Restrukturyzacja

 

Czy restrukturyzacja jest sposobem na unikniecie upadłości firmy? Rok 2021 przyniósł 71% wzrost niewypłacalności przedsiębiorstw w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie padł niechlubny rekord – tak źle nie było od 20 lat. Ratunkiem dla firm, które wpadły w tory niewypłacalności jest właśnie restrukturyzacja. Rozpoczęty w odpowiednim momencie i profesjonalnie przeprowadzony proces restrukturyzacji pozwala ochronić firmę przed upadłością i wyciągnąć ją z kłopotów finansowych, zabezpieczając przed windykacją, egzekucją czy wypowiadaniem umów. To skuteczne narzędzie w walce o rentowność firmy pod warunkiem, że posługuje się nim doświadczony doradca.

 

Restrukturyzacja – nasza oferta

W ramach naszych usług oferujemy pomoc w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji, w tym w trybie postępowania o zatwierdzenie układu. Nasza oferta obejmuje świadczenie usług restrukturyzacyjnych zarówno dla dłużników jak i wierzycieli.

 

Restrukturyzacja dla dłużników

 

 • doradztwo prawne, księgowe i rachunkowe przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego;
 • opracowanie testu prywatnego wierzyciela/prywatnego inwestora;
 • obsługa procesu pozyskania pomocy publicznej na restrukturyzację;
 •  weryfikację przesłanek niewypłacalności
 •  wskazanie obszarów ryzyka i rekomendację środków zaradczych
 • formułowanie propozycji układowych;
 • sporządzenie audytu sytuacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstwa
 • sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego);
 • obsługa i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania restrukturyzacyjnego (np. zastrzeżenia do umieszczenia wierzytelności w spisie, porady prawne w toku postępowania ad hoc);
 • środki zaskarżenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym (sprzeciwy, zażalenia);
 • obsługa świadczona przez radców prawnych – doradców restrukturyzacyjnych z wieloletnią praktyką w roli organów postępowania;
 • wsparcie w negocjacjach z wierzycielami.

 

Restrukturyzacja dla wierzycieli

 

 • obsługa prawna wierzyciela (osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego) na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika;
 • przygotowanie, opracowanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności,
 • sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika z masy, o wyłączenie osób pełniących funkcję organów postępowania;
 • wgląd w sądowe akta postępowania oraz analiza ich treści;
 • śledzenie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i sprawozdawczość;
 • udział w Radzie Wierzycieli lub podczas Zgromadzeń Wierzycieli.

 

Pojęcie niewypłacalności

 

O niewypłacalności mówimy wtedy, gdy przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez więcej niż 3 miesiące, a w przypadku osoby prawnej, czy jednostki mającej zdolność prawną, gdy wartość ich zobowiązań przekracza wartość majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Stwierdzenie niewypłacalności jest warunkiem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne

 

W celu wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego należy złożyć wniosek zawierający między innymi wstępny plan restrukturyzacyjny, którego niezbędnym elementem jest analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis planowanych środków restrukturyzacyjnych i ich szacowany koszt, wstępny harmonogram wdrożenia wskazanych środków restrukturyzacyjnych, a także sprawozdanie finansowe sporządzone w okresie 30 dni przed złożeniem wniosku. Jakość i wiarygodność tych materiałów są decydujące nie tylko dla spełnienia formalnych aspektów otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, ale przede wszystkim dla powodzenia całego procesu.

 

Układ

 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza konieczność złożenia propozycji układowych, stanowiących propozycję trybu spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. W interesie dłużnika jest złożenie wiarygodnego planu spłaty długu, który spotka się z aprobatą wierzycieli. To od nich bowiem w dużej mierze zależy zatwierdzenie układu. Pro aktywność w tej kwestii jest wskazana również ze względu na ryzyko, że to wierzyciel narzuci dłużnikowi sposób restrukturyzacji jego zobowiązań.

Restrukturyzacja może polegać na rozłożeniu zaległości na raty spłaty, odroczeniu płatności wierzytelności bądź konwersję zaległych zobowiązań na udziały w spółce podlegającej restrukturyzacji. Stanowi więc realną szansę na przywrócenie płynności firmie, która z biegiem czasu będzie zdolna uregulować swoje należności i wrócić do zyskownej działalności.

Co istotne przyjęty w postępowaniu restrukturyzacyjnym układ obejmie wszystkie osobiste wierzytelności dłużnika powstałe przed wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, nawet jeżeli nie zostały umieszczone na spisie wierzytelności.

W sytuacji, gdy postanowienia układu nie są wykonywane przez dłużnika lub jest oczywiste, że układ nie zostanie wykonany może dojść uchylenia układu przez sąd.