Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 

Pracodawcy (czy to osoby prawne, czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) nie mogą stracić z pola widzenia przepisów dotyczących PIT, a nieodnoszących się bezpośrednio do nich, lecz do ich pracowników. Wynika to z tego, że w przypadku pracowników, za których zaliczki na podatek dochodowy pobiera pracodawca, to on (jako płatnik) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia.

 

Wątpliwości interpretacyjne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Jeszcze kilka lat temu firmy toczyły walkę z organami skarbowymi o to, czy np. pakiety medyczne finansowane pracownikom, imprezy integracyjne itp. są dla tych pracowników nieodpłatnym albo częściowo nieodpłatnym świadczeniem. Wątpliwości w tej kwestii rozwiał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, w którym wskazał, że pojęcie „inne nieodpłatne świadczenie oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika (…) Obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe).

W tym przypadku nawet, jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie „kursokonferencja” organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Trudno też poważnie utrzymywać, że przychodem pracownika z umowy o pracę czy stosunku służbowego jest możliwość okazjonalnego uczestnictwa w obiedzie czy kolacji, a wartość zjedzonych przez niego potraw i wypitych napojów wyznacza podstawę opodatkowania”. Podobnych przykładów sprawiających problemy interpretacyjne wziętych z życia jest wiele. Trzeba o nich pamiętać, zanim nie doliczy się pracownikowi do przychodu jakiegoś świadczenia albo odwrotnie – zanim zaliczy się do własnych kosztów uzyskania przychodów jakieś świadczenie spełnione na rzecz pracownika.

Tak samo, jak w podatku dochodowym od osób prawnych, główne problemy, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy w zakresie PIT, to właśnie możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych czy też w ogóle kwestia opodatkowania jakiegoś przychodu albo obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Jak wskazano na wstępie, zmian w przepisach podatkowych jest coraz więcej. Uderzają one głównie w przedsiębiorców. Już niebawem zmienią się prawdopodobnie przepisy dotyczące rozliczania z umów leasingowych. Ponadto mają zostać rozszerzone przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec w zakresie podatku PIT

 

 1. ustalanie rezydencji podatkowej osób fizycznych;
 2. doradztwo w zakresie:
 • rozliczeń z dochodów zagranicznych,
 • rozliczenia podatkowego prawa do udziału w zyskach,
 • ustalania różnic kursowych,
 • zarządzania kosztami uzyskania przychodów,
 • zasad amortyzacji oraz leasingu,
 • rozliczania przychodów:
  • w walutach obcych,
  • ze stosunku pracy i pracy najemnej,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • z działalności gospodarczej oraz działalności w spółkach osobowych,
  • z kapitałów pieniężnych,
  • z najmu, dzierżawy i umów podobnych,
  • z innych źródeł;
 • zarządzania zwolnieniami przedmiotowymi i podmiotowymi,
 • zarządzania złymi długami,
 • ustalania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych,
 • ustalania dochodów powstałych w wyniku wykorzystania związku gospodarczego i metod szacowania takiego dochodu,
 • opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
 • opodatkowania należności licencyjnych,
 • możliwości zastosowania zryczałtowanych stawek podatku dochodowego;
 • bieżące rozliczenia podatkowe – zeznania podatkowe;
 • szkolenia.

 

PIT – czym jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

 

Personal Income Tax (PIT) to podatek bezpośredni płacony od dochodów osób fizycznych. Zbiór przepisów dotyczących tego podatku został zawarty głównie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także w licznych rozporządzeniach.

Polskie przepisy podatkowe w tym zakresie zasadzają się na dwóch podstawach: zasadzie rezydencji podatkowej oraz zasadzie źródła. Pierwsza z nich ma związek z miejscem zamieszkania danej osoby i w tym przypadku zastosowanie znajduje nieograniczony obowiązek podatkowy. Druga z nich jest związana z miejscem osiągania dochodów i w tym przypadku zastosowanie znajduje ograniczony obowiązek podatkowy.

W sytuacji uzyskiwania dochodów z różnych państw, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów, należy zastosować się do treści umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę z danymi krajami oraz do wynikających z takich umów metod uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest co do zasady dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są co do zasady wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów.

Błędne rozliczenia w PIT prowadzą w efekcie do negatywnych skutków finansowych, a nawet odpowiedzialności karnej skarbowej.