Certyfikat rezydencji podatkowej

 

Certyfikat rezydencji podatkowej umożliwia zastosowanie stawki podatku WHT wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. niższej niż w Polsce) albo niepobranie podatku – zgodnie z taką umową.

 

Polskie firmy dokonujące na rzecz zagranicznych osób i przedsiębiorstw wypłat z tytuł m.in. odsetek, praw autorskich, należności licencyjnych, dywidend oraz innych udziałów w zyskach osób prawnych, zobowiązane są pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (podatek u źródła, WHT), z uwzględnieniem przewidzianych odliczeń.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. niższej niż w Polsce) albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika odpowiednim certyfikatem rezydencji podatkowej.

Kancelaria Prawa Skarbiec już od kilkunastu lat specjalizuje się w tworzeniu i rozliczaniu działalności krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, transgranicznych struktur organizacyjnych, międzynarodowych holdingów spółek. Oferujemy Klientom pomoc w:

  • uzyskaniu certyfikatu rezydencji podatkowej,
  • realizacji ciążących na firmie obowiązków informacyjnych o beneficjentach rzeczywistych.

 

Certyfikat rezydencji podatkowej

 

Certyfikat rezydencji jest warunkiem koniecznym umożliwiającym skorzystanie z preferencji przy poborze podatku WHT. Dokument taki może wyglądać różnie, w zależności od państwa, które go wydaje. Nie ma bowiem jeszcze w tym zakresie ani ujednoliconego międzynarodowego wzoru ani jednolitej procedury jego wydawania.

Znajduje to również potwierdzenie w orzecznictwie, np. w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 984/17, wskazano, że „Przepisy prawa podatkowego nie wymagają, aby „certyfikat rezydencji” był dokumentem, który powstaje w określonej formie i tylko w takiej formie jest udostępniany podatnikowi (płatnikowi)”.

W polskich przepisach, np. w art. 41 pkt 12 ustawy o CIT, certyfikat rezydencji definiuje się jako zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Warto wyjaśnić, że dla potrzeb polskiego podatku u źródła, certyfikat rezydencji, który nie został opatrzony okresem ważności może być uwzględniany przez polskiego płatnika przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania. Jednakże w sytuacji, gdy w okresie tych dwunastu miesięcy miejsce siedziby podatnika ulegnie zmianie, konieczne jest udokumentowanie rezydencji nowym certyfikatem.

 

Obowiązek zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych

 

Natomiast w sytuacji, gdy płatnik poweźmie informację o zmianie siedziby podatnika, np. z faktury lub umowy, a podatnik nie przedstawi mu nowego certyfikatu rezydencji, wówczas płatnik powinien uznać, iż od dnia powzięcia tej informacji podatnik nie legitymuje się już dotychczasowym certyfikatem rezydencji. W tym miejscu należy przypomnieć, że spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje i trusty oraz inne podmioty wskazane w art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mają obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizowania. Za niedopełnienie tego obowiązku w terminie, lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym mogą zostać obarczone karą do 1 000 000 zł.

 

Doradca podatkowy Warszawa

 

Kancelaria Prawna Skarbiec od 2007 roku pomaga podmiotom gospodarczym we wdrażaniu kompleksowych strategii podatkowych, prawnych i księgowo-rachunkowych, pod prawem polskim i międzynarodowym. Oferuje swoim Klientom pełną pomoc w pozyskaniu certyfikatów rezydencji. Za swoje osiągnięcia w 2022 roku Kancelaria Prawna Skarbiec znalazła się wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego w Polsce według rankingu Dziennika Gazety Prawnej.