Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Bezprawie urzędnicze

Ochrona przed bezprawiem urzędniczym

Kancelaria Prawna Skarbiec reprezentuje liczne grupy Klientów, których interesy zostały naruszone wskutek bezprawnego działania aparatu państwowego. Prowadzimy stały nadzór nad działaniem urzędników, uczestniczymy w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz karnoskarbowych.

 

Opracowujemy strategię działania w przypadku wydania decyzji zabezpieczających oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Działamy profilaktycznie i zabezpieczająco. Chronimy przedsiębiorców i kadrę menadżerską przed próbami przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania. Klienci znajdują w Kancelarii pomoc w sprawnym odzyskiwaniu podatku VAT, audycie świadczonych usług i zawieranych kontraktów, opracowywaniu procedur antyfraudowych oraz wsparcie w sporach i postępowaniach z organami podatkowymi i skarbowymi.

Chronimy interesy przedsiębiorców

Uważamy, że podstawowym problemem w Polsce nie jest brak kompetencji administracji podatkowej i służb specjalnych, ale ich nadmiar. Dla przykładu, od 11 lat doradzamy Klientom, jak sprawnie odzyskiwać podatek VAT.

Podstawowy termin, w którym Urząd Skarbowy powinien zwrócić VAT, wynosi w naszym kraju, aż 60 dni. W praktyce jednak, ustawowy termin jest bardzo często wydłużany, przez co przedsiębiorca może uzyskać zwrot VAT nawet po wielu miesiącach, a w skrajnych przypadkach nawet po kilku latach.

Procedura zwrotu podatku nie może ciągnąć się w nieskończoność. Urzędnicy mają obowiązek działać w sprawie wnikliwie i szybko – w jak najkrótszym czasie podejmować niezbędne czynności wyjaśniające, zebrać materiał dowodowy, analizować zgromadzone materiały itp. Prowadzenie postępowania zbyt długo, to dla przedsiębiorcy ryzyko utraty płynności finansowej, a nawet upadłości (por. wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1881/14).

Usługi Kancelarii Prawnej Skarbiec w zakresie przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu to m.in.:

Jesteśmy opiniotwórczy i wpływowi

Według noty Zarządu Business Centre Club, Kancelaria Prawna Skarbiec...

„ma odwagę w podejmowaniu się spraw trudnych, których skala i skomplikowanie wymagają wybitnej wiedzy eksperckiej z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego oraz determinację w obronie interesów przedsiębiorców zarówno w relacjach B2B, jak i w trudnych sporach z aparatem państwowym."

Zdaniem tygodnika „Wprost", właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec...

„mec. Robert Nogacki jest jednym z najlepszych ekspertów z zakresu bezprawia urzędniczego."

Według tygodnika ekonomicznego „Home&Market"...

„Kancelaria Prawna Skarbiec w obliczu nasilających się przypadków bezprawia urzędniczego pomaga Klientom w ochronie ich dorobku życia i ryzyka niezawinionej upadłości."

Publikacje tematyczne związane z bezprawiem urzędniczym

 

 

Organ odwoławczy podwyższył przedsiębiorcy
kwotę zobowiązania, ale nieskutecznie, bo nie znał podstawowych zasad postępowania podatkowego

Organ odwoławczy podwyższył przedsiębiorcy kwotę zobowiązania, ale nieskutecznie,
bo nie znał podstawowych zasad postępowania podatkowego

Zgodnie z zawartą w art. 234 Ordynacji podatkowej zasadą postępowania podatkowego, rozszerzanie obowiązku, jaki organ nakłada na podatnika możliwe jest tylko, gdy decyzja organu rażąco narusza prawo lub interes publiczny. W wyroku z 25 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w sprawie, w której organy celem ustanowienia zabezpieczenia na majątku przedsiębiorcy określiły wysokość ciążącego na nim zobowiązania, a następnie ją podwyższyły, orzekł: „Niemożliwe jest (...) podwyższenie przez organ odwoławczy przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego oraz kwoty odsetek za zwłokę, z pominięciem treści art. 234 O.p.” (sygn. akt I SA/Łd 259/19).

By nie płacić wyższego odszkodowania
za wywłaszczoną nieruchomość,
organy konsekwentnie pomijały przedkładane
przez właścicielkę dowody

By nie płacić wyższego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
organy konsekwentnie pomijały przedkładane przez właścicielkę dowody

Przez ponad 12 lat organy administracji publicznej ustalały kwotę należnego właścicielce gruntu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Gdy już to uczyniły, to w sposób dla niej krzywdzący, zaniżający jego wysokość, bo jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 9 lipca 2019 r., konsekwentnie pomijały przedstawione przez właścicielkę dowody, naruszając przepisy Konstytucji, które, dopuszczając wywłaszczenie, nakazują czynić to pod warunkiem zapłaty słusznego odszkodowania (sygn. akt II SA/Op 25/19).

KAS blokuje coraz więcej krajowych kont.
Wkrótce przedsiębiorcom zostaną już tylko zagraniczne rachunki bankowe

KAS blokuje coraz więcej krajowych kont.
Wkrótce przedsiębiorcom zostaną już tylko zagraniczne rachunki bankowe

Na początku lipca 2019 r. Dziennik.pl poinformował o masowych blokadach rachunków bankowych należących do przedsiębiorców, dokonywanych przez Krajową Administrację Skarbową. W pierwszej połowie 2019 r. zablokowała ona aż 2,5 razy więcej zgromadzonych na nich środków niż w całym 2018 r. A jak zapowiada fiskus, blokad będzie jeszcze więcej i w szerszym zakresie. Co gorsza, zajmując zgromadzone na koncie pieniądze, skarbówka nie musi przedstawiać żadnych dowodów na popełnienie przestępstwa przez ich posiadacza. Taka dokonywana „z zaskoczenia” blokada może sparaliżować funkcjonowanie firmy. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy coraz częściej pytają o zagraniczne rachunki bankowe.

Organy nie chciały wydać zaświadczenia, by tym samym nie potwierdzić, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu

Organy nie chciały wydać zaświadczenia, by tym samym nie potwierdzić, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu

Organy podatkowe dwóch instancji odmówiły podatniczce wydania zaświadczenia o upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Stwierdziły, że nawet jeśli upływ terminu nastąpił, to nie mają one prawa do merytorycznego rozstrzygania o tym w tego typu postępowaniu. Mogą to zrobić dopiero w postępowaniu ustalającym zobowiązanie podatkowe, które nigdy nie nastąpiło, a które uruchomiła podatniczka swoim wnioskiem o stwierdzenie przedawnienia. Dla podatniczki miało to oznaczać, że bieg terminu przedawnienia dopiero z tą chwilą się rozpocznie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając 4 lipca 2019 r. postanowienia organów, orzekł: „...organ II instancji z jednej strony uznaje, że niedopuszczalnym było rozważanie, jako merytorycznej, kwestii przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązań podatkowych, z drugiej zaś przyznaje, że organ I instancji miał do tego prawo” (wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 333/19).

Fiskus nie zwrócił VAT-u przedsiębiorcy pomimo dwóch prawomocnych wyroków sądu

Fiskus nie zwrócił VAT-u przedsiębiorcy pomimo dwóch prawomocnych wyroków sądu

Najpierw 10-ego, a następnie 19-ego grudnia 2018 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie doręczył pełnomocnikowi warszawskiego przedsiębiorcy Kancelarii Prawnej „Skarbiec” odpis dwóch wyroków, w których uchylił postanowienia urzędu skarbowego wstrzymujące należny mu zwrot VAT. Pomimo upływu 8 miesięcy od wydanych 16 listopada 2018 r. dwóch wyroków sądu urząd skarbowy dotąd nie zwrócił należnych przedsiębiorcy pieniędzy.

Fiskus jak sęp oskubie nawet chcącego
spłacić długi podatnika

Fiskus jak sęp oskubie nawet chcącego spłacić długi podatnika

Dłużnicy dążący do spłaty długów powstałych nie ze swojej winy, bo przejmujący długi w darowiźnie lub spadku, starający się zaspokoić wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu, czynią zadość zasadom współżycia społecznego i za taką postawę nie powinni być karani. Sprzedaż obciążonej nieruchomości na wolnym rynku jest działaniem racjonalnym i korzystnym zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Pozwala bowiem w praktyce na uzyskanie ceny rynkowej, wyższej niż uzyskałby komornik w drodze licytacji, co zabezpiecza większą masę majątkową, z której wierzyciele będą mogli się zaspokoić. Pozwala również na zatrzymanie fali rosnących kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę w spłacie wierzytelności. Jednak gdy w grę wchodzą podatki, racjonalne i pod każdym względem słuszne działania podatnika nie mają żadnego znaczenia.

Wyrok ws. podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w pracy twórczej

Wyrok ws. podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w pracy twórczej

Organy podatkowe nie chciały przyznać twórcy prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, bo w ich ocenie nie dokumentował on na bieżąco wykonywanych w ramach stosunku pracy utworów. Nie potrafił również udowodnić odpowiedniej wielkości wkładu swojej pracy w powstanie poszczególnych utworów, stąd też nie sposób wywieść mechanizmów pozwalających na obliczenie wynagrodzenia za prace twórcze. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, rozpoznając sprawę, w odpowiedzi na takie ustalenia orzekł, że: „organy dopuściły się naruszenia art. 180, art. 187 § 1 w zw. z art. 191 o.p., błędnie oceniając zebrany materiał dowodowy, a także niemal pomijając dowód w postaci treści zeznań Skarżącego” (wyrok z 15 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Bk 113/19).

Czekająca trzy lata na zwrot spółka upadła. Nieograniczone datą przedłużanie zwrotu VAT
stało się utrwaloną praktyką organów

Czekająca trzy lata na zwrot spółka upadła. Nieograniczone datą przedłużanie zwrotu VAT stało się utrwaloną praktyką organów

Na mocy art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług organy podatkowe przedłużają termin zwrotu VAT przedsiębiorcom do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. Nie określają przy tym końcowej daty, do której termin zwrotu zostaje przedłużony. Coraz głośniej takiej praktyce sprzeciwiają się sądy. W wyroku z 15 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku poinformował organy, że „zdaje sobie sprawę z tego, że wydawanie postanowień o zwrocie "do zakończenia procedury weryfikacyjnej" bywa niekiedy utrwaloną praktyką organów” (sygn. akt I SA/Bk 100/19) i uchylił ich postanowienia wydane w pierwszej i drugiej instancji. Nie zmienia to faktu, że w oczekiwaniu na zwrot spółka ogłosiła upadłość.

Wygrana grudziądzkiego przedsiębiorcy przed Sądem Najwyższym. Kancelaria Skarbiec wskazała liczne uchybienia organów

Wygrana grudziądzkiego przedsiębiorcy przed Sądem Najwyższym. Kancelaria Skarbiec wskazała liczne uchybienia organów

Aż 9 lat przedsiębiorca z Grudziądza musiał czekać na zakończenie sprawy dotyczącej rozliczeń w podatku VAT. 4 czerwca 2019 r., w wyniku wniesionej przez Kancelarię Prawną Skarbiec kasacji, Sąd Najwyższy umorzył toczące się przeciwko niemu postępowanie.

To precedensowa wygrana przed najwyższą instancją sądową w Polsce.

Państwo karze za korzystne dla podatników interpretacje przepisów

Państwo karze za korzystne dla podatników interpretacje przepisów

Przepisy podatkowe powinny być jasne i precyzyjne po to, aby państwowy system podatkowy był efektywny. Niestety praktyka pokazuje, że podatnicy zazwyczaj mają problem z precyzyjnym odczytywaniem treści przepisów. Co gorsze, w ostatnich latach da się zauważyć postępującą tendencję do karania ich za dążenie do korzystnego dla nich odczytywania treści ustaw.

Bez doradcy podatkowego lepiej nie przyjmować
nawet darowizny od dziadka

Bez doradcy podatkowego lepiej nie przyjmować nawet darowizny od dziadka

Mówi się, że przed zażyciem jakiegokolwiek leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W obliczu obowiązujących w Polsce przepisów podatkowych i sposobu dokonywania ich interpretacji przez fiskusa, przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności przed organem podatkowym lepiej skonsultować się wcześniej z doradcą podatkowym lub adwokatem. W wydanej 17 maja 2019 r. interpretacji indywidualnej organ odmówił wnuczkowi zastosowania zwolnienia podatkowego dla otrzymanej od dziadka darowizny tylko dlatego, że dziadek przekazał mu pieniądze do ręki zamiast na konto.

Uchylenie decyzji Urzędu Skarbowego: racjonalne gospodarowanie własnym majątkiem nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej

Uchylenie decyzji Urzędu Skarbowego: racjonalne gospodarowanie własnym majątkiem nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej

Generalnie wszelkie działania podatnika przynoszące mu zarobek, a którym fiskus potrafi przypisać charakter zorganizowany i ciągły, traktowane są przez organy skarbowe jako podlegające opodatkowaniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 17 kwietnia 2019 r. uchylającym decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zawarł pouczenie, że taki charakter działań nie przesądza o tym, że podatnik zachowuje się jak „profesjonalny podmiot (...) a nie jak podmiot zarządzający własnym mieniem i kierujący się zasadami gospodarności” (sygn. akt I SA/Gd 170/19).

Organy podatkowe nie mogą dokonywać wybiórczej oceny materiału dowodowego

Organy podatkowe nie mogą dokonywać wybiórczej oceny materiału dowodowego

Gdy organ podatkowy nie dysponuje danymi niezbędnymi do określenia podstawy opodatkowania, może ją określić w drodze oszacowania. Nie posiada jednak w tej kwestii dowolności. Powinien stosować metody oszacowania, które wskazuje mu Ordynacja podatkowa, a nie metodę opartą na fragmentarycznych wyliczeniach. „...oparcie wyliczeń tylko na wybranych dokumentach oznacza brak wszechstronnego i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 124/19).

By odmówić przedsiębiorcy zwrotu VAT,
fiskus zajął dwa wzajemnie sprzeczne stanowiska,
a dla przedsiębiorcy wybrał to niekorzystne

By odmówić przedsiębiorcy zwrotu VAT, fiskus zajął dwa wzajemnie sprzeczne stanowiska, a dla przedsiębiorcy wybrał to niekorzystne

Przedsiębiorca, który nie ma świadomości uczestnictwa w karuzeli VAT, dokonuje prawidłowych rozliczeń podatkowych dostawy. Stwierdzenie uczestnictwa przedsiębiorcy w karuzeli podatkowej nie jest wystarczające do zakwalifikowania go jako przestępcy, celowo dokonującego nieprawidłowych rozliczeń podatkowych. Zwłaszcza gdy same organy podatkowe takiego zamiaru przypisać mu nie potrafią. Dla obarczenia przedsiębiorcy odpowiedzialnością za błędne rozliczenie podatkowe konieczne jest ustalenie świadomego jego uczestnictwa w tzw. dostawie łańcuchowej – orzekł 4 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 27/19).

Organ stwierdził, że podatnik musi wystawiać fakturę za usługę, mimo że faktycznie jej nie świadczy

Organ stwierdził, że podatnik musi wystawiać fakturę za usługę, mimo że faktycznie jej nie świadczy

Zasadniczo podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż towaru lub usługi. Z uwagi na przepis art. 2 pkt 22 ustawy o VAT sprzedaż ta powinna być odpłatna. Przede wszystkim faktura powinna jednak dokumentować rzeczywiste zdarzenie gospodarcze. W wydanej 19 kwietnia 2019 r. interpretacji indywidualnej organ podatkowy na gruncie tej samej ustawy stwierdził, że podatnik może świadczyć usługę, mimo że faktycznie jej nie świadczy (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.44.2019.1.AZ).

Organ przedłużał zwrot VAT tylko po to,
by go przedłużyć

Organ przedłużał zwrot VAT tylko po to, by go przedłużyć

Organ, przedłużając termin zwrotu VAT przedsiębiorcy, nie musi wykazywać istnienia dowodów przemawiających za niezasadnością zwrotu. Musi natomiast wykazać, że istnieją okoliczności decydujące o potrzebie dalszej weryfikacji. Uprawnienie do przedłużania zwrotu podatku nie może być traktowane jako prewencyjne upoważnienie do opóźniania realizacji praw podatnika – orzekł w wyroku z 20 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 97/19).

Sądy hamują zapędy fiskusa

Sądy hamują zapędy fiskusa

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT). Głównym celem fiskusa przy wprowadzeniu tych regulacji było ograniczenie sztucznego przerzucania kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi. W związku z tym wprowadzony został limit, którego wysokość uzależniona jest od wyników podatkowych spółki. Założeniem było, że firmy legitymujące się określonym poziomem zysku mogą w kosztach wykazać pewien poziom kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych wynikający ze skali ich działalności. Pozostałe koszty przekraczające limit traktowane są jako niepodatkowe.

Sankcja VAT nie może być wymierzana „na oślep”

Sankcja VAT nie może być wymierzana „na oślep”

Sankcja w VAT, czyli dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług, została wprowadzona ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) z dniem 1 stycznia 2017 r. Korzystając z tej regulacji, organy podatkowe mają możliwość określenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT będącego konsekwencją wykrytych nieprawidłowości związanych z zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Organy podatkowe często korzystają z tego rozwiązania, jednak z praktyki wynika, że niejednokrotnie robią to „na oślep”. Sprawy trafiły do sądów, które hamują zapędy fiskusa oraz dają dodatkową ochronę i pewność prawa dla podatników.

Z każdym dniem przedsiębiorca coraz bardziej staje
się niewolnikiem państwa

Z każdym dniem przedsiębiorca coraz bardziej staje się niewolnikiem państwa

Wysokie podatki, nadmiar obowiązków biurokratycznych, skomplikowane prawo, kontrole i samowola urzędników – to wg opublikowanych na początku kwietnia 2019 r. badań Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jedne z największych przeszkód prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Równolegle rząd forsuje kolejne programy socjalne, które ktoś musi finansować. A że głównym źródłem dochodów państwa są podatki, to najprostszym sposobem sfinansowania polityki socjalnej jest ich podnoszenie. Podwyżki uderzają przede wszystkim w największych podatników, czyli przedsiębiorców. Mimo że prowadzona przez nich działalność gospodarcza jest głównym sponsorem państwa, to samo państwo coraz bardziej swobodę tej działalności ogranicza.

Korzystny wyrok dla podatników: organy, nie uwzględniając głosu orzecznictwa, łamią
zasady prawa i postępowania podatkowego

Korzystny wyrok dla podatników: organy, nie uwzględniając głosu orzecznictwa, łamią zasady prawa i postępowania podatkowego

„Odnosząc się do powołanych przez wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych, to nie mogą one być dla organu wiążące, ponieważ stanowią rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, i nie stanowią źródeł powszechnie obowiązującego w Polsce prawa” – taką standardową formułką organy wydające negatywne da podatnika interpretacje podatkowe tłumaczą, dlaczego nie muszą stosować się do korzystnych dla podatników wyroków sądów w podobnych, a czasem nawet identycznych sprawach. W wyroku z 28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi pouczył organ podatkowy, że orzecznictwo sądów administracyjnych ma walor normatywny także w stosunku do interpretacji podatkowych: „…orzecznictwo to stało się istotnym miernikiem legalności wydawanych interpretacji indywidualnych. Jego nieuzasadnione zaś pomijanie narusza wyrażoną w art. 121 § 1 O.p. zasadę prowadzenia postępowania podatkowego” (sygn. akt I SA/Łd 790/18).

Blokada rachunków bankowych
bez dowodów nadużyć

Blokada rachunków bankowych bez dowodów nadużyć

Blokada rachunków bankowych to jedna z najgroźniejszych dla przedsiębiorców regulacji wprowadzonych do prawa podatkowego w ostatnim czasie. Przepisy pozwalają pozbawić podatników dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach, gdy Szef KAS uzna, że istnieje ryzyko ich wykorzystania do wyłudzeń skarbowych. Zaniepokojenie podatników nowymi regulacjami może być teraz jeszcze większe, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 września 2018 r., III SA/Wa 2057/18, stwierdził, że jest możliwe blokowanie rachunków nawet na trzy miesiące właściwie bez żadnych dowodów potwierdzających zaistnienie przesłanek zastosowania tego mechanizmu.

Spółka ukarana za oszustwo Skarbu Państwa,
mimo że Skarb nie został oszukany

Spółka ukarana za oszustwo Skarbu Państwa, mimo że Skarb nie został oszukany

Zgodnie z podstawową zasadą prawa wspólnotowego – zasadą proporcjonalności – państwa członkowskie nie mogą nakładać na swoich podatników dodatkowych ciężarów, jeśli byłyby one nieproporcjonalne do celów, dla których ciężary zostały ustanowione. Orzekając o niedostosowaniu się do tej zasady przez polskie organy podatkowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 21 lutego 2019 r. stwierdził: „Sam fakt, że strona złożyła korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli podatkowej w sytuacji, gdy Skarb Państwa nie doznał żadnego uszczuplenia oraz gdy spółka sporządziła przedmiotową deklarację i jej korektę nie może, w ocenie Sądu, być podstawą do nałożenia na skarżącą sankcji z art. 112b ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.” (sygn. akt I SA/Sz 873/18).

WSA kolejny raz upomina fiskusa za pazerność

WSA kolejny raz upomina fiskusa za pazerność

21 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok, w którym pouczył organy podatkowe, że przedsiębiorca działający w dobrej wierze, w zaufaniu do instytucji godnej zaufania, wypełniający wszystkie obowiązki zgodnie z zaleceniami samych organów, a jedynie popełniający błąd, który następnie skorygował bez uszczuplenia kasy Skarbu Państwa, nie może być z tego tytułu obarczany dodatkowymi sankcjami podatkowymi (sygn. akt I SA/Sz 873/18). Podstawą tych sankcji był przepis art. 112b ustawy o VAT.

Podatek u źródła – fiskus od blisko dekady
nie chce przyznawać racji sądom

Podatek u źródła – fiskus od blisko dekady nie chce przyznawać racji sądom

W jednym z artykułów ustaw o podatkach dochodowych wymienione zostały określone rodzaje należności, których wypłacenie podmiotom zagranicznym powoduje powstanie obowiązku podatkowego na terytorium Polski. Podmiotem obowiązanym do naliczenia podatku, jego potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego w imieniu kontrahenta jest podmiot wypłacający te należności, a więc podatnik z siedzibą w Polsce. Stosownie do regulacji obu wyżej wymienionych ustaw, podatnik posiada w takiej sytuacji status płatnika podatku dochodowego.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, czyli kolejne sankcje podatkowe

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, czyli kolejne sankcje podatkowe

Od 1 stycznia 2019 r. dopisano do Ordynacji podatkowej nowy rozdział: „Dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Nazwa dość zwyczajna, niebudząca na pierwszy rzut oka protestu. Rozdział ten jednak tylko z nazwy brzmi łagodnie. W rzeczywistości jest to dodatkowa „sankcja” podatkowa.

Nowe przepisy oddają w ręce KAS nieograniczoną władzę?

Nowe przepisy oddają w ręce KAS nieograniczoną władzę?

Kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wzbudzał sprzeciw ekspertów już na etapie legislacji. Wraz z początkiem 2019 r. większość przepisów ostatecznie weszła w życie. Nowe reguły przewidują m.in. rozszerzenie uprawnień naczelników urzędów skarbowych o dostęp do chronionych informacji oraz przyśpieszenie procedury wszczynania kontroli celno-skarbowej. Co to oznacza dla podatników i czy jest się czego obawiać?

Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych: dla wyższego opodatkowania organ pomijał istotne okoliczności sprawy

Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych: dla wyższego opodatkowania organ pomijał istotne okoliczności sprawy

Zgodnie z art. 14c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej wydający indywidualną interpretację podatkową organ związany jest przedstawionym we wniosku o jej wydanie stanem faktycznym. Nie może go sam modyfikować, a w przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy zobligowany jest wskazać stanowisko prawidłowe, łącznie z jego prawnym uzasadnieniem. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 25 stycznia 2019 r., wskazanych wymogów nie spełnia takie działanie organu, które ewidentnie pomija okoliczności wyraźnie wskazane przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji (sygn. akt I SA/Op 134/18).

Państwo utrzymywać mają przedsiębiorcy

Państwo utrzymywać mają przedsiębiorcy

W piątek 18 stycznia 2019 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w Monitorze Polskim „Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2018 r.” (M.P. 2019, poz. 49). Analizując dostępne na stronie GUS dane sprzed sześciu ostatnich lat, można zaobserwować znaczący wzrost od 2016 r. cen surowca, który ma wpływ na całą gospodarkę i sytuację przedsiębiorstw w Polsce. Rosną nakłady państwa na programy socjalne oraz administrację skarbową. Dla przedsiębiorców również rosną... koszty prowadzenia działalności.

Podatnik 3,5 roku walczył z fiskusem. Wygrał
w sądzie w obu instancjach, a i tak został
dwukrotnie opodatkowany

Podatnik 3,5 roku walczył z fiskusem. Wygrał w sądzie w obu instancjach, a i tak został dwukrotnie opodatkowany

Zamierzający zmniejszyć swoje udziały w spółce jawnej wspólnik chciał wcześniej upewnić się co do ciążącego na nim w związku z tą czynnością zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładnie o jego braku. 3,5 roku walczył o potwierdzenie swego stanowiska. Dwukrotnie wygrał nawet w sądzie. Fiskus zastosował się do wyroków, ale i tak opodatkował wspólnika (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 grudnia 2018 r., sygn. ITPB4/4511-89/15-5/MT).

5 lat to za mało. Fiskus potrzebuje więcej czasu na ściąganie podatków

5 lat to za mało. Fiskus potrzebuje więcej czasu na ściąganie podatków

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej: „Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku” (Dz.U. 1997 nr 137, poz. 926, ze zm.). Zatem w praktyce okres ten może wynosić nawet blisko 6 lat. Ale i tak jest to niewystarczający dla organów podatkowych czas na dochodzenie zobowiązań podatkowych. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2019 r. potwierdza, że organy mają problem z dochowaniem nawet tak odległych terminów (sygn. akt II FSK 295/17).

Raport NIK: błędy urzędników, wysokie podatki,
a przede wszystkim skomplikowane prawo – główną przeszkodą prowadzenia działalności

Raport NIK: błędy urzędników, wysokie podatki, a przede wszystkim skomplikowane prawo – główną przeszkodą prowadzenia działalności

„Kontrola w urzędach skarbowych i Ministerstwie Finansów pokazała, że skomplikowany charakter przepisów prawa oraz częste jego zmiany mogą w dalszym ciągu stanowić główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej” – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym 2 stycznia 2019 r. podsumowaniu raportu na temat „Barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”. NIK wskazała w nim między innymi na dużą liczbę błędów popełnianych przez urzędników.

Czwarta władza – fiskus

Czwarta władza – fiskus

Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w przepisach podatkowych mająca rozwiać spory pomiędzy przedsiębiorcami a fiskusem w zakresie rozliczeń dotyczących wykorzystywania przez pracownika auta służbowego do celów prywatnych. W lipcu 2018 r. jednoznacznie wypowiedział się w tej sprawie również Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając, że rozliczeń takiego nieodpłatnego świadczenia należy dokonywać jedynie ryczałtem, w granicach ustalonych w ustawie o PIT. Mimo to w wydanej 13 grudnia 2018 r. interpretacji indywidualnej organ podatkowy kolejny raz stwierdził, że ustawowy ryczałt nie obejmuje kosztów paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych przez pracowników (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.484.2018.1.BO).

Kolejne branże na celowniku fiskusa

Kolejne branże na celowniku fiskusa. Budowlanka, gastronomia i motoryzacja objęte specjalnym nadzorem fiskalnym.

Zgodnie z zapowiedzią Zastępcy Szefa KAS Pawła Cybulskiego resort finansów uruchamia akcję „Stop Szarej Strefie”, w ramach której zapowiedziano weryfikację rozliczeń podatkowych przedsiębiorców z branży gastronomicznej, budowlanej oraz motoryzacyjnej. W ocenie ministra branże te są szczególnie narażone na wpływ nieuczciwych przedsiębiorców, osiągających przewagę rynkową dzięki nieopłacaniu danin publicznoprawnych. Oficjalnie Ministerstwo tłumaczy się, że planowana akcja jest odpowiedzią na prośby rzetelnych przedsiębiorców, którzy muszą mierzyć się z nieuczciwą konkurencją. Wydaje się jednak, że jest to kolejny element narastającej presji fiskalnej ze strony Państwa, który będzie odczuwalny przez kolejne grupy podatników. Realizacja obietnic wyborczych wymaga zwiększania wpływów budżetowych, które tradycyjnie pozyskuje się, sięgając do kieszeni przedsiębiorców. Najwyraźniej masowe kwestionowanie zwrotów podatku VAT przez fiskusa nie wystarcza do finansowania stale rosnących wydatków Państwa.

Jak być za, a nawet przeciw – czyli interpretacja
prawa podatkowego według fiskusa

Jak być za, a nawet przeciw – czyli interpretacja prawa podatkowego według fiskusa

Zrozumienie prawa podatkowego i jego codzienne stosowanie to dziś dla wielu podatników, a przede wszystkim przedsiębiorców zadanie trudne do wykonania. Wydaje się, że problemów ze stosowaniem prawa podatkowego nie powinny mieć organy reprezentujące tego, który to prawo wymyślił, także z uwagi na obowiązującą zasadę zaufania do organów podatkowych. Trudno jednak to zaufanie budować, skoro organy wydają interpretacje podatkowe, w których zgadzając się z podatnikiem, jednocześnie się z nim nie zgadzają. To tak, jakby mówić: jestem za, a nawet przeciw.

Łamanie zasad postępowania przez
organy podatkowe w sprawie przyznania
przedsiębiorcy ulg w spłacie zobowiązań

Łamanie zasad postępowania przez organy podatkowe w sprawie przyznania przedsiębiorcy ulg w spłacie zobowiązań

Organ, rozpatrując wniosek prowadzącego działalność gospodarczą podatnika o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, powinien najpierw zbadać, czy wypełnione zostały przesłanki do jej przyznania, także w świetle przepisów wspólnotowych. Dopiero potem może ocenić przez pryzmat ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, czy zobowiązanie to umorzyć w całości, w części lub wcale – tak orzekł WSA w Szczecinie, uchylając 13 września 2018 r. decyzje organów podatkowych dwóch instancji, odmawiające przedsiębiorcy umorzenia jego zaległości podatkowych (sygn. akt I SA/Sz 395/18).

Raportowanie schematów podatkowych podkopuje tajemnice zawodowe

Raportowanie schematów podatkowych podkopuje tajemnice zawodowe

W czerwcu 2018 r. opublikowano nową Dyrektywę Rady UE 2018/822/UE, która narzuca obowiązkowe informowanie o transgranicznych schematach podatkowych. Jest to reakcja Brukseli na zjawisko kurczenia się wpływów podatkowych w państwach członkowskich, wywołane rzekomo tym, iż wielu podatników optymalizuje swoje podatki przez ucieczkę do rajów podatkowych. Dyrektywa w swoim głównym założeniu ma pomóc państwom członkowskim UE w szybkiej, adekwatnej reakcji na nielegalne, nieetyczne praktyki podatkowe (np. poprzez prowadzenie kontroli podatkowych) i załataniu luk w prawie podatkowym. Intencja jak zwykle szlachetna, diagnoza nie do końca słuszna, ale nie to stanowi największy problem. Polskie Ministerstwo Finansów po raz kolejny interpretuje unijne prawo „po swojemu” i zniekształca zamysł pierwotnego dokumentu. Gdzie są pułapki i kontrowersje?

Zawieszona działalność nie odbiera prawa
do odliczenia VAT

Zawieszona działalność nie odbiera prawa do odliczenia VAT

Wyrokiem z 31 sierpnia 2018 r. zakończyła się głośna, tocząca się od 2015 r., sprawa dotycząca prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług prawniczych. Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie podatników, uchylając zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Status przedsiębiorcy wystarczy, aby płacić wyższe podatki

Status przedsiębiorcy wystarczy, aby płacić wyższe podatki

Legitymowanie się przez podatnika statusem przedsiębiorcy jest wystarczającą przesłanką do zastosowania podwyższonej stawki podatkowej wobec należącej do niego nieruchomości. Dla fiskusa nie ma znaczenia, czy faktycznie jest ona wykorzystywana do prowadzenia działalności przez podmiot gospodarczy. Z taką praktyką obarczania podatników wyższym ciężarem fiskalnym nie zgodził się sąd. W wyroku z 20 września 2018 r. stwierdził, że nie może być o tym mowy, jeśli nieruchomość nie znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy (wyrok WSA w Szczecinie, sygn. akt I SA/Sz 522/18).

Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszt uzyskania przychodu

Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszt uzyskania przychodu

Wydatki poniesione przez firmę w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów stanowią koszt ich uzyskania. Są ciężarem, jaki zmuszony jest ponieść przedsiębiorca celem wypracowania dochodu, dlatego ich niewliczenie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej zakłamałoby wysokość rzeczywistego zysku, jaki wypracował. Skutkowałoby to powstaniem wyższego zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych, co z kolei ucieszyłoby fiskusa. Dlatego organy podatkowe przy każdej nadarzającej się okazji odmawiają przedsiębiorcom możliwości zaliczania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W wyroku z 25 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku pouczył organy podatkowe, że nie mogą przy tym zakłamywać rzeczywistości (I SA/Gd 568/18).

Organ, wydając interpretację, powinien umieć
wyjaśnić tok swojego rozumowania

Organ, wydając interpretację, powinien umieć wyjaśnić tok swojego rozumowania

Interpretacja indywidualna wydawana przez organy podatkowe musi, zgodnie z art. 14c. § 1. Ordynacji podatkowej, zawierać „wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny” (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lipca 2018 r. przypomniał fiskusowi, że aby to uzasadnienie stanowiło rzetelną informację dla podatnika, powinien z niego wynikać tok rozumowania organu (I SA/Łd 346/18).

Ulga podatkowa to prawo majątkowe podlegające sukcesji

Ulga podatkowa to prawo majątkowe podlegające sukcesji

W wyroku z 21 sierpnia 2018 r. WSA w Gliwicach nie zgodził się z interpretacją organu podatkowego odmawiającą spadkobiercy prawa do dziedziczenia ulgi podatkowej, a tym samym prawa do jej ujęcia w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Jak stwierdził sąd, zwolnienie podatkowe ma charakter prawa majątkowego i podlega sukcesji (I SA/Gl 654/18).

Organ chciał niejasne przepisy interpretować na niekorzyść podatnika

Organ chciał „naprawić” ustawodawcę, by móc niejasne przepisy interpretować na niekorzyść podatnika

Przez cztery lata, przed trzema sądami, trwała walka przedsiębiorcy z fiskusem o możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych z tytułu umowy leasingu. Przedsiębiorcy nie pomogła dwukrotna wygrana przed sądem wojewódzkim, bo działający z upoważnienia Ministra Finansów organ przedłużył spór, wnosząc skargę kasacyjną. Zakończył go dopiero Naczelny Sąd Administracyjny, wskazując naruszenie przez organ podstawowej zasady postępowania podatkowego. Zdaniem NSA organ „naprawiał” ustawodawcę i „nie wyjaśnił również, dlaczego uznał, że przepis budzący tyle niejasności i wątpliwości należało interpretować na niekorzyść podatnika" (wyrok z 26.07.2018 r. II FSK 1957/16).

Niepłacenie podatków nie uprawnia organów do ściągania ich przez dziesięciolecia

Przedsiębiorca wygrał w sądzie, bo niepłacenie podatków nie uprawnia organów do ściągania ich przez dziesięciolecia

Podatnik nie może być wiecznym dłużnikiem Skarbu Państwa, zaskakiwanym działaniami organów podatkowych – tak orzekł sąd w sprawie dochodzenia przez fiskus od przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych sprzed ponad 10 lat. „Jeżeli organy podatkowe w okresie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie wykonały w stosunku do podatnika żadnych czynności ukierunkowanych na kontrolę albo ewentualną egzekucję należności, upływ czasu może wzmacniać domniemanie prawidłowości rozliczenia się podatnika ze zobowiązania podatkowego” (wyrok WSA w Szczecinie z 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 378/18).

Kolejne uprawnienia fiskusa

Kolejne uprawnienia fiskusa – rozszerzona kontrola, raportowanie, przepadek przedmiotów

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Po 15 miesiącach od wejścia w życie ustawy regulującej między innymi tryb i zakres kontroli celno-skarbowej oraz uprawnienia Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych ustawodawca doszedł do wniosku, że obecny katalog prerogatyw organów kontroli celno-skarbowej nie jest wystarczający i wymaga poszerzenia. Uzasadnienie zmiany jest standardowe – zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych oraz uszczelnienie systemu.

Fiskus chce znać adres IP klienta banku.
Co na to RODO?

Fiskus chce znać adres IP klienta banku. Co na to RODO?

W celu zapewnienia sobie jeszcze większych możliwości inwigilacji podatników fiskus chce, aby banki przekazywały mu adresy IP swoich klientów. Problem w tym, że w maju 2018 r. zaczęło obowiązywać w Polsce RODO, a adres IP należy do danych osobowych, które podlegają ochronie.

Korzystny wyrok sądu w sprawie ulg podatkowych
przy sprzedaży nieruchomości

Korzystny wyrok sądu w sprawie ulg podatkowych przy sprzedaży nieruchomości

Podatnikowi przysługuje prawo do tzw. ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości, nawet jeśli uzyskane z tego tytułu środki wyda na własne cele mieszkaniowe jeszcze zanim nastąpi sprzedaż. WSA w Opolu wyrokiem z 11 lipca 2018 r. uchylił interpretację organu podatkowego, przypominając jednocześnie o bardzo istotnej kwestii: „Ustanowienie przesłanek uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej, a także ocena czy w konkretnym przypadku przesłanki te zostały spełnione, nie powinny z założenia kolidować z racjonalnością gospodarczą podejmowanych przez podatnika działań” (I SA/Op 133/18).

Spółka wygrywa w sądzie spór z fiskusem o 195 milionów złotych

Spółka wygrywa w sądzie spór z fiskusem o 195 milionów złotych

17 lipca 2018 r. WSA w Warszawie uchylił decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej zarzucającą pozorność dokonanego przez spółkę przymusowego umorzenia udziałów (III SA/Wa 3163/17). Organ stwierdził, że umorzenie było dobrowolne. Ta subtelna zmiana przymiotnika w kwalifikacji czynności miała kosztować firmę blisko 195 milionów złotych.

Niezasadna odmowa zwrotu VAT narusza prawa człowieka

Niezasadna odmowa zwrotu VAT narusza prawa człowieka

Konstrukcja podatku od towarów i usług, oparta na zasadzie samoobliczenia podatku, generuje liczne spory przedsiębiorców z fiskusem. Ryzyko to jest szczególnie wysokie, gdy podatnik wykazuje w deklaracji nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym za dany okres i występuje o zwrot różnicy na swój rachunek bankowy.

Prawo do przedsiębiorczości

Prawo do przedsiębiorczości

Prawo do przedsiębiorczości – pod tym hasłem Ministerstwo Finansów prowadzi konferencje informacyjne na terenie całej Polski. Celem kampanii ma być przekonanie przedsiębiorców, że organy państwa, w tym główne organy podatkowe, nie muszą być wrogiem przedsiębiorczości. Mimo starań MF, nie trudno dostrzec, że wszystkie te hasła dość brutalnie rozmijają się z rzeczywistością.

Blisko co czwarta decyzja jest eliminowana z obrotu prawnego

Blisko co czwarta decyzja jest eliminowana z obrotu prawnego

W 2017 r. wojewódzkie sądy administracyjne wyeliminowały z obrotu prawnego 22,22% decyzji i innych czynności organów administracyjnych, które trafiły pod ich kontrolę. Zgodnie z praktyką lat poprzednich najwięcej rozstrzygnięć – 29,84%, dotyczyło spraw podatkowych. Najczęściej na załatwienie sprawy przed WSA trzeba było czekać do 6 miesięcy.

Fiskus musi udowodnić podatnikowi nadużycie odliczenia VAT

Fiskus musi udowodnić podatnikowi nadużycie odliczenia VAT

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2017 r. w znaczący sposób zmienia praktykę organów skarbowych. Od teraz, jeśli będą one chciały odmówić przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT, będą musiały mu udowodnić, że budżet państwa został uszczuplony przez konkretne działania. Czy oznacza to koniec nadużyć fiskusa wobec podatników i karania przedsiębiorców za nieudowodnione podejrzenia?

Gdy czarne jest czarne, a czasem białe, czyli dzień z życia polskiego podatnika

Gdy czarne jest czarne, a czasem białe, czyli dzień z życia polskiego podatnika

Stara zasada głosi, że nieznajomość prawa szkodzi. Jego znajomość powinna zaś chronić. Niestety, reguła ta nie ma zastosowania, jeśli w grę wchodzą przepisy podatkowe. Nawet ich właściwe rozumienie nie obroni podatnika, jeśli fiskus interpretuje je inaczej.

Granice prawa szersze dla fiskusa

Granice prawa szersze dla fiskusa. Czy urzędnik podlega innym prawom niż obywatel?

Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił powództwo przedsiębiorcy dochodzącego zadośćuczynienia od Skarbu Państwa za niesłuszne zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych. Sąd rozpoznający sprawę podatnika ocenił, że chociaż fiskus w sposób nieuprawiony zniesławił przedsiębiorcę, to jego działanie mieściło się w granicach prawa. Skarb Państwa nie poniesie również żadnych konsekwencji z tytułu zerwania współpracy przez wieloletniego kontrahenta podatnika.

Fiskus nie umorzy zobowiązania pobitemu podatnikowi

Fiskus nie umorzy zobowiązania pobitemu podatnikowi

Na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może z uwagi na ważny interes podatnika lub publiczny przyznać ulgę w spłacie zobowiązań. „Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych” (wyrok NSA z 22.04.1999 r., SA/Sz 850/98). Jednak zdaniem fiskusa napaść, pobicie i wymuszenie, w wyniku których podatnik stał się niewypłacalny, nie spełniają przesłanki „losowości” czy „nadzwyczajności” do przyznania mu ulgi, bo sam jest winien temu, że go napadnięto (wyrok WSA w Szczecinie z 24.05.2018 r., I SA/Sz 508/17).

Paliwo do służbowego auta wykorzystywanego
na cele prywatne nie stanowi odrębnego przychodu

Paliwo do służbowego auta wykorzystywanego na cele prywatne nie stanowi odrębnego przychodu

Zmiana ustawy o PIT nie usunęła wszystkich wątpliwości, jak podatkowo rozliczać udostępnienie pracownikowi służbowego samochodu do celów prywatnych. Fiskus w dalszym ciągu uważał, że paliwo do takiego pojazdu stanowi dla pracownika odrębny przychód, natomiast przedsiębiorcy twierdzili, że objęte jest ono określonym w ustawie ryczałtem. W wyroku z dnia 10 lipca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikom.

Ustalenie stanu faktycznego musi być jednoznaczne,
a logika rozumowania organu czytelna

Ustalenie stanu faktycznego musi być jednoznaczne, a logika rozumowania organu czytelna

„Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”, „Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka” – to przysłowia, które idealnie pasują do uzasadnienia wyroku, jakim sąd 23 maja 2018 r. zwrócił organowi podatkowemu sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd poprosił też o logiczne uzasadnienie dokonywanego przez organ procesu rozumowania.

Przewlekłość postępowania administracyjnego
przy zwrocie VAT

Lepiej nie zwracać VAT przedsiębiorcom, bo potem mogą nie mieć z czego oddać

Proceder wstrzymywanych przez fiskus zwrotów VAT zyskał silne podstawy wskutek powszechnej akcji uszczelniania systemu podatkowego. W jej ramach przymiotu legalności nabiera też urzędnicze bezprawie, do jakiego dochodzi w zakresie zwracania przedsiębiorcom nadpłaconego podatku od towarów i usług. Niedawny wyrok NSA umocnił organy podatkowe w przekonaniu, że lepiej jest wstrzymać VAT, niż go zwrócić.

Nowe kryteria należytej staranności w VAT

Nowe kryteria należytej staranności w VAT. Przedsiębiorcy, jak ryby, głosu nie mają.

25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło zbiór zasad, do których należy się stosować, aby dochować tzw. należytej staranności przy transakcjach objętych podatkiem VAT. Ich zignorowanie spowoduje utratę prawa do odliczenia VAT. Wskazówki nie zostały jednak skierowane do przedsiębiorców, a do urzędników administracji skarbowej. Jak zapewnia jednak ministerstwo – stworzono je po konsultacjach z przedsiębiorcami.

Fiskus będzie kupował puste faktury

Fiskus będzie kupował puste faktury

Być ponad prawem w imieniu prawa – fiskus chce kupować faktury dokumentujące fikcyjne transakcje, czyli w praktyce brać czynny udział w nielegalnym obrocie tzw. pustymi fakturami. Jak duże mogą być konsekwencje balansowania na granicy nakłaniania przedsiębiorców do popełnienia przestępstwa?

Fiskus pieniędzy zwrócić nie zamierza

Fiskus pieniędzy zwrócić nie zamierza

„Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie” – cytat z komedii „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego sprzed 50 lat jest dziś nadal aktualny. We wtorek 30 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję warszawskiej Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie określenia kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. dla MGM S.A. (III SA/Wa 2830/17). Choć to czwarte sądowe zwycięstwo firmy w jednym sporze z fiskusem, organy podatkowe wciąż nie mają zamiaru zwrócić jej 35 mln zł.

Podatkowy chaos

Jak chronić majątek w podatkowym chaosie?

Spory z fiskusem są elementem ryzyka wpisanego w działalność gospodarczą w Polsce i dla przedsiębiorców to chleb powszedni. Z nieprzychylnym dla firmy stanowiskiem organów podatkowych można polemizować na drodze administracyjnej, a także sądowej. Jak jednak rozmawiać z dwugłową hydrą fiskusa, gdy każda z głów mówi co innego?

Zwabianie podatnika podstępem do urzędu

Organ podatkowy nie może podstępem zwabiać podatnika do urzędu

Skuteczne zawiadomienie podatnika o wszczęciu wobec niego postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe oznacza zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Fiskusa nauki o praworządności

Przyganiał kocioł garnkowi, czyli fiskusa nauki o praworządności

Nieznajomość prawa szkodzi – to reguła, która obowiązuje, ale chyba tylko samych podatników, którzy z przypadkami łamania przepisów bądź ich niewłaściwej interpretacji przez organy podatkowe stykają się każdego dnia. Sądy mają pełne ręce roboty, bo walka z hipokryzją fiskusa i ochrona przed bezprawiem urzędniczym to dziś podstawowe zwroty w słowniku każdego przedsiębiorcy.

Techniki behawioralne

Techniki behawioralne w pismach organów podatkowych, czyli jak manipulować podatnikami

Bank Światowy ogłosił wynik badań dotyczących zastosowania technik behawioralnych w celu poprawienia ściągalności podatków. Odpowiednie formułowanie wezwań do zapłaty podatku ma skłonić podatników do tego, by zrealizowali ciążący na nich obowiązek podatkowy. Nie dziwiłoby, gdyby organy państwowe liczyły na to, że skutkiem zastosowania technik behawioralnych będzie odruchowa, niczym u psa Pawłowa, reakcja na otrzymane upomnienie w postaci zapłaty wskazanej kwoty podatku. I to bez względu na to, czy upomnienie jest zasadne, czy też nie.

Inwigilacja przedsiębiorców

Jak fiskus inwigiluje przedsiębiorców?

Zmiany wprowadzone na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy pokazują, że ustawodawcze działania organów administracji rządowej zmierzają w kierunku znacznego ograniczenia wyłudzeń podatków i skuteczniejszego ścigania przestępców podatkowych. Te modyfikacje mają jednak również drugie dno. Nowe uprawnienia fiskusa umożliwiające wielowymiarową inwigilację przedsiębiorców wywierają negatywny wpływ na prawa i wolności przedsiębiorców. Wprowadzenie zmian dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, czy reforma Krajowej Administracji Skarbowej, to tylko dwa spośród wielu alarmujących rozwiązań.

Wyciągi z kont przedsiębiorców

Wszystkowiedzący fiskus. Skarbówka domaga się dostępu do dobowych wyciągów z konta firmy

Ministerstwo Finansów sięga po nowe narzędzia ułatwiające walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami dopuszczającymi się nadużyć podatkowych. Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej nakłada obowiązek przesyłania dobowych wyciągów z rachunków bankowych. Nowe postanowienia mogą wejść w życie 1 września br.

In dubio pro tributario

Skarbówka rzuca podatnikom kłody pod nogi

Regulacje prawa podatkowego silnie ingerują w sferę praw i wolności obywatelskich, a zatem szczególnie istotne jest, aby stanowione były w jasny i zrozumiały sposób. Jednak w praktyce okazuje się, że są to skomplikowane i obszerne regulacje, a określenie swoich uprawnień i obowiązków staje się dla podatników nie lada wyzwaniem.

Sankcje karnoskarbowe

Czy fiskus potrafi zatrzymać czas?

Wydanie przez organ podatkowy pierwszej instancji decyzji określającej zobowiązanie w kwocie innej niż ta, która wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji, związane jest z automatycznym wszczęciem postępowania karnego skarbowego. Wystarczy samo wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa w sprawie karnej skarbowej, a przedawnienie zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu de iure.

Powrót surowych sankcji karnoskarbowych dla nierzetelnych podatników

Rząd zdecydował, że nowelizacja przepisów i wprowadzenie sankcji karnoskarbowych mają pomóc w zwalczaniu procederu wyłudzania podatków z budżetu państwa. Przyjęte rozszerzenie karania za naruszanie obowiązków podatkowych oznacza w praktyce powrót surowych sankcji karnoskarbowych, które były w przeszłości przyczyną ustalania ogromnych zobowiązań dla przedsiębiorców. Należy wskazać, że wprowadzone zmiany obejmą swoim zakresem nie tylko nieuczciwych przedsiębiorców, ale również takich, którzy popełniają niezamierzone błędy w rozliczeniach.

Konfiskata rozszerzona

Zmiany w kodeksie karnym – przedsiębiorca może stracić firmę i majątek

Czy każdy cel uświęca środki? Bez wątpienia takie pytanie postawić można, czytając obowiązujące od 27 kwietnia 2017 roku przepisy Kodeksu karnego dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej. Instytucja ta pozwala orzec przepadek przedsiębiorstwa. Z jednej strony idea jest słuszna, z drugiej – daje pole do nadużyć.

KAS - Krajowa Administracja Skarbowa
nowa służba mundurowa

Nowa administracja skarbowa, nowe porządki – skuteczne metody na podatkowe potyczki z KAS

Za nami dwa kwartały działalności KAS. Jej pracownicy i funkcjonariusze działają pełną parą. Naloty na mieszkania i lokale, kontrole na granicy, konwojowanie pojazdów, psy tropiące. Fiskus, zdaje się, sięgnął po władzę nad podatnikiem. Jak w tej nowej rzeczywistości ma odnaleźć się polski przedsiębiorca? Sposobów jest kilka.

Krajowa Administracja Skarbowa

Walka z oszustwami podatkowymi weszła na nowy, bardziej represyjny poziom. Przedsiębiorcy w ostatnim czasie narażeni są na wzmożone kontrole, pomysły władzy na inwigilację w postaci JPK czy powołanie spółki do stworzenia centralnego rejestru faktur. A teraz jeszcze KAS – mundurowa służba specjalna na podatnika. Czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?

Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak poradzić sobie z kontrolą podatkową?

Nie taki diabeł straszny... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

Strach, a czasem wręcz panika – takie emocje najczęściej towarzyszą przedsiębiorcom, tuż po otrzymaniu zawiadomienia, że firma zostanie poddana kontroli podatkowej. Tymczasem, właściwa reakcja na fakt kontroli, rzutuje na cały jej przebieg. Dlatego należy unikać błędów popełnianych podczas początkowych etapów kontroli podatkowej.

Inwigilacja obywateli

Banki jako narzędzie służb specjalnych przy inwigilacji obywateli

Każdego dnia służby specjalne zachodnich demokracji zbierają biliony bajtów informacji na temat swoich obywateli, zaprzęgając do ich gromadzenia, analizowania i wnioskowania najbardziej zaawansowane technologie. Banki oraz przekazywane przez nie informacje stanowią bardzo ważny element tego systemu totalnej inwigilacji. Powstaje w ten sposób potężne, bezprecedensowe w historii narzędzie, które podobno ma służyć ochronie obywateli, ale które tak naprawdę nie wartościuje „dobra” i „zła”, a więc może posłużyć do sterowania społeczeństwem w każdym, dowolnie wybranym celu.

Cyberbezpieczeństwo

Elektroniczna inwigilacja

Wedle doniesień tygodnika „Polityka", po przejęciu kierownictwa nad CBA przez ekipę Pawła Wojtunika wyszło na jaw, że zastępca Mariusza Kamińskiego - Maciej Wąsik - miał w swym gabinecie zainstalowane specjalne urządzenie, które pozwalało mu na słuchanie rozmów osób, którym CBA zainstalowało podsłuch. I to w czasie rzeczywistym. Jak informował Wojtunik, Wąsik skorzystał z tej możliwości ponad sześć tysięcy razy, najczęściej przed wyborami parlamentarnymi w 2007 r.

Zagrożenia dla prywatności

Rejestr Rachunków i Polis jako kolejne narzędzie do ingerencji w prywatność obywateli

Rejestr Rachunków i Polis będzie kolejnym miejscem, gdzie będą zbierane prywatne i poufne informacje na nasz temat, które następnie będą dostępne dla dziesiątek tysięcy słabo opłacanych funkcjonariuszy różnych instytucji – twierdzi mec. Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec. Taka sytuacja to idealna pożywka dla różnego rodzaju nadużyć i jestem pewien, że za kilkaset złotych i bombonierkę każdy zainteresowany będzie w stanie wychodzić sobie dostęp do zawartych tam informacji.

Kontrola finansów prywatnych

Na temat Głównego Inspektora Informacji Finansowej

Przedstawione przez GIIF liczby ujawniają brak proporcjonalności między ogromną liczbą oraz ciężarem gatunkowym informacji pozyskanych przez Państwo na temat prywatnych spraw obywateli, a niewielkimi rozmiarami korzyści uzyskanych dzięki temu przez Skarb Państwa (pomijam już tu dyskusje na temat tego, czy i w jakim zakresie korzyści dla Skarbu Państwa mogą w ogóle usprawiedliwiać naruszanie prywatności obywateli).

Podatek VAT

Czy mamy szansę na obniżkę VAT?

Każdy rząd zapowiada obniżki podatków po zakończeniu swojej kadencji, bo dzięki temu zyskuje poklask taki, jak gdyby podatki rzeczywiście obniżał, a tak naprawdę nie musi nic konkretnego w tym kierunku robić. Biorąc pod uwagę, że najbliższe wybory parlamentarne odbędą się w 2015 r., to jest naturalne, że obniżka podatków jest zapowiadana przez obecny rząd dopiero na 2017 r. Niestety równie naturalne jest i to, że w 2017 r. nie nastąpi obniżka podatków, ale ich kolejna podwyżka, co nowy rząd uzasadni błędami poprzedników.

Oszustwa finansowe

Na temat nieudolności służb specjalnych w ściganiu prawdziwych przestępców

[...] Zdaniem Nogackiego podstawowym problemem w Polsce nie jest brak kompetencji nadzoru finansowego i służb specjalnych, ale ich nadmiar. - Oczywiście z punktu widzenia tych osób najlepszą linią obrony jest zrzucenie odpowiedzialności na „procedury", czyli na wszystkich i nikogo zarazem, a jeszcze lepiej - połączyć to z wnioskowaniem o przyznanie dodatkowych kompetencji dla administracji i służb specjalnych - powiedział.

Amber Gold

„Dlaczego od razu nie badano oszustwa Amber Gold? Bo to wymaga pracy"

Zamiast analizować, czy Amber Gold prowadzi działalność bankową bez zezwolenia, należało od razu badać wątek oszustwa - powiedział Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp. K. Sygnałem do tego były wcześniejsze afery z Finroyal i WGI. Zdaniem Nogackiego już na etapie powstania firm typu Amber Gold i Finroyal istniało wystarczająco dużo przesłanek, aby przypuszczać, że firmy te oszukują klientów i wątek ten należało zbadać w pierwszej kolejności.

Amber Gold nie był pierwszy. Zaczęło się od WGI

Mec. Robert Nogacki, radca prawny reprezentujący grupę Klientów spółki: – Rozległe śledztwo w tak oczywistej sprawie błądzi po manowcach. Nie wiem, czy jest to niekompetencja, czy świadome działanie, że stawia się peryferyjne zarzuty osobom odpowiedzialnym za to gigantyczne oszustwo. [...]

Warszawska Grupa Inwestycyjna

WGI - mecz, który prokuratura przegrywa

Gdyby porównać walkę organów ścigania w sprawie przeciwko kierownictwu WGI do meczu piłki nożnej, to można uznać, że poziom gry polskiego wymiaru sprawiedliwości w żaden sposób nie odbiega od poziomu polskiej reprezentacji - zła taktyka, źle dobrani gracze, słaba skuteczność i mierne wyniki. Akt oskarżenia w procesie osób zajmujących do czerwca 2006 roku kierownicze stanowiska w spółce WGI DM S.A. obejmuje właściwie tylko wycinek działań trzech oskarżonych.

Opcje walutowe

Rażąca nierówność świadczeń w transakcjach opcji walutowych

W tę sprawę była zaangażowana też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednak – zdaniem mecenasa Roberta Nogackiego – z mizernym skutkiem. – Jeśli wziąć pod uwagę jej pracę, nie znajduje ona usprawiedliwienia dla 7-letniego śledztwa. Czas jego trwania wynika z pewnością z nieudolności osób, które z ramienia ABW prowadziły śledztwo – deklaruje.

Nieudolność prokuratury

Finał gigantycznej afery - staną przed sądem za przywłaszczenie 316 mln zł

- Kolejna kuriozalna sprawa, to że opinia biegłych była gotowa już kilka lat temu, ale pani prokurator prowadząca sprawę powołała biegłego w charakterze świadka, czym zdyskwalifikowała przygotowaną przez niego opinię i jej wydanie trzeba było zlecić nowym biegłym - opowiada Praglowski. Pierwsze zarzuty stawiane Maciejowi S. i Łukaszowi K. przedawnią się w 2015 roku.

 

`]]

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012