Prawo karne skarbowe i gospodarcze

 

Dnia 10 sierpnia 2017 r. Prokurator Generalny wydał wytyczne odnośnie do zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT oraz innymi przestępstwami podatkowymi.

Jak wynika z informacji na stronie Prokuratury Krajowej, w marcu 2018 r. wytyczne te zostały uzupełnione, w związku z czym „Prokuratorzy będą żądali surowych kar dla sprawców najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych, a najważniejsze znaczenie przy składaniu przed sądem wniosków co do wymiaru kary będzie miała wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem”.

Zostało wydane polecenie, zgodnie z którym w odniesieniu do najcięższych przestępstw gospodarczych (w szczególności oszustwa, szkody w obrocie gospodarczym, przywłaszczenia oraz pranie brudnych pieniędzy) wysokość kary, o którą będzie wnosił prokurator, winna być uzależniona od wysokości szkody. I tak „wymiar kary pozbawienia wolności nie powinien być niższy niż:

 • 3 lata dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 200 000 złotych, tzw. znaczną szkodę majątkową,
 • 5 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 1 000 000 złotych, tzw. szkodę w wielkich rozmiarach,
 • 7 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 5 000 000 złotych (pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości),
 • 10 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 10 000 000 złotych (dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości)”.

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych podejmowanych działań albo ich zaniechania, a jak widać, poczynania Prokuratury przybrały w tym zakresie na sile i z całą pewnością można stwierdzić, że coraz więcej osób będzie miało stawiane zarzuty, czy to z Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego, czy też z innych ustaw zawierających przepisy karne.

Oznacza to, że Prokuratura może coraz częściej próbować postawić komuś zarzut oszustwa gospodarczego, oszustwa skarbowego, oszustwa podatkowego, a odpowiedzialność karna oraz odpowiedzialność karna skarbowa może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, prezesa zarządu lub członka zarządu spółki, a przecież kary za przestępstwa skarbowe są coraz surowsze. W takiej sytuacji zdecydowanie przyda się prawnik karnista.

Lista zarzutów najczęściej stawianych przedsiębiorcom.

 

Usługi Kancelarii w obszarze prawo karne skarbowe i gospodarcze

 

Kancelaria Prawna Skarbiec w Warszawie specjalizuje się m.in. w prawie karnym, prawie karnym skarbowym oraz związanych z nimi sprawach karnych i karnych skarbowych. Nasi adwokaci i radcowie prawni udzielają porad w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego, prowadzą sprawy karne i karne skarbowe zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce.

Mamy doświadczenie w sprawach karnych i karnych skarbowych prowadzonych w związku z postępowaniami podatkowymi czy postępowaniami kontrolnymi, w których organy uznały daną sprzedaż czy zakup za transakcje karuzelowe oraz inne oszustwa podatkowe VAT.

Świadczymy kompleksowe usługi zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Prawo karne procesowe przewiduje szereg uprawnień przysługujących obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. Pomagamy Klientom już na początkowym etapie trwania sprawy, nie wyłączając udziału we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania w trakcie dochodzenia lub śledztwa, w których – zgodnie z przepisami – mamy prawo brać udział np. jako obrońcy.

Dokonujemy analizy dowodów, przygotowujemy linię obrony, doradzamy, jakie kroki należy podjąć, składamy środki zaskarżenia oraz wnioski dowodowe, jeśli jest to konieczne i zgodne z przyjętym planem działania. Ponadto udzielamy porad prawnych prowadzących do uniewinnienia lub złagodzenia kary, warunkowego umorzenia postępowania karnego, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, skazania bez rozprawy itp.

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z próbnego przesłuchania, próbnej rozprawy czy też usługi detektywistycznej.

 

Usługi Kancelarii dotyczące postępowania przygotowawczego:

 • udział w:
  • przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka,
  • przesłuchaniu podejrzanego jako obrońca,
  • oględzinach,
  • czasie trwania przeszukania,
  • eksperymencie procesowym,
  • okazaniu i konfrontacji,
  • charakterze obrońcy w przesłuchaniu świadka, którego z różnych względów z dużym prawdopodobieństwem nie będzie można przesłuchać przed sądem,
  • zapoznaniu się z aktami postępowania,
  • uzgodnieniu kary lub środków karnych w celu uzyskania wniosku o skazanie bez rozprawy;
 • podejmowanie inicjatywy dowodowej zgodnej z linią obrony;
 • analiza materiału dowodowego;
 • składanie środków zaskarżenia;
 • kontakt telefoniczny i osobisty z podejrzanym tymczasowo aresztowanym;
 • podjęcie inicjatywy do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

 

Usługi Kancelarii dotyczące postępowania sądowego:

 

 • obrona oskarżonego;
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentacja oskarżyciela subsydiarnego;
 • podtrzymywanie linii obrony;
 • udział w posiedzeniach sądowych w obu instancjach;
 • przesłuchiwanie świadków, biegłych, tłumaczy;
 • podejmowanie inicjatywy dowodowej zgodnej z linią obrony;
 • składanie środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje);
 • kontakt telefoniczny i osobisty z podejrzanym tymczasowo aresztowanym.

Ponadto zajmujemy się reprezentacją w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, a także w postępowaniach wznowieniowych.