Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wiele przepisów wzbudza niemałe kontrowersje. Najwięcej problemów interpretacyjnych sprawia katalog wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oraz katalog wyłączeń w tym zakresie.

 

Potencjalne konsekwencje podatkowe związane z CIT

 

Przykładowo w zakresie kosztów uzyskania przychodów w jednym z programów prawniczych znajduje się ponad 8 000 interpretacji organów skarbowych. Dla porównania w zakresie przychodów jest już tylko trochę ponad 3 000 interpretacji. Konsekwencją błędnego ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów może być nie tylko decyzja podatkowa określająca zobowiązanie podatkowe do zapłaty wraz z odsetkami, ale również odpowiedzialność karna skarbowa np. za uchylanie się od opodatkowania czy też poświadczenie nieprawdy przy sporządzaniu deklaracji podatkowych.

W przypadku przedsiębiorców osiągających wysokie przychody, ale ponoszących również wysokie wydatki, istnieje najwyższe ryzyko zakwestionowania wykazanych kwot w deklaracjach. Dobrym przykładem jest tutaj sprawa Grupy Żywiec, o której było głośno w tym roku. Jak wynika z oświadczenia tego podmiotu z dnia 20 września 2018 r., otrzymał on protokół kontroli podatkowej, w której stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczeń w CIT w 2013 r. Jak można przeczytać w licznych opublikowanych artykułach na ten temat, kontrolujący stwierdzili, że spółka ta niewłaściwie rozliczyła przychody oraz koszty uzyskania tych przychodów.

 

Podatek CIT w kontekście cen transferowych

 

Należy również pamiętać o polityce cen transferowych. W pewnych przypadkach istnieje bowiem obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi, przy czym istotne są tu również wprowadzone przez prawodawcę limity w tym zakresie. Z tego powodu opracowanie dokumentacji cen transferowych bez pomocy specjalisty nie jest proste. Na firmach dokonujących takich transakcji ciąży nie tylko obowiązek samego sporządzenia dokumentacji, ale również zastosowania odpowiednich cen sprzedaży towarów czy usług, tj. cen rynkowych.

Organy KAS mają prawo skontrolować takie transakcje, dokładnie tak jak każde inne działania podejmowane przez przedsiębiorców. W trakcie kontroli organ może stwierdzić, że podatnik albo w ogóle nie wykazuje dochodów do opodatkowania, albo wykazuje zaniżony dochód w stosunku do tego, który wykazałby w sytuacji, w której dane transakcje nie byłyby zawierane z podmiotem powiązanym.

Jak wskazał WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 863/14: „Przewidziany w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) sposób dokumentowania jest formą przeciwdziałania ustalaniu przez podmioty powiązane, warunków różniących się od tych, które ustaliłyby podmioty ze sobą niepowiązane i doprowadzenia w ten sposób do niewykazywania dochodów, bądź też wykazywania dochodów niższych od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby nie istniały powiązania pomiędzy tymi podmiotami (art. 11 ust. 1 ustawy)”.

Zatem również w takim przypadku konsekwencje mogą być nie tylko finansowe (konieczność zapłaty podatku wraz z odsetkami), ale również karne skarbowe. Rzetelna dokumentacja cen transferowych przygotowana przez kancelarię prawną posiadającą doświadczenie w tym temacie z pewnością pomoże uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji.

Jak wynika z powyższego błędne rozliczenia CIT w ocenie organów (nawet nieprawidłowej), mogą rodzić poważne konsekwencje prawne i perspektywę ciągnących się latami procesów.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec w zakresie CIT

 

 1. ustalanie rezydencji podatkowej osób prawnych;
 2. doradztwo w zakresie:
 • tworzenia i rozliczania Podatkowych Grup Kapitałowych,
 • ustalania różnic kursowych,
 • zarządzania kosztami uzyskania przychodów,
 • zasad amortyzacji oraz leasingu,
 • opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych,
 • należności licencyjnych i dywidend,
 • opodatkowania oddziałów i zakładów,
 • zarządzania złymi długami;
 • bieżące rozliczenia podatkowe – zeznania podatkowe;
 • szkolenia.

 

Czym jest podatek dochodowy od osób prawnych?

 

Corporate Income Tax (CIT) to podatek bezpośredni, który jest płacony od dochodów osób prawnych, głównie spółek kapitałowych działających także jako spółki w organizacji, oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Zbiór przepisów dotyczących tego podatku został zawarty m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w wielu rozporządzeniach.

Podmiotami tego podatku mogą być również jednostki gospodarcze, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających zdolności prawnej, czyli zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest co do zasady dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Przychodami podatkowymi są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe czy wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń. Za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie.