rodzinnej, stowarzyszeń, trustów i rachunków powierniczych (sukcesja majątku i planowanie spadkowe dla przedsiębiorców i osób fizycznych);
  • w procesie występowania do odpowiednich organów o uzyskanie zezwoleń, koncesji, o wydanie opinii zabezpieczających, wiążących informacji stawkowych, indywidualnych interpretacji podatkowych;

 

Zastępstwo procesowe

 

Zastępstwo procesowe to jedna z form zastępstwa prawnego, w której zastępujący reprezentuje zastępowanego w procesie sądowym sensu stricte, ale i w innych postępowaniach rozumianych sensu largo toczonych przed innymi instytucjami, urzędami i organami państwa. Z uwagi na doniosłość skutków działań podejmowanych przez zastępcę procesowego, powierzane jest ono profesjonalistom, tj.: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy – w zależności od rodzaju sprawy oraz stosowanego prawa.

W ramach zastępstwa procesowego, pełnomocnik ma prawo działać w imieniu mocodawcy, podejmować za niego czynności procesowe, składać dokumenty, wnioski, reprezentować podczas rozpraw sądowych. Zastępstwo procesowe jest szczególnie ważne w przypadku spraw sądowych, w których strona nie jest w stanie osobiście uczestniczyć lub nie posiada wiedzy i doświadczenia potrzebnych do obrony swoich praw.

W niektórych przypadkach, np. w sprawach karnych, zastępstwo procesowe adwokata lub radcy prawnego jest obowiązkowe. W innych przypadkach, np. w sprawach cywilnych, zastępstwo procesowe jest dobrowolne i zależy od decyzji strony. Jednakże, nawet jeśli strona nie jest zobligowana do posiadania zastępcy procesowego, to zwykle zaleca się skorzystanie z takiej możliwości, aby zwiększyć szanse na skuteczną obronę swoich praw.

 

 W ramach zastępstwa procesowego Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoim klientom następujące usługi:

 

Co nas wyróżnia?

 

Kancelaria Prawna Skarbiec jest firmą prawniczą działającą na rynku już od ponad 15 lat. Pomagamy przedsiębiorcom i osobom prywatnym zarządzać ryzykiem ekonomicznym, gospodarczym i osobistym. Reprezentujemy przedsiębiorców i osoby prywatne w postępowaniach przed organami podatkowymi, urzędami i sądami wszystkich instancji. Chronimy przedsiębiorców przed bezprawiem urzędniczym. Dbamy o bezpieczeństwo firm, właścicieli oraz ich rodzin.

Prawo karne procesowe przewiduje szereg uprawnień przysługujących obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. Pomagamy Klientom już na początkowym etapie trwania sprawy, nie wyłączając udziału we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania w trakcie dochodzenia lub śledztwa, w których – zgodnie z przepisami – mamy prawo brać udział np. jako obrońcy. Podobny szeroki zakres uprawnień przysługuje pełnomocnikowi w postępowaniach, kontrolach podatkowych i kontrolach celno-skarbowych.